شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200093112
استان آذربايجان شرقي - تبريز - كوي وليعصر - ميدان تختي (شرقي)- نبش خيابان ابن سينا - پلاك 51 5157943943
16
افراد
16
آگهی‌ها
3239
شماره ثبت
1364/1/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 585619
آگهی تصمیمات شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) بشماره ثبت۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۰ که در تاریخ ۷/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ سهم یکهزار ریالی به تعداد هشتصد میلیون سهم یکهزار ریالی و از محل مطالبات حال شده سهامداران و واریز نقدی از مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال بمبلغ هشتصد میلیارد ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایش برابر گواهی شماره ۴۶ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۱ بانک ملی شعبه دانشگاه تبریز بشماره حساب ۰۱۰۵۸۰۰۰۸۶۰۰۳ واریز و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ هشتصد میلیارد ریال منقسم به هشتصد میلیون سهم یکهزار ریالی به نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است در ضمن از مبلغ افزایش سرمایه به میزان پانصد و پنجاه میلیارد ریال مبلغ چهارصد و هفتاد و دو میلیارد و هشتصد و هشتاد و دو میلیون و هفتصد و پنجاه و سه هزار ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ هفتاد و هفت میلیارد و یکصد و هفده میلیون و دویست و چهل و هفت هزار ریال از محل آورده نقدی سهامداران قابل وصول می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۰۲۰۹۴۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719306
آگهی تصمیمات شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۰۵/۹۱به این اداره واصل گردیده آقای حمیدرضا ارشاد منش به کد ملی۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹ و کدپستی ۱۹۵۹۸۸۶۴۴۵ به نمایندگی از آ. س. پ (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۳۶۸۱ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱ و کدپستی ۱۴۳۴۸۶۴۳۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین کاظم پور به کد ملی ۰۰۴۵۸۶۱۶۳۳ و کدپستی ۱۴۶۱۷۴۶۶۸۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۳۷۴۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین گیوی به کد ملی به کد ملی ۰۰۳۰۷۷۳۸۲۲ و کدپستی ۱۹۲۳۷۷۶۹۳۴ به نمایندگی از شرکت سر پناه فارس (سهام خاص) شماره ثبت ۲۵۵۵ شیراز و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۵۱۱۴۷ و کدپستی ۷۱۸۳۷۵۳۸۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسن مختاری پر به کد ملی ۲۷۵۲۱۴۴۹۸۹ و کدپستی ۵۱۷۵۷۵۳۵۵۸به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۲۱۰۴ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ و کدپستی ۱۵۴۷۷۱۷۴۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیروس فتحعلی زاده به کد ملی ۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷ و کدپستی ۵۵۱۸۸۵۵۸۴۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شماره ثبت ۸۶۱۸۰ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و حق امضاء کلیه مکاتبات و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل شرکت به تنهائی ممهور به مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق مالی و اسناد تعهدآور مربوط به شرکت از قبیل چک، سفته، بروات اسنادی و قراردادها با امضاء مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره و یا امضاء یکی از این دو باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۴۴۳۷۲۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014928
آگهی تصمیمات شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب و سپس شرکت بین المللی توسعه ساختمان شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۳۷۴۱۱ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شماره ثبت ۹۲۱۰۴ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ و کدپستی ۱۵۴۷۷۱۷۴۱۱ شرکت ایرانیان اطلس شماره ثبت ۵۹۷۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷ و کدپستی ۱۹۵۸۸۴۴۸۵۱ شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره ثبت ۸۶۱۸۰ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵ شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس شماره ثبت ۳۹۸۷۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۹۳۶ و کدپستی ۱۹۳۹۶۷۳۸۶۴ شرکت آ. س پ شماره ثبت ۱۳۶۸۱ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱ و کدپستی ۱۴۳۴۸۶۴۳۷۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شماره ثبت ۵۰۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و کدپستی ۱۵۱۴۸۴۳۵۴۷ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و کدپستی ۱۵۵۸۹۱۶۳۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای سیروس فتحعلی زاده عالی مراغی به کد ملی ۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷ و کدپستی ۵۵۱۸۸۵۵۸۴۵ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) آقای حمید رضا ارشاد منش به کد ملی ۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹ و کدپستی ۱۹۵۹۸۸۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین کاظم پور به کد ملی ۰۰۴۵۸۶۱۶۳۳ و کدپستی ۱۴۶۱۷۴۶۶۸۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا فهمی به کد ملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱ و کدپستی ۵۱۳۸۸۴۸۳۴۶ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسن مختاری پر به کد ملی ۲۷۵۲۱۴۴۹۸۹ و کدپستی ۵۱۷۵۷۵۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد روز خوش به کد ملی ۱۸۶۱۰۴۴۶۰۷ و کدپستی ۱۹۵۵۷۴۳۴۷۴ به نمایندگی از شرکت ایرانیان اطلس بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت و کلیه اوراق مالی و اسناد تعهدآور مربوط به شرکت از قبیل چک، سفته، بروات اسنادی و قراردادها با امضاء مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره و یا امضاء یکی از این دو نفر باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و موارد زیر از اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: ۱ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ۲ تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت آئین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد شرکت ۳ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۴ واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب پیشه و تجارت (سرقفلی) ۵ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره ۶ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوقی واقعی یا متصوره و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضائی تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. ۷ تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۵۲۵۸۷۳۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297661
آگهی تصمیمات شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه سهامی عام شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۰۸/۹۲ که در تاریخ ۷/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردیده: اساسنامه قبلی شرکت ملغی و اساسنامه جدید بتصویب رسید. (ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۵۰۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و کدپستی ۱۵۱۴۸۴۳۵۴۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۵۸۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و کدپستی ۱۵۵۸۹۱۶۳۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۴۵۴۲۴۱۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392897
آگهی تغییرات شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا ارشاد منش (کد ملی ۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹) نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بموجب حکم شماره ۳۰۴۲ ۴ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، احسان خاتمی (کد ملی ۰۴۵۱۹۴۲۸۸۴) نماینده شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر (سهامی خاص) بموجب حکم شماره ۲۹۵۲ ۴ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا فهمی (کد ملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱) نماینده شرکت مهندسین مشاور طرح واندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) بموجب معرفی نامه شماره ۲۲۷۶/۹۱ / ص مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره، فرهاد روزخوش (کد ملی ۱۸۶۱۰۴۴۶۰۷) نماینده شرکت ایرانیان اطلس (سهامی خاص) بموجب معرفی نامه شماره ۶۴۵۹۷ / د / ۹۱ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره، محمد مهدی خورسند نیا (کد ملی ۰۰۴۵۳۷۰۷۵۳) نماینده شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) بموجب حکم شماره ۹۳/۳۱۵۷/ ص مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره.، سیروس فتحعلی زاده عالی مراغی (کد ملی ۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷) بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات واوراق عادی با امضاء مدیرعامل وبا مهر شرکت وکلیه اوراق مالی واسناد تعهد آور مربوط به شرکت از قبیل چک، سفته، بروات اسنادی وقراردادها با امضاء مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره ویا امضاء یکی ازاین دو باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. موارد تفویض شده از اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل طی صورتجلسه شماره ۴۱۸ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ کماکان به قوت واعتبار خود باقی است. ش۹۳۱۰۲۸۸۴۹۴۳۷۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10634688
آگهی تصمیمات: شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۴/۸/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۸۹ که در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و کدپستی ۱۹۱۷۶۸۴۸۱۵ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ و کدپستی ۱۹۶۴۸۳۸۵۱۴به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۱) شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) ۲) شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) ۳) شرکت سرپناه فارس (سهامی خاص) ۴) شرکت آ. س. پ (سهامی خاص) ۵) شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب و سپس ۱) آقای حمیدرضا ارشادمنش به کدملی ۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹ و کدپستی ۱۹۵۹۸۸۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت آ. س. پ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱ و کدپستی۱۴۳۴۸۶۴۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲) آقای محمدرضا فهمی به کدملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱ و کدپستی۵۱۳۸۸۴۸۳۴۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۳۷۴۱۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳) آقای حسن مختاری پر به کدملی ۲۷۵۲۱۴۴۹۸۹ و کدپستی ۵۱۷۵۷۵۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۱۰۴ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷و کدپستی ۱۵۴۷۷۱۷۴۱۱به سمت عضو هیئت مدیره ۴) آقای حمید مالمیران به کدملی ۰۰۳۵۳۱۶۴۵۴ و کدپستی ۱۹۶۷۷۳۶۳۹۳ به نمایندگی از شرکت سرپناه فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵۵۵ شیراز به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۵۱۱۴۷و کدپستی ۷۱۸۳۷۵۳۸۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۵) آقای سیروس فتحعلی زاده به کدملی ۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷ و کدپستی ۵۵۱۸۸۵۵۸۴۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴و کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت و امضای اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , برات با امضای مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره و یا امضای یکی از دو نفر باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای چهار و پنج و هشت و یازده و چهارده و نوزده و بیست ماده ۵۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید مشروط براینکه در اعمال اختیارات بند پنج آئین نامه مربوطه رعایت گردد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10635661
آگهی تصمیمات شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه سهامی عام بشماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ که در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ به این اداره واصل گردیده: اساسنامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید موضوع شرکت شامل دو بند الف: ۴ موضوع اصلی و ب: ۴ موضوع فرعی میباشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11055703
آگهی تصمیمات شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) بشماره ثبت۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۰ که در تاریخ ۷/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ سهم یکهزار ریالی به تعداد هشتصد میلیون سهم یکهزار ریالی و از محل مطالبات حال شده سهامداران و واریز نقدی از مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال بمبلغ هشتصد میلیارد ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایش برابر گواهی شماره ۴۶ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۱ بانک ملی شعبه دانشگاه تبریز بشماره حساب ۰۱۰۵۸۰۰۰۸۶۰۰۳ واریز و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ هشتصد میلیارد ریال منقسم به هشتصد میلیون سهم یکهزار ریالی به نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است در ضمن از مبلغ افزایش سرمایه به میزان پانصد و پنجاه میلیارد ریال مبلغ چهارصد و هفتاد و دو میلیارد و هشتصد و هشتاد و دو میلیون و هفتصد و پنجاه و سه هزار ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ هفتاد و هفت میلیارد و یکصد و هفده میلیون و دویست و چهل و هفت هزار ریال از محل آورده نقدی سهامداران قابل وصول می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657445
آگهی تغییرات شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه بتاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و شماره ثبت ۵۰۸ به نمایندگی سیدمنصور یزدانیان به کدملی ۱۲۷۱۱۵۷۴۵۱ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۱۲۵۸۵۳۹۹۰۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003587
آگهی تغییرات شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان خاتمی با کدملی ۰۴۵۱۹۴۲۸۸۴ نماینده شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۲۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حمید رضا ارشاد منش با کدملی ۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹ نماینده شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمدرضا فهمی با کدملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱ نماینده شرکت ایرانیان اطلس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۹۷۸۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آق ای محمد مهدی خورسند نیا با کدملی ۰۰۴۵۳۷۰۷۵۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۶۱۸۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدمجید موسویان احمدآبادی با کدملی ۱۲۸۴۵۲۴۵۷۱ نماینده شرکت طرح واندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۹۸۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیروس فتحعلی زاده عالی مراغی به کدملی ۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از هیئت مدیره) برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات واوراق عادی با امضاء مدیرعامل وبا مهر شرکت وکلیه اوراق مالی واسناد تعهدآور مربوط به شرکت از قبیل چک، سفته، بروات اسنادی و قراردادها با امضاء مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره ویا امضاء یکی از این دو باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۶۱۴۷۱۱۲۴۱۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284144
آگهی تغییرات شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه بتاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به اتفاق آرا تصویب شد. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به نمایندگی محمد حسینی منش به کدملی ۰۴۵۰۹۴۴۱۱۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به شماره ثبت ۴۶۸۴ به نمایندگی مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ انتخاب شد. شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ بانک انصار (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت آس پ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱ شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۸۷۰۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۹۳۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۱۱۰۰۲۰۳۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315422
آگهی تغییرات شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان خاتمی با کدملی ۰۴۵۱۹۴۲۸۸۴ نماینده شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ بموجب حکم شماره ۹۵/۴۴۰۴/ص مورخ ۱۴/۰۹/۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. حمیدرضا ارشادمنش با کدملی ۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹ نماینده شرکت آ. س. پ (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۳۶۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱ بموجب حکم شماره ۹۵/۴۴۰۵ /ص مورخ ۱۴/۰۹/۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. محمدرضا فهمی با کدملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱ نماینده بانک انصار بشماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ بموجب معرفی نامه شماره ۸۸۶۳ مورخ ۱۷/۰۹/۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره. محمدمهدی خورسندنیا با کدملی ۰۰۴۵۳۷۰۷۵۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۶۱۸۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بموجب حکم شماره ۱۲۲۲۰/۹۵ مورخ ۰۶/۱۰/۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره. سیدمجید موسویان احمدآبادی با کدملی ۱۲۸۶۵۲۴۵۷۱ نماینده شرکت طرح واندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۹۸۷۰۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۹۳۶ بموجب معرفینامه شماره ۱۲۱۰۷/ ۹۵/ص مورخ ۱۶/۰۹/۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره. سیروس فتحعلی زاده عالی مراغی با کدملی ۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل وبا مهر شرکت وکلیه اوراق مالی واسناد تعهد آور مربوط به شرکت از قبیل چک، سفته، بروات اسنادی و قراردادها با امضاء مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره ویا امضاء یکی از این دو باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۲۰۱۹۱۶۴۳۱۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13360693
آگهی تغییرات شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۵ ۲۶۰۸۹۳ , ۹۵۹ مورخ ۲۴/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۹۵ ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم به تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام عادی ۱۰۰۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران (مبلغ ۱۴۱۳۲۱۱۴۲۷۵۰ ریال) و از محل آورده نقدی (مبلغ ۵۸۶۷۸۸۵۷۲۵۰ ریال) از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایشی طی گواهی شماره ۲۶۱/۲۴۱۴ بانک صادرات شعبه سپهر شهریار به حساب جاری ۰۲۱۲۹۱۱۳۵۴۰۰۰ واریز گردید. در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۵۸۰۹۱۸۹۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798399
آگهی تغییرات شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ شرکت بانک انصار (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۴۶۷ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲ شرکت آس پ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱ شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۸۷۰۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۹۳۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به نمایندگی محمد حسینی منش به کد ملی ۰۴۵۰۹۴۴۱۱۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به شماره ثبت ۴۶۸۴ به نمایندگی مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۰۱۳۶۹۵۸۱۸۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13940897
آگهی تغییرات شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان خاتمی با کدملی ۰۴۵۱۹۴۲۸۸۴ نماینده شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا فهمی با کدملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱ نماینده بانک انصار (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا ارشادمنش با کدملی ۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹ نماینده شرکت آ. س. پ (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۳۶۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره اسماعیل محمدی قزلداغی با کدملی ۲۷۵۰۶۹۲۵۸۱ نماینده شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۴۶۷ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره سید مجید موسویان احمدآبادی با کدملی ۱۲۸۶۵۲۴۵۷۱ نماینده شرکت طرح واندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۹۸۷۰۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره سیروس فتحعلی زاده عالی مراغی با کدملی ۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات واوراق عادی با امضاء مدیرعامل وبا مهر شرکت وکلیه اوراق مالی واسناد تعهدآور مربوط به شرکت از قبیل چک، سفته، بروات اسنادی و قراردادها با امضاء مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره ویا امضاء یکی از این دو باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۲۲۲۲۰۳۳۴۹۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14009595
آگهی تغییرات شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶و مجوز شماره ۱۰۱/۳۶۲۶۰۷/۹۶۹ - ۱۶/۱۱/۹۶سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیأت مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۶در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار میلیارد ریال بمبلغ یک هزار و سیصد و بیست میلیارد ریال، ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی و با تحقق آن، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد یک میلیارد سهم یکهزار ریالی عادی با نام به تعداد یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون سهم یکهزار ریالی عادی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و واریز نقدی (به میزان دویست و سی و هفت میلیارد و هفتصد و هشتادو سه میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و پنجاه ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ هشتاد و دو میلیارد و دویست و شانزده میلیون و هشتصد و چهارده هزار و یکصد و پنجاه ریال از محل آورده نقدی سهامداران) از مبلغ یک هزار میلیارد ریال بمبلغ یک هزار و سیصد و بیست میلیارد ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایشی برابر گواهی شماره ۲۱۵/۲۴۱۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه سپهر شهریار تبریز (کد۲۴۱۴) بشماره حساب ۰۲۱۲۹۱۱۳۵۴۰۰۰ واریز گردیده و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یک هزار و سیصد و بیست میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۷۰۲۱۱۸۵۹۲۳۴۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک