تولید مصالح ساختمانی آذربایجان

شرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200059728
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-تپلي باغ-كوچه شهيدفاطمي-كوچه كشاورز-پلاك 0-طبقه همكف- 5154977549
7
افراد
11
آگهی‌ها
963
شماره ثبت
1355/6/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 624815
آگهی تصمیمات شرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان (سهامی عام) شماره ثبت ۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۷۲۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱/۹۱ که در تاریخ ۳/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده با تغییر بازرس قانونی شرکت از موسسه حسابرسی امین محاسب پارس به موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ موافقت نمود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۱۸۵۶۹۷۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698730
آگهی تصمیماتشرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان (سهامی عام) شماره ثبت ۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۷۲۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۷/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به همان سال تصویب و سپس موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب و روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۳۸۶۴۴۶۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1193043
آگهی تصمیمات شرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان (سهامی عام) شماره ثبت ۹۶۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۷۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخه ۱۶/۴/۹۲ که در تاریخ ۷/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده: (ترازنامه حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و آقای غفور پشمینه آذر به کد ملی ۱۳۷۰۵۵۵۸۳۰ و کدپستی ۵۱۶۵۶۷۳۵۴۱ آقای میرجواد موسوی صدر به کد ملی ۱۳۷۹۸۳۳۰۶۱ و کدپستی ۵۱۶۸۶۶۵۶۴۱ آقای فیروز داداشی سرج به کد ملی ۲۹۷۰۹۴۰۱۹۱ و کدپستی ۵۱۶۷۷۳۳۵۸۵ آقای یعقوب معمار کوچه باغ به کد ملی ۱۳۸۰۷۷۵۰۲۷ و کدپستی ۵۱۶۷۷۳۳۵۹۱ آقای ناصر خسروشاهی به کد ملی ۱۳۷۸۹۲۲۶۴۶ و کدپستی ۵۱۶۷۷۳۳۶۱۴ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی خدمات مدیریتی آباد نوین تهران شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای غفور پشمینه آذر بسمت مدیرعامل و آقای میرجواد موسوی صدر بسمت رئیس هیئت مدیره آقای فیروز داداشی سرج بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها و سفته‌های شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۲۰۷۲۷۱۴ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687990
آگهی تغییرات شرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۹۶۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۷۲۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۹۲ و صورتحساب سود و زیان سال منتهی به همان سال شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ واحد ثبتی تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۵۹۴۷۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۷۲۵۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636858
آگهی تصمیمات شرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۷۲۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲/۶/۸۹ که در تاریخ ۸/۸/۸۹ به این اداره واصل گردیده: موضوع فعالیت شرکت علاوه بر موضوع قبلی: خرید و فروش و احداث و مشارکت در کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی داخل و خارج کشور موارد فوق بموضوع فعالیت شرکت اضافه گردید و ماده ۴ در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10684852
آگهی تصمیمات شرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان (سهامی عام) شماره ثبت ۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۷۲۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۷/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به همان سال تصویب و سپس موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب و روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321853
آگهی تغییرات شرکت تولید مصالح ساختمانی اذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة مورخ ۲۹/۱۲/۹۴ و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به همان سال شرکت مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589833
آگهی تغییرات شرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غفور پشمینه آذر به شماره ملی ۱۳۷۰۵۵۵۸۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ناصر خسروشاهلی به شماره ملی ۱۳۷۸۹۲۲۶۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. فیروز داداشی سرج به شماره ملی ۲۹۷۰۹۴۰۱۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. یعقوب مهین محمد علیزاده به شماره ملی ۱۳۸۰۷۶۷۱۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره. یعقوب معمار کوچه باغ به شماره ملی ۱۳۸۰۷۷۵۰۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. مقرر گردید که اوراق بهادار و چکها و سفته‌های شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۶۰۶۱۱۳۸۲۳۳۷۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589841
آگهی تغییرات شرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. نریمان شهبازی پارام ب ه کدملی ۱۷۳۹۶۲۸۲۱۷بعنوان بازرس اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شد. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. غفور پشمینه آذر به کدملی ۱۳۷۰۵۵۵۸۳۰، یعقوب مهین محمد علیزاده ب ه کدملی ۱۳۸۰۷۶۷۱۴۸، فیروز داداشی سرج به کدملی ۲۹۷۰۹۴۰۱۹۱، یعقوب معمار کوچه باغ به کدملی ۱۳۸۰۷۷۵۰۲۷، و ناصر خسروشاهلی به کدملی ۱۳۷۸۹۲۲۶۴۶ به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۱۱۷۰۳۳۳۳۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831534
آگهی تغییرات شرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز تپلی باغ کوچه شهیدفاطمی کوچه کشاورز پلاک ۰ طبقه همکف و کدپستی ۵۱۵۴۹۷۷۵۴۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۰۲۴۳۰۴۴۳۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357841
آگهی تغییرات شرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة مورخ ۹۶/۱۲/۲۹ و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به همان سال شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای نریمان شهبازی پارام به کدملی ۱۷۳۹۶۲۸۲۱۷ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۹۲۲۹۵۰۲۴۵۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک