شرکت تراکتور سازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200044047


شماره ثبت:
540
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1347/2/26
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-بلوارملت-بزرگراه شهيدكسائي-بلوار ملت-پلاك 0-مجتمع تراكتورسازي-طبقه همكف- 5197815863

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمود کمانی 980647
آقای محمد اسکندری 1111239
آقای علی مسیبی بهروز 1300545
ابوالفتح ابراهیمی 1300545
دارا غزنوی 1300545
آقای جواد نجفی آذر 1300545
آقای همایون شیخ الاسلام 1300545
آقای سید مهدی متولیان 1368980
بابک سعیدی 10662011
یوسف الهی شکیب 13436167
منصور پورزرین 13436167
احمدرضا صمصامی 13684685
مصطفی وحیدزاده 14313686
آقای هادی آقابابایی 14313686
مهدی اعتصام 14313686
رحمان قلیزاده 14313686
اکرم علی پور 14313686
آقای مهندس مرتضی شفیعی 14313686
آقای علی سجادی پناه 14313686
آقای حمیدرضا نائینی 14313686
علی صراحی 14313686

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 694328
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی ۲۹/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۵/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ تصویب گردیده و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ کدپستی ۱۴۱۷۸۱۳۵۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمودند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۳۷۶۷۴۶۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980647
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده با توجه به نامه شماره ۱۳۰۰/۹۱/ت/ش مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان آقای محمود کمانی کد ملی ۰۵۳۰۶۸۱۲۳۴ و کدپستی ۱۶۷۵۸۱۳۵۱۴ از تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ به جای آقای محمدرضا مدرس خیابانی بعنوان رئیس هیئت مدیره گروه صنایع تراکتورسازی ایران مدت باقی مانده انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۳۶۰۹۳۰۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111239
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۲ که در تاریخ ۸/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده آقای محمد اسکندری بشماره ملی ۴۵۹۰۱۷۱۲۵۲ کدپستی ۱۹۳۷۹۵۴۷۹۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) بجای آقای محمد کمانی بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و در ضمن کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضای سه عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۸۱۶۰۲۰۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170918
آگهی تصمیمات شرکت تراکتورسازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ که در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده: (ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت‌های مالی) سال مالی ۹۱ تصویب و (موسسه) حسابرسی و خدماتی مالی فاطر شماره ثبت ۲۳۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و کدپستی ۱۴۱۷۸۱۳۵۹۱ بسمت بازرس اصلی و (موسسه) حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و کدپستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۰۵۸۸۶۳۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300545
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۹/۰۶/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۰۷/۰۸/۱۳۹۲ که در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردیده: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) شماره ثبت ۱۱۳۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و کدپستی ۱۳۹۶۱۱۳۳۱۱ به نمایندگی آقای دارا غزنوی به کد ملی ۵۰۵۹۶۰۷۲۱۶ و کدپستی ۱۴۳۸۶۹۴۱۱۴ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و کدپستی ۱۹۱۹۷۱۳۳۶۴ به نمایندگی آقای علی مسیبی بهروز به کد ملی ۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ و کدپستی ۳۱۴۸۸۷۳۶۴۱ و شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۳۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ و کدپستی ۱۵۱۱۷۴۵۶۸۶ به نمایندگی آقای جواد نجفی آذر به کد ملی ۱۵۵۱۸۰۷۶۶۱ و کدپستی ۵۱۳۴۹۱۵۱۳۴ و شرکت سرمایه گذار اندیشه محوران (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۰۳۹۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۵۲۵۷ و کدپستی ۱۵۶۵۶۱۳۱۵۵ به نمایندگی آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ و کدپستی ۵۱۳۷۷۱۶۵۴۵ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ و کدپستی ۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳ به نمایندگی آقای همایون شیخ الاسلام به کد ملی ۱۲۸۲۲۳۷۶۰۸ و کدپستی ۱۳۹۳۹۴۳۳۵۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس آقای همایون شیخ الاسلام بسمت رئیس هیئت مدیره آقای دارا غزنوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح ابراهیمی بسمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضای سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۴۷۳۱۴۰۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368980
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۲ که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده: آقای سید مهدی متولیان کد ملی ۰۴۹۲۹۳۸۹۲۱ و کدپستی ۱۸۷۱۸۱۸۵۸۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و نامبرده بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و قائم مقام شرکت آقای جواد نجفی آذر و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و قائم مقام آقای جواد نجفی آذر و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با امضای سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۶۰۹۹۴۴۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540454
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامیعام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به منظور تسهیل در روند انتقال اسناد مالکیت تراکتورهای به فروش رفته، هیئتمدیره به سایر اشخاص حوزه معاونت فروش جهت امضاء اسناد فروش تفویض امضاء نمود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۹۷۱۴۴۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711485
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت در سال ۱۳۹۳ تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردید. ش۹۳۰۹۰۵۲۰۰۲۶۱۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882046
آگهی تصمیمات شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۵۴۰ بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۸ شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۵۴۰ بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی خاص) و شرکت نیوان ابتکار (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب، سپس آقایان احمد شفیع زاده نماینده شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بسمت رئیس هیئت مدیره، مهرداد بذرپاش بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ابوالفتح ابراهیمی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بسمت مدیرعامل و آقای عیسی رضائی بنمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان و آقای قاسم الهام بخش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب و هیئت مدیره اختیار بندهای ۱ و ۴ و ۶ الی ۹ و ۱۱ الی ۱۶ مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض و کلیه اسناد تعهدآور بامضای مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر تلقی گردد و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مجاز خواهند بود امضای خویش را به سایر اشخاص تفویض نمایند. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10026762
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی ۲۹/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۵/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ تصویب گردیده و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ کدپستی ۱۴۱۷۸۱۳۵۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمودند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10072350
آگهی تصمیمات شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ که در تاریخ ۹/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ شرکت تصویب و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فاطر بشماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10662011
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۹ که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: آقای بابک سعیدی به کد ملی ۰۰۶۲۵۹۷۷۹۵ و کدپستی ۱۸۴۸۸۵۵۸۷۷ به نمایندگی از شرکت نیوان ابتکار بشماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و کدپستی ۱۹۱۹۷۱۳۳۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره به جای آقای قاسم الهام بخش برای مدت باقیمانده انتخاب و امضای کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642843
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید ازتعداد ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم به تعداد ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات مبلغ ۲۷۹۱۶۸۹۴۵۰۰۰ریال از محل سود انباشته مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال واز محل واریز نقدی مبلغ ۲۰۸۳۱۰۵۵۰۰۰ ریال ازمبلغ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافتومبلغ نقدی طی گواهی۶۹۸/۰۵۰۵۰/۵۲مورخ۰۴/۱۱/۱۳۹۴بانک تجارت شعبه تراکتورسازی واریز گردید و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. ش۹۴۱۱۱۵۱۱۹۲۵۰۷۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12678997
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عاصم نخجوانی ازتاریخ۲۲/۰۹/۹۴ به جای آقای همایون شیخ السلام عضو هیئت مدیره شرکت تراکتورسازی ایران برای مدت باقیمانده انتخاب شد. کلیه اسنادتعهدآور باامضاء مدیرعامل و قائم مقام شرکت آقای جواد نجفی آذر ودرغیاب ایشان با امضاء مدیرعامل ویک عضو هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره وقائم مقام شرکت آقای جواد نجفی آذر ویک عضودیگرهیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر تلقی گردد ش۹۴۱۲۰۸۱۸۷۶۳۰۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007789
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد سال مالی۱۳۹۴ تصویب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار در سال۱۳۹۵ تعیین گردید. موسسه حسابرسی وخدماتی مالی فاطر شماره ثبت۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۱۶۶۳۸۶۲۸۱۰۵ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052776
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بمنظورتسهیل در روند انتقال اسناد مالکیت تراکتورهای بفروش رفته به آقایان رحمان قلیزاده، ناصر قربانیان و خانم اکرم علیپور جهت امضاء اسناد فروش تفویض امضاء گردید. ش۹۵۰۷۱۲۵۵۰۱۳۹۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129573
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شماره ثبت ۲۰۳۹۷۰ وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان به شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ شرکت نگین ساحل رویال به شماره ثبت ۳۲۲۴۳۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ شرکت افق نیلی خلیج فارس به شماره ثبت ۴۱۲۲۶۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۷۶۹ شرکت گروه بهمن به شماره ثبت ۳۹۳۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۸۲۵۹۲۸۵۵۳۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268993
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به قسمت ب ماده ۲ موضوع شرکت اضافه گردید: انجام فعالیتهای آزمایشگاهی و تایید نوع تراکتور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) ش ۹۵۱۱۰۳۶۸۸۳۱۷۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13436167
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف الهی شکیب به کدملی ۰۰۵۰۹۱۹۱۲۱ بعنوان نماینده شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۲۴۳۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفتح ابراهیمی به کدملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۳۹۷۰ وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی سجادی پناه به کدملی ۳۸۷۴۴۰۵۷۷۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱و آقای حمیدرضا نائینی به کدملی ۳۲۵۹۰۰۷۶۸۷ بعنوان نماینده شرکت افق نیلی خلیج فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۲۲۶۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۷۶۹ و آقای منصور پورزرین به کدملی ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰ بعنوان نماینده شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۳۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای ابوالفتح ابراهیمی بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان مدت هیئت مدیره انتخاب گردید. اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای ۱تا ۴ و ۶ تا ۹ (بجز اموال غیرمنقول بند ۹) و ۱۱ تا ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. هیئت مدیره مقرر نمود کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و قائم مقام شرکت آقای جواد نجفی آذر و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت آقای جواد نجفی آذر به همراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد. ش۹۶۰۲۲۸۶۲۵۵۶۹۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626776
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ و برابر مجوز شماره ۲۲۷۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۶ تعیین گردید. ش۹۶۰۷۰۳۷۴۹۴۵۲۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13684685
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به درخواست معاونت بازرگانی و بمنظورتسهیل در روند انتقال اسناد مالکیت تراکتورهای بفروش رفته، هیئت مدیره با تفویض امضاء به رحمان قلیزاده به کدملی۱۳۷۷۴۳۲۲۱۱، علی صراحی به کدملی۱۳۷۹۱۶۷۰۴۳، احمدرضا صمصامی به کدملی ۱۶۹۹۵۶۱۴۰۰ و اکرم علی پور به کدملی ۱۵۰۱۱۸۹۶۴۶ جهت امضاء اسناد فروش موافقت نمود. بدیهی است مدیرعامل نظارت لازم را در جهت اجرای کامل مصوبه بعمل خواهد آورد. ش۹۶۰۸۰۸۳۱۵۳۲۵۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812704
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به درخواست معاونت بازرگانی و بمنظور تسهیل در روند انتقال اسناد مالکیت تراکتورهای فروشی جاری، هیئت مدیره با تفویض اختیار امضاء به آقایان رحمان قلیزاده نو به کدملی۱۳۷۷۴۳۲۲۱۱، علی صراحی نوبر به کدملی۱۳۷۹۱۶۷۰۴۳، احمدرضا صمصامی بوکت به کدملی ۱۶۹۹۵۶۱۴۰۰ و خانم اکرم علی پور به کدملی ۱۵۰۱۱۸۹۶۴۶ که با امضای دونفراز افراد یادشده متفقا معتبرخواهد بود جهت امضای اسناد فروش موافقت نمود، بدیهی است مدیرعامل نظارت لازم را درجهت اجرای کامل مصوبه بعمل خواهد آورد. به استناد ماده ۴ اساسنامه شرکت مرکزاصلی شرکت به آدرس استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز - بلوارملت - بزرگراه شهیدکسائی - بلوار ملت - پلاک ۰ - مجتمع تراکتورسازی - طبقه همکف - کدپستی ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ تغییریافت. ش۹۶۱۰۲۱۵۵۲۳۴۱۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943380
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی وحید زاده به کد ملی ۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲ طبق حکم شماره ۱۰۸۱/ ۹۶/ن/ش مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ بعنوان نماینده شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۲۴۳۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ از تاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ به جای آقای یوسف الهی شکیب به کد ملی ۰۰۵۰۹۱۹۱۲۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی شفیعی به کد ملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ طبق حکم شماره ۲۶۳۱، ۲۰۰ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ بعنوان نماینده شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت۳۹۳۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بجای آقای منصور پورزرین به کد ملی ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۲۳۸۷۳۶۹۶۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182076
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۶۰۰۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد سال مالی ۱۳۹۶ شرکت تصویب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت در سال ۱۳۹۷ تعیین گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت۱۱۰۲۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت۱۰۸۳۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۵۳۰۸۹۵۵۸۹۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313686
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی وحید زاده به کد ملی ۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲ بعنوان نماینده شرکت نگین ساحل رویال سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۲۴۳۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۳۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی به کد ملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ بعنوان نماینده شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت۳۹۳۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای هادی آقابابایی به کد ملی ۰۳۸۳۷۷۷۱۸۶ بجای آقای علی سجادی پناه به کد ملی ۳۸۷۴۴۰۵۷۷۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۴۶۰۷۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی اعتصام به کد ملی ۱۲۶۰۵۶۴۰۳۷ بجای آقای حمیدرضا نائینی به کد ملی ۳۲۵۹۰۰۷۶۸۷ بعنوان نماینده شرکت افق نیلی خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۷۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده شدند. آقای ابوالفتح ابراهیمی بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان مدت هیئت مدیره انتخاب و اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای ۱تا ۴ و ۶ تا ۹ (بجز اموال غیر منقول بند ۹) و ۱۱ تا ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. هیئت مدیره مقرر نمود کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل وویکی ازاعضای هیئت مدیره بهمراه مهرشرکت و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت (آقای ناصریکتن) بهمراه مهرشرکت معتبرتلقی گرددسقف ریالی برای چکهای امضاءشده توسط معاون مالی دراین بند۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ (هفت میلیاردوپانصدمیلیون ریال) تعیین میگرددضمناجابجایی وانتقال داخلی دربین حسابهای متعلق به شرکت درنزدبانکها وموسسات مالی ازاین سقف مستثنی میباشد. باتوجه به درخواست معاونت بازرگانی وبمنظورتسهیل درروند انتقال اسنادمالکیت تراکتورهای فروشی جاری، هیئت مدیره باتفویض اختیاربه آقایان رحمان قلیزاده نو به کدملی۱۳۷۷۴۳۲۲۱۱، علی صراحی نوبر به کدملی ۱۳۷۹۱۶۷۰۴۳ و خانم اکرم علی پوربه کدملی ۱۵۰۱۱۸۹۶۴۶ که با امضاء دو نفر از افراد یادشده متفقا معتبر خواهدبود جهت امضای اسنادفروش موافقت نمود بدیهی است مدیرعامل نظارت لازم را درجهت اجرای کامل مصوبه بعمل خواهد آورد. ش۹۷۰۸۲۳۹۹۸۶۲۵۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه