شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200101095


شماره ثبت:
4054
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1366/9/14
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-بلوارملت-بزرگراه شهيدكسائي-بلوار ملت-پلاك 0-مجتمع تراكتورسازي-طبقه همكف- 5197815863

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ناصر یکتن 1348480
آقای محمدرضا منتخبی 1348480
آقای ابوالفضل رهنمون 1348480
بابک ضیغمی 13523604
آقای جواد نجفی آذر 13571636
آقای محمد شهباز نجفعلیزاد 13615022
آقای عبدالرحمن ارشدی 13615022

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 563991
آگهی تصمیماتشرکت ریخته‌گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۴/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده آقای جواد نجفی آذر به کد ملی ۱۵۵۱۸۰۷۶۶۱ کدپستی ۵۱۳۴۹۱۵۱۳۴ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی ایران برای مدت باقیمانده بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره بجای آقای حبیب امین زاده قویفکر منصوب گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۳۷۸۱۶۱۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656749
آگهی تصمیماتشرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران سهامی عامشماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۹۰ تصویب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و کدپستی ۱۴۴۷۷۹۴۱۵۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت ۱۱۰۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۲۶۹۶۱۶۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348480
آگهی تصمیمات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲/۹/۹۲ که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده: (ترازنامه حساب سود و زیان صورتهای مالی) سال مالی ۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و کدپستی ۱۴۱۷۸۱۳۵۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت تراکتورسازی ایران شماره ثبت ۵۴۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۴۴۰۴۷ و کدپستی ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی ایران شماره ثبت ۲۳۰۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹ و کدپستی ۵۱۹۷۸۱۵۱۴۳ شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان شماره ثبت ۱۸۵۴۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ و کدپستی ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۵ شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ و کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ گروه مالی مهر اقتصاد شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ و کدپستی ۱۹۶۶۹۴۶۴۱۳ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس آقای عبدالرحمن ارشدی کد ملی ۶۲۳۹۲۷۷۵۶۸ و کدپستی ۵۱۶۷۷۱۳۵۱۵ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای جواد نجفی آذر کد ملی ۱۵۵۱۸۰۷۶۶۱ و کدپستی ۵۱۳۴۹۱۵۱۳۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر یکتن کد ملی ۱۳۸۰۰۳۴۱۸۳ و کدپستی ۵۱۷۶۸۴۵۴۳۷ به نمایندگی از شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل رهنمون کد ملی ۱۳۷۹۰۳۷۴۷۶ و کدپستی ۵۱۸۳۹۶۴۴۱۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی اقتصاد بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا منتخبی کد ملی ۱۳۷۸۹۶۹۵۲۹ و کدپستی ۵۱۷۷۸۴۴۷۵۴ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضای سه عضو دیگر هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد. ضمنا اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۳۷ اساسنامه (به استثنای بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰) به مدیرعامل تفویض گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۵۵۸۶۵۵۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719170
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت به تصویب رسید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۳ تعیین گردید ش۹۳۰۹۱۱۲۹۶۶۱۳۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10143976
آگهی تصمیمات: شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (س. ع) بشماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱۲/۸۹ که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847306
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالرحمان ارشدی طبق حکم شماره ۱۶۸ - ۲۱۰۰ بعنوان نماینده شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام)، جواد نجفی آذر طبق حکم شماره ۱۶۶ - ۲۱۰۰ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص)، ناصر یکتن طبق حکم شماره ۱۶۷ - ۲۱۰۰ بعنوان نماینده شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص)، ابوالفضل رهنمون طبق حکم شماره ۴۲۷/تج/ش بعنوان نماینده شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)، محمدرضا منتخبی طبق حکم شماره ۹۴/۱۲۷۵/ت/ش بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و در اجرای ماده ۱۱۹ قانون تجارت جواد نجفی آذر بعنوان رئیس هیئت مدیره و عبدالرحمان ارشدی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت (به استثنای بندهای ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۳، ۱۰، ۹، ۵، ۳، ۲) به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضاء سه عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد. ش۹۵۰۳۲۳۳۶۷۹۸۲۹۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879655
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ و برابر مجوز شماره ۷۸۲۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ شرکت تصویب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت۱۱۰۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر به شماره ثبت۲۳۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۴۰۸۴۵۹۳۱۲۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523604
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک ضیغمی به شماره ملی ۱۳۷۱۹۹۶۷۲۵ طبق حکم شماره ۶۷/تج /ش بعنوان نماینده شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) از تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به جای ابوالفضل رهنمون و محمد شهباز نجفعلی زاد به شماره ملی ۱۳۷۱۸۷۲۶۷۸ طبق حکم شماره ۲۵۴۷/۹۶ /ت/ش بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) از تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به جای محمدرضا منتخبی اسکویی برای مدت باقیمانده عضویت در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره مقرر نمود کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضاء سه عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد. ش۹۶۰۴۳۱۷۱۷۸۶۳۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544887
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۲۶۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت ۳۴۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹ شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴ شرکت تراکتور سازی ارومیه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۳۹۲۰۸ ش۹۶۰۵۱۴۹۹۷۴۷۶۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571636
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۲۶۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نجفی آذر به شماره ملی ۱۵۵۱۸۰۷۶۶۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۰۳۰ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عبدالرحمن ارشدی صوفیانی به کدملی ۶۲۳۹۲۷۷۵۶۸ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۴۰ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره عبدالرحمن ارشدی صوفیانی به شماره ملی ۶۲۳۹۲۷۷۵۶۸ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. و اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای ۴، ۶، ۷، ۸ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در نبود رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر تلقی گردد. ش۹۶۰۵۳۰۸۶۸۴۴۷۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13615022
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۲۶۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نجفی آذر به شماره ملی ۱۵۵۱۸۰۷۶۶۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۳۰۳۰ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عبدالرحمن ارشدی صوفیانی به کدملی ۶۲۳۹۲۷۷۵۶۸ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۵۴۰ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ناصر یکتن به شماره ملی ۱۳۸۰۰۳۴۱۸۳ به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۸۵۴۷ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ محمد شهباز نجفعلی زاد به شماره ملی ۱۳۷۱۸۷۲۶۷۸به نمایندگی از شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت۵۴۳۲ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴ بابک ضیغمی به شماره ملی ۱۳۷۱۹۹۶۷۲۵ به نمایندگی از شرکت تراکتور سازی ارومیه (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۱۸ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۳۹۲۰۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای ۴، ۶، ۷، ۸ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در نبود رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر تلقی گردد. ش۹۶۰۶۲۷۸۹۹۵۹۸۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828832
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد ماده ۴ اساسنامه شرکت مرکز اصلی شرکت به آدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز بلوار ملت بزرگراه شهیدکسائی بلوار ملت پلاک۰ مجتمع تراکتورسازی طبقه همکف کدپستی۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ تغییر یافت. ش۹۶۱۱۰۱۶۳۱۷۰۳۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082656
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۳/۱۳۹۷و مجوز شماره ۳۵۰۵۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۲/۰۳/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ شرکت تصویب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت در سال ۱۳۹۷ تعیین گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت۳۴۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۳۲۹۲۲۲۶۸۵۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه