شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200219532


شماره ثبت:
16208
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1383/6/7
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-جاده فرودگاه-جاده فرودگاه-خيابان شهيدخلبان بابايي-پلاك 0-طبقه همكف- 5187933141

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا رسولی 659491
آقای عبداله شفاعت 1129728
آقای محمود ولی پور 1129728
آقای ابراهیم حق جو 1419212
آقای محمدعلی هاشمی 1419212
آقای محمد کاظم کتابدار 1636616
آقای کمال الدین زاهدی امیری 1636616
آقای مجید کشورپژوه لنگرودی 1636618
آقای محمد براتی گودرزی 13030782
آقای احمد حسین غلامی 13234662
بهروز قاسمی ثانی 13558450
آقای محمد مهدی گرجی 13558450
سیدجلال هاتف غازانی 13791243
آقای مصطفی بختیاری 13791243
آقای کریم محمود شایان 13791243

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 659491
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۵/۲/۹۱ که در تاریخ ۷/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۷۴۶ و کدپستی ۱۵۹۸۹۴۳۳۱۵ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی کد ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ و کدپستی ۱۹۸۸۸۸۳۷۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۲۸۴۴۳۵۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129728
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۹۲ که در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی ارکان سیستم بشماره ثبت ۱۴۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و کدپستی۵۱۵۴۵۷۶۳۶۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس آقای عبداله شفاعت کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ و کدپستی ۵۱۶۵۶۸۶۳۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و کدپستی ۱۵۸۷۵۴۴۸۳ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ و کدپستی ۳۹۴ ۲۳۴۱۵و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و کدپستی ۴۳۳۷۱۴۷۵۸۸ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای محمود ولی پور کد ملی ۲۹۰۹۸۰۲۶۷۱ و کدپستی ۱۹۸۷۷۸۳۴۱۴ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کمال الدین زاهدی امیری کد ملی ۲۱۶۱۴۲۶۶۴۸ و کدپستی ۵۱۵۷۹۷۷۳۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد براتی گودرزی کد ملی ۱۷۵۴۷۲۷۳۲۸ و کدپستی ۵۱۳۷۷۱۶۴۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور مالی آقای علی اصلان ولیپور و در غیاب هر یک از آنان با امضای رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری به امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۸ ۱۱ ۱۳ ۱۵ ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۸۸۲۷۰۲۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1262357
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳/۰۸/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۹۲ که در تاریخ ۱۹/۰۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از صد و بیست میلیون سهم با نام یکهزار ریالی به یکصد و پنجاه میلیون سهم با نام هزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال به یکصد و پنجاه میلیارد ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال منقسم به یکصد و پنجاه میلیون سهم عادی با نام هر یک به ارزش هزار ریال می‌باشد که تماما پرداخت شده است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۳۸۸۶۴۴۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419211
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از یکصد و پنجاه میلیون سهم یکهزار ریالی به دویست میلیون سهم یکهزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال به دویست میلیارد ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم یکهزار ریالی با نام می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۷۵۲۳۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419212
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد براتی گودرزی کد ملی ۱۷۵۴۷۲۷۳۲۸ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ باستناد معرفی نامه شماره ۹۹۳۹/ص۱۰/۹۲/ مورخ ۰۸/۱۲/۹۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمود ولی پور کد ملی ۲۰۹۰۹۸۰۲۶۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ باستناد معرفی نامه شماره ۹۹۳۸/ص۱۰/۹۲ /مورخ ۰۸/۱۲/۹۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای کمال الدین زاهدی امیری کد ملی ۲۱۶۱۴۲۶۶۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ باستناد معرفی نامه شماره ۹۹۴۰/ص۱۰/۹۲/ مورخ ۰۸/۱۲/۹۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای ابراهیم حق جو کد ملی ۲۸۵۰۹۰۲۰۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ باستناد معرفی نامه شماره ۳۴۲۳/۲۰ مورخ ۰۸/۱۲/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمد علی هاشمی کد ملی ۴۰۷۲۱۱۷۲۸۵ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ باستناد معرفی نامه شماره ۵۳۸۰/ص۲۱/۹۲/ مورخ ۰۸/۱۲/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا" هیئت مدیره باتفاق آراء، بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱و ۱۳ و۱۴ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۷۵۲۳۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419216
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: الف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)، ب شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام)، ج شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص)، د شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)، ه شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۷۵۲۳۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636616
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدکاظم کتابدار به شماره ملی ۰۰۴۳۹۲۱۲۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان به شماره ثبت ۴۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ به استناد معرفی نامه شماره ۲۱۱۹/ص/۹۳/۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی جایگزین ابراهیم حق جو گردید. سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی کماکان و بشرح ذیل به قوت خود باقی است: محمد براتی گودرزی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۲۷۳۲۸ به نمایندگی ازطرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. محمود ولی پور به شماره ملی ۲۹۰۹۸۰۲۶۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره. کمال الدین زاهدی امیری به شماره ملی ۲۱۶۱۴۲۶۶۴۸ به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. محمد علی هاشمی به شماره ملی ۴۰۷۲۱۱۷۲۸۵ به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به عنوان عضوهیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636618
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10872140
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۵/۲/۹۱ که در تاریخ ۷/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۷۴۶ و کدپستی ۱۵۹۸۹۴۳۳۱۵ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی کد ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ و کدپستی ۱۹۸۸۸۸۳۷۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913411
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ و برابر مجوز شماره ۳۷۰۵ , ۱۲۲ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱تبصره مطابق با اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش۹۵۰۴۲۷۵۷۵۲۲۵۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937966
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش۹۵۰۵۰۷۲۰۶۸۴۵۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030782
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ و شماره ثبت ۵۴۲۰ به نمایندگی امینپورذاکری به شماره ملی ۴۰۷۳۴۳۹۶۱۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به نمایندگی محمد براتی گودرزی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۲۷۳۲۸کماکان به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ و شماره ثبت ۱۴۹۹۴ به نمایندگی بهروز قاسمی ثانی به شماره ملی۱۵۸۱۳۲۱۶۱۹ کماکان به عنوان عضوهیات مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ و شماره ثبت ۴۰۶۸ به نمایندگی محمدمهدی گرجی به شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ به نمایندگی احمد حسین غلامی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۶۴۴۹۳ بر اساس حکم شماره ۴۸۶۱مورخ ۲۵/۰۳/۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره جایگزین محمود ولیپور شد. اعضاء مذکور برای باقی مانده مدت انتخاب شده‌اند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل شرکت و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱ - ۷ - ۸۱ ۴۱ ۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. ش۹۵۰۶۳۱۹۹۳۱۶۸۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234662
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ و شماره ثبت ۴۰۶۸ کماکان به نمایندگی آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ و شماره ثبت ۵۴۲۰ به نمایندگی آقای کریم محمود شایان به شماره ملی ۰۰۴۹۲۵۷۷۶۵ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ کماکان به نمایندگی آقای محمد براتی گودرزی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۲۷۳۲۸ به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ و شماره ثبت ۱۴۹۹۴ کماکان به نمایندگی آقای بهروز قاسمی ثانی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۲۱۶۱۹ به عنوان عضو هیأت مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ کماکان به نمایندگی آقای احمد حسین غلامی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۶۴۴۹۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای کریم محمود شایان به شماره ملی ۰۰۴۹۲۵۷۷۶۵ به عنوان شخص حقیقی برای بقیه مدت قانونی عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل شرکت و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱ - ۷ - ۸ - ۱۴ - ۱۶ و ۴ (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. ش۹۵۱۰۱۳۹۷۸۲۰۱۶۷۷اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507687
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۰۲۶۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۰۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و مهدآزادی جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۲۰۵۸۶۴۴۳۲۶۶اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558450
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ و شماره ثبت ۴۰۶۸ به نمایندگی محمد مهدی گرجی به شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ و شماره ثبت ۵۴۲۰ به نمایندگی کریم محمود شایان به شماره ملی ۰۰۴۹۲۵۷۷۶۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به نمایندگی محمد براتی گودرزی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۲۷۳۲۸ به عنوان عضو هیات مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ و شماره ثبت ۱۴۹۹۴ به نمایندگی بهروز قاسمی ثانی به شماره ملی۱۵۸۱۳۲۱۶۱۹ به عنوان عضو هیات مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ به نمایندگی احمد حسین غلامی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۶۴۴۹۳ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کریم محمود شایان به شماره ملی ۰۰۴۹۲۵۷۷۶۵ به عنوان شخص حقیقی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱ ۷ ۸ ۱۴ ۱۶ و ۴ (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. ش۹۶۰۵۲۳۶۶۰۵۳۵۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13791243
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ به نمایندگی مصطفی بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۹۷۵۵۴۱۵ به عنوان رییس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ و شماره ثبت ۴۰۶۸ به نمایندگی سیدجلال هاتف غازانی به شماره ملی ۱۳۸۰۸۷۵۵۳۶به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به نمایندگی محمد براتی گودرزی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۲۷۳۲۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ و شماره ثبت ۱۴۹۹۴ به نمایندگی بهروز قاسمی ثانی به شماره ملی۱۵۸۱۳۲۱۶۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ و شماره ثبت ۵۴۲۰ به نمایندگی کریم محمود شایان به شماره ملی ۰۰۴۹۲۵۷۷۶۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره کریم محمود شایان به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۸ انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ۷ ۸ ۱۴ ۱۶ و ۴ (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. ش۹۶۱۰۱۰۵۲۹۵۲۴۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941224
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید: استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - بخش مرکزی - شهر تبریز - جاده فرودگاه - جاده فرودگاه - خیابان شهیدخلبان بابایی - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی:۵۱۸۷۹۳۳۱۴۱ تغییر یافت. ش۹۶۱۲۲۲۹۸۷۵۹۴۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210366
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و مهد آزادی جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۱۹۹۰۸۶۳۳۶۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه