شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200258715


شماره ثبت:
20296
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1385/7/24
آدرس:
آذربايجان شرقي شهر تبريز-آبرسان-بلوار استاد شهريار-ميدان دانشگاه-پلاك 0-برج بلور-A-طبقه هفتم-- 5156919139

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای باقر اصل نجاری 1603861
علی آریانا 1603861
اسماعیل چمنی 1603861
مصطفی اسدی فارفار 1603861
آقای مصطفی مولوی فرد 9406751
موسی فراز 10222716
آقای علی پور عیسی 10567417
آقای محمد بالا زاده آبریز 10730688
رسول رضا پور 10730688
آقای جعفر قهوه چیان 10730688
آقای محمد رضا بهمن 10730688

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 579896
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۷/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید تبریز فلکه دانشگاه برج بلور طبقه هفتم واحد A ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۳۸۳۸۳۹۹۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730138
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی عام) شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابداری دیلمی پور و همکاران شماره ثبت ۱۱۸۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و کدپستی ۱۹۶۶۷۴۳۸۸۸ موسسه حسابرسی آباد نوین تهران شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت قانونی و روزنامه فجر آذربایجان بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه رسالت بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۴۵۱۴۹۶۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066782
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی سهامی عام شماره ثبت ۲۰۲۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۱ و تنفس بعد مجمع مذکور مورخ ۱۲/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی دیلیمی پور و همکاران شماره ثبت ۱۱۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۶ بعنوان بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان شماره ثبت ۴۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار رسالت بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه همشهری بعنوان روزنامه علی البدل و روزنامه فجر آزادی بعنوان روزنامه محلی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب سپس صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۱ شرکت تصویب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۶۹۱۲۴۱۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577793
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانون اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل انتخاب شدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۰۶۴۸۶۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603861
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل چمنی به کد ملی ۱۵۰۰۹۵۳۴۳۱ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز به سمت رئیس هیئت مدیره باقر اصل نجاری به کدملی ۱۵۵۱۹۸۴۰۷۵ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مراغه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مصطفی اسدی فارفار به کدملی ۱۵۸۰۶۴۵۴۱۰ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرند به سمت منشی هیئت مدیره علی آریانا به کدملی ۱۵۰۲۱۱۸۸۴۱ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اهر به سمت عضو هیئت مدیره علی پورعیسی به کدملی ۱۳۷۳۹۴۷۶۸۳ را به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق الزام آور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۶۱۲۶۶۲۱۲۹۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684074
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میانه به شماره ثبت ۱۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۹۱۳۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اهر به شماره ثبت۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۷۷۳۶۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مراغه به شماره ثبت ۱۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۱۵۶۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرند به شماره ثبت ۱۰۷۹ و شناسه ملی۰۸۶۰۰۸۹۵۵۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز به شماره ثبت ۱۹۵۹۵و شناسه ملی۱۰۲۰۰۲۵۱۷۳۸ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان جلفا به شماره ثبت ۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۵۶۵۳۳ علی البدل اول شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کلیبر به شماره ثبت ۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۲۲۹۶۰ علی البدل دوم به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۱۰۷۰۴۵۲۲۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760706
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو نامه شماره م ع ۶۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ شرکت تعاونی سهام عدالت میانه مبنی بر معرفی اکبرآقامحمدی به عنوان نماینده حقیقی شرکت تعاونی سهام عدالت میانه و همچنین نامه تائید صلاحیت حرفه‌ای ایشان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، اکبر آقامحمدی به کدملی۱۵۳۳۶۶۳۳۱ به عنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت میانه به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۳۱۰۱۱۳۶۳۵۹۲۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406751
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: و پیرو تأئیدیه سازمان بورس و اواراق بهادار، مصطفی مولوی فرد به کد ملی۱۵۳۲۵۱۷۸۳۱به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند. ش۹۳۱۱۰۵۵۳۴۴۰۲۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222716
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۰ که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ به این اداره واصل گردیده: با استعفای آقای محمدرضا بهمن از سمت مدیر عاملی شرکت. آقای علی پورعیسی به کدملی ۱۳۷۳۹۴۷۶۸۳ و کدپستی ۵۱۸۳۷۱۹۴۸۶ به سمت مدیر عاملی شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب و امضاهای مجاز شرکت بترتیب ذیل خواهد بود: آقای جعفر قهوه چیان به کدملی ۱۵۵۱۸۱۴۶۱۷ و کدپستی ۵۵۱۶۹۱۴۹۸۶ رئیس هیئت مدیره و آقای موسی فراز به کدملی ۱۵۸۲۰۵۳۱۹۷و کدپستی ۵۴۱۷۴۷۴۳۵۱ نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پور عیسی مدیر عامل و تمامی اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت انجام گرفته و معتبر خواهد بود و اسناد عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567417
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۰ و باستناد نامه شماره ۱۵۲۷۷۸/۱۲۱ مورخ ۲۳/۶/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران که در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ به این اداره واصل گردیده است نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردیده و اساسنامه جدید در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و مطابق ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت موارد زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ نام شرکت: شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجانشرقی به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ ۲ موضوع شرکت عبارتست از: الف) موضوع فعالیت اصلی:۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.۲ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری مجاز ۲ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.۳ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله ۴ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۴ ۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۴ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ ۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. تبصره ۱: ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) بارعایت نصاب‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوع دیگر شرکت موقتا می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را بصورت دارایی‌ها و سرمایه گذاری موضوع فعالیت فرعی نگه داری نماید. تبصره ۲ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات دارایی نماید یااسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند وانجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. ۳ مرکز اصلی شرکت دراستان آذربایجانشرقی چهارراه آبرسان جنب هتل گسترش مجتمع تجاری سبز طبقه سوم سرمایه شرکت ۰۰۰/۸۴۶/۱۱۵ ریال که به صدوپانزده هزار و هشتصد و چهل و شش سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماما تادیه شده است.۵ شرکتهای تعاونی سهام عدالت تبریز به شماره ثبت ۱۹۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۱۷۳۸ و کدپستی ۵۱۳۸۶۴۴۶۱۶ و مراغه به شماره ثبت ۱۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۱۵۶۰ و کدپستی ۵۵۱۴۷۴۹۱۹۳ و هشترود به شماره ثبت ۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۷۰۶۹ و کدپستی ۵۵۷۱۹۳۴۶۹۳ و مرند به شماره ثبت ۱۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۹۵۵۰ و بستان آباد به شماره ثبت ۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۵۴۳۴۱ و کدپستی ۵۴۹۱۷۵۳۹۵۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکتهای تعاونی سهام عدالت اهر به شماره ثبت ۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۷۷۳۶۲ و کدپستی ۵۴۵۱۴۴۴۸۱۱ و میانه به شماره ثبت ۱۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۹۱۳۳ و کدپستی ۵۳۱۷۸۳۳۸ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شده‌اند و آقای علی پورعیسی به کدملی ۱۳۷۳۹۴۷۶۸۳ و کدپستی ۵۱۸۳۷۱۹۴۸۶ به سمت مدیرعامل و آقای جعفر قهوه چیان به عنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مراغه به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. ۶ شرایط حضور و حق رای مطابق ماده ۲۱ اساسنامه شرکت می‌باشد که بشرح زیر است: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه‌ی مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره ۱ حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا درابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود تبصره۲ در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله کپی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:۱ گواهی نامه نقل و انتقال وسپرده سهام ۲ تائیدیه‌ی سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. ۷ به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۸۹ جمع بدهی‌های شرکت مبلغ ۹۳۹/۷۳۹/۴۵۸/۵۷۰/۱۵ ریال بوده و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است ۸ روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی هاروزنامه فجر آذربایجان به عنوان روزنامه اصلی وروزنامه رسالت به عنوان روزنامه علی البدل تعیین گردیدند.۹ اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه‌ی قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته هاکنار گذاشته شود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10624827
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکتهای تعاونی سهام عدالت تبریز بشماره ثبت ۱۹۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۱۷۳۸ و کدپستی ۵۱۳۸۶۴۴۶۱۶ و مراغه بشماره ثبت ۱۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۱۵۶۰ و کدپستی ۵۵۱۴۷۴۹۱۹۳ و هشترود بشماره ثبت ۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۷۰۶۹ و کدپستی ۵۵۷۱۹۳۴۶۹۳ و مرند بشماره ثبت ۱۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۹۵۵۰ و کدپستی ۵۴۱۳۶۵۶۸۵۴ و بستان آباد بشماره ثبت ۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۵۴۳۴۱ و کدپستی ۵۴۹۱۷۵۳۹۵۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکتهای تعاونی سهام عدالت اهر بشماره ثبت ۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۷۷۳۶۲ و کدپستی ۵۴۵۱۴۴۴۸۱۱ و میانه بشماره ثبت ۱۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۹۱۳۳ و کدپستی ۵۳۱۷۸۳۳۳۸ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت قانونی مندرج در اساسنامه انتخاب شدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730688
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذر بایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۰ که در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ به این اداره واصل گردیده سمت اعضای هیئت مدیره بشرح زیر مشخص گردید. جعفر قهوه چیان کدملی ۱۵۵۱۸۱۴۶۱۷ و کدپستی ۱۴۹۸۶ ۵۵۱۶۹ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مراغه به سمت رئیس هیئت مدیره. موسی فراز کدملی ۱۵۸۲۰۵۳۱۹۷ و با کدپستی ۷۴۳۵۱ ۵۴۱۷۴ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. محمد بالا زاده آبریز کدملی ۱۷۱۹۲۳۳۲۰۹ و کدپستی ۵۴۹۷۱۶۸۵۴۷ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بستان آباد به سمت منشی هیئت مدیره. محمدرضا بهمن کدملی ۱۳۸۰۷۵۵۵۸۱ و کدپستی ۵۱۵۷۶۸۷۷۸۵ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. رسول رضا پور کدملی ۱۶۰۲۶۳۴۵۵۶ کدپستی۵۵۷۵۱۱۷۳۵۸ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان هشترود بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی شدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796892
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۰۵۸/۱۲۲ ۱۵/۱۱/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت ۲۵۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه رسمی و روزنامه عصر آزادی به عنوان علی البدل جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۶۹۰۸۷۱۹۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۶۸۲/۱۲۲ - ۹/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مراغه به شماره ثبت ۱۷۸۱ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۱۵۶۰ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اهر به شماره ثبت ۶۹۶ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۷۷۳۶۲ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز به شماره ثبت ۱۹۵۹۵ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۱۷۳۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان جلفا به شماره ثبت ۲۶۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۵۶۵۳۳ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میانه به شماره ثبت ۱۲۷۹ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۹۱۳۳ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بستان آباد به شماره ثبت ۲۳۸ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۵۴۳۴۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرند به شماره ثبت ۱۰۷۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۹۵۵۰ به عنوان عضو علی البدل به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دوسال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۲۱۵۴۷۱۲۳۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430294
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۲۹۴/۱۲۲ ۶/۱/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت ۳۴۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت ۸۴۸۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۲۵۳۰۳۱۵۶۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687751
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس قانونی شرکت به نشانی آذربایجان شرقی شهر تبریز - آبرسان - بلوار استاد شهریار - میدان دانشگاه - پلاک ۰ - برج بلور - A - طبقه هفتم - - کدپستی ۵۱۵۶۹۱۹۱۳۹ تغییر واصلاح گردید. ش۹۶۰۸۰۹۹۷۸۲۵۸۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175633
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۷۴۱۶ , ۱۲۲ مورخه ۱/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بازرسان: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت ۱۹۷۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت ۸۴۸۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۵۲۷۷۶۴۹۷۷۸۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه