شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200123837


شماره ثبت:
6353
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1373/1/23
آدرس:
تبريزكيلومتر يك جاده تبريز آذرشهر روبروي پادگان رسالت 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای بهرام همتی 859023
آقای سهراب جهانبخش علمداری 859023
محسن طائب 859023
آقای فیروز عرب زاده 1140115
آقای زین العابدین همدانلو 1140115
آقای رضا یعقوبی 9691311
آقای مجتبی نیک کردار 10408308
آقای محسن سال مه 10617135
سعید باقری 10617135
آقای کاظم مکرم 10617135
آقای نعمت اله مسلمی 10617135
پیمان فیروزی 12647669
حسن شیرین اورنگی 12647669
محمدرضا سپهری مقدم 12819038
بهمن گریوانی 12819038
آقای علی نیک روش 13723047
مهلا گریوانی 13723047
آقای صمد تندرلی 13723052

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 859023
آگهی تصمیمات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ که در تاریخ ۸/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب شماره ثبت ۹۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ و کدپستی ۱۵۴۱۷۱۵۹۳۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهرام همتی کد ملی ۳۳۴۰۲۸۴۰۶۷ و کدپستی ۱۴۷۳۹۹۸۷۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای محسن طائب کد ملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ و کدپستی ۱۹۹۷۶۵۵۵۷۴ به نمایندگی از گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۳۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای کاظم مکرم کد ملی ۲۷۵۴۱۵۹۳۲۰ و کدپستی ۱۹۱۹۷۳۴۹۷۵ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۳۹۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۱۴۸۷ و کدپستی ۳۳۴۵۱۹۱۱۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای زین العابدین همدانلو کد ملی ۲۸۰۲۳۱۲۶۸۵ و کدپستی ۵۱۶۹۶۶۴۴۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مجتبی نیک کردار کد ملی ۳۲۵۶۵۵۰۹۱۶ و کدپستی ۶۷۱۴۶۴۹۴۶۷ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۲۱۷۲۲۷۳ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سهراب جهانبخش علمداری کد ملی ۵۰۵۹۶۲۳۵۲۱ و کدپستی ۵۱۵۵۸۶۳۹۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اختیارات هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آن‌ها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وارث آن‌ها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستأجر و اقامه و فسخ آن‌ها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. نمایندگی شرکت برای اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و تجدید و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح مدیرعامل می‌باید موافقت هیئت مدیره را کسب نماید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۰۳۱۷۰۶۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140115
آگهی تصمیمات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۶۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۴/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی تلاش ارقام (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۱۵۱۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ و کدپستی ۱۵۹۷۷۴۳۴۴۱ و آقای فیروز عرب زاده کد ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ و کدپستی ۵۱۵۷۹۱۸۵۵۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۳۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ و شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۶۸۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ و شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۹۳۰۹ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۸ و شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۳۹۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۱۴۸۷ و کدپستی ۳۳۴۵۱۹۱۱۱۱ آقای سهراب جهانبخش علمداری کد ملی ۵۰۵۹۶۲۳۵۲ و کدپستی ۵۱۵۵۸۶۳۹۶۹ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای محسن طائب کد ملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ و کدپستی ۱۹۹۷۶۵۵۵۷۴ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم مکرم کد ملی ۲۷۵۴۱۵۹۳۲۰ و کدپستی ۱۹۱۹۷۳۴۹۷۵ به نمایندگی از تجهیز و توسعه سمیر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای زین العابدین همدانلو کد ملی ۲۸۰۲۳۱۲۶۸۵ و کدپستی ۵۱۶۹۶۶۴۴۱۵ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامانه استراتوس بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مجتبی نیک کردار کد ملی ۳۲۵۶۵۵۰۹۱۶ و کدپستی ۶۷۱۴۶۴۹۴۶۷ به نمایندگی از شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره آقای سهراب جهانبخش علمداری بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا اختیارات هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها (بجز معاونین مدیرعامل و مدیران) ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۳ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستاجر و اقامه و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره ۴ نمایندگی شرکت برای اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و تجدید و مصالحه تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کلا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح مدیرعامل می‌باید موافقت هیئت مدیره را کسب نماید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۱۹۲۹۶۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9691311
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی بهراد مشاور به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و کدپستی ۱۵۸۹۷۸۳۱۱۶ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی کدملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ کدپستی ۱۶۱۹۸۵۳۸۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10408308
آگهی تصمیمات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ که در تاریخ ۸/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب شماره ثبت ۹۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ و کدپستی ۱۵۴۱۷۱۵۹۳۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهرام همتی کد ملی ۳۳۴۰۲۸۴۰۶۷ و کدپستی ۱۴۷۳۹۹۸۷۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای محسن طائب کد ملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ و کدپستی ۱۹۹۷۶۵۵۵۷۴ به نمایندگی از گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۳۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای کاظم مکرم کد ملی ۲۷۵۴۱۵۹۳۲۰ و کدپستی ۱۹۱۹۷۳۴۹۷۵ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۳۹۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۱۴۸۷ و کدپستی ۳۳۴۵۱۹۱۱۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای زین العابدین همدانلو کد ملی ۲۸۰۲۳۱۲۶۸۵ و کدپستی ۵۱۶۹۶۶۴۴۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مجتبی نیک کردار کد ملی ۳۲۵۶۵۵۰۹۱۶ و کدپستی ۶۷۱۴۶۴۹۴۶۷ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۲۱۷۲۲۷۳ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سهراب جهانبخش علمداری کد ملی ۵۰۵۹۶۲۳۵۲۱ و کدپستی ۵۱۵۵۸۶۳۹۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اختیارات هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آن‌ها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وارث آن‌ها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستأجر و اقامه و فسخ آن‌ها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. نمایندگی شرکت برای اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و تجدید و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح مدیرعامل می‌باید موافقت هیئت مدیره را کسب نماید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10617135
آگهی تصمیمات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۸۹ که در تاریخ ۱۰/۷/۸۹ به این اداره واصل گردیده: اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وارث آنها ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۳ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستاجر و اقامه و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره ۴ نمایندگی شرکت برای اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و تجدید و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگر به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدقی و کارشناسی اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی، خسارت، استرداد دعوی جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح مدیرعامل میباید موافقت هیئت مدیره را کسب نماید آقای محسن سال مه به کد ملی ۰۰۴۶۸۳۵۹۹۷ و کدپستی ۱۴۵۱۸۱۷۳۹۷ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان سهام عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ و کدپستی ۱۹۹۸۱۷۱۴۴۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده هیئت مدیره آقای محسن طالب به کدملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ و کدپستی ۱۹۹۷۶۵۵۵۷۴ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره آقای کاظم مکرم به کدملی ۲۷۵۴۱۵۹۳۲۰ و کدپستی ۱۹۱۹۷۳۴۹۷۵ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۳۹۵۳۵ تهران بشناسنامه ۱۰۱۰۳۸۶۱۴۸۷ و کدپستی ۵۴۵۴۶۴۵۴۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سعید باقری به کدملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ و کدپستی ۱۴۶۳۶۵۶۵۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۷۶۱۶ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۶۸۷۶ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سهراب جهانبخش علمداری به کدملی ۵۰۵۹۶۱۲۳۵۲۱ و کدپستی ۵۱۵۵۸۶۳۶۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نعمت اله مسلمی به کدملی ۰۰۴۵۶۹۶۵۹۴ و کدپستی ۱۹۷۸۹۷۳۷۸۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت رو در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11047462
آگهی تصمیمات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ که در تاریخ ۵/۹/۹۰ به این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی بهراد مشار بشماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و کدپستی ۱۵۸۹۷۸۳۱۱۶ آقای رضا یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ و کدپستی ۱۶۱۹۸۵۳۸۱۱ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس بشماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ شرکت تامین مسکن جوانان بشماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۲۱۷۲۲۷۳ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ شرکت تجهیز و توسعه سمیر بشماره ثبت ۳۳۹۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۱۴۸۷ و کدپستی ۳۳۴۵۱۹۱۱۱۱ آقای سهراب جهانبخش علمداری به کد ملی ۵۰۵۹۶۲۳۵۲۱ و کدپستی ۵۱۵۵۸۶۳۹۶۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای مجتبی نیک کردار به کد ملی ۳۲۵۶۵۵۰۹۱۶ و کدپستی ۶۷۱۴۶۴۹۴۶۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای کاظم مکرم به کد ملی ۲۷۵۴۱۵۹۳۲۰ و کدپستی ۱۹۱۹۷۳۴۹۷۵ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای نعمت اله مسلمی به کد ملی ۰۰۴۵۶۹۶۵۹۴و کدپستی ۱۵۱۷۹۷۴۸۳۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن طائب به کد ملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ و کدپستی ۱۹۹۷۶۵۵۵۷۴ به نمایندگی از گروه استراتوس پارس (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل با اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره با اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ از بند یک تا چهار می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647669
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن طائب به شماره ملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و کاظم مکرم به شماره ملی ۲۷۵۴۱۵۹۳۲۰ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۱۴۸۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حسن شیرین اورنگی به شماره ملی ۱۳۷۱۹۰۸۰۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ به سمت عضو هیات مدیره و پیمان فیروزی به شماره ملی ۱۳۷۶۶۹۷۰۶۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۲۰۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سهراب جهانبخش علمداری به شماره ملی ۵۰۵۹۶۲۳۵۲۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء مدیران: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان باتفاق سهراب جهانبخش علمداری یا حسن شیرین اورنگی، همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری و جاری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۱۱۸۸۹۷۲۶۳۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647673
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سود و زیان (صورتهای مالی) سالهای مالی منتهی به۳۱/۰۶/۸۷ و ۳۱/۰۶/۸۸ و ۳۱/۰۶/۸۹ و ۳۱/۰۶/۹۰ و ۳۱/۰۶/۹۱ و ۳۱/۰۶/۹۲ و ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب رسید. ش۹۴۱۱۱۸۲۰۵۹۵۳۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819038
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن طائب به شماره ملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره محمدرضا سپهری مقدم به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۰۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. کاظم مکرم به شماره ملی ۲۷۵۴۱۵۹۳۲۰ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۱۴۸۷ به سمت عضو هیات مدیره. بهمن گریوانی به شماره ملی ۰۶۸۱۷۶۰۷۴۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۲۰۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. سهراب جهانبخش علمداری به شماره ملی ۵۰۵۹۶۲۳۵۲۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان باتفاق یکی از سهراب جهانبخش علمداری یا محمدرضا سپهری مقدم، همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل با رعایت قوانین جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت، دارای اختیارات تفویض شده به شرح زیر می‌باشد. حدود اختیارات مدیر عامل: اختیارات هیات مدیره شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وارث آنها. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستأجر و اقامه و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. - نمایندگی شرکت برای اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و تجدید و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح، مدیرعامل می‌باید موافقت هیات مدیره را کسب نماید. ش۹۵۰۳۰۵۹۸۰۹۹۵۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463135
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲، بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۲۰۲۷۳۸۵۵۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13723047
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن طائب به شماره ملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره مهلا گریوانی به شماره ملی ۰۹۲۳۵۵۲۶۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره صمد تندرلی به شماره ملی ۱۳۷۱۹۷۵۴۳۴ به سمت عضو هیات مدیره علی نیک روش به شماره ملی ۰۶۳۸۲۴۳۹۷۱ به سمت عضو هیات مدیره بهمن گریوانی به شماره ملی ۰۶۸۱۷۶۰۷۴۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۲۰۰۹ به سمت عضو هیات مدیره، بهمن گریوانی به شماره ملی ۰۶۸۱۷۶۰۷۴۵ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان باتفاق صمد تندرلی یا مهلا گریوانی همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وارث آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستأجر و اقامه و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره نمایندگی شرکت برای اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و تجدید و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیرولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح، مدیرعامل می‌باید موافقت هیات مدیره را کسب نماید. ش۹۶۰۸۳۰۳۷۰۳۸۲۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13723052
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲، بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه مهدآزادی جهت درج اگهیهای شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۲۰۰۹ صمد تندرلی به شماره ملی ۱۳۷۱۹۷۵۴۳۴ علی نیک روش به کدملی ۰۶۳۸۲۴۳۹۷۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۸۳۰۵۵۶۶۵۷۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه