کارخانجات گچ آذربایجان

شرکت کارخانجات گچ آذربایجان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200051716
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-قره باغي ها-كوچه فيضي-بلوار علامه طباطبائي جنوبي-پلاك -14-طبقه دوم- 5154753866
5
افراد
3
آگهی‌ها
692
شماره ثبت
1352/4/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13339517
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات گچ آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حاج علاء میرمحمدصادقی بشماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۴۹۱ محمدعلی میرمحمدصادقی بشماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ رحیم جامبرصادقیان بشماره ملی ۱۳۸۰۵۴۴۶۵۳ بدری مدرس صادقی بشماره ملی ۱۲۸۵۲۶۵۷۱۸ محمدرضا ظروفچی بشماره ملی ۰۰۵۴۷۲۴۸۹۹ بعنوان هیئت مدیره به مدت ۲ سال شمسی انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند بشماره ثبت ۲۳۹۵۲ وشناسه ملی ۲۰۶۲۷۱۲۲۶۱ بعنوان بازرس اصلی و سیدنورالدین عرفانی شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال شمسی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار فجر آذربایجان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۲۱۷۹۳۳۹۲۰۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339524
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات گچ آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم جامبر صادقیان کدملی ۱۳۸۰۵۴۴۶۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدعلی میرمحمدصادقی کدملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره علاء میرمحمدصادقی کدملی ۱۲۸۰۷۶۷۴۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره بدری مدرس صادقی کدملی ۱۲۸۵۲۶۵۷۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا ظروفچی کدملی ۰۰۵۴۷۲۴۸۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد مالی و تعهدآور (چک، سفته، برات) و غیره با امضاء مدیرعامل (مرتضی مداح) و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا هر یک از اعضاء هیئت مدیره می‌توانند اختیار امضاء خود را به اعضاء دیگر هیئت مدیره یا مدیرعامل تفویض نمایند. اجازه استخدام و عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق آنها و فروش گچ و خرید و فروش کلیه لوازم مصرفی کارخانه برای واحدهای اول و دوم و خرید و سفارش پاکت مصرفی و امضاء اوراق عادی و اداری با مدیرعامل (مرتضی مداح) می‌باشد. ش۹۵۱۲۱۷۷۸۳۷۶۵۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957930
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات گچ آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید: استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - بخش مرکزی - شهر تبریز - قره باغی‌ها - کوچه فیضی - بلوار علامه طباطبائی جنوبی - پلاک - ۱۴ - طبقه دوم کدپستی ۵۱۵۴۷۵۳۸۶۶ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۸۸۱۱۸۷۰۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک