موتور سازان تراکتور سازی ایران

شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200101232
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-بلوارملت-بزرگراه شهيدكسائي-بلوار ملت-پلاك 0-مجتمع تراكتورسازي-طبقه همكف- 5197815863
10
افراد
14
آگهی‌ها
4064
شماره ثبت
1366/9/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 624890
آگهی تصمیمات شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۶۴و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۱ که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی ۱۳۹۰ تصویب؛ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ و کدپستی ۱۹۶۷۹۱۵۱۳۴ موسسه حسابسری هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد در سال ۱۳۹۱ جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۱۴۸۹۹۷ اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926346
آگهی تصمیمات شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ که در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردیده و برابر مجوز شماره ۲۰۰۴۲۸/۱۲۱ مورخ ۲۷/۸/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از محل سود انباشته به مبلغ نوزده میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده به مبلغ نوزده میلیارد و پانصد و چهل و نه میلیون و یکصد و نود هزار و سیصد و بیست ریال و از محل آورده نقدی به مبلغ سه میلیارد و یکصد و سی میلیون و هشتصد و نه هزار و ششصد هشتاد ریال که برابر گواهی‌های شماره ۸۸/۱۳۷۳ ۲۹/۶/۹۱ و ۱۳۰/۱۳۷۳ ۲۰/۸/۹۱ بانک ملت شعبه دیزل آباد به حساب ۴۱۷۷۰۷۶۲۷۷ واریز و سپس ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح زیر اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ دویست و چهار میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال که به دویست و چهار میلیون و یکصد و بیست هزار سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم می‌گردد و تماما پرداخت گردیده است. ش۱۶۰۶۷۲۹ اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428897
آگهی تغییرات شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۴۰۶۴ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مدرس خیابانی کد ملی ۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفتح ابراهیمی کد ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمد شهباز نجفعلیزاده کد ملی ۱۳۷۱۸۷۲۶۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه گران آتیه ایرانیان بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حجت سیفلو کد ملی ۲۸۰۰۴۴۸۱۰۵ به نمایندگی از طرف آستان قدس رضوی و سعید توسلی کد ملی ۰۷۰۳۵۶۶۰۴۰ به نمایندگی از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد بود و اختیارات مندرج در ردیف‌های یک، چهار، شش، هفت، هشت، نه، یازده، دوازده، سیزده و چهارده ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۷۷۷۰۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428898
آگهی تغییرات شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۴۰۶۴ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل (از تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ لغایت ۲۲/۳/۱۳۹۴) برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۵۴۷ تبریز شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان، شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شماره ثبت ۱۴۳۳۸، آستان قدس رضوی، موسسه سازمان اقتصادی رضوی شماره ثبت ۱۳۱۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴. ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی ۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و کدپستی ۹۱۳۷۵۵۷۴۷۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۲ تعیین شد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۷۷۷۰۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725434
آگهی تغییرات شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استعفای ابوالفتح ابراهیمی محمدصادق گودرزی بعنوان نماینده شرکت گروه مالی مهراقتصاد برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره معرفی شدند سپس حسین مدرس خیابانی با کدملی ۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمدشهبازنجفعلیزاد با کدملی ۱۳۷۱۸۷۲۶۷۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و سعید توسلی با کدملی ۰۷۰۳۵۶۶۰۴۰ وحجت سیفلوبا کد ملی ۲۸۰۰۴۴۸۱۰۵ ومحمد صادق گودرزی با کد ملی ۰۴۵۱۰۴۰۷۱۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مقررشد کلیه اسناد واوراق تعهدآورشرکت با امضای نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و مجید رسولی سقای مدیرامورمالی شرکت به همراه مهرشرکت تنظیم ودرغیاب ایشان با امضای دونفرازاعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت صادرگردد ش۹۳۰۹۱۷۷۸۶۸۷۶۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853361
آگهی تصمیمات شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۱ که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی ۱۳۹۰ تصویب؛ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ و کدپستی ۱۹۶۷۹۱۵۱۳۴ موسسه حسابسری هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد در سال ۱۳۹۱ جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032274
آگهی تصمیمات شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ که در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردیده و برابر مجوز شماره ۲۰۰۴۲۸/۱۲۱ مورخ ۲۷/۸/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از محل سود انباشته به مبلغ نوزده میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده به مبلغ نوزده میلیارد و پانصد و چهل و نه میلیون و یکصد و نود هزار و سیصد و بیست ریال و از محل آورده نقدی به مبلغ سه میلیارد و یکصد و سی میلیون و هشتصد و نه هزار و ششصد هشتاد ریال که برابر گواهی‌های شماره ۸۸/۱۳۷۳ ۲۹/۶/۹۱ و ۱۳۰/۱۳۷۳ ۲۰/۸/۹۱ بانک ملت شعبه دیزل آباد به حساب ۴۱۷۷۰۷۶۲۷۷ واریز و سپس ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح زیر اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ دویست و چهار میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال که به دویست و چهار میلیون و یکصد و بیست هزار سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم می‌گردد و تماما پرداخت گردیده است. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768263
آگهی تغییرات شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ و برابر مجوز شماره ۳۱۵۹۱۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ و شماره ثبت ۳۲۲۴۳۰ با نمایندگی آقای حسین مدرس خیابانی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱، شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷ با نمایندگی آقای محمد شهباز نجفعلیزاد به کدملی ۱۳۷۱۸۷۲۶۷۸ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیت مدیره و آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳ به نمایندگی آقای علی اصغر داوطلب به کدملی ۰۸۲۸۹۰۱۲۴۴ و موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ و شماره ثبت ۱۳۱۶ با نمایندگی آقای سعید توسلی به کدملی ۰۷۰۳۵۶۶۰۴۰ و شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ و شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ با نمایندگی آقای ناصر یکتن به کدملی ۱۳۸۰۰۳۴۱۸۳ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت تنظیم و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت خواهد بود. همچنین هیئت مدیره اختیارات مندرج در ردیفهای یک، چهار، شش، هفت، هشت، نه، یازده، دوازده، سیزده و چهارده ماده ۳۷ اساسنامه را به ایشان تفویض نمود. ش۹۵۰۲۰۷۸۰۹۱۲۱۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848312
آگهی تغییرات شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ و برابر مجوز شماره ۷۶۴۴ , ۱۲۲ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورتحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۲۳۷۳۶۱۰۳۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478745
آگهی تغییرات شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۲۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فرازمشاور به شماره ثبت۳۴۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی کوشا منش به شماره ثبت۱۰۸۳۲ وشناسه ملی۰۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت تراکتورسازی ایران به شماره ثبت۵۴۰ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ شرکت بازرگانی و خدمات پس ازفروش تراکتورسازی به شماره ثبت۲۳۰۳۰ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹ شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان به شماره ثبت۱۸۵۴۷ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران به شماره ثبت۵۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴ شرکت تراکتورسازی ارومیه به شماره ثبت۹۱۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۳۹۲۰۸ ش۹۶۰۳۲۹۶۹۳۵۵۱۵۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582867
آگهی تغییرات شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۵۴۷ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ به نمایندگی آقای حسین مدرس خیابانی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۴۰ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ به نمایندگی آقای محمد شهباز نجفعلیزاد به کدملی ۱۳۷۱۸۷۲۶۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت تراکتورسازی ارومیه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۱۸ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۳۹۲۰۸ به نمایندگی آقای جواد نجفی آذر به کدملی ۱۵۵۱۸۰۷۶۶۱ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره، شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۰۳۰ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹ به نمایندگی آقای ناصر یکتن به کدملی ۱۳۸۰۰۳۴۱۸۳ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۳۲ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴ به نمایندگی آقای حسن مطلب زاده خانمیری به کدملی ۱۶۹۹۸۰۰۹۳۶ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره تا پایان مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. از اختیارات هیئت مدیره تحت ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع از مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۶۰۶۰۶۱۱۶۱۶۹۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793384
آگهی تغییرات شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید: آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز بلوار ملت بزرگراه شهید کسائی بلوار ملت پلاک ۰ - مجتمع تراکتورسازی طبقه همکف - کد پستی۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش۹۶۱۰۱۱۹۴۰۱۲۸۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063674
آگهی تغییرات شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۵۰۵۵ , ۱۲۲ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۷ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، سال مالی ۱۳۹۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت ۳۴۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ وشناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۳۱۳۶۹۶۶۳۲۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202875
آگهی تغییرات شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۱۳۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت ضمن تطبیق با اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب شد. موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر تغییر یافت: الف موضوعات اصلی ساخت، مونتاژ، خرید و واردات انواع موتور و مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته انواع موتورهای خودرو، صنعتی و کشاورزی و همچنین تولید و نصب آنها به ادوات مختلف و فروش و صادرات آنها. ب موضوعات فرعی ۱. انجام هر گونه عملیات و عقد هر گونه قرارداد مربوط به موضوع شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور و مشارکت و سرمایه گذاری باآنها با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مملکتی، ۲. خرید سهام سایر شرکتها و انجام عملیات سرمایه گذاری در آنها، ۳. واردات و خرید و فروش انواع ماشین آلات و تجهیزات مربوط به توسعه شرکت و سایر صنایع مشابه و اقدام در زمینه نصب و راه اندازی و مباشرت و مشاوره در انتخاب آنها، ۴. انجام فعالیتهای آزمایشگاهی در زمینه آزمون انواع موتورهای خودرو، صنعتی و کشاورزی و مواد اولیه و قطعات آنها بر اساس استانداردهای مرتبط. ش۹۷۰۶۱۴۷۲۶۷۳۳۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک