شرکت توسعه کاغذکنان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200063653


شماره ثبت:
1094
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1384/2/7
آدرس:
ميانه - بخش كاغذ كنان 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عیسی کاوسی 1767928
شعبان پرچمی 1767928
مجید نظری 1767928
محمد نظری 1767928
مسیح اله مسلمی 1767928
فیاض کریمی 13316248
عادل علیزاده 13316248
عارف بیژن 13316248
عبدالامیر میراب حسابدار رسمی 13316248
فضل اله کریمی 13316256
یعقوب امجدی 13316256

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 603583
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنانسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به مورخه ۲۷/۷/۹۰ شرکت فوق که در ت اریخ ۲۷/۲/۹۱ به این اداره ارسال گردیده است؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱ پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به تصویب رسیده و مقرر گردید چنانکه در صورت عدم افزایش سرمایه و خطر ورشکستی، انحلال شرکت مورد بحث سهامداران شرکت قرار گیرد. ۲ ۶۵٪ مابقی سرمایه کل شرکت با ارائه گواهی‌های شماره‌های ۳۴۲۷ ۱۲/۶/۹۰ بانک صادرات شعبه میانه و ۱۶۲۵/۵۱۲ ۱۲/۶/۹۰ بانک کشاورزی شعبه کاغذکنان پرداخت گردید. ش۱۱۴۵۴۷۹ ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 927806
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به مورخه ۲۶/۸/۹۱ و هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده به مورخه‌های ۲۶/۸/۹۱ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱ تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ آقایان مجید نظری به کدملی ۷۰۷۰۵۱۲۴۲۸ کدپستی ۴۶۳۶۹۵۱۳۶ به سمت رئیس، محمد نظری به کدملی ۸۵۰۳۷۲۳۴۲۸ کدپستی ۴۶۳۶۹۴۵۱۳۶ به سمت مدیرعامل، فضل اله کریمی به کدملی ۲۳۷۱۸۵۲۱۵۳ کدپستی ۱۶۱۱۴۵۳۳۹۱ به سمت عضو، فیاض کریمی به کدملی ۲۳۶۸۴۳۳۱۵۳ کدپستی ۵۵۱۳۴۱۵۴۵۷ به سمت نائب رئیس، محمدحسین نظری به کدملی ۹۰۶۳۰۹۴۴۲۷ کدپستی ۴۶۳۶۹۴۵۱۳۶ به سمت عضو به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سید فخرالدین علوی و جلال قهرمانی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس (مجید نظری) و امضاء متغیر یکی از آقایان: فیاض کریمی و فضل اله کریمی همراه با مهر شرکت معتبر است در سایر موارد با امضاء یکی از افراد فوق الذکر یا مدیرعامل (محمد نظری) همراه با مهر شرکت معتبر است. ۴ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب به شماره ثبت: ۲۳۶۰۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به نمایندگی آقای صابر جلیلی به کدملی ۵۰۷۹۱۴۳۱۳۷ کدپستی ۵۵۵۱۶۳۵۷۶۱ به سمت بازرس اصلی و شعبان پرچمی به کدملی ۹۳۷۱۲۷۱۱۵۳ کدپستی ۵۳۳۹۱۱۶۱۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای ۱ سال تعیین شدند. ۵ روزنامه ابرار (روزنامه صبح تهران) جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۰۰۵۹۴ ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767928
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذ کنان سهامی عام شماره ثبت ۹۴ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده به مورخه ۸/۹/۹۳، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره هر دو به مورخه ۹/۹/۹۳ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد: ۱ تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۲ آقایان مجید نظری بشماره ملی ۴۲۸۰۷۰۵۱۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، فضل اله کریمی بشماره ملی ۱۵۳۳۷۱۸۵۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فیاض کریمی بشماره ملی ۱۵۳۳۶۸۴۳۳۲ بسمت مدیرعامل و عیسی کاووسی بشماره ملی ۱۵۳۲۰۸۵۰۳۶ و محمد نظری بشماره ملی ۴۲۸۵۰۳۷۲۳۸ بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان شکور کریمی و غلامحسین جعفری بعنوان اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضای ثابت رئیس هیئت مدیره (مجید نظری) و یکی از آقایان فیاض کریمی و فضل اله کریمی و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ آقایان شعبان پرچمی بشماره ملی ۱۵۳۳۷۱۲۷۱۹ بعنوان بازرس اصلی و مسیح اله مسلمی بشماره ملی ۱۵۳۳۷۰۰۴۰۰ بعنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۸۹۸۷۰۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9761790
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به مورخه ۲۷/۷/۹۰ شرکت فوق که در ت اریخ ۲۷/۲/۹۱ به این اداره ارسال گردیده است؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱ پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به تصویب رسیده و مقرر گردید چنانکه در صورت عدم افزایش سرمایه و خطر ورشکستی، انحلال شرکت مورد بحث سهامداران شرکت قرار گیرد. ۲ ۶۵٪ مابقی سرمایه کل شرکت با ارائه گواهی‌های شماره‌های ۳۴۲۷ ۱۲/۶/۹۰ بانک صادرات شعبه میانه و ۱۶۲۵/۵۱۲ ۱۲/۶/۹۰ بانک کشاورزی شعبه کاغذکنان پرداخت گردید. ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763823
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به مورخه ۲۶/۸/۹۱ و هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده به مورخه‌های ۲۶/۸/۹۱ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱ تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ آقایان مجید نظری به کدملی ۷۰۷۰۵۱۲۴۲۸ کدپستی ۴۶۳۶۹۵۱۳۶ به سمت رئیس، محمد نظری به کدملی ۸۵۰۳۷۲۳۴۲۸ کدپستی ۴۶۳۶۹۴۵۱۳۶ به سمت مدیرعامل، فضل اله کریمی به کدملی ۲۳۷۱۸۵۲۱۵۳ کدپستی ۱۶۱۱۴۵۳۳۹۱ به سمت عضو، فیاض کریمی به کدملی ۲۳۶۸۴۳۳۱۵۳ کدپستی ۵۵۱۳۴۱۵۴۵۷ به سمت نائب رئیس، محمدحسین نظری به کدملی ۹۰۶۳۰۹۴۴۲۷ کدپستی ۴۶۳۶۹۴۵۱۳۶ به سمت عضو به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سید فخرالدین علوی و جلال قهرمانی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس (مجید نظری) و امضاء متغیر یکی از آقایان: فیاض کریمی و فضل اله کریمی همراه با مهر شرکت معتبر است در سایر موارد با امضاء یکی از افراد فوق الذکر یا مدیرعامل (محمد نظری) همراه با مهر شرکت معتبر است. ۴ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب به شماره ثبت: ۲۳۶۰۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به نمایندگی آقای صابر جلیلی به کدملی ۵۰۷۹۱۴۳۱۳۷ کدپستی ۵۵۵۱۶۳۵۷۶۱ به سمت بازرس اصلی و شعبان پرچمی به کدملی ۹۳۷۱۲۷۱۱۵۳ کدپستی ۵۳۳۹۱۱۶۱۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای ۱ سال تعیین شدند. ۵ روزنامه ابرار (روزنامه صبح تهران) جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921686
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذ کنان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۹۴ به شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده به مورخه ۱۲/۱۲/۸۸، و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به مورخه ۱۲/۱۲/۸۸ و هیئت مدیره به مورخه ۱۶/۱۲/۸۸ شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱ در مورد افزایش سرمایه و استفاده از تسهیلات مربوط به تجهیز کارخانه به هیئت مدیره اختیار تام داده شد. ۲ در مورد تغییر کاربری یا هر نوع اصلاح و تغییر کاربری که به نظر هیئت مدیره و با صلاحدید صاحبان فن و اختیارات کامل به هیئت مدیره تفویض گردید. ۳ تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۷ نفر عضو اصلی به ۳ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل تغییر یافت و ماده مربوطه به آن در اساسنامه اصلاح گردید. ۴ تراز سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۵ آقایان بهروز طاهری نیا، حسین ایرانی و فیاض کریمی به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و قادر قدیری و فضل اله کریمی به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. که بهروز طاهری نیا به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین ایرانی نایب رئیس، فیاض کریمی مدیرعامل تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از دو نفر بهروز طاهری نیا (رئیس) و یا حسین ایرانی (نایب رئیس) همراه با مهر شرکت معتبر است برای مکاتبات عادی امضاء مدیرعامل یا در غیاب او امضاء رئیس یا نایب رئیس و مهر شرکت معتبر است. ۶ آقایان قاسم رحیمی به سمت بازرس اصلی و عبداله نادری به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند. ۷ روزنامه کثیرالانتشار توسعه به عنوان روزنامه شرکت تعیین شد ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316248
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید نظری با کدملی ۴۲۸۰۷۰۵۱۲۷ فیاض کریمی با کدملی۱۵۳۳۶۸۴۳۳۲ عیسی کاوسی با کدملی ۱۵۳۲۰۸۵۰۳۶ فضل اله کریمی با کدملی ۱۵۳۳۷۱۸۵۲۰ یعقوب امجدی با کدملی ۱۵۳۲۰۰۹۵۱۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره عارف بیژن با کدملی ۱۵۳۲۱۱۴۰۰۱ عادل علیزاده با کدملی ۱۵۳۳۷۲۴۹۳۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب (عضو جامعه حسابداران رسمی کشور) به شماره ثبت ۲۸۳۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۰۵۶۹ به نمایندگی عبدالامیر میرآب به کدملی ۱۷۵۵۶۳۰۸۵۹ به عنوان بازرس اصلی شعبان پرچمی به کدملی ۱۵۳۳۷۱۲۷۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک برای چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۱۲۰۱۱۸۱۸۹۹۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316256
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید نظری با کدملی ۴۲۸۰۷۰۵۱۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره فضل اله کریمی با کدملی ۱۵۳۳۷۱۸۵۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یعقوب امجدی با کدملی ۱۵۳۲۰۰۹۵۱۸به سمت عضو اصلی هیئت مدیره عیسی کاوسی با کدملی ۱۵۳۲۰۸۵۰۳۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره فیاض کریمی با کدملی ۱۵۳۳۶۸۴۳۳۲ به سمت مدیرعامل عارف بیژن با کدملی ۱۵۳۲۱۱۴۰۰۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره عادل علیزاده با کدملی ۱۵۳۳۷۲۴۹۳۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء ثابت فیاض کریمی، مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از مجید نظری، رئیس هیئت مدیره و یا فضل اله کریمی، نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. سایر نامه‌ها با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۱۷۱۸۹۴۸۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه