شرکت پمپ سازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200056267


شماره ثبت:
847
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1354/3/17
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-محله قراملك-خيابان پارك صنعتي-بلوار صنعت-پلاك 0-طبقه همكف- 5193613111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احمد چراغ 1596124
محمود عبدالهی نمین 1596124
آقای محمدسعید گروسی 1596124
آقای ایرج گشتاسب 1596124
آقای خسرو فخیم هاشمی 1596126
آقای بهروز وقتی 13901574
آقای حسین واعظ قمصری 13901574
حسینعلی علیمی 13946008

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 943786
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۷/۹۱ که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب و سپس موسسه حسابرسی آریان فراز شماره ثبت ۱۳۸۳۸ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ و کدپستی ۱۴۷۶۹۱۵۶۳۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون شماره ثبت ۱۹۷۹ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰ و کدپستی ۱۴۱۵۸۱۳۵۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۱۶۴۸۵۲۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062784
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۶۸۴۶۷۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596124
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۸۴۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد چراغ به کد ملی ۱۷۵۵۶۵۲۸۸۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) بشماره شناسه ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ و شماره ثبت ۲۲۹۲۰۲، به نمایندگی محمد سعید گروسی به کد ملی ۰۰۴۷۳۸۳۱۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تلمبه ایران (سهامی خاص) بشماره شناسه ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰ و شماره ثبت ۱۷۱۸۷، به نمایندگی محمود عبداللهی نمین به کد ملی ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) بشماره شناسه ۱۰۸۰۶۱۹۱۵۸۲۵ و شماره ثبت ۱۷۹۵، به نمایندگی ایرج گشتاسب به کد ملی ۰۰۴۰۴۴۲۵۰۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت شیشه همدان (سهامی عام)، بشماره شناسه ۱۰۸۶۹۱۱۰۰۵۵۷ و شماره ثبت ۵۸۷، به نمایندگی بهروز وقتی به کد ملی ۱۶۷۱۸۱۵۰۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار مانند چک، برات، سفته با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره بعلاوه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات شرکت از جمله قراردادها با امضای مدیرعامل نافذ است. مدیرعامل می‌تواند امضای خود را تفویض نماید. از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۰۹۷۸۰۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596126
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۸۴۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۲ بتصویب رسید. شرکت شیشه همدان شناسه ملی ۱۰۸۶۹۱۱۰۰۵۵۷ و شماره ثبت ۵۸۷ به نمایندگی خسرو فخیم هاشمی بشماره ملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ شرکت ایران و غرب شناسه ملی ۱۰۸۰۶۱۹۱۵۸۲۵ و ثبت ۱۷۹۵ به نمایندگی محمود عبداللهی نمین بشماره ملی ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ احمد چراغ بشماره ملی ۱۷۵۵۶۵۲۸۸۷ شرکت تلمبه ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰ و ثبت ۱۷۱۸۷ به نمایندگی محمود عبداللهی نمین بشماره ملی ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ و ثبت ۲۲۹۲۰۲ به نمایندگی محمد سعید گروسی بشماره ملی ۰۰۴۷۳۸۳۱۴۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۰۹۷۸۱۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659416
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد یکصد و شصت میلیون سهم به تعداد دویست و بیست میلیون سهم یکهزار ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و واریز نقدی از مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال به دویست و بیست میلیارد ریال افزایش یافت و مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود تا نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام نماید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۳۵۷۵۸۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659421
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد یکصد و شصت میلیون سهم به تعداد دویست و بیست میلیون سهم یکهزار ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران (مبلغ ۵۵۰۸۱۴۵۴۸۳۶ ریال) و از محل آورده نقدی (مبلغ ۱۰۹۷۳۸۵۱۶۴ ریال) و از محل فروش حق تقدم (۳۸۲۱۱۶۰۰۰۰) از مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال به دویست و بیست میلیارد ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایشی طی گواهی شماره ۱۲۹۰۳۷/۹۲ بانک شهر شعبه میرداماد اسکان به حساب جاری ۷۰۰۷۹۱۹۷۹۱۴۲ واریز گردید در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ دویست و بیست میلیارد ریال منقسم به تعداد دویست و بیست میلیون سهم یکهزار ریالی با نام می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۳۵۷۷۳۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9988877
آگهی تصمیمات: شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۲۸/۷/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۸۹ که در تاریخ ۱۸/۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: اساسنامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و برابر اختیارات تفویضی به هیئت مدیره بشرح صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۸/۷/۸۹ سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از چهل میلیون سهم یکهزار ریالی به یکصد میلیون سهم یکهزار ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران طی گواهی شماره۱۱۹۰۵۹۶۰۲۸۹۲۲/۱۲/۸۹ بانک سامان شعبه ولیعصر تبریز به مبلغ میلیون ۲۰۰۰۰ ریال و از محل سود انباشته بمبلغ ۲۴۵۵۰ میلیون ریال و ازمحل اندوخته طرح و توسعه بمبلغ ۱۵۴۵۰ میلیون ریال سرمایه از مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به یکصد میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یکهزار ریالی است که تماما پرداخت گردیده است. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357097
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه مورخ ۲۸/۷/۸۹ که در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۳/۸۹ تصویب و (موسسه) حسابرسی آریان فراز به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ انتخاب وروزنامه اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10428445
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۷/۹۱ که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب و سپس موسسه حسابرسی آریان فراز شماره ثبت ۱۳۸۳۸ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ و کدپستی ۱۴۷۶۹۱۵۶۳۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون شماره ثبت ۱۹۷۹ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰ و کدپستی ۱۴۱۵۸۱۳۵۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795987
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ و نامه شماره ۳۰۴۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید از تعداد ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم به تعداد ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته سهامداران ازمبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می‌باشد. ش۹۵۰۲۲۵۳۷۱۱۰۰۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795992
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۴ و نامه شماره ۲۴۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۷/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۴ تصویب گردید. شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ شرکت شیشه همدان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷ شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۵۸۲۵ شرکت تلمبه ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰ احمد چراغ با کدملی۱۷۵۵۶۵۲۸۸۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت۲۳۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون به شماره ثبت ۱۹۷۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۵ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۵۷۵۴۴۲۷۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430377
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ مجوز شماره ۱۲۲ - ۳۱۰۱۹۹ , ۹۵۹ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق افزایش تعداد سهام از ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم به تعداد ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی، از محل سود انباشته از مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال به ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده ۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (بحروف چهارصد میلیارد ریال) است که به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماما تادیه شده است. ش۹۶۰۲۲۵۳۱۳۲۰۰۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430392
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۸۶۴/۱۲۲ - ۲۶/۷/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فاطر بشماره ثبت ۲۳۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون بشماره ثبت ۱۹۷۹وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ انتخاب شدند. ش۹۶۰۲۲۵۵۲۳۲۰۴۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13873927
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. آقای احمد چراغ با شماره ملی ۱۷۵۵۶۵۲۸۸۷ بانک سامان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ شرکت بیمه سامان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ شرکت شیشه همدان (سهامی عام) با شناسه ملی ۸۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷ به مدت دو سال به عنوان هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۷ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی جاری انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۲۶۲۷۵۴۱۱۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901574
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد چراغ به شماره ملی ۱۷۵۵۶۵۲۸۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین واعظ قمصری به شماره ملی ۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳ به نمایندگی بانک سامان (سهامی عام) به شماره شناسه۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ و به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهروز وقتی به شمار ملی ۱۶۷۱۸۱۵۰۶۸ به نمایندگی از شرکت شیشه همدان (سهامی عام)، به شماره شناسه ۱۰۸۶۹۱۱۰۰۵۵۷ و به شماره ثبت ۵۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها و اوراق بهادار مانند چک، برات، سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بعلاوه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل بعلاوه مهر شرکت نافذ است. بر اساس این مصوبه اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت ماده ۴۱ بندهای ۱، ۴، ۸، ۹، ۱۵، ۱۸، ۲۱و۲۲ به مدیرعامل آقای احمد چراغ تفویض تا بصرفه و صلاح شرکت اقدام لازم را بعمل آورند. ش۹۶۱۲۰۸۵۹۴۸۷۳۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946008
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به اینکه در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۶ اعضای هیئت مدیره ۵ عضو اعلام شده بود و در آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۴۰۷۵۰۱۳۳۱۰ سه عضو درج شده لذا بدین شرح: (شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان سهامی خاص به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ و به شماره ثبت ۲۲۹۲۰۲ به نمایندگی آقای خسرو فخیم هاشمی به شماره ملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰ و به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ به نمایندگی آقای حسینعلی علیمی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۲۹۳۵۳ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند) تکمیل و اصلاح می‌گردد. ش۹۶۱۲۲۳۹۴۳۳۹۳۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067020
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - بخش مرکزی - شهر تبریز - محله قراملک - خیابان پارک صنعتی - بلوار صنعت - پلاک ۰ - طبقه همکف - به کدپستی ۵۱۹۳۶۱۳۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۳۲۰۸۹۳۹۹۶۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه