شرکت بلبرینگ ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200068356


شماره ثبت:
1253
تعداد بازدید:
30
تأسیس:
1358/4/17
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - تبريز - كيلومتر 5 جاده مراغه - منطقه صنعتي غرب تبريز 5197713636

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم سهیلا کسبی 673617
علی امینی دو قلعه 673617
آقای عبداله شفاعت 719325
آقای احمد محمدی 1151168
آقای حبیب آئینه چی 1384796
آقای جواد اکبری کهنموئی 1668202
آقای مهرداد ترحم جو 1668202
آقای جبرائیل بهاری 9765329
آقای احمد باقری دولابی فرد 10479535
آقای کریم فرج زاده 11057289

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 673617
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای مهرداد ترحم جو کد ملی ۱۵۸۰۰۱۲۲۶۴۷ کدپستی ۵۱۷۳۶۵۳۵۴۸ آقای جواد اکبری کهنموئی کد ملی ۱۷۰۹۰۵۶۷۸۹ کدپستی ۵۱۷۵۸۵۶۸۸۵ آقای علی امینی دوقلعه کد ملی ۱۳۷۳۷۶۴۵۲۱ کدپستی ۵۱۶۸۶۴۷۳۹۸ خانم سهیلا کسبی کد ملی ۱۳۷۷۲۷۰۶۱۰ کدپستی ۵۱۷۳۶۵۳۵۴۸ شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره ثبت ۸۶۱۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴همگی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و سپس مهرداد ترحم جو بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو وجواد اکبری کهنموئی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی امینی دو قلعه بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم سهیلا کسبی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای کریم فرج زاده بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بموجب حکم شماره ۲۵۹/۲ مورخ ۱۵/۱/۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک سفته بروات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و در غیاب یکی از آنها با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری باامضای مدیرعامل خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۳۰۶۷۴۵۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719325
آگهی تصمیماتشرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ که در تاریخ ۷/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبداله شفاعت به کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ و کدپستی ۵۱۶۵۶۸۶۳۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ تعیین و روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۹۱ تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۴۹۸۷۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151168
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۴/۹۲ که در تاریخ ۲۱/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد محمدی کد ملی ۱۳۷۹۱۱۴۱۲۸ و کدپستی ۵۱۷۳۹۵۵۸۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۵۳۶۸۵۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384796
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به نامه شماره ۱۱۰۳۰۵ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۲ شرکت موتوژن آقای حبیب آئینه چی به کد ملی ۱۳۷۹۷۱۳۷۷۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر در هیئت مدیره (تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره) به جای آقای کریم فرج زاده انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۶۸۸۳۳۴۵ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668202
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود (زیان) و سایر صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای احمد محمدی به شماره ملی ۱۳۷۹۱۱۴۱۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۳ تعیین گردید. اشخاص زیربعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای مهرداد ترحم جو با کد ملی ۱۵۸۰۱۲۲۶۴۷ خانم سهیلا کسبی با کد ملی ۱۳۷۷۲۷۰۶۱۰ آقای علی امینی دو قلعه با کد ملی ۱۳۷۳۷۶۴۵۲۱ آقای جواد اکبری کهنموئی با کد ملی ۱۷۰۹۰۵۶۷۸۹ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و شماره ثبت ۸۶۱۸۰ ش۹۳۰۷۲۷۷۴۹۹۶۱۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668205
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد ترحم جو بعنوان رئیس و عضو موظف هیئت مدیره. خانم سهیلا کسبی بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. آقای علی امینی دو قلعه بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حبیب آئینه چی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. آقای جواد اکبری کهنموئی بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآوراز قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وغیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارند. اختیارات هیئت مدیره دررابطه با بندهای چهار، هفت، یازده، دوازده، سیزده و نوزده و پیشنهاد اجرای بندهای (دو، سه، پنج، شش، نه، ده، چهارده، پانزده، هفده، هیجده و بیست ویک) مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۳۰۷۲۷۶۷۵۹۱۶۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687994
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد ترحم جو بعنوان رئیس و عضو موظف هیئت مدیره. خانم سهیلا کسبی بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. آقای علی امینی دوقلعه بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای حبیب آئینه چی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بعنوان مدیرعامل و عضو مؤظف هیئت مدیره. آقای جواد اکبری کهنموئی بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارند. اختیارات هیئت مدیره در رابطه با بندهای چهار، هفت، یازده، دوازده، سیزده و نوزده و پیشنهاد اجرای بندهای (دو، سه، پنج، شش، نه، ده، چهارده، پا نزده، هفده، هجده و بیست و یک) مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۵۹۴۷۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۷۳۰۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687995
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود (زیان) و سایر صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای احمد محمدی بشماره ملی ۱۳۷۹۱۱۴۱۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. اشخاص زیر بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مهرداد ترحم جو با کد ملی ۱۵۸۰۱۲۲۶۴۷ خانم سهیلا کسبی با کد ملی ۱۳۷۷۲۷۰۶۱۰ آقای علی امینی دوقلعه با کد ملی ۱۳۷۳۷۶۴۵۲۱ آقای جواد اکبری کهنموئی با کد ملی ۱۷۰۹۰۵۶۷۸۹ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و شماره ثبت ۸۶۱۸۰ ش۵۹۴۷۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۷۳۱۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9765329
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۳/۹۰ که در تاریخ ۲۳/۴/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم بشماره ثبت ۱۴۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ و آقای جبرئیل بهاری به کد ملی ۱۵۰۲۰۸۴۵۱۱ و کدپستی ۵۱۵۵۹۳۶۴۱۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479535
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده پس از استعفای آقای جواد اکبری کهنموئی کد ملی ۱۷۰۹۰۵۶۷۸۹ و کد پستی ۵۱۷۵۸۵۶۸۸۵ از سمت مدیرعاملی شرکت ایشان بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد باقری دولابی کد ملی ۰۰۵۲۶۷۲۷۸۶ و کد پستی ۱۷۶۶۶۴۸۹۴۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت باقی مانده انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته بروات و قراردادها و. با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در صورت غیاب هر یک از افراد فوق باامضای احدی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارند و اختیارات هیئت مدیره اجرای بندهای ۱ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت عینا به مدیرعامل تفویض گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057289
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده , آقای کریم فرج زاده کد ملی ۱۳۷۱۶۷۱۹۴۱ و کدپستی ۵۱۶۸۶۶۸۵۷۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (س. ع) بشماره ثبت ۸۶۱۸۰ شناسه ملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ و کدپستی ۱۹۱۷۷۷۳۷۷۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714663
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان و سایر صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۶۷۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریا به روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۲۵۷۵۲۹۱۴۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257978
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۶۷۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی شرکت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریا به روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ تعیین گردیدند. ش۹۵۱۰۲۶۲۴۲۶۳۱۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه