شرکت داروسازی شهید قاضی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200092392


شماره ثبت:
3164
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1363/10/20
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - تبريز - جاده تهران - بعد از پاسگاه پليس راه - روبروي مركز آموزش كشاورزي - خيابان سرمدارو 5169191585

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سهیل ابوالحسنی 656756
آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی 656756
آقای محمود احمدلو 656756
آقای محمد احمدی 1165346
آقای جواد عنایتی 1165346
آقای سعید باسمنجی 1165346
آقای سید جلال شریفی 1165346
آقای رامین رادمنش 1706727
آقای نورالدین راحمی 9556188
حمید کمالی بندبانی 12752193
سیدمهدی موسوی 12786160
ابوالفضل باباپور 12786160
سیدمهسا مرعشی 12786160
آقای محمود نجفی عرب 13002823
محمد هادی فرجو 13002823
مهندس اکبر پورخردمند 13936743

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 656756
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی شهید قاضی (سهامی عام) شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ که در تاریخ ۱/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای سهیل ابوالحسنی به کد ملی ۰۰۶۹۴۹۲۰۵۰ و کدپستی ۳۳۷۱۹۵۴۶۷۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی شماره ثبت ۸۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۱۳۴ و کدپستی ۱۵۱۸۸۳۳۸۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود احمدلو به کد ملی ۰۰۳۳۹۶۶۹۷۴ و کدپستی ۱۴۳۱۹۶۶۹۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و کدپستی ۱۹۶۶۹۱۳۴۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید کمالی بندبانی به کد ملی ۲۱۴۹۰۴۶۹۸۱ و کدپستی ۱۹۹۸۸۱۸۹۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی به کد ملی ۰۰۴۱۷۵۱۹۶۵ و کدپستی ۱۹۳۶۹۱۴۹۵۳ به نمایندگی از شرکت دارو سازی جابربن حیان شماره ثبت ۷۶۴۶ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ و کدپستی ۱۳۹۸۸۳۴۵۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای نورالدین راحمی به کد ملی ۳۸۷۱۱۶۶۸۰۴ و کدپستی ۱۴۶۸۸۷۳۵۱۱ به نمایندگی از شرکت لابراتورهای رازک شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ و کدپستی ۱۳۸۹۷۳۶۶۱۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و آقای جواد حسنی با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و آقای جواد حسنی با مهر شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۲۷۹۹۷۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165346
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۱۶۴ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۹/۹۱و هیئت مدیره مورخه ۷/۵/۹۲ که در تاریخ ۱۰/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده. صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب و سازمان حسابرسی شماره ثبت (۶۸۶۹۲) شناسه ملی (۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ (و کدپستی (۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱) بسمت (بازرس اصلی/ حسابرس) (برای سال مالی منتهی به) ۳۱/۶/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و کدپستی ۱۹۶۶۹۱۳۴۶۵ و شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) شماره ثبت ۹۵۹۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱ و کدپستی ۱۳۸۹۷۳۶۶۱۵ و صندوق باز نشستگی کشوری شماره ثبت ۶۲۲۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ و کدپستی ۱۳۹۳۹۱۳۵۲۴ و شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شماره ثبت ۸۶۱۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و کدپستی ۱۵۸۱۵۱۸۷۴ و شرکت داروسازی جابربن حیان (سهامی عام) شماره ثبت ۷۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۹۹۳۱ و کدپستی ۱۳۹۸۸۳۴۵۱۱ بسمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس آقای محمد احمدی به کد ملی ۰۳۸۱۲۸۷۵۹۹و کدپستی ۳۷۱۳۱۶۴۸۷۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید کمالی بندبانی به کد ملی ۲۱۴۹۰۴۶۹۸۱و کدپستی ۱۹۹۸۸۱۸۹۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید باسمنجی به کد ملی ۱۳۷۰۸۳۳۰۴۰ و کدپستی ۱۷۳۸۵۷۱۵۵ به نمایندگی از شرکت لابراتوارهای رازک بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جواد عنایتی به کد ملی ۰۳۸۰۷۶۷۵۴۶ و کدپستی ۳۱۳۹۹۸۶۴۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید جلال شریفی به کد ملی ۰۵۳۴۰۷۸۸۳۴ و کدپستی ۱۹۴۵۹۸۴۹۳۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابربن حیان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و آقای جواد حسنی و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و آقای جواد حسنی با مهر شرکت یا امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۰۰۳۷۲۷۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368984
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی شهید قاضی سهامی عام شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۹/۹۲ که در تاریخ ۲۷/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب، سازمان حسابرسی بشماره ثبت ۶۸۶۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و کدپستی ۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱ بسمت بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۶۱۰۲۲۸۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706727
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدسعید خلیلی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین و رامین رادمنش بعنوان نماینده شرکت لابراتوارهای رازک تعیین گردیدند سپس اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: حمید کمالی بندبانی بعنوان رئیس هیئت مدیره به کدملی ۳۱۴۹۰۴۶۹۸۱ محمد احمدی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به کدملی ۰۳۸۱۲۸۷۵۹۹ سیدمحمدسعید خلیلی بعنوان عضو هیئت مدیره به کدملی ۱۱۸۹۲۹۸۹۶۱ سید جلال شریفی بعنوان عضو هیئت مدیره به کدملی ۰۵۳۴۰۷۸۸۳۴ رامین رادمنش به کدملی ۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و آقای جواد حسنی با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و آقای جواد حسنی با مهر شرکت یا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل طی ۱۷ بند بشرح پیوست صورتجلسه هیئت مدیره مومرخ ۰۵/۰۷/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت ش۹۳۰۹۰۲۶۸۳۸۲۴۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9556188
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی شهید قاضی (سهامی عام) شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ که در تاریخ ۱/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای سهیل ابوالحسنی به کد ملی ۰۰۶۹۴۹۲۰۵۰ و کدپستی ۳۳۷۱۹۵۴۶۷۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی شماره ثبت ۸۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۱۳۴ و کدپستی ۱۵۱۸۸۳۳۸۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود احمدلو به کد ملی ۰۰۳۳۹۶۶۹۷۴ و کدپستی ۱۴۳۱۹۶۶۹۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و کدپستی ۱۹۶۶۹۱۳۴۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید کمالی بندبانی به کد ملی ۲۱۴۹۰۴۶۹۸۱ و کدپستی ۱۹۹۸۸۱۸۹۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی به کد ملی ۰۰۴۱۷۵۱۹۶۵ و کدپستی ۱۹۳۶۹۱۴۹۵۳ به نمایندگی از شرکت دارو سازی جابربن حیان شماره ثبت ۷۶۴۶ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ و کدپستی ۱۳۹۸۸۳۴۵۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای نورالدین راحمی به کد ملی ۳۸۷۱۱۶۶۸۰۴ و کدپستی ۱۴۶۸۸۷۳۵۱۱ به نمایندگی از شرکت لابراتورهای رازک شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ و کدپستی ۱۳۸۹۷۳۶۶۱۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و آقای جواد حسنی با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و آقای جواد حسنی با مهر شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9858470
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی شهید قاضی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۰ که در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب و سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و کدپستی ۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12752193
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی موسوی بعنوان نماینده شرکت داروئی ره آورد تامین به شماره ثبت۲۳۳۵۶۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ بجای محمود نجفی عرب انتخاب گردید سپس: سیدمهدی موسوی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ نماینده شرکت داروئی ره آورد تامین به شماره ثبت۲۳۳۵۶۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره حمید کمالی بندبانی به کد ملی ۳۱۴۹۰۴۶۹۸۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره سیدمهسا مرعشیبه کد ملی ۰۴۵۳۳۵۱۶۶۳۸ نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت۶۲۲۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره رامین رادمنش به کد ملی ۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹ نماینده شرکت لابراتوارهای رازک به شماره ثبت۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ابوالفضل باباپور به کد ملی ۵۶۷۹۸۷۲۲۸۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ثبت۲۱۲۸۹۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود و اختیارات مدیرعامل طی ۱۸ بند بشرح زیرتصویب گردد. نمایندگی قانونی شرکت دربرابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های دولتی عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل با فسخ و اقاله آن در مورد خرید مواد اولیه و بسته بندی و فروش محصول و ضایعات و معاوضه اموال منقول با رعایت آئین نامه معاملاتی شرکت مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع، علائم تجاری و حق کسب و پیشه (سرقفلی) اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد تائید سیستم‌های بانکی با هر مدت و هرگونه شرایطی که مقتضی می‌باشد بدون در رهن گذاشتن اموال شرکت طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی و داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضائی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی ودر تمامی موارد بالا با حق انتخاب عزل وکیل واعطای حق توکیل به غیر تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی جهت تصویب هیئت مدیره استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی با رعایت ضوابط مربوطه عزل و نصب مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت با رعایت امضا یا امضاهای مجاز تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضا یا امضاهای مجاز برای انجام امور شرکت اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن و احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی خصوصی و استرداد آن برای انجام امور شرکت پبیشنهاد خرید و فروش اوراق مشارکت خرید سهام شرکت‌ها با تصویب هیئت مدیره خواهد بود. پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرائی و وظایف و شرح هر یک از معاونین و مدیران شرکت به هیئت مدیره و تصویب ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقدقرارداد با مشاورین شرکت پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسه آن‌ها ش۹۵۰۱۲۹۷۳۰۹۱۱۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786160
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت داروئی ره آورد تامین به شماره ثبت۲۳۳۵۶۶وشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ بنمایندگی سید مهدی موسوی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت۸۶۱۸۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بنمایندگی محمد هادی فرجو به کد ملی ۰۰۵۰۰۸۷۵۶۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت۶۲۲۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸بنمایندگی سیدمهسا مرعشی به کد ملی ۰۴۵۳۳۵۱۶۳۸ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت لابراتوارهای رازک به شماره ثبت۹۵۹۳ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ بنمایندگی رامین رادمنش به کد ملی ۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ثبت۲۱۲۸۹۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بنمایندگی ابوالفضل باباپور به کد ملی ۵۶۷۹۸۷۲۲۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۲۲۰۵۴۸۱۵۶۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002823
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی عرب به کدملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۶۲۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ محمد هادی فرجو به کدملی ۰۰۵۰۰۸۷۵۶۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ سید مهدی موسوی به کدملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ بعنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت داروئی ره آورد تامین به شماره ثبت ۲۳۳۵۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ دکتر رامین رادمنش به کدملی ۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹ بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره نماینده شرکت لابراتوارهای رازک به شماره ثبت ۹۵۹۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ ابوالفضل باباپور به کدملی ۵۶۷۹۸۷۲۲۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مشروحه ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل با فسخ و اقاله آن در مورد خرید مواد اولیه و بسته بندی و فروش محصول و ضایعات و معاوضه اموال منقول با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت. مبادرت و اقدام به ثبت هر گونه اختراع، علائم تجاری و حق کسب و پیشه (سر قفلی). اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری مورد تائید سیستم بانکی با هر مدت و هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. بدون در رهن گذاشتن اموال شرکت. طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی و داشتن اختیارات کامل و تأمین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضائی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی جهت تصویب هیئت مدیره. استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی با رعایت ضوابط مربوطه. عزل و نصب مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. اقدام به افتتاح حساب در بانکهای داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیتهای مربوط به شرکت با رعایت امضا یا امضاهای مجاز. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضاء یا امضاهای مجاز برای انجام امور شرکت. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آن برای انجام امور شرکت. پیشنهاد خرید وفروش اوراق مشارکت خرید سهام شرکتها با تصویب هیئت مدیره خواهد بود. پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرائی و وظایف و شرح شغل هر یک از معاونین و مدیران شرکت به هیئت مدیره و تصویب ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسه آنها. ش۹۵۰۶۱۴۴۷۷۲۹۷۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484253
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵و مجوز شماره ۱۵۸۱۳ , ۱۲۲ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت لابراتورهای رازک (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ سازمان صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت دارویی ره آورد تأمین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۰۳۸۰۹۴۶۴۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906414
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۲۲۶۸ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ استانداری آذربایجان شرقی و مجوز شماره ۳۲۷۲ ۵/ش/ت مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ شورای اسلامی کلانشهر تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تصویب شد. سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۱۰۵۲۳۷۵۵۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936712
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۲۲۲۶۸ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ استانداری آذربایجان شرقی و نامه شماره ۳۲۷۲ ۵/ش/ت مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ شورای اسلامی کلانشهر تبریزتصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذار غدیر (سهامی عام) شناسه مل ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ شرکت شیمی دارو پخش (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ شرکت دارویی راه آورد تامین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۲۱۹۵۴۶۸۳۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936743
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۲۲۲۶۸ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ استانداری آذربایجان شرقی و نامه شماره ۳۲۷۲ ۵/ش/ت مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ شورای اسلامی کلانشهر تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهندس اکبر پورخردمند به کدملی ۱۳۷۷۲۷۸۲۰۴ بعنوان نماینده شیمی دارویی داروپخش به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره دکتر محمد هادی فرجو به کدملی ۰۰۵۰۰۸۷۵۶۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بعنوان عضو غیرموظف و نائب رئیس هیئت مدیره سیدمهدی موسوی به کدملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ بعنوان نماینده شرکت داروئی ره آورد تامین به شماره ثبت ۹۵۹۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره سعید باسمنجی به کدملی ۱۳۷۰۸۳۳۰۴۰ بعنوان نماینده شرکت لابراتوارهای رازک به شماره ثبت ۹۵۹۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره ابوالفضل باباپور به کدملی ۵۶۷۹۸۷۲۲۸۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. سعید باسمنجی به شماره ملی ۱۳۷۰۸۳۳۰۴۰ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. کلیه اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل طی ۱۸ بند مورد تصویب قرار گرفت: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ۳ پیشنهاد نمودار و ساختار سازمان کلان شرکت تا سطح مدیران اجرائی و وظایف و شرح شغل هر یک از معاونین و مدیران شرکت به هیئت مدیره و تصویب ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و مأموران شرکت. ۴ استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی با رعایت ضوابط مربوطه. ۵ عزل و نصب مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. ۶ تهیه و تنظیم و ارائه بودجه سالانه پیشنهادی برای اداره شرکت و هیئت مدیره جهت تصویب ۷ اقدام به افتتاح حساب در بانکهای داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیتهای مربوط به شرکت با رعایت امضاء یا امضاء‌های مجاز. ۸ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. ۹ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضاء یا امضاهای مجاز برای انجام امور شرکت. ۱۰ اتخاذ تصمیم در امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۱ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد انها. ۱۲ اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری مورد تائید سیستم بانکی با هر مدت و هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، بدون در رهن گذاشتن اموال شرکت. ۱۳ طرح و اقامه دعاوی از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی و داشتن اختیارات کامل و تأمین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضائی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعاوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ۱۴ تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی جهت تصویب هیئت مدیره. ۱۵ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رأی صادره یا اجرای آن و احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد. ۱۶ انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. ۱۷ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسه آنها. ۱۸ تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سود و زیان، ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهی‌ها و ارائه آن به هیئت مدیره در چارچوب قانون تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع شش ماهه و یک ساله. ش۹۶۱۲۲۱۷۱۲۱۰۷۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936802
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶و نامه شماره ۳۲۲۲۶۸ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ استانداری آذربایجان شرقی و نامه شماره ۳۲۷۲ ۵/ش/ت مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ شورای اسلامی کلانشهر تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب شد. مطابق ماده ۴۸ اساسنامه، سال مالی شرکت به اول فروردین تا پایان اسفند ماه هرسال تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۱۶۷۶۴۰۵۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212310
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۶۱۱۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان و سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۶۲۰۷۴۵۶۷۹۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه