شرکت بنیان دیزل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200054270


شماره ثبت:
780
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1353/8/5
آدرس:
آذربايجان شرقي - تبريز - كيلومتر پنج جاده تبريز مراغه - منطقه صنعتي غرب 5197713333

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حمید حاجی زاد منصور 593216
آقای سید مجید سید طاهری 593216
محمد نورزاده دولت آبادی 1165331
آقای علی ارشدی 1607291
قاسم شیخانی 1607291
افشین گل بابازاد 1607292
آقای شهرام سفیدیان 1607292
مجید نوریان زنگبار 9938340
آقای غلامرضا سمندر نوبر 9938340
آقای جواد بستانیان 12737445
علی اصغر فرخ 12737445
آقای احد حمید زاده ورزقان 12737590
سیاوش رسولی 12737590
آقای امیر باقری 12737590
علی رضا صقری نژاد 12790838
آقای مهدی سلیم زاده 13961446
آقای عبداله اقرعی 14245301
آقای آرش زنوزی مطلق 14245301

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 593216
آگهی تصمیمات شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب و گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (س. ع) بشماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۹۲۵۶ و کدپستی ۵۵۴۱۹۱۱۶۱۱ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (س. خ) بشماره ثبت ۲۷۶۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ و کدپستی ۵۵۵۱۸۵۳۷۳۵ گروه صنعتی درپاد تبریز (س. خ) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۵۹۰ و کدپستی ۵۳۵۷۱۱۵۱۸۴ گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (س. خ) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۳۷۷ و کدپستی ۵۳۵۷۱۱۵۱۸۴ گروه بازرگانی درشاهین تبریز (س. خ) بشماره ثبت ۸۹۵ بناب شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۸۷۱۱ و کدپستی ۵۵۵۱۸۵۳۷۳۵ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بشماره ثبت ۱۳۶۱۱ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ و کدپستی ۱۵۷۷۸۱۶۳۳۵ بعنوان بازرس اصلی (حسابرس قانونی) آقای محمد نورزاد دولت آبادی به کد ملی ۱۴۶۰۷۸۹۴۶۶ و کدپستی ۱۵۷۷۸۱۶۳۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات و مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای حمید حاجی زاد منصور به کد ملی ۱۳۸۰۱۳۱۷۳۱ و کدپستی ۵۱۳۳۶۷۳۴۱۱ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا صادقیان به کد ملی ۱۳۷۷۳۲۸۱۹۳ و کدپستی ۵۱۳۸۹۸۸۳۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجید سید طاهری به کد ملی ۲۸۵۰۱۰۰۲۸۵ و کدپستی ۵۱۱۶۹۶۵۵۴۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احد حمیدزاده ورزقان به کد ملی ۰۰۴۰۶۵۶۳۶۵ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۸۹۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا سمندر نوبر به کد ملی ۱۳۷۸۹۴۳۸۹۹ و کدپستی ۵۱۵۷۸۷۵۵۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بازرگانی در شاهین تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و حق امضاء در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با هر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۰۹۵۳۵۵۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165331
آگهی تصمیمات شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) شماره ثبت ۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۱۰/۹۱که در تاریخ ۱۳/۰۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) سال مالی ۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شماره ثبت ۱۳۶۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ و کدپستی ۱۵۷۷۸۱۶۳۳۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محمد نورزاد دولت آبادی کد ملی ۱۴۶۰۷۸۹۴۶۶ و کدپستی ۱۵۷۷۸۱۶۳۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب و روزنامه ابرار اقتصادی و مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۰۰۸۱۳۸۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607291
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) شماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۶۱ تبریز شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت۲۵ ایلخچی شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۵۹۰ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴ ایلخچی شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۳۷۷ شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۹۵ بناب شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۴۸۷۱۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ بتصویب رسید. مؤسسه ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بنمایندگی آقای قاسم شیخانی بشماره ملی ۲۸۷۱۷۰۳۹۴۹ بعنوان بازرس اصلی و (حسابرس قانونی) علی ارشدی بشماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۱۳۴۹۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607292
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام شماره ثبت۷۸۰ شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی سلیم زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۲۹۷۵۹ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) شماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. شهرام سفیدیان بشماره ملی ۱۹۱۱۴۷۷۱۳۷ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۶۱تبریز شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. افشین گل بابازاد بشماره ملی ۲۶۱۹۶۲۲۷۶۱ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵ ایلخچی شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۶۵۵۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. احد حمید زاده ورزقان بشماره ملی ۰۰۴۰۶۵۶۳۶۵ بنمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت۲۴ ایلخچی شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۳۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره. سیاوش رسولی بشماره ملی ۱۶۹۹۵۷۹۰۱۶ بنمایندگی از شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۹۵ بناب شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۴۸۷۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره (مهدی سلیم زاده) یا عضو هیئت مدیره (سیاوش رسولی) بهمراه امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (شهرام سفیدیان، افشین گل بابازاد، احد حمیدزاده ورزقان) همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۱۳۵۰۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9938340
آگهی تصمیمات: شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۱۳۹۰ که در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۰ به این اداره واصل گردیده: شرکت مجتمع فولاد شاهین بناب (س. خ) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۸۷۶۸ به نمایندگی آقای غلامرضا صادقیان به کد ملی ۱۳۷۷۳۲۸۱۹۳ و کدپستی ۵۱۳۸۹۸۸۳۹۱ به سمت ریاست هیئت مدیره و گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (س. ع) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۹۲۵۶ به نمایندگی غلامرضا سمندر نوبر به کد ملی ۱۳۷۸۹۴۳۸۹۹ و کدپستی ۵۱۵۷۸۷۵۵۷۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی درپاد تبریز (س. خ) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۵۹۰ به نمایندگی سید مجید سید طاهری به کد ملی ۲۸۵۰۱۰۰۲۸۵ و کدپستی ۵۱۶۹۶۵۵۴۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (س. خ) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۳۷۷ به نمایندگی احد حمیدزاده ورزقان به کد ملی ۰۰۴۰۶۵۶۳۶۵ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۸۹۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره گروه بازرگانی در شاهین تبریز (س. خ) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۸۷۱۱ به نمایندگی مجید نوریان زنگبار به کد ملی ۱۷۱۹۸۴۳۶۹۴ و کدپستی ۵۱۷۸۶۴۳۳۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب و حق امضا در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیصی کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل منفردا یا آقای سید مجید سید طاهری با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10768986
آگهی تصمیمات شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۱۰/۸۹ که در تاریخ۲۶/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: برابر اختیارات تفویضی مجمع عمومی فوق العاده مورخه۲۷/۳/۱۳۸۸ به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از۷۲۹/۷۶۵/۴ سهم یک هزار ریالی به پنجاه و پنج میلیون سهم یکهزار ریالی از سه محل ۱ واریز نقدی به مبلغ۳۳۱۰۱۲۷۵۲۱ ریال که برابر گواهی شماره۳۳/۱۳۴۲۵ ۱۹/۱/۸۹ بانک ملت شعبه تبریز بشماره حساب۴۷/۱۲۴۹۷۳۲۰ و مبلغ۰۰۰/۶۹۰/۴۲۰/۲ ریال برابر گواهی شماره۲۳۸۰/۵۷۱ ۷/۱۰/۸۹ بانک رفاه شعبه پزشکان تبریز بشماره حساب۶۴۲۲۹۴۹ واریز گردیده و ۲ مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ۲۰۹/۷۳۹/۵۰۵/۴۰ ریال و ۳ سود تقسیم نشده (اندوخته افزایش سرمایه) به مبلغ۲۷۰/۷۱۴/۹۹۷/۳ ریال از مبلغ۰۰۰/۷۲۹/۷۶۵/۴ ریال به مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال منقسم به پنجاه و پنج میلیون سهم یکهزار ریالی عادی بانام است که تماما پرداخت گردیده است. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737445
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ و برابر مجوز شماره ۴۶۶۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشماره ثبت ۱۲۰۰۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بنمایندگی آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس اصلی و (حسابرس قانونی) موسسه حسابرسی فریوران بشماره ثبت ۳۳۰۹ تهران و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بنمایندگی آقای جواد بستانیان بشماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ش۹۵۰۱۲۲۹۲۱۲۸۳۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737469
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۴ و برابر مجوز شماره ۴۶۶۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت به (از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۰۱۲۲۱۷۲۳۱۶۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737590
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی سلیم زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۲۹۷۵۹ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۱عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیاوش رسولی بشماره ملی ۱۶۹۹۵۷۹۰۱۶ بنمایندگی از شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۸۶۲ تبریز و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای احد حمید زاده ورزقان بشماره ملی ۰۰۴۰۶۵۶۳۶۵ بنمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای آرش زنوزی مطلق بشماره ملی ۱۳۶۰۳۰۲۴۰۹ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیر باقری بشماره ملی ۱۳۷۹۳۸۸۷۶۷ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. برای مدت باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره (آقای مهدی سلیم زاده) یا نائب رئیس هیئت مدیره (آقای سیاوش رسولی) بهمراه امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (آقایان احد حمیدزاده ورزقان، آرش زنوزی مطلق، امیر باقری) همراه با مهرشرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۱۲۲۸۱۲۵۴۲۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790838
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طی حکم شماره ۱۹۲۱مورخ ۲۵/۰۱/۹۵ علی رضا صقری نژاد بشماره ملی ۱۳۷۶۳۰۸۵۱۷ بنمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ بعنوان عضو هیئت مدیره بجای احد حمید زاده ورزقان برای باقی مانده مدت تصدی در هیئت مدیره منصوب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره (مهدی سلیم زاده) یا نائب رئیس هیئت مدیره (سیاوش رسولی) بهمراه امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (علی رضا صقری نژاد، آرش زنوزی مطلق، امیر باقری) همراه با مهرشرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۲۲۲۷۹۰۵۰۴۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252847
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی سلیم زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۲۹۷۵۹ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گسترکوثر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۱عجب شیر وشناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیاوش رسولی بشماره ملی ۱۶۹۹۵۷۹۰۱۶ بنمایندگی از شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۸۶۲ تبریز وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای علی رضا صقری نژاد بشماره ملی ۱۳۷۶۳۰۸۵۱۷ بنمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای آرش زنوزی مطلق بشماره ملی ۱۳۶۰۳۰۲۴۰۹ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیر باقری بشماره ملی ۱۳۷۹۳۸۸۷۶۷ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره (آقای مهدی سلیم زاده) یا نائب رئیس هیئت مدیره (آقای سیاوش رسولی) بهمراه امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (آقایان علی رضا صقری نژاد، آرش زنوزی مطلق، امیر باقری) همراه با مهرشرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۰۲۲۸۹۱۹۷۶۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252854
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۷۱۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران بشماره ثبت ۶۷۵ تبریز وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه بشماره ثبت ۵۲۷ ارومیه وشناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر وشناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۸۶۲ تبریز وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۲۲۹۱۹۸۲۶۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13436026
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی سلیم زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۲۹۷۵۹ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۱عجب شیر وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیاوش رسولی بشماره ملی ۱۶۹۹۵۷۹۰۱۶ بنمایندگی از شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۸۶۲ تبریز وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای علی رضا صقری نژاد بشماره ملی ۱۳۷۶۳۰۸۵۱۷ بنمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای آرش زنوزی مطلق بشماره ملی ۱۳۶۰۳۰۲۴۰۹ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیر باقری بشماره ملی ۱۳۷۹۳۸۸۷۶۷ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره. برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره (آقای مهدی سلیم زاده) یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای سیاوش رسولی) بهمراه امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (آقایان علی رضا صقری نژاد، آرش زنوزی مطلق، امیر باقری) همراه با مهرشرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۲۲۸۸۵۷۲۴۶۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961446
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ بنمایندگی مهدی سلیم زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۲۹۷۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۸۶۲ تبریز وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰ بنمایندگی سیاوش رسولی بشماره ملی ۱۶۹۹۵۷۹۰۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ بنمایندگی آرش زنوزی مطلق بشماره ملی ۱۳۶۰۳۰۲۴۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ بنمایندگی علی رضا صقری نژاد بشماره ملی ۱۳۷۶۳۰۸۵۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ بنمایندگی امیر باقری بشماره ملی ۱۳۷۹۳۸۸۷۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره. سیاوش رسولی بشماره ملی ۱۶۹۹۵۷۹۰۱۶ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقوداسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره (آقای مهدی سلیم زاده) یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای سیاوش رسولی) بهمراه امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (آقایان علی رضا صقری نژاد، آرش زنوزی مطلق، امیر باقری) همراه با مهرشرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۱۱۸۵۸۲۶۹۵۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961454
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۱۸۰ , ۱۲۲ مورخه ۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران بشماره ثبت ۶۷۵ تبریز وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه بشماره ثبت ۵۲۷ ارومیه وشناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر وشناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۸۶۲ تبریز وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ ش۹۷۰۱۱۸۲۳۴۳۰۹۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227596
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۵۷۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب سهامداران حاضر در جلسه رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران حسابداران رسمی بشماره ثبت ۶۷۵ تبریز وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم حسابداران رسمی بشماره ثبت ۱۴۰۸۶ تهران وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۰۱۹۶۹۴۱۵۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245301
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۷۱۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر وشناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی سلیم زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۲۹۷۵۹ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیاوش رسولی بشماره ملی ۱۶۹۹۵۷۹۰۱۶ بنمایندگی از شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۸۶۲ تبریز وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آرش زنوزی مطلق بشماره ملی ۱۳۶۰۳۰۲۴۰۹ بنمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره امیر باقری بشماره ملی ۱۳۷۹۳۸۸۷۶۷ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی و طرح هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری علیه اشخاص و همچنین دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت با تمام اختیارات مصرح در مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (آقایان مهدی سلیم زاده، آرش زنوزی مطلق، امیر باقری) متفقا همراه با مهرشرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۷۱۴۷۱۲۹۷۴۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه