شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200007381


شماره ثبت:
39
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1345/10/29
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان شبستر - بخش صوفيان - دهستان چله خانه - آبادي كارخانه سيمان صوفيان-خيابان چله خانه-خيابان اصلي-پلاك 0-طبقه همكف- 5383175111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسین فاتح 12643469
آقای محمدعلی احمدزاد اصل 12643469
آقای حسین کاظمی 12643469
فریدون رحمانی 12643472
محسن عزیزی 12643472
آقای داود اکبری شهرستانی 13522166
مختار اصغری 13522166
محمد احدی 13522166

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9799410
آگهی تصمیمات در شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبتی ۳۹شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق بتاریخ۲۷/۲/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه شرکت منتهی به تاریخ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی۱۳۹۰ انتخاب گردیدند. ثبت شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10248778
آگهی تصمیمات در شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان بشماره ثبتی ۳۹شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ تصمیمات زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) ۲ شرکت سیمان اورمیه (سهامی عام) ۳ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) ۴ شرکت سیمان قاین (سهامی عام) ۵ شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت فوق الذکر به مدت دو سال انتخاب شدند. ثبت شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10899439
آگهی تصمیمات در شرکت کارخانجات سیمان صوفیان سهامی عام بشماره ثبتی ۳۹ شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱

بموجب صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره بتاریخ ۸/۱۲/۸۸ و توضیح مندرج در حاشیه صورت جلسه فوق به امضای مدیرعامل تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای مرتضی داداش بنمایندگی از ناحیه شرکت سیمان ارومیه سهامی عام به شماره ثبتی ۲۶۳ ارومیه به سمت عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره، آقای محمدباقر عالی از ناحیه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام به شماره ثبتی ۱۵۱۳۹۴ تهران به سمت عضو موظف و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای اکبر شمس فر از ناحیه شرکت سیمان قاین سهامی عام به شماره ثبتی ۴۶۴۹۱ تهران به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره، آقای سید بهاءالدین علائی فرد از ناحیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای محمدتقی کاظمی آشتیانی از ناحیه شرکت سیمان شاهرود سهامی عام به شماره ثبتی ۲۱۲/۲۴۸ شاهرود به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب که کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح موارد معینه در صورت جلسه انضمامی می‌باشد. ثبت شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643469
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین فاتح به کدملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۲ وشناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ طی معرفی نامه شماره ۴۷۲ ۹۳ تاریخ ۲۱/۰۳/۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره حسین کاظمی کلشتری به کدملی ۲۶۵۹۷۸۶۹۳۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ طی معرفی نامه شماره ۱۵۸۶ ۹۳ تاریخ ۰۲/۰۹/۹۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مختاراصغری به کدملی ۱۵۰۱۵۹۳۰۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۳ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ طی معرفی نامه شماره ۲۸۳ ۹۴ تاریخ ۱۹/۰۲/۹۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره محمدعلی احمدزاداصل به کدملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴طی معرفی نامه شماره ۹۳۶ ۹۳ تاریخ ۱۴/۰۴/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره محسن عزیزی به کدملی ۰۰۵۵۰۶۴۲۵۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ طی معرفی نامه شماره ۴۷۳/ص۹۴۱ ۱ تاریخ ۱۴/۰۵/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده مأموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه کارکنان وماموران شرکت بجز معاونین، مدیران ومشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره صورت می‌پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگرپس از طرح وتصویب درهیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی بر اساس آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوز از هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیرقضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیئت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) در خلال ودر پایان دوره مالی براساس قوانین واستانداردهای جاری وارائه آن به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح‌های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. انتشار آگهی‌های شرکت. ش۹۴۱۱۱۵۷۰۳۲۶۹۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643472
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین فاتح به کدملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۲ وشناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ طی معرفی نامه شماره ۴۷۲ ۹۳ تاریخ ۲۱/۰۳/۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره. حسین کاظمی کلشتری به کدملی ۲۶۵۹۷۸۶۹۳۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶طی معرفی نامه شماره ۱۵۸۶ ۹۳ تاریخ ۰۲/۰۹/۹۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. مختار اصغری به کدملی ۱۵۰۱۵۹۳۰۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۳ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ طی معرفی نامه شماره ۲۸۳ ۹۴ تاریخ ۱۹/۰۲/۹۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. محسن عزیزی به کدملی ۰۰۵۵۰۶۴۲۵۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳طی معرفی نامه شماره ۴۷۳/ص۹۴۱ ۱تاریخ ۱۴/۰۵/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره. فریدون رحمانی به کدملی ۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه مالی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴ طی معرفی نامه شماره ۱۸۲۷ ۹۴ تاریخ ۲۱/۱۰/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه کارکنان وماموران شرکت بجز معاونین، مدیران ومشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره صورت می‌پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگرپس از طرح و تصویب درهیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی بر اساس آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوز از هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیرقضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیئت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) در خلال ودر پایان دوره مالی براساس قوانین واستانداردهای جاری وارائه آن به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح‌های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. انتشار آگهی‌های شرکت. ش۹۴۱۱۱۵۸۸۲۵۳۳۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951751
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ و برابر مجوز شماره ۷۵۴۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ و شماره ثبت ۱۷۲۶۸ به عنوان بازرس قانونی و موسسه دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ و شماره ثبت ۲۶۳ شرکت سیمان قاین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴ و شماره ثبت ۴۶۴۹۱ شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ و شماره ثبت ۲۴۸ , ۲۱۲ شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ و شماره ثبت ۲۳۳۱۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۱۷۸۷۲۹۷۵۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503638
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۲۲۶/۱۲۲ - ۳/۳/۹۶سازمان بورس واوراق بهادار کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت و صورت سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ و شماره ثبت ۱۷۲۶۸ به عنوان بازرس قانونی و موسسه دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۱۸۵۹۹۷۱۴۸۰۳اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522166
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین فاتح به کد ملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت۲۱۲ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ بعنوان عضو اصلی، غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. آقای مختار اصغری به کد ملی ۱۵۰۱۵۹۳۰۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت۲۶۳ وشناسه ملی۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به عنوان عضو اصلی، غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای فریدون رحمانی به کد ملی ۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به شماره ثبت۴۶۴۹۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴ بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره. آقای داود اکبری شهرستانی به کد ملی ۰۰۵۲۱۳۹۴۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت۱۵۱۳۹۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به عنوان عضو اصلی و غیر موظف هیئت مدیره. آقای محمد احدی به کد ملی ۰۰۴۶۱۹۸۶۳۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بانک مسکن به شماره ثبت۲۳۳۱۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ بعنوان عضو اصلی و غیر موظف هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت بجز معاونین، مدیران و مشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت می‌پذیرد و سایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی براساس آئین نامه معاملات و مصوبات هیئت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و استرداد آنها با حق انتخاب وکلای دادگستری. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری و اخذ مصوبه هیئت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان (صورت‌های مالی) در خلال و در پایان دوره مالی براساس قوانین و استانداری‌های جاری و ارائه آن به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح‌های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. انتشار آگهی‌های شرکت. ش۹۶۰۴۲۸۸۴۰۵۶۹۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903860
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ و برابر مجوز شماره ۳۱۸۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید: آذربایجان شرقی شهرستان شبستر بخش صوفیان دهستان چله خانه آبادی کارخانه سیمان صوفیان خیابان چله خانه خیابان اصلی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۵۳۸۳۱۷۵۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۰۹۴۳۰۶۳۱۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075848
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۵۰۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۰۲/۰۳/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی۲۱۸۴۰۰ ۱۰۱۰۰ و شماره ثبت ۳۴۹۱ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ و شماره ثبت ۲۶۳ شرکت سیمان قاین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴ و شماره ثبت ۴۶۴۹۱ شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ و شماره ثبت ۲۴۸ , ۲۱۲ شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ و شماره ثبت ۲۳۳۱۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۳۲۳۱۱۶۳۲۵۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318338
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. اجرای مصوبات هیات مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت (باستثنای قائم مقام ومعاونین اجرائی طبق چارت سازمانی) تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها بارعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر پس از طرح و تصویب در هیات مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی براساس آئین نامه معاملات و مصوبات هیات مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و استرداد آنها با حق انتخاب وکلای دادگستری. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق معرفی نماینده جهت پیگیری دفاع یا ارائه توضیحات لازم و … و یا انتخاب و عقد قرارداد با وکلای دادگستری. تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان (صورت‌های مالی) در خلال و در پایان دوره مالی براساس قوانین و استانداری‌های جاری و ارائه آن به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح‌های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. انتشار آگهی‌های شرکت. ش۹۷۰۸۲۷۴۶۹۴۰۸۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه