شرکت آذریت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200053946


شماره ثبت:
768
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1353/5/9
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-منظريه-بلوار آزادي-بلوار حج-پلاك 41-طبقه دوم- 5175756365

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسن بدری 641673
آقای عبدالرضا اسماعیلی دانش 641673
آقای سعید صفدری 986822
آقای ولی اله اخلاقی فرد 9533730
آقای جواد ساعت ساز مغربی 9533730
آقای علی تدین 9533730
آقای اسماعیل پیروز نیا 10936930
آقای جعفر فیروزان 12933043
آقای محمد صمدی آذر 13786040
آقای رضا فنجانچی 13786040

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 641673
آگهی تصمیمات شرکت آذریت سهامی عامشماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شرکت سهام عام سیمان ارومیه (سهامی عام) شماره ثبت ۲۶۳ ارومیه شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ و کدپستی ۵۷۳۴۱۴۸۱۱۱ شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۹ شبستر شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ و کدپستی ۵۳۸۳۱۷۵۱۱۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و کدپستی ۱۵۳۱۶۳۵۱۱۳ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۶۲ تبریز شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و کدپستی ۵۴۳۷۱۶۶۸۶۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بشماره ثبت ۱۶۲۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ و کدپستی ۱۴۴۶۸۴۳۳۸۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه حسابرسی دیلمی پور همکاران بشماره ثبت ۱۱۸۶۸ بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و کدپستی ۱۹۶۶۷۴۳۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و آقای علی تدین به کد ملی ۰۰۴۶۵۱۲۸۷۱ و کدپستی ۱۳۱۱۷۷۳۱۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صفدری به کد ملی ۲۸۵۱۲۷۵۹۲۵ و کدپستی ۵۷۱۵۶۴۳۹۶۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن بدری به کد ملی ۵۰۶۹۶۳۹۷۲۲ و کدپستی ۵۱۶۷۷۱۳۸۷۳ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) بسمت مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای اسماعیل پیروز نیا به کد ملی ۲۸۰۲۵۳۱۴۷۶ و کدپستی ۵۱۶۷۹۴۶۱۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرضا اسماعیلی دانش به کد ملی ۰۰۷۳۷۳۵۳۲۹ و کدپستی ۱۳۱۸۸۹۵۵۴۳ به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و ابلاغ احکام و انجام مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۲۲۸۱۲۵۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986822
آگهی تصمیمات شرکت آذریت (سهامی عام) شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای محمد صمدی آذر کد ملی ۱۷۲۹۳۵۹۴۸۵ کدپستی ۱۴۶۶۹۸۶۹۵۱ به نمایندگی از شرکت صبا تامین (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صفدری کد ملی ۲۸۵۱۲۷۵۹۲۵ کدپستی ۵۷۱۵۶۴۳۹۶۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و بقیه اعضاء کما فی السابق در هیئت مدیره برای باقی مانده مدت حضور خواهند داشت. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۴۱۸۶۹۴۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140121
آگهی تصمیمات شرکت آذریت سهامی عام شماره ثبت ۷۶۸ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱/۹۲ که در تاریخ ۱۲/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده، شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه فوق الذکر تعیین و تصویب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۲۶۱۴۲۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9533730
آگهی تصمیمات شرکت آذریت (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۸/۸۹ که در تاریخ ۲/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده: آقای جواد ساعت ساز مغربی به کد ملی ۲۷۵۰۴۳۴۸۹۰ و کدپستی ۵۱۵۵۹۴۵۱۴۸ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۳ ارومیه بشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ و کدپستی ۵۷۳۴۱۴۸۱۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید صفدری به کد ملی ۲۸۵۱۲۷۵۹۲۵ و کدپستی ۵۷۱۵۴۴۳۹۶۳ به نمایندگی از شرکت خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۶۲ تبریز بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و کدپستی ۵۴۳۷۱۶۶۸۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ولی اله اخلاقی فرد به کد ملی ۴۸۹۹۳۳۷۱۳۲ و کدپستی ۳۱۵۵۶۵۶۱۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و کدپستی ۱۵۳۱۶۳۵۱۱۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی تدین به کد ملی ۰۰۴۶۵۱۲۸۷۱ و کدپستی ۲۳۱۱۷۷۳۱۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرضا اسماعیلی دانش به کد ملی ۰۰۷۳۷۳۵۳۲۹ و کدپستی ۱۳۱۸۸۹۵۵۴۳ به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۹ شبستر بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ و کدپستی ۵۳۸۳۱۷۵۱۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043478
آگهی تصمیمات: شرکت آذریت (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ که در تاریخ ۹/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب و روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و کد پستی ۱۹۹۸۱۴۶۶۱۳ و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و کد پستی ۱۹۶۶۷۴۳۸۸۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10199248
آگهی تصمیمات: شرکت آذریت (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ به این ادراه واصل گردیده: سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده بشرح ذیل میباشد: آقای ولی اله اخلاقی فرد به نماینده از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (س. ع) به عنوان رئیس هیئت مدیره سعید صفدری به نماینده از شرکت صنایع خاک چینی (س. ع) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جواد ساعت ساز مغربی به نماینده از شرکت سیمان ارومیه (س. ع) به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره و علی تدین به نماینده از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (س. ع) به سمت عضو هیئت مدیره و عبدالرضا اسماعیلی دانش به نماینده از شرکت سیمان صوفیان (س. ع) به عنوان عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک – سفته – قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و ابلاغ احکام و انجام مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936930
آگهی تصمیمات شرکت آذریت سهامی عام شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شرکت سهام عام سیمان ارومیه (سهامی عام) شماره ثبت ۲۶۳ ارومیه شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ و کدپستی ۵۷۳۴۱۴۸۱۱۱ شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۹ شبستر شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ و کدپستی ۵۳۸۳۱۷۵۱۱۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و کدپستی ۱۵۳۱۶۳۵۱۱۳ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۶۲ تبریز شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و کدپستی ۵۴۳۷۱۶۶۸۶۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بشماره ثبت ۱۶۲۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ و کدپستی ۱۴۴۶۸۴۳۳۸۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه حسابرسی دیلمی پور همکاران بشماره ثبت ۱۱۸۶۸ بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و کدپستی ۱۹۶۶۷۴۳۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و آقای علی تدین به کد ملی ۰۰۴۶۵۱۲۸۷۱ و کدپستی ۱۳۱۱۷۷۳۱۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صفدری به کد ملی ۲۸۵۱۲۷۵۹۲۵ و کدپستی ۵۷۱۵۶۴۳۹۶۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن بدری به کد ملی ۵۰۶۹۶۳۹۷۲۲ و کدپستی ۵۱۶۷۷۱۳۸۷۳ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) بسمت مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای اسماعیل پیروز نیا به کد ملی ۲۸۰۲۵۳۱۴۷۶ و کدپستی ۵۱۶۷۹۴۶۱۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرضا اسماعیلی دانش به کد ملی ۰۰۷۳۷۳۵۳۲۹ و کدپستی ۱۳۱۸۸۹۵۵۴۳ به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و ابلاغ احکام و انجام مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780182
آگهی تغییرات شرکت آذریت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و شماره ثبت ۷۰۷ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و شماره ثبت ۳۴۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۴ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۲۱۵۸۶۴۵۶۵۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933043
آگهی تغییرات شرکت آذریت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صمدی آذر به کدملی ۱۷۲۹۳۵۹۴۸۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای اسماعیل پیروزنیا به کدملی ۲۸۰۲۵۳۱۴۷۶ نماینده شرکت سیمان تامین (سهامی عام) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای حسن بدری به کدملی ۵۰۶۹۶۳۹۷۲۲ نماینده شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای جعفر فیروزان به کدملی ۱۳۷۶۲۷۸۶۳۴ نماینده شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای رضا فنجانچی به کدملی ۱۳۷۳۸۴۰۳۳۱ نماینده شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و ابلاغ احکام و انجام مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره خواهد بود. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیریت عامل مدیرعامل شرکت بطور کلی مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات وی برابر با ماده ۳۹ اساسنامه شرکت بشرح ذیل تعیین میگردد: انجام کلیه تشریفات قانون و اداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیئت مدیره میباشد). عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت و مر خصی و بازنشستگی آنان. تبصره: عزل و نصب معاونین با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره میباشد. تعیین پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. تهیه و تنظیم مقررات، و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آئین نامه‌های مزبور. پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پیشنهاد افتتاح حساب جاری و سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی پس از تصویب هیئت مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، با داشتن کلیه اختیار ات راجع به امر دادرسی خصوصا اختیارات مربوط به اعتراض، تجدید نظر، فرجام خواهی، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت استرداد دادخواست و دعوی شکایت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرائی، تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی. خرید هر نوع مواد و کالای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه فروش شرکت. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجر ه و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضائی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. پذیرش درخواست متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تاسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانها حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین براساس آئین نامه فروش. عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در خصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیر منقول) و در مورد فروش اموال غیر منقول پیشنهاد به هیئت مدیره با ذکر جهات و مبانی اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای، ماه قیل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلائل توجیهی مغایرت‌های ایجاد شده. تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد و (استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.) ش۹۵۰۵۰۵۱۲۴۷۵۳۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251259
آگهی تغییرات شرکت آذریت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت سودوزیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) باشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵وشماره ثبت ۱۴۱۸۷به عنوان بازرس قانونی وموسسه حسابرسی نماگر حساب (حسابداران رسمی) باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶وشماره ثبت ۲۶۱۹۰به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۳ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت صنایع خاک چینی (سهامی عام) به شماره ثبت۴۶۶۲وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۲۲۷۵۳۴۸۴۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786040
آگهی تغییرات شرکت آذریت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صمدی آذر به کدملی ۱۷۲۹۳۵۹۴۸۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای اسماعیل پیروزنیا به ملی ۲۸۰۲۵۳۱۴۷۶ نماینده شرکت سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. خانم زهرا درویش کلیسا به کدملی ۵۷۱۳۶۷۷۵۱۳ نماینده شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۳ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای جعفر فیروزان به کدملی ۱۳۷۳۸۴۰۳۳۱ نماینده شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۶۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای رضا فنجانچی به کدملی ۱۳۷۳۸۴۰۳۳۱ نماینده شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت. و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و ابلاغ احکام و انجام مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۰۰۶۲۳۹۳۶۵۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946849
آگهی تغییرات شرکت آذریت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت درتاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرارگرفت. موسسه آزمون پرداز ایران مشهود باشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵و شماره ثبت ۱۴۱۸۷به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶و شماره ثبت ۱۱۷۷به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۶انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۲۴۳۸۱۸۸۵۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946867
آگهی تغییرات شرکت آذریت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی: استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - بخش مرکزی - شهر تبریز - منظریه - بلوار آزادی - بلوار حج - پلاک ۴۱ - طبقه دوم - کدپستی ۵۱۷۵۷۵۶۳۶۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۴۱۳۴۱۵۶۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه