شرکت سایپا آذربایجان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200089605


شماره ثبت:
2879
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1371/3/13
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-قراملك-خيابان (پارك صنعتي)-بلوار صنعت-پلاك 0-طبقه همكف- 5193653636

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا زمانلو 673598
جواد صادقی مجد 673598
محمد سلطانی 673598
آقای منصور پیوندجو 894346
آقای مهدی سوادلو 1193057
آقای وحید علی حسینی 1193057
آقای اصغر خوش فهم 1193057
آقای محمدعلی جبرئیلی 1193057
آقای علیرضا تدبیری 1193057
آقای علیرضا محمدی زاده 1193057
آقای هوشنگ سید جمالی 1703775
رضا رضوانی انرجان 1703775
آقای ناصر باقی نژاد 9694283
علیرضا زندبابارئیسی 10584689
آقای حسین سلامت 10929353
آقای محمد باباپور 10929353
آقای سعید محمود خانی 10929353
آقای فرشید الوند 13287666
آقای جلال نیک نام 13287666
محمد رستم نژاد بیرنگ 13547051
آقای علیرضا قاسمی 13547051
آقای عباس فارسی 13547051

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 673598
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی شامل ترازنامه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شماره ثبت ۸۹۲۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ و کدپستی ۱۳۸۶۵۳۴۴ آقای جواد صادقی مجد به کد ملی ۱۳۷۸۹۴۳۷۴۰ و کدپستی ۵۱۵۷۹۳۷۹۹۷ آقای وحید علی حسینی به کد ملی ۱۴۶۵۶۹۶۲۰۲ و کدپستی ۱۴۶۹۷۳۳۱۴۱ آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ و کدپستی ۱۹۹۷۷۷۳۷۱۴ آقای محمدرضا زخانلو به کد ملی ۲۸۰۱۴۶۶۷۳۵ و کدپستی ۵۱۵۶۹۷۴۶۳۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت ۱۱۰۳۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۶۴۵ و کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ و آقای محمد سلطانی به کد ملی ۰۰۶۰۰۶۹۸۹۹ و کدپستی ۱۳۷۳۶۵۵۹۶۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای منصور پوینده جو به کد ملی ۰۰۵۴۳۵۷۴۳۸ و کدپستی ۳۱۳۳۶۱۳۵۵۵ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور کیربکس واکسل سایپا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد صادقی مجد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای وحید علی حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا زمانلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر باقی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و برخی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه هیئت مدیره مندرج در ردیف ۳ از بند ۱ تا ۱۸ به مدیرعامل تفویض گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۳۰۴۵۳۴۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746065
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ۴ میلیون سهم به ۰۰۰/۷۰۳/۸۰ سهم هزار ریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت از مبلغ چهار میلیارد ریال به مبلغ هشتاد میلیارد و هفتصد و سه میلیون ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۱۶۶۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894346
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۹۱ که در تاریخ ۹/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شماره ثبت ۸۹۲۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ و کدپستی ۱۳۸۶۱۸۳۵۱۱ آقای وحید علی حسینی به کد ملی ۱۴۶۵۶۹۶۲۰۲ و کدپستی ۱۴۶۹۷۳۳۱۴۱ آقای محمدرضا زمانلو به کد ملی ۲۸۰۱۴۶۶۷۳۵ و کدپستی ۵۱۵۶۹۷۴۶۳۱ آقای اصغر خوش فهم به کد ملی ۱۳۷۳۷۱۶۲۵۸ و کدپستی ۱۴۸۱۸۵۸۷۱۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت متصدی هیئت مدیره انتخاب و آقای منصور پوینده جو به کد ملی ۰۰۵۴۳۵۷۴۳۸ و کدپستی ۳۱۳۳۶۱۳۵۵۵ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا بسمت عضو هیئت مدیره آقای اصغر خوش فهم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای وحید علی حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا زمانلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ در جهت اجرای ماده ۵۳ اساسنامه شرکت برخی از اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. بند ۱ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی بند ۴ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بند ۷ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات بند ۸ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بند ۱۱ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آن‌ها بند ۱۲ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری بند ۱۳ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت اجاره و انتجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن بند ۱۸ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت نیز بشرح در اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۰۹۳۵۳۰۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973242
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردیده ماده ۴۱ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید هر گونه تغییر مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت و یا انحلال قبل از موعد و یا ادغام یا تفکیک شرکت (خواه با حفظ موجودیت شرکت خواه با امحا موجودیت شرکت) در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۲۹۹۴۰۲۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058744
آگهی تصمیمات ادغام شرکت صانع سازنده موتورهای دیزلی و بنزینی سهامی عام شماره ثبت ۱۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۶۶۱۸ در شرکت صنایع نساجی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۳/۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ شرکت صانع سازنده موتورهای دیزلی و بنزینی (سهامی عام) شماره ثبت ۱۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۶۶۱۸ و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۵۷۳/۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵ و صورت جلسه مشترک هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ شرکتهای مذکور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ باین اداره واصل شده کلیه دارایی‌ها و بدهیها و حقوق صاحبان سهام شرکت صانع سازنده موتورهای دیزلی و بنزینی باستناد ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت صنایع نساجی ایران انتقال یافته و شرکت صانع سازنده موتورهای دیزلی و بنزینی در شرکت صنایع نساجی ایران ادغام گردید و لذا سرمایه شرکت صنایع نساجی ایران پس از ادغام بمبلغ ۲۵۸/۱۸۶ میلیون ریال منقسم به ۰۰۰/۲۵۸/۱۸۶ سهم یکهزار ریالی با نام افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۶۷۴۶۰۱۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1193057
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۸۷۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۲/۹۲ و مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۳/۶/۹۲که در تاریخ ۱۰/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده: پس از نقل و انتقال سهام (ترازنامه حساب سود و زیان صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و نام شرکت برابر تائیدیه ۱۳۹۲۱۱۳۰۴۰۷۵۰۰۱۷۴۰ ۳۱/۶/۹۲ به نام سایپا آذربایجان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و موسسه حسابرسی آریان فراز شماره ثبت ۱۳۸۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ و کدپستی ۱۴۷۶۹۱۵۶۳۱ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ و کدپستی ۱۹۸۷۸۷۵۳۱۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای محمد علی جبرئیلی به کد ملی ۱۳۷۱۷۲۵۰۷۱ و کدپستی ۱۴۷۳۶۵۱۴۵۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۹۲۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ و کدپستی ۱۳۸۶۱۸۳۵۱۱ آقای وحید علی حسینی به کد ملی ۱۴۶۵۶۹۶۲۰۲ و کدپستی ۱۴۶۹۷۳۳۱۴۱ آقای علیرضا تدبیری به کد ملی ۳۲۵۶۵۸۴۸۹۶ و کدپستی ۱۹۹۱۸۱۷۵۳۱ آقای اصغر خوش فهم به کد ملی ۱۳۷۳۷۱۶۲۵۸ و کدپستی ۱۴۸۱۸۵۸۷۱۳ آقای علیرضا محمدی زاده به کد ملی ۴۸۹۷۹۸۵۸۸۹ و کدپستی ۳۱۵۵۷۱۵۶۴۵ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای اصغر خوش فهم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی جبرئیلی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا تدبیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقایان وحید علی حسینی و علیرضا محمدی زاده بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهمور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و در اجرای ماده ۵۳ اساسنامه شرکت برخی از اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه هیئت مدیره در ۱۴ بند به مدیرعامل تفویض گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۲۰۱۵۴۸۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703775
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضارضوانی انرجان به کدملی ۱۳۷۳۷۷۶۸۶۲به نمایندگی ازشرکت تولیدی موتور، گیربکس واکسل سایپا به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره، محمد علی جبرئیلی به کدملی ۱۳۷۱۷۲۵۰۷۱ نمایندگی از شرکت اروند خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره هوشنگ سید جمالی به کدملی ۰۰۴۰۹۳۴۹۶۹ به نمایندگی از شرکت بهران موتور گلپایگان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وحید علی حسینی کدملی ۱۴۶۵۶۹۶۲۰۲به نمایندگی از شرکت گداز قطعه کیا و علیرضا محمدی زاده کدملی۴۸۹۷۹۸۵۸۸۹ به نمایندگی از شرکت سایپا پلوس عضو هیئت مدیره شرکت تعیین شدند. کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. برخی از اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه هیئت مدیره ۲۵/۱۲/۹۲ در۱۴بند به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۳۰۸۲۸۹۸۸۹۹۵۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703778
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از نقل و انتقال سهام، شرکت تولیدی موتور، گیر بکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱، شرکت اروند خودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۴۴۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۸۱۶ شرکت گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۳۱۷۹و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱ شرکت سایپا پلوس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۰۳ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۰۸۱۱۰۰ شرکت بهران موتور گلپایگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۱و شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۷۵۶۱۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۲۸۴۲۵۵۸۶۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9694283
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی شامل ترازنامه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شماره ثبت ۸۹۲۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ و کدپستی ۱۳۸۶۵۳۴۴ آقای جواد صادقی مجد به کد ملی ۱۳۷۸۹۴۳۷۴۰ و کدپستی ۵۱۵۷۹۳۷۹۹۷ آقای وحید علی حسینی به کد ملی ۱۴۶۵۶۹۶۲۰۲ و کدپستی ۱۴۶۹۷۳۳۱۴۱ آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ و کدپستی ۱۹۹۷۷۷۳۷۱۴ آقای محمدرضا زخانلو به کد ملی ۲۸۰۱۴۶۶۷۳۵ و کدپستی ۵۱۵۶۹۷۴۶۳۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت ۱۱۰۳۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۶۴۵ و کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ و آقای محمد سلطانی به کد ملی ۰۰۶۰۰۶۹۸۹۹ و کدپستی ۱۳۷۳۶۵۵۹۶۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای منصور پوینده جو به کد ملی ۰۰۵۴۳۵۷۴۳۸ و کدپستی ۳۱۳۳۶۱۳۵۵۵ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور کیربکس واکسل سایپا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد صادقی مجد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای وحید علی حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا زمانلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر باقی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و برخی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه هیئت مدیره مندرج در ردیف ۳ از بند ۱ تا ۱۸ به مدیرعامل تفویض گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10584689
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۸۸ که در تاریخ ۸/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال ۱۳۸۷ تصویب و موسسه حسابرسی آگاه حساب بشماره ثبت ۱۲۷۲۵ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ و کدپستی ۱۵۱۶۹۷۵۵۱۷ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ و کدپستی ۱۴۷۴۹۷۵۶۳۱ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10672668
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (س. ع) بشماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱۲/۸۹ که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب گردید و با خروج آقای سعید محمود خانی از عضویت در هیئت مدیره شرکت , وحید علی حسینی به کد ملی ۱۴۶۵۶۹۶۲۰۲ و کدپستی ۱۴۶۹۷۳۳۱۴۱ جایگزین ایشان تا باقی مانده دوره تصدی تاریخ ۲/۳/۹۱ در هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشماره ثبت ۱۱۰۳۱ کد ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۶۴۵ و کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ و آقای محمد سلطانی به کد ملی ۰۰۶۰۰۶۹۸۹۹ و کدپستی ۱۳۷۳۶۵۵۹۶۴ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10929353
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۸۹ که در تاریخ ۲۹/۰۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی سال مالی ۱۳۸۸ تصویب و موسسه حسابرسی دانشگر محاسب بشماره ثبت ۸۲۶۶ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ و کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد باباپور کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ و کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و شرکت تولیدی و موتور گیربکس واکسل سایپا حسین سلامت ناصر باقی نژاد سعید محمود خانی محمدرضا زمانلو بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس آقای منصور پیوندجو به کد ملی ۰۰۵۴۳۵۷۴۳۸ و کدپستی ۳۱۳۳۶۱۳۵۵۵ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۹۲۱۹ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ و کدپستی ۱۳۸۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین سلامت به کد ملی ۰۳۸۳۵۳۸۹۴۷ و کدپستی ۵۱۶۷۸۵۳۶۸۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا زمانلو به کد ملی ۲۸۰۱۴۶۶۷۳۵ و کدپستی ۵۱۵۶۹۷۴۶۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ و کدپستی ۱۹۹۷۷۷۳۷۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید محمود خانی به کد ملی ۰۰۶۳۰۴۵۰۵۲ و کدپستی ۱۴۷۸۶۸۴۳۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۸ اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277595
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی دایا رهیافت بشماره ثبت ۳۶۵۳۰ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران بشماره ثبت ۷۲۰۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۰۶۶۹۱۲۶۸۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287666
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رستم نژاد بیرنگ با شماره ملی ۱۳۷۶۵۰۸۸۱۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ شرکت اروند خودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۴۴۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۸۱۶ با نمایندگی آقای عباس فارسی با کدملی ۰۰۴۰۲۲۶۱۰۷ به سمت رئیس هیات مدیره. شرکت سایپا پلوس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۰۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۱۱۰۰ با نمایندگی آقای فرشید الوند با کدملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. شرکت گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۳۱۷۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱ با نمایندگی آقای جلال نیک نام با کدملی ۰۰۴۳۰۳۲۰۳۶ به سمت عضو هیات مدیره. شرکت بهران موتور گلپایگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۱ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۵۶۱۵ با نمایندگی آقای هوشنگ سید جمالی با کدملی ۰۰۴۰۹۳۴۹۶۹ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و ممهمور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود. در جهت اجرای مفاد ماده ۵۳ اساسنامه شرکت برخی از اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقوقی و حقیقی ایرانی و خارجی و کلیه ادارات، سازمانها، موسسات دولتی و عمومی و خصوصی و محاکم قضائی و انتظامی و انجمن‌ها و کمیسیون‌ها در کلیه مراحل قانونی با حق توکیل به غیر ولو کرارا. استخدام و اخراج کلیه مدیران میانی و کارکنان و مامورین شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایا آنها و همچنین تشویق و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان طبق آئین نامه و دستور العمل‌های مصوب شرکت. تهیه آئین نامه و دستورالعمل‌های مورد لزوم شرکت و ارائه آنها به هیات مدیره جهت تصویب نهایی. افتتاح حسابهای جاری، سپرده اعتباری و قرض الحسنه و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین انسداد حسابهای بانکی غیر ضروری. اقدام عقد هرگونه قرارداد و موافقتنامه و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول و منافع آنها طبق آئین نامه معاملات شرکت که جزء موضوع و فعالیتهای اصلی شرکت باشد. انعقاد قرارداد اجاره، استجاره، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان، فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بها، قبول، تضمین در تمام مراحل و مراجع. اخذ تسهیلات و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر نوع استقراض در چهارچوب دستورالعمل‌های شرکت. صدور و امضاء ظهر نویسی چکها و سفته‌ها و بروات و دریافت وجه آنها و کلا اسناد اوراق و بهادار و تعهدآور طبق اساسنامه شرکت. تعیین و عزل وکیل، مشاور حقوقی، نماینده عامل، کارشناس، داور و داور سازش و همچنین تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله، حق پژوهش فرجام خواهی و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ارجاع مورد دعوی به داوری و تعیین و عزل داور و هر اقدام قانونی دیگر که لازم باشد. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری به هیات مدیره شرکت. امضاء کلیه نامه‌ها و اسناد عادی و محرمانه و انجام فعالیتهای جاری شرکت با حق تفویض اختیار. به امانت یا وثیقه گذاشتن هر نوع سند و مدرک و وجوه نقد در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چهارچوب موضوع شرکت. ش۹۵۱۱۱۲۲۲۱۱۰۵۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287677
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ با نمایندگی آقای محمد رستم نژاد بیرنگ با شماره ملی ۱۳۷۶۵۰۸۸۱۸ شرکت اروند خودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۴۴۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۸۱۶ با نمایندگی آقای عباس فارسی با کدملی ۰۰۴۰۲۲۶۱۰۷ شرکت سایپا پلوس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۰۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۱۱۰۰ با نمایندگی آقای فرشید الوند با کدملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ شرکت گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۳۱۷۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱ با نمایندگی آقای جلال نیک نام با کدملی ۰۰۴۳۰۳۲۰۳۶ شرکت بهران موتور گلپایگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۱ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۵۶۱۵ با نمایندگی آقای هوشنگ سید جمالی با کدملی ۰۰۴۰۹۳۴۹۶۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۱۲۱۹۳۳۱۸۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547051
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رستم نژادبیرنگ به کدملی ۱۳۷۶۵۰۸۸۱۸ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره، شرکت اروندخودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۴۴۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۸۱۶ با نمایندگی آقای عباس فارسی به کدملی ۰۰۴۰۲۲۶۱۰۷به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف، شرکت سایپاپلوس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۰۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۱۱۰۰ به نمایندگی آقای فرشید الوند با کدملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف، شرکت گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت۷۰۶ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱ به نمایندگی آقای علیرضا قاسمی به کدملی۰۴۵۱۰۸۲۳۱۱ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و شرکت بهران موتورگلپایگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۱ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۵۶۱۵ به نمایندگی آقای هوشنگ سید جمالی به کدملی ۰۰۴۰۹۳۴۹۶۹به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده (تا تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۷) تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. در جهت اجرای ماده ۵۳ اساسنامه شرکت برخی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقوقی و حقیقی ایرانی و خارجی و کلیه ادارات، سازمانها و موسسات دولتی و عمومی و خصوصی و محاکم قضائی و انتظامی و انجمن‌ها و کمیسیون‌ها در کلیه مراحل قانونی با حق توکیل به غیر ولو کرارا. - استخدام و اخراج کلیه مدیران میانی و کارکنان و مامورین شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها و همچنین تشویق و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان طبق آئین نامه و دستورالعمل‌های مصوب شرکت. - تهیه آئین نامه و دستورالعمل‌های مورد لزوم شرکت و ارائه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. - افتتاح حسابهای جاری، سپرده اعتباری و قرض الحسنه و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین انسداد حسابهای بانکی غیر ضروری. - اقدام به عقد هر گونه قرارداد و موافقتنامه و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول و منافع آنها طبق آئین نامه معاملات شرکت که جزء موضوع و فعالیتهای اصلی شرکت باشد. - انعقاد قرارداد اجاره، استجاره، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان، فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بها، قبول و دادن تضمین در تمام مراحل و مراجع. - اخذ تسهیلات و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر نوع استقراض در چهار چوب دستورالمعل‌های شرکت. - صدور و امضاء و ظهرنویسی چکها، سفته‌ها و بروات و دریافت وجه آنها و کلا اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور طبق اساسنامه شرکت. - تعیین و عزل وکیل، مشاور حقوقی، نماینده عامل، کارشناس، داور و داور سازش و همچنین تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی. - اقاله هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله، حق پژوهش فرجام خواهی و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ارجاع مورد دعوی به داوری و تعیین و عزل داور و هر اقدام قانونی دیگر که لازم باشد. - تهیه و تنظیم برنامه و بودجه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. - پیشنهاد هر گونه مشارکت و سرمایه گذاری به هیئت مدیره شرکت. - امضاء کلیه نامه‌ها و اسناد عادی و محرمانه و انجام فعالیتهای جاری شرکت با حق تفویض اختیار. - به امانت یا وثیقه گذاشتن هر نوع سند و مدرک و وجوه نقد در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چهار چوب موضوع شرکت. ش۹۶۰۵۱۵۳۱۲۱۹۳۲۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625504
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۸۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۰۴/۰۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۹۶ ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد۱۸۶۲۵۸۰۰۰ سهم به تعداد ۵۳۹۹۷۳۸۷۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران (مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) و از محل آورده نقدی (مبلغ ۳۷۱۵۸۷۱۰۰۰ ریال) از مبلغ ۱۸۶۲۵۸۰۰۰۰۰۰ ریال به ۵۳۹۹۷۳۸۷۱۰۰۰ ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایشی طی گواهی شماره ۳۱۸ مورخ ۲۲/۰۶/۹۶ مورخ ۲۲/۰۶/۹۶ بانک صادرات شعبه ۱۸ رضوی تبریز به حساب جاری ۰۱۰۳۸۲۵ واریز گردید. در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۵۳۹۹۷۳۸۷۱۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۵۳۹۹۷۳۸۷۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. ش۹۶۰۷۰۲۳۲۴۶۵۸۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625509
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۰۲۴۸۳۸۶۸۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641521
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۴۸۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۰۴/۰۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بعلت زیان‌های وارده موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سرمایه شرکت از طریق کاهش تعداد سهام از مبلغ ۵۳۹۹۷۳۸۷۱۰۰۰ ریال منقسم به ۵۳۹۹۷۳۸۷۱ سهم ۱۰۰۰ریالی به مبلغ ۱۲۱۵۵۶۲۲۴۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۱۵۵۶۲۲۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. ش۹۶۰۷۱۳۴۶۷۴۰۳۴۵۰ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784647
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ و شماره ثبت ۷۲۰۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره مالی۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۰۵۳۸۴۶۶۴۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941469
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز - بخش مرکزی شهر تبریز - قراملک - خیابان (پارک صنعتی) بلوار صنعت پلاک ۰ طبقه همکف - کدپستی ۵۱۹۳۶۵۳۶۳۶ تغییر یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. ش۹۶۱۲۲۲۵۴۶۹۹۷۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257286
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر، ترازنامه، صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی دایا رهیافت بشماره ثبت ۳۶۵۳۰ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران بشماره ثبت ۷۲۰۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۲۱۳۲۴۳۳۰۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه