شرکت قند ارومیه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10220007941


شماره ثبت:
169830
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1346/6/21
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-انقلاب اسلامي-خيابان شهيد سپهبد قرني-ميدان فردوسي-پلاك 21-ساختمان شهد-طبقه ششم-واحد جنوبي 1599945541

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسن زنجانی 1303518
غلامرضا اخباریه 1303518
علی اکبر جعفری 1404295
خانم ایران حضرتی 1580245
اکبر وقارکاشانی 1726657
رامیز زنجانی 13949997
آقای مهدی زنجانی میاندوآب 13949997

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1303518
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا بشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی۰۰۴۳۳۲۰۰۷۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. افراد زیر برای مدت دو سال بسمت اعضاء هیات مدیره شرکت تعیین و انتخاب گردیدند. آقای حسن زنجانی بشماره ملی۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ ب: آقای مهدی زنجانی بشماره ملی۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵ ج: آقای غلامرضا اخباریه بشماره ملی۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸ د: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴ ه: شرکت شهد (سهامی عام) شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۲۴۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303519
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد مشروحه ذیل برای سمتهای فوق الذکر بمدت دو سال انتخاب شدند: الف آقای حسن زنجانی بسمت رئیس هیئت مدیره شماره ملی۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ ب: آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بسمت نائب رئیس هیات مدیره شماره ملی۱۲۸۴۵۲۰۷۸۱: به نمایندگی از شرکت شهد۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶ ج: آقای مهدی زنجانی بسمت عضو هیات مدیره بشماره ملی۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵ د: آقای غلامرضا اخباریه بسمت عضو هیات مدیره بشماره ملی۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸ ه: آقای مرتضی علیجانی بسمت عضو هیات مدیره بشماره ملی۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴ و: آقای علی دهبکری بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) بشماره ملی۲۹۰۹۴۴۸۰۹۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۶۲۴۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404295
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر جعفری خطایلو بشماره ملی ۲۷۵۳۴۱۲۷۶۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود و امضاء مراسلات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل خواهد بود. پ۱۸۰۳۵۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520409
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/ ۴/ ۹۲ بتصویب رسید. پ۹۳۰۴۲۱۶۹۲۴۱۹۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580245
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ایران حضرتی بشماره ملی ۲۹۷۱۴۷۹۸۴۶ به نمایندگی از طرف شرکت شهد بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶ به سمت عضو هیأت مدیره معرفی و آقای مهدی زنجانی بشماره ملی ۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند پ۹۳۰۵۲۹۹۱۳۸۲۶۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726657
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/ ۴/ ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۸۹۴۱۶۷۷۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727402
آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقار کاشانی به کدملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214748
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه امین تدبیر بصیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۵۱۰۰۵۴۰۶۹۱۳۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687377
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره موافقت نمودند وفق ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت کلیه متن بند۱۴ از ماده ۴۲ اساسنامه شرکت مبنی بر حدود اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح ذیل از طرف هیات مدیره به مدیرعامل (آقای مهدی زنجانی میاندوآب) تفویض گردید. بند۱۴ - اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها ودادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرارداد‌های حاوی شرایط داوری یا توافق نامه داوری یا ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی وقطع داور، دادخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب اجرای عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. پ۹۶۰۸۰۹۵۸۹۲۹۴۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949997
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن زنجانی کد ملی ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره مهدی زنجانی میاندوآب کد ملی ۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل غلامرضا اخباریه کد ملی ۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره رامیز زنجانی کد ملی ۱۳۶۰۰۲۴۶۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره ایران حضرتی کد ملی ۲۹۷۱۴۷۹۸۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است وسایر اوراق عادی ومراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۲۲۶۸۰۰۸۸۱۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950246
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند حسن زنجانی بشماره ملی:۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ مهدی زنجانی بشماره ملی:۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵ رامیز زنجانی بشماره ملی:۱۳۶۰۰۲۴۶۱۱ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان شناسه ملی:۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴ شرکت شهد شناسه ملی:۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۲۲۶۷۳۵۹۰۷۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008508
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران انقلاب اسلامی خیابان شهید سپهبد قرنی میدان فردوسی پلاک ۲۱ ساختمان شهد طبقه ششم واحد جنوبی ک. پ ۱۵۹۹۹۴۵۵۴۱ تغییر یافت. پ۹۷۰۲۱۱۹۳۸۸۱۳۴۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه