شرکت مجتمع لیفت تراک سازی سهند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200059640


شماره ثبت:
961
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1355/6/9
آدرس:
تبريز - جاده سنتو - قراملك - منطقه صنعتي - شركت ليفتراك سازي سهند 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عبداله شفاعت 743068
آقای علی اسدنژاد 10390995
آقای ارسلان کاظم پور 10390995
آقای جبرائیل بهاری 10799254
علی مهدلوزرین قبایی 12986076
عبدالحسین همتی 12986076
فیروز تقی زاه 13871824
التفات پورولی 13871824
اکبر پورولی 13871824
ناصر مونسیان 13871824

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 743068
آگهی تصمیمات شرکت لیفت تراک سازی سهند سهامی عام شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده تراز نامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عبداله شفاعت به کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ و کدپستی ۵۱۶۵۶۸۶۳۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۶۲۱۵۵۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10390995
آگهی تصمیمات مجتمع لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ و هیئت مدیره ۲۲/۵/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای اکبر پور ولی کد ملی ۱۷۳۸۴۵۵۸۲۳ و کد پستی ۵۱۵۵۶۶۳۳۳۴ آقای ارسلان کاظم پور کد ملی ۱۵۰۰۷۶۵۸۵۶ و کد پستی ۵۱۶۷۷۱۳۱۱۷ آقای علی اسدنژاد کد ملی ۱۳۷۷۳۹۴۱۹ و کد پستی ۵۱۸۳۷۶۸۹۶۱ آقای علی مهدلوزرین قبائی کد ملی ۱۷۱۹۷۲۰۴۱۱ و کد پستی ۵۱۶۷۹۵۸۷۷۳ شرکت شاهد شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ و کد پستی ۴۱۴۷۷۵۱۴۱۵۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای اکبر پورولی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای ارسلان کاظم پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اسدنژاد بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی مهدلو زرین قبائی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای التفات پورولی کد ملی ۱۷۳۸۴۵۵۲۳۸ و کد پستی ۵۱۵۵۶۶۳۳۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت شاهد بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر مجتمع معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر مجتمع معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799254
آگهی تصمیمات شرکت لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ که در تاریخ ۱۲/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده: تراز نامه و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب موسسه حسابرسی ارکان سیستم بشماره ثبت ۱۴۰۸۶ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای جبرئیل بهاری به کد ملی ۱۵۰۲۰۸۴۵۱۱ و کدپستی ۵۱۵۵۹۳۶۴۱۲ بعنوان بازرس علی البدل بمدت قانونی انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12986076
آگهی تغییرات شرکت مجتمع لیفت تراک سازی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیر بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: اکبر پورولی به کدملی ۱۷۳۸۴۵۵۸۲۳ ارسلان کاظم پور به کدملی ۱۵۰۰۷۶۵۸۵۶ عبدالحسین همتی به کدملی ۴۵۶۹۶۴۲۱۲۸ علی مهدلوزرین قبایی به کدملی ۱۷۱۹۷۲۰۴۱۱ التفات پورولی به کدملی ۱۷۳۸۴۵۵۲۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شاهد به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ ش۹۵۰۶۰۴۹۹۲۱۹۰۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13871824
آگهی تغییرات شرکت مجتمع لیفت تراک سازی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر پورولی به کدملی ۱۷۳۸۴۵۵۸۲۳ و فیروز تقی زاه به کدملی ۵۰۷۹۷۸۳۶۰۵ و عبدالحسین همتی به کدملی ۴۵۶۹۶۴۲۱۲۸ و ناصر مونسیان به کدملی ۱۳۷۴۲۷۳۱۱۲ و التفات پورولی به کدملی ۱۷۳۸۴۵۵۲۳۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۲۵۲۱۶۵۹۰۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه