شرکت بانک تات (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10104097744


شماره ثبت:
364277
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1388/8/26
آدرس:
خيايان احمد قصير خيابان شهيد احمديان شماره 1 كدپستي 1513835811 1513835811

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای افشین تیرداد لسکوکلایه 1179204
آقای علی اکبر اصغری 1179204
آقای اسماعیل جاهدی 1179204

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1179204
آگهی تغییرات شرکت بانک تات سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴

در اجرای مصوبه شماره ۱۱۳۷ مورخ ۹/۲/۹۰ و ۵۹۸۷۹/۹۱ مورخ ۸/۳/۹۱ شورای پول و اعتبار و نامه شماره ۸۱۵۸۳/۹۱ مورخ ۱/۴/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و تنفس‌های مربوطه مورخ ۱۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. شرکت مذکور منحل اعلام و آقای علی اکبر اصغری به کد ملی ۰۰۳۵۷۶۸۸۳۵ و آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به کد ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ و آقای اسماعیل جاهدی به کد ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به عنوان هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و نشانی محل تصفیه همان محل شرکت میباشد و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۱۷۰۴۱۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10614513
آگهی تغییرات شرکت بانک تات سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10735838
آگهی تغییرات شرکت بانک تات سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۳/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان احمد قصیر خیابان شهید احمدیان شماره ۱ کدپستی ۱۵۱۳۸۳۵۸۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106104
آگهی تغییرات شرکت بانک تات سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲/۹/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت‎مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه