کولاک شرق

شرکت کولاک شرق (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200110654
استان آذربايجان شرقي- تبريز -كيلومتر24 جاده تبريز- تهران بعداز پليس راه - خيابان آبيار 5169193917
21
افراد
21
آگهی‌ها
5004
شماره ثبت
1369/12/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 668065
آگهی تصمیمات شرکت کولاک شرق سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی، ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب موسسه حسابرسی هادی حساب (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۱۵۰۱۰ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و کدپستی ۱۵۶۶۸۹۶۶۳۹ بعنوان حسابرس مالی و مالیاتی و بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی به کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ و کدپستی ۱۶۶۵۹۸۴۵۵۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و سپس آقای سید مصطفی بصیری تبریزی به کد ملی ۱۳۷۹۱۴۴۸۸۴ و کدپستی ۱۹۳۳۶۴۴۵۹۳ به نمایندگی از شرکت آذر توسعه مسکن آقای محمد ابراهیم ماهوتچیان اصل به کد ملی ۱۳۸۰۶۲۵۳۳۵ و کدپستی ۱۹۱۸۸۹۳۱۱۶ به نمایندگی از شرکت تجارت کولاک تبریز بعنوان نمایندگان جدید شرکتهای فوق بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت انتخاب و سپس آقای محمد حسین آقاسی جاوید به کد ملی ۱۳۷۶۳۶۰۲۹۲ و کدپستی ۵۱۶۵۸۵۷۵۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید اسداله مهدیزاده مرتضوی به کد ملی ۱۳۷۶۱۸۵۰۴۰ و کدپستی ۵۱۶۳۹۷۴۴۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای خلیل قلی پور خلیلی به کد ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ و کدپستی ۵۱۳۷۹۹۶۳۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد مجدالاسلامی به کد ملی ۱۳۷۹۹۸۴۲۷۰ و کدپستی ۵۱۵۷۶۸۶۳۴۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای باقی مانده مدت انتخاب و امضاء کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیرعامل شرکت به همراه یکی از امضاهای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات و اسناد معمولی فقط با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۳۰۲۹۹۶۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746070
آگهی تصمیمات شرکت کولاک شرق سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای حسن شکیبایی کد ملی ۱۳۷۶۲۶۱۷۸ کدپستی ۵۱۵۷۶۶۹۳۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۱۰۲ کد ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳ کدپستی ۵۱۷۵۷۵۸۱۶۷ آقای داود ندیم کد ملی ۱۳۸۱۵۱۳۷۷۸ کدپستی ۵۳۶۱۸۴۵۷۵۶ به نمایندگی از شرکت تجارت کولاک تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴۱۶۲ کد ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۶۰۰ کدپستی ۵۱۷۴۸۷۸۸۵۴ محمد حسین آقاسی جاوید کد ملی ۱۳۷۶۳۶۰۲۹۲و کدپستی ۵۱۶۵۸۵۷۵۴۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره آقای سید اسداله مهدیزاده مرتضوی کد ملی ۱۳۷۶۱۸۵۰۴۰ کدپستی ۵۱۶۳۹۷۴۴۶۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل قلی پور کد ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ کدپستی ۵۱۳۷۹۹۶۳۳۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مجد الاسلامی کد ملی ۱۳۷۹۹۸۴۲۷۰ کدپستی ۵۱۵۷۶۸۶۳۴۹ بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای باقی مانده مدت انتخاب و امضاء کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیرعامل شرکت به همراه یکی از امضاهای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مکاتبات و اسناد معمولی فقط با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۲۷۷۷۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994367
آگهی تصمیمات شرکت کولاک شرق سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۱/۹۱ و ۴/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید و شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) شماره ثبت ۸۲۸۲ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ کدپستی ۵۱۷۴۸۷۸۶۱۹ شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۱۰۲ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳ کدپستی ۵۱۷۵۷۵۸۱۶۷ شرکت تجارت کولاک تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۶۰۰ کدپستی ۵۱۷۴۸۷۸۸۵۴ شرکت معین یاور آذربایجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۸۲۱ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۷۵۷۶ کدپستی ۵۱۷۴۸۷۸۸۵۴ سید اسداله مهدیزاده مرتضوی کد ملی ۱۳۷۶۱۸۵۰۴ کدپستی ۵۱۶۳۹۷۴۴۶۸ همگی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی آباد نوین تهران شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ کدپستی ۵۱۷۴۸۷۸۵۸۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای احمد محمدی کد ملی ۱۳۷۹۱۱۴۱۲۸ و کدپستی ۵۱۷۳۹۵۵۸۴۹ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه مهدآزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد سپس آقای سید اسداله مهدیزاده مرتضوی کد ملی ۱۳۷۶۱۸۵۰۴۰ کدپستی ۵۱۶۳۹۷۴۴۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل قلی پور خلیلی کد ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ کدپستی ۵۱۳۷۹۹۶۳۳۶ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای داود ندیم کد ملی ۱۳۸۱۵۱۳۷۷۸ کدپستی ۵۳۶۱۸۴۵۷۵۶ بعنوان نماینده شرکت تجارت کولاک و محمد حسین آقاسی جاوید کد ملی ۱۳۷۶۳۶۰۲۹۲ کدپستی ۵۱۶۵۸۵۷۵۴۱ بعنوان نماینده شرکت معین یاور آذربایجان و آقای حسن شکیبایی بعنوان نماینده شرکت آذر توسعه مسکن بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد حاتمی کد ملی ۱۷۱۷۸۵۴۲۵ کدپستی ۵۱۳۸۸۴۸۵۷۴ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور باامضاء مدیرعامل شرکت به همراه یکی از امضاء‌های رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات و اسناد معمولی فقط با امضاء مدیرعامل می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۴۳۵۷۱۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043559
آگهی تصمیمات شرکت کولاک شرق سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ که در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مانند چک سفته و قراردادها و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره مجتمعا به همراه مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۶۲۴۳۲۰۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067607
آگهی تصمیمات شرکت کولاک شرق (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۲ که در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مانند چکها سفته‌ها و قراردادها و غیره با امضای آقای خلیل قلی پور خلیلی (نایب رئیس هیئت مدیره) و یکی از امضاهای آقای سید اسداله مهدیزاده مرتضوی و رئیس هیئت مدیره و آقای حسن شکیبایی مکاتبات عادی با امضای رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۷۱۰۲۵۹۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215349
آگهی تصمیمات کولاک شرق (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۰۰۴ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲که در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردیده آقای فیروز قاسم زاده به کد ملی ۱۳۷۹۱۳۵۶۳۱ و کدپستی ۵۱۳۸۹۷۷۹۳۱ بعنوان مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت باقیمانده انتخاب و اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره آقای سید اسداله مهدیزاده مرتضوی یا نایب رئیس هیئت مدیره آقای خلیل قلی پور خلیلی و یا آقای حسن شکیبائی (عضو هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره یا آقای حسن شکیبائی همراه مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری نیز با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۲۵۰۳۵۹۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458405
آگهی تغییرات شرکت کولاک شرق سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ بتصویب مجمع رسید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۸۲۳۴۸۳۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10231325
آگهی تصمیمات شرکت کولاک شرق (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۵۰۰۴ بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۲/۸۸ شرکت کولاک شرق (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۵۰۰۴ بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴ آقای محمد رضا ادریسی نماینده شرکت تجارت کولاک تبریز بجای آقای جعفر سعیدی، آقای محمد رضا رهبری عصر نماینده شرکت معین یاور آذربایجان بجای آقای محمد حسین طایفه یونسی بسمت عضویت در هیئت مدیره برای مدت باقیمانده معرفی گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10589131
آگهی تصمیمات شرکت کولاک شرق سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی، ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب موسسه حسابرسی هادی حساب (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۱۵۰۱۰ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و کدپستی ۱۵۶۶۸۹۶۶۳۹ بعنوان حسابرس مالی و مالیاتی و بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی به کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ و کدپستی ۱۶۶۵۹۸۴۵۵۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و سپس آقای سید مصطفی بصیری تبریزی به کد ملی ۱۳۷۹۱۴۴۸۸۴ و کدپستی ۱۹۳۳۶۴۴۵۹۳ به نمایندگی از شرکت آذر توسعه مسکن آقای محمد ابراهیم ماهوتچیان اصل به کد ملی ۱۳۸۰۶۲۵۳۳۵ و کدپستی ۱۹۱۸۸۹۳۱۱۶ به نمایندگی از شرکت تجارت کولاک تبریز بعنوان نمایندگان جدید شرکتهای فوق بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت انتخاب و سپس آقای محمد حسین آقاسی جاوید به کد ملی ۱۳۷۶۳۶۰۲۹۲ و کدپستی ۵۱۶۵۸۵۷۵۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید اسداله مهدیزاده مرتضوی به کد ملی ۱۳۷۶۱۸۵۰۴۰ و کدپستی ۵۱۶۳۹۷۴۴۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای خلیل قلی پور خلیلی به کد ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ و کدپستی ۵۱۳۷۹۹۶۳۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد مجدالاسلامی به کد ملی ۱۳۷۹۹۸۴۲۷۰ و کدپستی ۵۱۵۷۶۸۶۳۴۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای باقی مانده مدت انتخاب و امضاء کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیرعامل شرکت به همراه یکی از امضاهای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات و اسناد معمولی فقط با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10892703
آگهی تصمیمات: شرکت کولاک شرق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
به استناد صورتجلسه مورخ ۲۴/۱/۹۰ که در تاریخ ۴/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده: بندهای ۳ (به غیر از ایجاد اعطای نمایندگی شعبه در خارج از کشور) و بندهای ۴و۶ وبند ۱۷ (به غیر از صلح دعوایی) و بند ۱۸ ماده ۴۳ از اختیارات و وظایف هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیر عامل تفویض گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11172645
آگهی تصمیمات شرکت کولاک شرق (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۵۰۰۴ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۸۷ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۷ شرکت کولاک شرق (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۵۰۰۴ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴ صورتهای مالی ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۷ شرکت تصویب و شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان سهامی عام و شرکت آذر توسعه مسکن سهامی خاص و شرکت تجارت کولاک تبریز (سهامی خاص) و شرکت معین یاور آذربایجان (سهامی خاص) و آقای سید اسداله مهدیزاده مرتضوی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال و موسسه حسابرسی ارکان سیستم (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و آقای عبداله شفاعت بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین سپس آقای سید اسداله مهدیزاده مرتضوی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید غفار حسینی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان بمست نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد حسین طایفه بنمایندگی از شرکت معین یاور آذربایجان و جعفر سعیدی بنمایندگی از شرکت تجارت کولاک تبریز و فرج محمد قلی زاده بنمایندگی از شرکت آذر توسعه مسکن بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای سید محمد مجدالاسلامی بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب و حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل بهمراه یکی از امضاهای رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر و مکاتبات و اسناد معمولی فقط با امضای مدیرعامل می‌باشد. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12833112
آگهی تغییرات شرکت کولاک شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرید ضیاء الملکی به کدملی ۱۵۵۱۷۳۲۴۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت راه گشا تجارت آذربایجان به شماره ثبت۳۴۶۲۴ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۲۵۱۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خلیل قلی پور خلیل به کدملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت کولاک تبریز به شماره ثبت۲۴۱۶۲ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۶۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جعفر مدبر خاک نژاد به کدملی ۱۳۷۹۹۱۲۵۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان به شماره ثبت۸۲۸۲ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدامین ضیاءالملکی به کدملی ۰۰۶۸۳۹۲۷۱۰ به نمایندگی از طرف شرکت آذرتوسعه مسکن به شماره ثبت۱۴۱۰۲ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و ابوالفضل داود آبادی به کدملی ۰۵۳۱۰۲۳۵۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت معین یاور آذربایجان به شماره ثبت۸۸۲۱ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۷۵۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور. از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا محمدامین ضیاء الملکی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و یا آقای محمدامین ضیاءالملکی همراه با مهر شرکت خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۳۱۳۸۱۵۹۰۳۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144013
آگهی تغییرات شرکت کولاک شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ۱۵۶۰۰۰۰۰ سهم به تعداد ۴۶۸۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران از مبلغ ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح زیراصلاح گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ از ۱۵، ۶۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۶، ۸۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۰۹۰۲۷۰۰۵۱۰۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13313090
آگهی تغییرات شرکت کولاک شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خلیل قلی پور خلیلی با شماره ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۲۸۲ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ طی نامه ۲۱/۹۵/۴۳۴۲ ت. آ بعنوان رئیس هیئت مدیره احمد سجودی کور عباسلو با شماره ملی۵۰۴۸۹۹۳۴۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت کولاک تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۱۶۲ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۳۲۱۶۰۰ طی نامه ۹۵/۱۷۲۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره محمدامین ضیاء الملکی با شماره ملی۰۰۶۸۳۹۲۷۱۰ به نمایندگی از طرف شرکت راه گشا تجارت آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۶۲۴ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۴۲۵۱۴۱ طی نامه ۹۵/۲۵۲ - ر بعنوان عضو هیئت مدیره ابوالفضل داود آبادی با شماره ملی ۰۵۳۱۰۲۳۵۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۱۰۲ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳طی نامه ۱۱۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره کامیار سلطانی محمدی با شماره ملی ۱۲۴۹۵۰۳۱۵۹ به نمایندگی از طرف شرکت معین یاور آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۸۲۱ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۷۵۷۶ طی نامه ۱۱۰۱ بعنوان عضو هیئت مدیره فیروز قاسم زاده با شماره ملی ۱۳۷۹۱۳۵۶۳۱ (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضای فیروز قاسم زاده و خلیل قلی پور خلیلی یا کامیار سلطانی محمدی به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای خلیل قلی پور خلیلی یا کامیار سلطانی محمدی به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۱۱۲۸۷۴۱۵۳۵۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13313092
آگهی تغییرات شرکت کولاک شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ بعنوان بازرس اصلی و فاطمه صغری دواتگر رضوان به کدملی ۱۳۸۱۶۷۸۰۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۲۸۲ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۱۰۲ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳ شرکت تجارت کولاک تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۱۶۲ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۶۰۰ شرکت معین یاور آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۸۲۱ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۷۵۷۶ شرکت راه گشا تجارت آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۶۲۴ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۲۵۱۴۱۱۴۱۰۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۱۲۸۳۰۴۲۹۹۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424380
آگهی تغییرات شرکت کولاک شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل قلی پور خلیلی با شماره ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سعید بابازاده ینگجه با شماره ملی۱۴۶۳۰۶۳۳۷۶به نمایندگی از طرف شرکت راه گشا تجارت آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۴۶۲۴ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۲۵۱۴۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای میر علی اکبر علیانسب شربیانی با شماره ملی۶۰۲۹۸۵۶۴۸۰ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت کولاک تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۴۱۶۲ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۳۲۱۶۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای ابوالفضل داود آبادی با شماره ملی ۰۵۳۱۰۲۳۵۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۴۱۰۲ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای کامیار سلطانی محمدی با شماره ملی ۱۲۴۹۵۰۳۱۵۹به نمایندگی از طرف شرکت معین یاور آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۸۲۱ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۷۵۷۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سیروس حبیب زاده خیابان با شماره ملی ۱۳۷۰۹۲۳۵۳۸ (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضاء آقای سیروس حبیب زاده خیابان و آقای خلیل قلی پور خلیلی یاآقای سعید بابازاده ینگجه یا آقای کامیار سلطانی محمدی به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ازآقایان خلیل قلی پور خلیلی یا آقای سعید بابازاده ینگجه یا آقای کامیار سلطانی محمدی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۰۸۱۳۳۶۹۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13447432
آگهی تغییرات شرکت کولاک شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از محل مطالبات حال شده از مبلغ ۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۶۸۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می‌باشد. ش۹۶۰۳۰۶۷۵۱۲۸۱۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531797
آگهی تغییرات شرکت کولاک شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۲۹۷۲ , ۱۲۲ مورخه ۲۱/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد. اعلامیه تبدیل شرکت کولاک شرق (سهامی خاص) ثبت شده به شمارۀ ۵۰۰۴ مطابق ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: کولاک شرق به شماره ثبت ۵۰۰۴ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: الف موضوع اصلی ۱ تولید، بسته بندی و توزیع انواع نوشیدنیها اعم از نوشابه‌های گازدار و بدون گاز با طعمهای مختلف و عصاره‌های سنتیتک و کنسانتره میوه جات، آب معدنی و آشامیدنی و غنی شده و فرآوری شده گازدار و بدون گاز، ماء الشعیر در انواع طعمها، دوغ و سایر محصولات لبنی، ساخت ظروف یکبار مصرف و بطریهای شیشه‌ای و پت و قوطی فلزی. ب موضوع فرعی ۲ ایجاد و تاسیس مراکز تهیه و توزیع کلیه کالاها و خدمات مربوط به صنایع مختلف و تاسیس فروشگاه در حوزه نمایشگاههای داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیتهای تجاری ۳ مبادرت به واردات و صادرات کلیه کالاها در حوزه‌های مختلف و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با آنها ۴ ایجاد خط تولید، بسته بندی و توزیع کالاها و خدمات در صنایع مختلف غذایی دارویی و بهداشتی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاری کشور ۵ تهیه و تولید انواع مواد اولیه، خدمات، وسائل، ابزارآلات، تجهیزات، ماشین آلات و سایر نیازمندیهای مربوط به صنایع مختلف از داخل یا خارج از کشور با رعایت مقررات قانونی و عرضه آنها بر اساس ضوابط موجود ۶ ایجاد و مشارکت در سایر شرکتها و طرحهای تولیدی و صنعتی از طریق تاسیس یا تعهد و پذیره نویسی سهام شرکتهای جدید، خرید و فروش سهام شرکتها در بازار اوراق بهادار، خرید و فروش اوراق مشارکت، اوراق قرضه و سایر اوراق و اسناد بهادار در چهارچوب قوانین و مقررات کشور ۷ قبول نمایندگی از سایر شرکتهای تولیدی صنعتی تجاری خدماتی و اعطا نمایندگی و تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور برابر مقررات و قوانین ۸ ارائه خدمات فنی، مالی، اقتصادی و مدیریتی ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت آذربایجانشرقی تبریز کیلومتر ۲۴ جاده تبریز تهران بعد از پلیس راه خیابان آبیاری با کدپستی ۵۱۶۹۱۹۳۹۱۷ می‌باشد و شرکت فاقد شعب می‌باشد. ۴) مدت شرکت: از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می‌باشد. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (پنجاه میلیارد) ریال است که به ۵۰۰۰۰۰۰۰ (پنجاه میلیون) سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتار می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان بشماره ثبت ۸۲۸۲ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ به نمایندگی خلیل قلی پور خلیلی فرزند قلی بشماره شناسنامه ۱۰۷ به کدملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره غیر موظف شرکت راه گشا تجارت آذربایجان بشماره ثبت ۳۴۶۲۴ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۲۵۱۴۱ به نمایندگی سعید بابازاده ینگجه فرزند لازم اله بشماره شناسنامه ۹۲۳ به کدملی ۱۴۶۳۰۶۳۷۷۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره غیر موظف شرکت تجارت کولاک تبریز بشماره ثبت ۲۴۱۶۲ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۶۰۰ به نمایندگی میر علی اکبر علیانسب شربیانی فرزند میرولی بشماره شناسنامه ۱۳۷ به کدملی ۶۰۲۹۸۵۶۴۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره غیر موظف شرکت آذرتوسعه مسکن بشماره ثبت ۱۴۱۰۲ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳ به نمایندگی ابوالفضل داود آبادی فرزند محمدنبی بشماره شناسنامه ۶۳۹۵ به کدملی ۰۵۳۱۰۲۳۵۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره غیر موظف شرکت معین یاور آذربایجان بشماره ثبت ۸۸۲۱ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۷۵۷۶ به نمایندگی کامیار سلطانی محمدی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۴ به کدملی ۱۲۴۹۵۰۳۱۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره غیر موظف سیروس حبیب زاده خیابان فرزند صمد بشماره شناسنامه ۹۳۵۲۷ به کدملی ۱۳۷۰۹۲۳۵۳۸ بسمت مدیرعامل ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: • اعلامیۀ خرید سهام، • گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، • اصل ورقۀ سهام، • تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ بدهیهای شرکت به موجب آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ مبلغ ۳۹، ۲۵۷، ۵۵۶، ۹۰۸ ریال می‌باشد که شامل مبلغ ۳۱، ۰۲۷، ۳۸۱، ۵۷۴ ریال بدهیهای جاری و مبلغ ۸، ۲۳۰، ۱۷۵، ۳۳۴ ریال بدهیهای بلند مدت می‌باشد و همچنین بر اساس یادداشت‌های همراه صورتهای مالی حسابرسی شده بدهیهای احتمالی شرکت مبلغ ۲۰، ۲۷۳، ۸۱۵، ۴۱۹ ریال می‌باشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت روزنامه مهد آزادی می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. ش۹۶۰۵۰۴۹۸۵۶۹۹۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613238
آگهی تغییرات شرکت کولاک شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیروس حبیب زاده خیابان به شماره ملی ۱۳۷۰۹۲۳۵۳۸ به نمایندگی شرکت آذرتوسعه مسکن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۱۰۲ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳ برای مدت باقیمانده جهت حضور در جلسات هیئت مدیره انتخاب گردید. خلیل قلی پور خلیلی به شماره ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۲۸۲ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره سعید بابازاده ینگجه به شماره ملی۱۴۶۳۰۶۳۳۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت راه گشا تجارت آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۶۲۴ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۲۵۱۴۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره میر علی اکبر علیانسب شربیانی به شماره ملی ۶۰۲۹۸۵۶۴۸۰ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت کولاک تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۱۶۲ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۶۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره سیروس حبیب زاده خیابان به شماره ملی ۱۳۷۰۹۲۳۵۳۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره و خارج از سهامداران) تعیین شد. سیروس حبیب زاده خیابان به شماره ملی ۱۳۷۰۹۲۳۵۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۱۰۲ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳ به عنوان عضو هیئت مدیره کامیار سلطانی محمدی به شماره ملی ۱۲۴۹۵۰۳۱۵۹ به نمایندگی از طرف شرکت معین یاور آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۸۲۱ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۷۵۷۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضاء سیروس حبیب زاده خیابان و خلیل قلی پور خلیلی یا سعید بابازاده ینگجه یا کامیار سلطانی محمدی به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از خلیل قلی پور خلیلی یا سعید بابازاده ینگجه یا کامیار سلطانی محمدی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۲۶۵۸۴۵۸۵۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635959
آگهی تغییرات شرکت کولاک شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد نیک رفتار با کدملی ۰۰۶۸۱۵۹۶۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۲۸۲ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ طی نامه۲۲/۹۶/۴۹۵۴ ت. آ بعنوان رئیس هیئت مدیره سعید بابازاده ینگجه با کدملی ۱۴۶۳۰۶۳۳۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت راه گشا تجارت آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۶۲۴ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۲۵۱۴۱ طی نامه ۹۵/۲۵۵ ر به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره امین عباسقلی زاده با کدملی ۰۰۷۰۹۸۱۵۱۵ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت کولاک تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۱۶۲ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۶۰۰ طی نامه ۹۶/۱۷۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره سیروس حبیب زاده خیابان به کدملی ۱۳۷۰۹۲۳۵۳۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره و خارج از سهامداران) سیروس حبیب زاده خیابان با کدملی ۱۳۷۰۹۲۳۵۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۱۰۲ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳ طی نامه ۱۱۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره کامیار سلطانی محمدی با کدملی ۱۲۴۹۵۰۳۱۵۹ به نمایندگی از طرف شرکت معین یاور آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۸۲۱ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۷۵۷۶ طی نامه ۱۱۰۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضاء سیروس حبیب زاده خیابان و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۷۱۱۱۷۹۹۳۳۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866207
آگهی تغییرات شرکت کولاک شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه مهد آزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۱۲۱۷۹۱۵۸۴۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک