شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200115133


شماره ثبت:
5433
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1370/12/17
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - تبريز - جاده سردرود - كيلومتر 6تراكتورسازي ايران - شركت ماشين آلات تراكتور سازي ايران 5197815863

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا محمودی ملکی 594536
سهراب رسته 594536
علی متخصص 594536
آقای پیام شاه علی 594536
محمدرضا زمان یاد 1458416
آقای ایرج خوارزمی 1458416
وحید رخشا 1458416
آقای محمدامین بزاز پوری فرشی 1458416
رضا توکلی 1458416
آقای حسین توفیق 1498549
آقای امیر چکنی 1498549
آقای مسعود اهریزاد 1498549
خسرو جعفری نژادیان 1498549
محسن اردستانی فراهانی 1498549
آقای حمید عطار 1498549
آقای بهمن اطمینان 1709910
آقای اکبر محمد ابراهیم غفاری 1709910
غیر موظف شهریار افشار طوس 1709910
آقای محمود بوستانی کلهرودی 1709910
آقای رضا توکلی 10653803
آقای ایرج زربخش پسند 10653803
آقای سعید امامی 10653803
غلامرضا جواشی 10653803

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 594536
آگهی تصمیمات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده: آقای محمدرضا محمودی ملکی ۰۰۵۳۵۱۸۶۵۹ کدپستی ۱۵۶۳۷۳۵۹۱۵ به نمایندگی از فرآورده‌های دریایی ارس سهامی خاص شماره ثبت ۶۲۵ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۸۳۱۶۰ کدپستی ۳۱۹۳۸۷۳۱۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره غیر موظف و علی متخصص کد ملی ۱۸۱۹۶۱۴۱۸۲ کدپستی ۳۱۹۳۸۷۳۱۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام شماره ثبت ۰۹۱۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ کدپستی ۱۴۳۴۸۷۵۳۱۱ بسمت عضو غیر مظف هیئت مدیره و سهراب رسته کد ملی ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ کدپستی ۱۵۳۳۶۸۷۵۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت سنگاب همدان سهامی خاص شماره ثبت ۹۱۷۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹ کدپستی ۱۴۴۸۷۵۳۱۱ بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و پیام شاه علی کد ملی ۰۰۵۸۳۷۶۲۹۱ کدپستی ۱۹۵۵۷۳۹۷۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۹۷۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۶۰۶ کدپستی ۱۴۳۴۸۷۵۳۱۱ بسمت نایب رئیس و عضو غیر موظف و مسعود اهری زاد کد ملی ۱۳۷۲۷۰۴۵۵۸ کدپستی ۵۱۷۳۸۱۵۸۳۵ به نمایندگی از طرف شرکت دیدگاه تصویر سهامی خاص شماره ثبت ۹۵۱۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۲۶۵ کدپستی ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴ بسمت مدیرعامل برای باقی مانده دوران تصدی انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات سفته‌ها و قراردادها باامضای مشترک مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۱۱۹۱۵۶۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458416
آگهی تغییرات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۴۳۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید رخشا کد ملی ۱۶۹۹۸۰۸۹۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۷۸۴، شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۶۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف، آقای محمدرضا زمانیاد کد ملی ۱۳۷۹۹۰۵۶۰۵ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های دریایی ارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۲۵، شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۸۳۱۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره غیرموظف، آقای محمد امین بزاز پوری فرشی کد ملی ۱۳۷۷۴۹۳۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) شماره ثبت ۹۱۴۰۹، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره غیرموظف، آقای ایرج خوارزمی کد ملی ۰۰۴۴۲۴۴۹۶۷ به نمایندگی از شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۱۷۰۴، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره غیرموظف، آقای رضا توکلی کد ملی ۲۰۹۱۷۸۲۳۶۱ به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۵۱۶۱، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۲۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره موظف و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۸۲۲۷۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498549
آگهی تغییرات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳

بهاستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین توفیق به شماره ملی ۲۹۹۱۲۲۷۶۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری ملت (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹۱۴۰۹، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ به سمت عضو هیاتمدیره غیر موظف و رئیس هیاتمدیره آقای خسرو جعفری نژادیان به شماره ملی ۰۰۳۶۷۴۱۱۴۰ به نمایندگی از شرکت فرآوردههای دریایی ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۲۵، شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۸۳۱۶۰ به سمت عضو هیاتمدیره موظف. آقای امیر چکنی به شماره ملی ۰۰۵۱۰۲۴۳۵۷ به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۵۱۶۱، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۲۶۵ به سمت عضو هیاتمدیره غیر موظف و نایب رئیس هیاتمدیره. آقای محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۴۶۶۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری امین مدیریت پویا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۳۹۷۸۴، شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۶۰۶ به سمت عضو هیاتمدیره موظف. آقای مسعود اهریزاد به شماره ملی ۱۳۷۲۷۰۴۵۵۸ به نمایندگی از شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۷۰۴، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹ به سمت عضو هیاتمدیره موظف. آقای حمید عطار به شماره ملی ۰۰۴۷۱۸۹۸۸۶ به عنوان مدیرعامل خارج از هیاتمدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها، بروات، سفتهها و قراردادها با امضای مشترک رئیس هیاتمدیره و یکی از اعضای هیاتمدیره و همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب رئیس هیاتمدیره با امضاء دو نفر از اعضا هیئتمدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئتمدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۸۸۱۴۰۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498550
آگهی تغییرات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳

بهاستناد صورتجلسه مجمععمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و شماره ثبت ۶۸۳۹۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه مختار و همکاران شماره ثبت ۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس قانونی علیالبدل شرکت برای سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۲ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی شرکت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایهگذاری امین مدیریت پویا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۳۹۷۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۶۰۶ شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۱۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ شرکت فراوردههای دریایی ارس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۲۵ شناسه ملی۱۰۷۲۰۰۸۳۱۶۰ شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۵۱۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۲۶۵ شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۱۷۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹ به عنوان اعضای هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۸۸۱۳۷۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1709910
آگهی تغییرات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهمن اطمینان به شماره ملی ۲۰۶۲۶۰۰۸۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹۱۴۰۹، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره غیر موظف شهریار افشار طوس به شماره ملی ۰۰۴۱۱۷۱۸۶۱به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۵۱۶۱، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۲۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیر موظف اکبر محمدابراهیم غفاری شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۴۷۲۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های دریایی ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۲۵ شناسه ملی۱۰۷۲۰۰۸۳۱۶۰به سمت عضو هیئت مدیره غیر موظف محمود بوستانی کلهرودی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۱۰۶۴۱ به نمایندگی از شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۷۰۴، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره موظف محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۴۶۶۹۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۲۳۹۷۸۴، شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۵۶۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره موظف حمید عطاربه کد ملی۰۰۴۷۱۸۹۸۸۶ به عنوان مدیرعامل خارح از هیئت مدیره برای باقیمانده مدت هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها، بروات، سفته‌ها و قرارداد‌ها با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و یا در صورت غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۹۰۴۴۷۳۵۹۱۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10653803
آگهی تصمیمات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۴۳۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳

برابر صورت جلسات مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس سازمان حسابرسی شماره ثبت ۶۸۶۹۳ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و کدپستی ۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه ترازنما و همکاران شماره ثبت ۱۳۸۳۵ به بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سال ۹۱ تعیین و سپس آقای رضا توکلی به کد ملی ۲۰۹۱۷۸۲۳۶۱۱ و کدپستی ۱۴۵۷۷۷۳۹۶۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های دریایی ارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۸۳۱۶۰ و کدپستی ۳۱۹۳۸۷۳۱۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره موظف به جای آقای محمدرضا محمودی ملکی و آقای سعید امامی به کد ملی ۰۰۴۹۳۹۸۷۷۶ و کدپستی ۱۹۵۸۶۴۳۸۳۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ و کدپستی ۱۴۳۴۸۷۵۳۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف به جای آقای علی متخصص آقای ایرج زربخش پسند به کد ملی ۲۵۹۱۰۸۲۳۳۲ و کدپستی ۱۹۹۸۸۳۸۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۱۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹ و کدپستی ۱۴۳۴۸۷۵۳۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره غیر موظف به جای آقای سهراب رسته و آقای غلامرضا جواشی به کد ملی ۳۷۳۱۸۹۳۶۹۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملت (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۶۰۶و کدپستی ۱۴۳۴۸۷۵۳۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره غیر موظف و آقای مسعود اهری زاد به کد ملی ۱۳۷۲۷۰۴۵۵۸ و کدپستی ۵۱۷۳۸۱۵۸۳۵ به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۵۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۲۶۵ و کدپستی ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره موظف و مدیرعامل برای مابقی دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها سفته بروات سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه