شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200057750


شماره ثبت:
897
تعداد بازدید:
19
تأسیس:
1381/12/8
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان ميانه - بخش مركزي - شهر ميانه-فرهنگيان-كوچه بهشت-خيابان شهيد مطهري-پلاك 0-ساختمان تنديس-طبقه اول-واحد 1 5317676489

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سیروان امینی 1358421
محمد صادق جعفری شیخدر آبادی 1358421
آقای مسعود بختیاری ساوجبلاغی 9661018
آقای هوشنگ توفیقی 9707462
آقای میر احمد اسمعیلی 9707462
آقای یدالله ترابخانی 9707462
علیرضا آریامنش 10197059
آقای سید حسین مرتضوی 12645915
آقای هاشم اصغری 12645915
ناصر غنی زاده 12645915
علی قلی پور 12645915
آقای شهنام بابا نژاد 13393503
آقای حسن آهنی 13393503
داود روحی شاهعلی بیگلو 13393503
آقای رحیم فرضی پور 13393503
علیرضا زمانی 13393503
آقای سید عباس موسوی سنگسرکی 13393503
آقای محمدرضا نوروزی اقدم 13393521
آقای علی اسدالهی فام 13393521
سعید کوچک 13393521
آقای علی توفیقی 13393521

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1339537
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران شهرستان میانه سهامی عام شماره ثبت ۸۹۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۲۶/۰۷/۱۳۹۲ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد: ۱ صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۲ شرکت فوق به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شماره ثبت ۱۲۰۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری بشماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات و همشهری جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۰۰۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۸۴۱۴۴۱۸ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358421
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه سهامی عام شماره ثبت ۸۹۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه ۳۰/۷/۹۲ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱ آقای سیروان امینی به کد ملی ۲۹۲۸۹۳۵۴۰۱ به جای آقای محمد شیری بعنوان نماینده‌ی شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷ در هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه جایگزین گردید. ۲ آقای محمد صادق جعفری شیخدر آبادی به کد ملی ۱۵۳۰۱۳۲۴۵۲ بعنوان نماینده‌ی جدید شرکت هوچستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۵۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۳۲۳۶۹ به جای آقای آرمان جعفری شیخ در آبادی در هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه جایگزین گردید. ش۰۰۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۸۶۱۹۲۳۰ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661018
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۷ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۸/۶/۹۰ شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱ صورت‌های مالی سال منتهی ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری به کد ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند ۳ روزنامه‌های اطلاعات و جوان جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۱ تعیین گردید. ۴ کلیه معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت تنفیذ گردید. ۵ سود پیشنهادی هیات مدیره به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵۳۷/۲ ریال به ازای هر سهم ۱۲۵ ریال مورد تصویب قرار گرفت. رئیس ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9707462
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه سهامی عام بشماره ثبت: ۸۹۷ بشناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه: ۲۱/۸/۹۰ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت زمان تصدی هیئت مدیره بشرح زیر تغییر یافت: آقای میر احمد اسمعیلی به کد ملی: ۱۵۳۲۴۵۸۴۱۱ کدپستی: ۱۹۷۸۹۶۳۸۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، هوشنگ توفیقی به کد ملی: ۱۵۳۲۴۷۶۹۱۴ کدپستی: ۴۵۴۱۶ ۱۵۴۱۹ بسمت مدیر عامل و یداله ترابخانی به کد ملی: ۱۵۳۲۴۴۶۱۸۷ به نمایندگی از شرکت سیمان سازان سهامی خاص بشناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۷۶۷۸۹ بسمت نایب رئیس تعیین شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر مدیر عامل، رئیس و نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که بوجود آورنده تعهدات مالی نباشد با امضای هر کدام از سه نفر مدیر عامل، رئیس و نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10197059
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۷ به شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به مورخه ۱۶/۷/۸۹، و هیئت مدیره به مورخه ۲۷/۷/۸۹ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است ۱ صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید ۲ شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام به شماره ثبت: ۱۲۲۴۴۷ ثبت شرکت‌های تهران به نمایندگی از آقای محمد کیافر، شرکت تابلیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۴۷۸ ثبت شرکت‌های تهران به نمایندگی آقای سعید کوچک، شکرت سیمان سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۰۶۴ ثبت شرکت‌های تهران به نمایندگی یداله ترابخانی، آقای هوشنگ توفیقی به کدملی ۱۵۳۲۴۷۶۹۱۴ میراحمد اسمعیلی ۱۵۳۲۴۵۸۴۱۱ علیرضا آریامنش به کدملی ۱۵۳۲۶۵۶۵۴۸ شرکت مهندسین مشاور آشناب (سهامی خاص) به نمایندگی حمید اسلامیان به عنوان اعضا اصلی هیات مدیره و شرکت تعاونی چند منظوره پویش ۶۴۸ میانه و علیرضا زمانی به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره همگی برای مدت ۲ سال تعیین شدند. ۳ میراحمد اسمعیلی به سمت رئیس، حمید اسلامیان نایب رئیس، یداله ترابخانی منشی و هوشنگ توفیقی به سمت مدیرعامل تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک دو نفر از سه نفر مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که به وجود آورنده تعهدات مالی نباشد با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است ۴ هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۴۶ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل بندهای دو و پنج (رعایت آیین نامه اداری و استخدامی شرکت) هشت و نه (صرفا واخواست اوراق تجاری) شانزده، ۱۸، نوزده و سی وسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ۵ موسسه حسابرسی آزموده کاران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند ۶ روزنامه اطلاعات و جوان جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۰ تعیین گردید ۷ کلیه معاملات ماده ۱۲۹ ق. ت تنفیذ گردید رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10664916
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه به شماره ثبت ۸۹۷ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه ۳۰/۱/۱۳۸۸ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: آقای فریبرز شعبانیان به جای آقای مصطفی معصوم تبریزی نماینده شرکت سرمایه گذاری نیرو جایگزین گردید. رئیس ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645915
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران شهرستان میانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به فوت ناگهانی هوشنگ توفیقی (مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره اسبق شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه) با توجه به انصراف شرکت سیمان سازان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۶۷۸۹ از عضویت علی البدل هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران میانه با رعایت اولویت؛ شرکت میانراه کندوان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۷۳۷ به نمایندگی ناصر غنی زاده به کدملی۱۵۳۲۶۴۲۷۷۶ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. در نتیجه اعضای اصلی هیئت مدیره و سمت‌ها آنها بشرح ذیل می‌باشد: سیدحسین مرتضوی به کدملی ۱۵۳۲۴۵۴۱۶۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره شرکت تابلیه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۳۴۷ و شناسه ملی ۰۱۰۰۶۰۹۶۱۰ به نمایندگی سعید کوچک به کدملی ۲۵۹۱۰۵۴۰۷۱ طی نامه شماره ۱۹۹۰ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره علیرضا آریامنش به کدملی ۱۵۳۲۶۵۶۵۴۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷ به نمایندگی علی قلی پور به کدملی ۰۰۵۸۶۲۰۵۲۴ طی نامه شماره ۱۰۹۶ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت صبا کندوان (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۱۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۱۱۰۲ به نمایندگی هاشم اصغری به کدملی۱۵۳۲۵۳۶۲۸۳ طی نامه شماره ۸۵۲ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره پویش ۶۴۸ میانه به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۰۲۱ به نمایندگی محمدرضانوروزی اقدم به کدملی ۱۵۳۳۹۴۱۸۲۳ طی نامه شماره ۱۲۴ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت میانراه کندوان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۷۳۷ به نمایندگی ناصر غنی زاده به کدملی۱۵۳۲۶۴۲۷۷۶ طی نامه شماره ۱۳۶ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده مأموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۴۶ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل: بندهای دو، پنج (با رعایت آئین نامه اداری و استخدامی شرکت)، هشت، نه (صرفا واخواست اوراق تجاری)، شانزده، هیجده، نوزده و سی و سه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادهها، عقود اسلامی با امضاء مشترک ۲ نفر از ۳ نفر مدیرعامل (محمدرضانوروزی اقدم به کدملی ۱۵۳۳۹۴۱۸۲۳)، رئیس هیئت مدیره (سیدحسین مرتضوی به کدملی ۱۵۳۲۴۵۴۱۶۳) و نائب رئیس هیئت مدیره (سعید کوچک به کدملی ۲۵۹۱۰۵۴۰۷۱) همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که بوجود آورنده تعهدات مالی نباشد با امضای مدیرعامل (محمدرضانوروزی اقدم به کدملی ۱۵۳۳۹۴۱۸۲۳) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید بشرح: میانه، خیابان شهید مطهری، بالاتر از پارک فرهنگیان، روبروی تالار اطلس، ساختمان تندیس، طبقه اول، واحد۲، کدپستی ۱۹۹۸۷۹۸۷۵۱ انتقال و ماده مربوطه اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید. ش۹۴۱۱۱۷۹۵۲۵۷۷۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393503
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران شهرستان میانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ اعم ازتراز نامه، حساب سود و زیان شرکت مورد تصویب قرار گرفت. شرکت ساختمانی تابلیه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۳۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۶۱۰به نمایندگی آقای سعید کوچک به کد ملی ۲۵۹۱۰۵۴۰۷۱ و آقای علی توفیقی به کد ملی ۰۰۶۹۳۵۴۳۰۸ و آقای رحیم فرضی پور به کد ملی ۱۵۳۱۱۶۴۲۶۹ و آقای علیرضا آریامنش به کد ملی ۱۵۳۲۶۵۶۵۴۸ و آقای علی اسدالهی فام به کد ملی ۱۶۸۹۵۵۶۹۲۷ و شرکت تعاونی چند منظوره پویش۷۴۸ میانه به شماره ثبت ۶۰۷ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۰۲۱ به نمایندگی محمدرضا نوروزی اقدم به کدملی ۱۵۲۳۹۴۱۸۲۳ و آقای شهنام بابا نژاد به کد ملی ۲۶۹۰۳۸۵۴۳۰ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای علیرضا زمانی به کدملی ۱۵۳۲۹۴۸۳۲۸ و آقای حسن آهنی به کد ملی ۱۵۳۲۴۳۴۱۶۲ به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به شماره ثبت ۲۳۳۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ به نمایندگی سید عباس موسوی سنگسرکی به کد ملی ۲۰۹۲۹۷۲۰۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای داوود روحی شاهعلی بیگلو به کد ملی ۵۰۴۸۸۴۶۱۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه طرح نو جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۳۰۸۶۰۵۷۳۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393521
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران شهرستان میانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تابلیه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۳۴۷ وشناسه ملی ۰۱۰۰۶۰۹۶۱۰ به نمایندگی سعید کوچک به کد ملی ۲۵۹۱۰۵۴۰۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علیرضا آریامنش به کد ملی ۱۵۳۲۶۵۶۵۴۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره پویش ۷۴۸ میانه به شماره ثبت ۶۰۷ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۰۲۱ به نمایندگی محمدرضا نوروزی اقدم به کد ملی ۱۵۳۳۹۴۱۸۲۳ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل آقای رحیم فرضی پور به کد ملی ۱۵۳۱۱۶۴۲۶۹ به سمت منشی هیأت مدیره آقای علی توفیقی به کد ملی ۰۰۶۹۳۵۴۳۰۸ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای علی اسد الهی فام به کدملی ۱۶۸۹۵۵۶۹۲۷ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره. شهنام بابانژاد به کدملی ۲۶۹۰۳۸۵۴۳۰ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک ۲ نفر از ۳ نفر مدیرعامل (محمدرضا نوروزی اقدم به کد ملی ۱۵۳۳۹۴۱۸۲۳) رئیس هیأت مدیره (سعید کوچک به کد ملی ۲۵۹۱۰۵۴۰۷۱) و نائب رئیس هیئت مدیره (علیرضا آریامنش به کد ملی۱۵۳۲۶۵۶۵۴۸) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که بوجود آورنده تعهدات مالی نباشد با امضای مدیرعامل (محمدرضا نوروزی اقدم به کد ملی ۱۵۳۳۹۴۱۸۲۳) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره اختیارات موضوع ماده ۴۶ اساسنامه را به شرح ذیل: بندهای دو، پنج (با رعایت آئین نامه اداری و استخدامی شرکت)، نه (صرفا واخواست اوراق تجاری) شانزده، هیجده، نوزده و سی و سه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۶۰۱۳۰۴۸۳۳۸۹۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه