شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200142417


شماره ثبت:
8282
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1375/10/11
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-محله منصور-خيابان دانشسرا-خيابان آيت الله بهشتي-پلاك 0-ساختمان عمران جلفا-طبقه دوم- 5136997199

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای خلیل قلی پور خلیلی 10790335
سعید جواد زاده اصل 10790335
آقای بهروز امید علی 10790335
حمیدرضا کیهان 10790335
علی بخشایش 10790335
آقای محمد حسین آقاسی جاوید 10790335
آقای داود ندیم 10790335
آقای سعید بابازاده ینگجه 12885769
سیدعزیز سیدی ینگجه 12885769
آقای اکبر خردمندی 13068074
احمد رحمانی 13337259
آقای کامیار سلطانی محمدی 13337259
مرتضی نبئی 13337265
آقای حامد ستاک 13930009

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1067606
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

بموجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالانه مورخ ۴/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ شرکت که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب و سازمان عمران تبریز علی بخشایش سیداسداله مهدیزاده مرتضوی شرکت عمران عرش پرسا بهروز امید علی شهرداری منطقه یک تبریز و خلیل قلی پور خلیلی اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای اسماعیل قصاب صاحبکار و شهرداری منطقه دو تبریز بترتیب بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و مهد آزادی بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت بمدت یک سال انتخاب و موسسه حسابرسی آباد نوین تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند و سپس آقای علی بخشایش بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید اسداله مهدیزاده مرتضوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد سجودی کور عباسلو بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از سازمان عمران تبریز آقای ناصر رهبری فروز بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت عمران عرش پرسا آقای بهروز امید علی بسمت عضو هیئت مدیره آقای داود ندیم القلندیس بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شهرداری منطقه یک تبریز و آقای خلیل قلی پور خلیلی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه چکها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اسناد معمولی و نامه‌های اداری فقط یا امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و بند ۱ ب ماده ۱۷ و بند ۱ ش از اختیارات و وظایف هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۷۱۰۱۹۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368982
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۸۲۸۲ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ که در تاریخ ۲۷/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده: (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۲ تصویب (موسسه) حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران بشماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۳۱ و کدپستی ۵۱۷۴۸۷۸۵۸۸ بسمت بازرس اصلی و (موسسه) حسابرسی بهراد مشار بشماره ثبت ۱۳۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و کدپستی ۱۵۸۹۷۸۳۱۱۶ بسمت بازرس علی البدل، برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۶۰۹۶۲۳۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10611782
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۸/۱۱/۸۹ در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید و از محل سود انباشته از مبلغ ۵۴۷۰۰ میلیون ریال به مبلغ یکصد هزار میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: و سرمایه شرکت مبلغ یکصد هزار میلیون ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم یکهزار ریالی به نام است که تماما پرداخت گردیده است. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790335
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه آذربایجان (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴ و ۸/۱۱/۸۹ که در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت ۱۵۰۱۰ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و کدپستی ۱۵۶۶۸۹۶۶۳۹ بسمت بازرسان اصلی و آقای حمید رضا کیهانی کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ و کدپستی ۱۶۶۵۹۸۴۵۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و اشخاص حقیقی و حقوقی زیر بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای خلیل قلی پور خلیلی به کد ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ و کدپستی ۵۱۳۷۶۹۶۳۳۶ آقای علی بخشایش به کد ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ و کدپستی ۱۳۹۱۸۸۴۵۹۵ آقای سید اسد ا … مهدیزاده مرتضوی به کد ملی ۱۳۷۶۱۸۵۰۴۰ و کدپستی ۵۱۶۳۹۷۴۴۶۸ شرکت خانمان گستر سپید (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۳۶۷۳ تبریز شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۱۶۸۲۳ و کدپستی ۵۱۵۴۹۹۷۶۷۸ سازمان عمران تبریز شهرداری منطقه ۶ تبریز آقای سعید جواد زاده اصل به کد ملی ۲۸۰۲۳۶۹۵۲۰ و کدپستی ۵۱۵۷۶۹۶۴۷۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت لوکس ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۳۹۶ تبریز بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۴۹۶۰ و کدپستی ۵۱۵۹۱۳۵۵۳۳ سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجانشرقی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب و سپس آقای علی بخشایش بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید اسد ا … مهدیزاده مرتضوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین آقاسی جاوید به کد ملی ۱۳۷۶۳۶۰۲۹۲ و کدپستی ۵۱۶۵۸۵۷۵۴۱ به نمایندگی از سازمان عمران تبریز و آقای بهروز امید علی به کد ملی ۴۱۳۳۴۳۳۳۷۸ و کدپستی ۱۴۹۴۷۷۴۵۳۱ به نمایندگی شرکت خانمان گستر سپید و آقای داود ندیم به کد ملی ۱۳۸۱۵۱۳۷۷۸ و کدپستی ۵۳۶۱۸۴۵۷۵۶ به نمایندگی از شهرداری منطقه شش تبریز و آقای سعید جواد زاده اصل همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خلیل قلی پور خلیلی بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف) انتخاب و کلیه چکها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و یکی از امضا‌های رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی و نامه‌های اداری فقط با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد و بند ۱ ب و بند ۱ ش از اختیارات و وظایف هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیر عامل تفویض گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682948
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ و برابر مجوز شماره ۳۹۵۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و مهد آزادی بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ و شماره ثبت ۱۴۱۸۷ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ و شماره ثبت ۶۷۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۱۰۶۰۶۵۶۹۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885769
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عزیز سیدی ینگجه به کدملی ۱۴۶۵۳۷۷۱۸۲ به جای ناصر رهبری فرزوبنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام)، به شماره ثبت ۱۷ اسکو و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱ بعنوان دبیروعضو هیئت مدیره موظف و آقای سعید بابازاده ینگجه به کدملی ۱۴۶۳۰۶۳۷۷۶ بنمایندگی از طرف بانک سرمایه (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا آقای سید عزیز سیدی ینگجه عضو هیئت مدیره موظف همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۴۱۰۸۲۶۷۶۰۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068074
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق نامه شماره ۱/۳۴۹۴۱ مورخ ۴/۶/۹۵ شهرداری تبریز به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۳۰۳۳۵۰ اکبر خردمندی به کدملی ۱۳۷۴۶۵۶۷۶۳ بعنوان نماینده شهرداری تبریز بجای احمد سجودی برای مدت باقی مانده جهت حضور در جلسات هیئت مدیره معرفی و توسط اعضاء بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۷۱۹۱۲۱۴۱۰۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337259
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی بخشایش به کدملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنعتی دیاکو پلیمر ایرانیان اکبر خردمندی به کدملی ۱۳۷۴۶۵۶۷۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شهرداری منطقه یک تبریز خلیل قلی پور خلیلی به کدملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت عمران عرش پرسا حسین منیری فر به کدملی ۱۳۷۶۵۲۴۶۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از سازمان عمران تبریز احمد رحمانی به کدملی ۱۵۵۲۷۱۰۳۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت امید سازه غزال سیروس حبیب زاده خیابان به کدملی ۱۳۷۰۹۲۳۵۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آتروپاتن تلاشگرکامیار سلطانی محمدی به کدملی ۱۲۴۹۵۰۳۱۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت عامران پاسارگاد سازه سعید بابازاده ینگجه به کدملی ۱۴۶۳۰۶۳۳۷۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مقررگردیدکلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و چکها با امضاء مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره یا کامیار سلطانی محمدی و سیروس حبیب زاده خیابان همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر متفقا از رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان کامیار سلطانی محمدی و سیروس حبیب زاده خیابان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. بند ۱ - ب ماده ۱۷ و بند ۱ - ش از اختیارات و وظائف هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۱۲۱۴۸۲۶۷۱۹۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337265
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۴۹۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ تصویب گردید. شرکت عمران عرش پرسا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳ سازمان عمران تبریز به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۳۰۳۳۸۳ شهرداری منطقه یک تبریز به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۳۰۳۳۵۰ شرکت امید سازه غزال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۵۷۰۷ شرکت راه و ساختمانی آترو پاتن تلاشگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۴۹۲ شرکت گروه صنعتی دیاکو پلیمر ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۳۱۴۶۱ شرکت عامران پاسارگاد سازه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۷۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت اندیشه پردازان چوگان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۵۴۸۰ (علی البدل اول) مرتضی نبئی به شماره ملی ۱۳۷۶۷۳۲۵۴۸ (علی البدل دوم) برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ و شماره ثبت ۱۲۰۹۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و شماره ثبت ۲۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۱۴۶۶۷۸۱۸۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419623
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید: آذربایجان شرقی شهر تبریز ولی عصر خیابان نظامی کوچه اشکان پلاک ۱۴ طبقه همکف کدپستی ۵۱۵۷۶۱۳۸۹۳ انتقال یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش۹۶۰۲۱۸۹۳۵۴۶۶۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930009
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد ستاک با شماره ملی ۰۰۶۳۵۴۸۵۰۱ (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت باقیمانده به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضا آقای حامد ستاک (مدیرعامل) به همراه آقای علی بخشایش (رئیس هیئت مدیره) یا آقای سیروس حبیب زاده خیابان (عضو هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از آقایان علی بخشایش و سیروس حبیب زاده خیابان به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۱۹۳۴۶۶۱۱۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980003
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۳۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه مهد آزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل ب رای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۷ شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۱۲۷۹۱۴۳۸۲۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980010
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۳۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ اعضای علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر به شماره ثبت ۹۱۹ بناب و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۵۰۷۲ (علی البدل اول) شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز به شماره ثبت ۲۴ و به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ (علی البدل دوم). ش۹۷۰۱۲۷۲۳۵۵۸۲۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186397
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز محله منصور خیابان دانشسرا خیابان آیت الله بهشتی پلاک ۰ ساختمان عمران جلفا طبقه دوم کدپستی ۹۷۱۹۹ ۵۱۳۶۹ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح مزبور اصلاح گردد. ش۹۷۰۶۰۴۹۲۸۳۳۵۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه