شرکت فولاد آذربایجان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200054704


شماره ثبت:
795
تعداد بازدید:
33
تأسیس:
1378/12/21
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان ميانه - بخش مركزي - دهستان كله بوزشرقي - آبادي كارخانه فولادآذربايجان-كوچه كله بوز شرقي-پلاك 0-طبقه همكف- 5346179111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمد خوروش 1673339
آقای بهمن اسکندری 1673339
آقای حمید رضا خوروش 1673339
محمود گرگان نژاد 1673339
آقای حمید جعفری 11123168
رسول احمدزاده قره خاچی 12815486
امین اله اصلانیان 12815486
علی صفرزاده 12815486
آقای امین بیانک 13223063
منوچهر انجم روز 13223063
علیرضا رشیدی 13223090
احمد احمدی 13223127
مهرداد ناجی 13861999
محمدباقر زارعی 13861999
محمدجعفر عظمایی 13861999

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 944496
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه: ۲۰/۷/۹۱ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱. آقای اسماعیل علی پور یگانه به کد ملی: ۰ ۰۱۴۳۴۹ ۱۵۸ کدپستی ۸۳۶۸۱ ۱۴۸۱۸ باستناد حکم شماره ۱۷۰۵۸ ۱۰/۷/۹۱ بعنوان نماینده جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان) منصوب شدند. ۲. آقای محمد جعفر عظمایی به کد ملی: ۱۳۷۵۷۰۰۷۹ کدپستی ۵۱۵۶۹۷۶۳۳۷ باستناد حکم شماره ۱۷۸۹۱ ۱۹/۷/۹۱ بعنوان نماینده جدید (عضو غیر موظف) شرکت فولاد خوزستان (عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان) منصوب شدند. ۳. آقای علی مسافری نماینده شرکت: ذوب آهن اصفهان بسمت رئیس هیئت مدیره و اسماعیل علی پور یگانه نماینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. ۴. امضاء اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله: چک، سفته و قراردادها با امضاء رئیس (علی مسافری) و نایب رئیس و مدیرعامل (اسماعیل علی پور یگانه) معتبر است. ۵. آقای علی مسافری حق امضاء خود را به آقای امین اله اصلانیان (مدیر مالی شرکت) تفویض نمودند. ش۰۰۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۵۹۷۶۷۶۶ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073225
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بتاریخ ۱۷/۰۳/۹۱ شرکت فوق که در تاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردیده است؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است: ۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ قرائت و صورت‌های مالی مذکور با اکثریت آرا تصویب شد. ۲ (سازمان حسابرسی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت انتخاب شد. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۹۱ انتخاب شد. ش۰۰۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۸۰۲۷۳۱۵ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111314
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد: آقای جعفرصادق اسکندری به شماره ملی ۳ ۹۵۸۴۲۹ ۶۳۷ به کدپستی ۴۵۴۴۹ ۵۷۱۶۱ به جای آقای کیومرث فروتنی بعنوان نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان مستند به حکم شماره ۷۱۲۵ مورخه ۱۱/ ۳/ ۹۲ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان معرفی شدند. ش۰۰۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۸۳۴۷۴۳۸ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210636
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۲ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد: امضا حسابهای بانکی و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت توسط آقای اسماعیل علیپور یگانه (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) و امین اله اصلانیان (ذیحساب و مدیر مالی) و در غیاب مدیرعامل با امضا آقای جعفر صادق اسکندری (عضو موظف هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۰۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۹۴۱۲۰۹۹ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428889
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۲/۴/۹۲ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است: ۱ صورت‌های مالی سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تعیین گردید. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه شرکت برای سال ۱۳۹۲ تعیین گردید. ش۰۰۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۹۳۰۴۸۳۳ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673339
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به مورخه ۱۸/۶/۹۳، و صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۹/۶/۹۳ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد: ۱ شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) شماره ثبت۲۳۹۴۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲، شرکت فولاد سپید فراب کویر (سهامی خاص) شماره ثبت۱۷۸۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۴۷۱۹، شرکت پترو فراوران اطلس شماره ثبت ۴۲۷۸۶۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۰۷۲۵۷، آقای احمد خوروش فرزند محمود بشماره ملی ۱۲۸۶۵۶۸۶۲۵و آقای حمید رضا خوروش فرزند محمود بشماره ملی ۱۲۸۶۶۶۰۹۳۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای بهمن اسکندری بشماره ملی ۰۵۳۰۶۲۲۰۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پترو فراوران اطلس، محمود گرگان نژاد بشماره ملی ۴۵۹۰۱۳۴۴۶۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت فولاد سپید فراب کویر، احمد خوروش بشماره ملی ۱۲۸۶۵۶۸۶۲۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، هدایت اله منصوری بشماره ملی ۴۵۷۹۳۲۴۸۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت، حمید رضا خوروش بشماره ملی ۱۲۸۶۶۶۰۹۳۹ بعنوان عضو هیئت مدیره بمدت دو سال تعیین گردیدند. ۳ اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنند، چکها، بروات، سفته‌ها، و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا ثابت احمد خوروش (مدیرعامل) و بهمن اسکندری (رئیس هیئت مدیره) معتبر خواهد بود. ضمنا شعبه اجرای ثبت میانه طی نامه شماره ۱۳۹۳۰۹۱۰۲۰۰۰۵۳۳ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ اعلام نمود، که شرکت مذکور بموجب پرونده‌های اجرائی کلاسه های۹۰۰۰۰۷۵، ۹۰۰۰۰۷۶، ۹۰۰۰۰۷۷، ۹۰۰۰۰۷۸، ۹۰۰۰۰۷۹ از بابت حقوق دولتی (حق الاجرا) پرونده‌های اجرائی موصوف مبلغ۱۰۰/۸۱۶/۳۸۷/۱۷ ریال به صندوق دولت بدهکار می‌باشد. حسب نامه شماره ۱۸۹۹۰/۱۰۴ ۰۵/۰۷/۹۳ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اذربایجان شرقی در مورد ثبت تغییرات شرکت فوق با قید موضوع و اعلام نیمعشر اجرائی در ذیل تغییرات کسب تکلیف گردیده است. ش۰۰۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۲۱۲۹۵۵۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550358
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه: ۲۲/۸/۹۱ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱. آقای سید جواد تقوی کد ملی: ۱ ۰۶۱۶۰ ۰۹۳ طی حکم شماره ۱۹۶۲۷ ۷/۸/۹۱ بعنوان نماینده (عضو غیر موظف) شرکت ذوب آهن اصفهان بشماره ثبت ۱۹۶۹۰ در هیئت مدیره این شرکت منصوب شدند و همچنین آقای محمد جعفر عظمایی کد ملی۰ ۵۷۰۰۷۹۱۳۷ کدپستی: ۷۶۳۳۷ ۵۱۵۶۹ نماینده شرکت فولاد خوزستان بشماره ثبت ۳۱۹۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل علی پور یگانه کد ملی ۰ ۰۱۴۳۴۹ ۱۵۸ کدپستی ۸۳۶۸۱ ۱۴۸۱۸ نماینده شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بشماره ثبت ۱۷۳۳۸۸ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره (محمد جعفر عظمایی) و مدیرعامل و نایب رئیس (اسماعیل علیپور یگانه) معتبر می‌باشد. ۳. به منظور تسهیل در امور آقای محمد جعفر عظمایی حق امضاء خود را به آقای امین اله اصلانیان (مدیر مالی شرکت) تفویض نمودند سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571796
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه: ۲۰/۷/۹۱ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱. آقای اسماعیل علی پور یگانه به کد ملی: ۰ ۰۱۴۳۴۹ ۱۵۸ کدپستی ۸۳۶۸۱ ۱۴۸۱۸ باستناد حکم شماره ۱۷۰۵۸ ۱۰/۷/۹۱ بعنوان نماینده جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان) منصوب شدند. ۲. آقای محمد جعفر عظمایی به کد ملی: ۱۳۷۵۷۰۰۷۹ کدپستی ۵۱۵۶۹۷۶۳۳۷ باستناد حکم شماره ۱۷۸۹۱ ۱۹/۷/۹۱ بعنوان نماینده جدید (عضو غیر موظف) شرکت فولاد خوزستان (عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان) منصوب شدند. ۳. آقای علی مسافری نماینده شرکت: ذوب آهن اصفهان بسمت رئیس هیئت مدیره و اسماعیل علی پور یگانه نماینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. ۴. امضاء اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله: چک، سفته و قراردادها با امضاء رئیس (علی مسافری) و نایب رئیس و مدیرعامل (اسماعیل علی پور یگانه) معتبر است. ۵. آقای علی مسافری حق امضاء خود را به آقای امین اله اصلانیان (مدیر مالی شرکت) تفویض نمودند. سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9585829
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام بشماره ثبت ۷۹۵ بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۸ شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است: ۱ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بعنوان یکی از اعضاء حقوقی هیئت مدیره شرکت آقای سید باقر مرتضوی راوری را بعنوان نماینده جدید خود معرفی نمودند. ۲ آقای احمد امین فر بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید باقر مرتضوی راوری بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند و امضاء کلیه اسناد و تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته و قراردادها باامضاء آقایان احمد امین فر (رئیس هیئت مدیره) و سید باقر مرتضوی راوری (مدیرعامل و نایب رئیس) معتبر است. ۳ آقای احمد امین فر حق امضاء خود را به آقای امین اله اصلانیان (مدیر مالی شرکت) تفویض نمودند. رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9641211
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام بشماره ثبت۷۹۵ بشناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه ۱۴/۱/۹۰ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱ آقای کیومرث فروتنی بهمن پور به جای احمد امین فر بعنوان نماینده شرکت فولاد مبارکه مستند به حکم شماره ۳۷۳۷۲ ۲۶/۱۲/۸۹ بعنوان عضو جدید هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان معرفی شدند. ۲ آقای علی مسافری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید باقر مرتضوی راوری بسمت مدیرعامل و نایب رئیس تعیین شدند. ۳ امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضاء آقایان علی مسافری (رئیس) و سید باقر مرتضوی راوری (مدیرعامل و نایب رئیس) معتبر می‌باشد. ۴ به منظور تسهیل در امور آقای علی مسافری حق امضاء خود را به آقای امین اله اصلانیان (مدیر مالی شرکت) تفویض نمودند. رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806688
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام بشماره ثبت ۷۹۵ بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به مورخه ۲۰/۱۱/۸۸ و هیئت مدیره به مورخه ۲۰/۱۱/۸۸ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است: ۱ اعضاء حقوقی هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲ سال تعیین شدند: الف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بشماره ثبت ۱۷۳۳۸۸ بنمایندگی آقای سید باقر مرتضوی راوری. ب شرکت ملی فولاد ایران بشماره ثبت ۲۲۷۰۳۴ بنمایندگی آقای علیرضا خیاط. ج شرکت فولاد مبارکه اصفهان بشماره ثبت ۷۸۴۱ بنمایندگی آقای احمد امین فر. د شرکت ذوب آهن اصفهان بشماره ثبت ۱۹۶۹۰ بنمایندگی آقای علی مسافری. و شرکت فولاد خوزستان بشماره ۳۱۹۹ بنمایندگی بهمن عیار رضایی. که آقای احمد امین فر بست رئیس، سید باقر مرتضوی راوری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء آقایان: احمد امین فر (ریئس) سید باقر مرتضوی راوری (مدیرعامل و نایب رئیس) معتبر است. ۲ آقای احمد امین فر حق امضای خود را به امین اله اصلانیان مدیر مالی شرکت تفویض نمودند. رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9980998
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام بشماره ثبت ۷۹۵ بشناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره به مورخه ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: آقای محمد افخمی مغنی پور به جای آقای بهمن عیاررضائی بعنوان نماینده شرکت فولاد خوزستان مستند به حکم شماره ۲۹۱۳۹ ۱۵/۱۰/۸۹ عضو هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان تعیین شدند. رئیس ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10433233
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۹/۴/۸۸ شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب گردید. ۳ روزنامه دنیای اقتصادی و اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت برای سال ۸۸ انتخاب گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10646303
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۲۳/۴/۸۹ شرکت فوق که در تاریخ ۳۱/۶/۸۹ به این اداره واصل گردیده تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱ صورتهای مالی سال منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تعیین گردید. ۳ روزنامه ایران به عنوان روزنامه شرکت برای سال ۱۳۸۹ تعیین گردید. ۴ کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ موردتنفیذ قرار گرفت. رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123168
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت: ۷۹۵ بشناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه: ۲۸/۸/۹۰ شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: آقای حمید جعفری به کد ملی: ۴۹۳۹۸۷۲۹۳۹ کدپستی: ۱۴۶۹۶۱۴۷۱۴ باستناد حکم شماره ۱۸۷۴۱ ۹/۸/۹۰ به جای آقای محمد افخمی مغنی پور نماینده شرکت فولاد خوزستان (عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان) انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127108
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام بشماره ثبت: ۷۹۵ بشناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه: ۲۱/۳/۹۰ و ۱/۴/۹۰ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱. صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردید. ۳. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی ۱۳۹۰ انتخاب گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815486
آگهی تغییرات شرکت فولاد اذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدجعفرعظمایی به شماره ملی ۱۳۷۵۷۰۰۷۹۰ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی ازطرف سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ و شماره ثبت ۱۷۳۳۸۸ بجای رسول احمدزاده قره خاچی به شماره ملی ۲۸۳۰۴۴۵۷۰۸ برای مدت باقیمانده انتصاب گردید. علیرضا رشیدی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۳۷۹۹۶ به نمایندگی ازطرف شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ و شماره ثبت ۳۲۷۰۳۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره. علی صفرزاده به شماره ملی ۲۸۰۳۱۴۵۹۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱ و شماره ثبت ۱۱۹۱۲۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. محمدجعفر عظمایی به شماره ملی ۱۳۷۵۷۰۰۷۹۰ به نمایندگی از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ و شماره ثبت ۱۷۳۳۸۸ بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. امین اله اصلانیان به شماره ملی ۱۵۳۲۵۷۹۶۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۱۶ و شماره ثبت ۱۸۰۷۱۱۴ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره. امین بیانک به شماره ملی ۱۷۵۴۰۳۱۶۶۸ به نمایندگی از طرف شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شماره ملی ۱۰۸۰۰۰۱۶۹۶۵ و شماره ثبت ۲۹۲ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنندبا امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۳۰۴۳۴۴۳۶۸۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223063
آگهی تغییرات شرکت فولاد اذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر انجم روز به کدملی ۲۰۰۲۴۴۳۰۱۷ بجای امین بیانک به کدملی ۱۷۵۴۰۳۱۶۶۸ به نمایندگی ازطرف شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۶۹۶۵ و شماره ثبت ۲۹۲ بعنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره برای مدت باقیمانده انتصاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چکها، بروات، سفته‌ها و سایراوراق تجاری و قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنند با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی اداری با امضاء مدیرعامل برای مدت باقیمانده معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۰۰۸۳۲۳۳۱۴۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223090
آگهی تغییرات شرکت فولاد اذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد احمدی به کدملی ۳۹۳۲۶۴۵۷۷۴ بجای علیرضا رشیدی به کدملی ۰۰۴۹۷۳۷۹۹۶ به نمایندگی ازطرف شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ و شماره ثبت۳۲۷۰۳۴ بعنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره علی صفرزاده به شماره ملی ۲۸۰۳۱۴۵۹۰۴۱ به نمایندگی ازطرف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱و شماره ثبت ۱۱۹۱۲۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره محمد جعفر عظمائی به کدملی ۱۳۷۵۷۰۰۷۹۰ به نمایندگی از طرف سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ و شماره ثبت ۱۷۳۳۸۸ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل امین اله اصلانیان به کدملی ۱۵۳۲۵۷۹۶۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۱۶ و شماره ثبت ۱۸۰۷۱۱۴ بعنوان عضو موظف هیأت مدیره امین بیانک به کدملی ۱۷۵۴۰۳۱۶۶۸ به نمایندگی از طرف شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به کدملی ۱۰۸۰۰۰۱۶۹۶۵ و شماره ثبت ۲۹۲ به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره، برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآورچکها، بروات، سفته‌ها و سایراوراق تجاری و قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنندبا امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی اداری با امضاء مدیرعامل برای مدت باقیمانده معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۰۰۸۴۲۶۸۲۱۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223127
آگهی تغییرات شرکت فولاد اذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدباقر زارعی به کدملی ۳۷۸۰۳۵۹۶۹۳ بجای احمد احمدی به کدملی ۳۹۳۲۶۴۵۷۷۴ به نمایندگی ازطرف شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ و شماره ثبت۳۲۷۰۳۴ بعنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره علی صفرزاده به کدملی ۲۸۰۳۱۴۵۹۰۱ به نمایندگی ازطرف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱ و شماره ثبت ۱۱۹۱۲۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره محمدباقر زارعی به کدملی ۳۷۸۰۳۵۹۶۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ و شماره ثبت ۳۲۷۰۳۴ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره محمدجعفر عظمایی به کدملی ۰ - ۵۷۰۰۷۹ - ۱۳۷ به نمایندگی از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ و شماره ثبت ۱۷۳۳۸۸ بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره امین اله اصلانیان به کدملی ۱۵۳۲۵۷۹۶۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۱۶ و شماره ثبت ۱۸۰۷۱۱۴ بعنوان عضو موظف هیأت مدیره منوچهر انجم روز به کدملی ۲۰۰۲۴۴۳۰۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس به شماره ملی ۱۰۸۰۰۰۱۶۹۶۵ و شماره ثبت ۲۹۲ به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره، برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چکها، بروات، سفته‌ها و سایراوراق تجاری وقراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنندبا امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی اداری با امضاء مدیرعامل برای مدت باقیمانده معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۰۰۸۱۶۸۲۳۴۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774734
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶و مجوز شماره ۱۹۳۷۳/۲۰ ۲۳/۸/۹۶ سازمان خصوصی سازی (معاونت شرکتها وقیمت گذاری بنگاهها) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مشتمل بر ترازنامه؛ صورت سود و زیان به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۱ به عنوان بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شد. روزنامه مهد آزادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردید. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱ شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۶۹۶۵ صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۱۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برا ی مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۱۰۰۲۹۹۴۱۳۳۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861999
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۸۵۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی (معاون شرکتها و قیمت گذاری بنگاهها) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی صفر زاده به شماره ملی ۲۸۰۳۱۴۵۹۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱ بعنوان رئیس هیات مدیره محمد باقر زارعی به شماره ملی ۳۷۸۰۳۵۹۶۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ و شماره ثبت ۳۲۷۰۳۴ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره مهرداد ناجی به شماره ملی ۱۷۵۵۵۰۶۳۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شماره ملی ۱۰۸۰۰۰۱۶۹۶۵ و شماره ثبت ۲۹۲ بعنوان عضو هیات مدیره محمد جعفر عظمائی به شماره ملی ۱۳۷۵۷۰۰۷۹۰ به نمایندگی از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ و شماره ثبت ۱۷۳۳۸۸ بعنوان عضو موظف هیات مدیره امین اله اصلانیان به شماره ملی ۱۵۳۲۵۷۹۶۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۹۲۱۶ و شماره ثبت ۱۸۰۷۱۱۴ بعنوان عضو موظف هیات مدیره محمد جعفر عظمائی به شماره ملی ۱۳۷۵۷۰۰۷۹۰ بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چک‌ها، براوات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قرارادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنند با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۱۷۱۷۶۸۸۲۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886869
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۷۳۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی (معاون شرکتها و قیمت گذاری بنگاهها) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصلاح ماده ۳۸ اساسنامه شرکت به شرح ذیل تصویب گردید: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. ش۹۶۱۱۳۰۴۸۳۴۵۱۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972949
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۶۴۴ مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید: استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش مرکزی دهستان کله بوز شرقی آبادی کارخانه فولاد آذربایجان کوچه کله بوز شرقی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۵۳۴۶۱۷۹۱۱۱تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۷۰۱۲۱۵۹۱۴۷۲۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235739
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۶۱۵۹ مورخ ۲۴/۰۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶مشتمل بر ترازنامه، سود و زیان، سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت، به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۱ به عنوان بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب شد. روزنامه مهدآزادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۱۳۹۷ تعیین گردید. ش۹۷۰۷۰۷۱۵۷۷۲۰۹۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه