فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان

شرکت فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10104062862
سعادت آباد چهارراه سرو بلوار پيام ميدان بهرود پلاك 28 1111111111
6
افراد
8
آگهی‌ها
357059
شماره ثبت
1388/7/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 886807
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای دیاکو ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۵۷۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای تاج علی آقاملائی به شماره ملی ۳۱۳۰۰۲۵۹۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی ۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم راحله حیدری به شماره ملی ۰۰۷۵۷۲۹۲۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی امین زاده صفاخانه به شماره ملی ۲۹۴۹۰۸۲۷۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرشید جنابی حق پرست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۱۷۶۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی ۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۴۱۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090993
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای دیاکو ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات مدیریتی صدر به عنوان بازرس اصلی، موسسه هادی حساب تهران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای تاجعلی آقاملایی به شماره ملی ۳۱۳۰۰۲۵۹۵۲ و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی ۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸ و آقای مرتضی امین زاده صفاخانه به شماره ملی ۲۹۴۹۰۸۲۷۹۳ و آقای فرشید جنابی حق پرست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۱۷۶۸۰ و آقای حمید انگشت بافت به شماره ملی ۰۴۵۲۲۴۴۳۷۴ تا تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای تاجعلی آقاملایی به شماره ملی ۳۱۳۰۰۲۵۹۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی ۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی امین زاده صفاخانه به شماره ملی ۲۹۴۹۰۸۲۷۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرشید جنابی حق پرست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۱۷۶۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید انگشت بافت به شماره ملی ۰۴۵۲۲۴۴۳۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی ۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۹۴۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338832
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای دیاکو ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکار شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۹۵۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9556885
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای دیاکو ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل پرداخت نقدی و مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که مبلغ ۶۰۰/۹۹۶/۰۱۳/۶ ریال بموجب گواهی شماره ۱۱۸۵/۲۴۲ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۹ بانک کشاورزی شعبه سهروردی جنوبی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۹/۵/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9655270
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره آی دیاکو ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنابه تنفویض اختیار حاصله از مجمع فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ به هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال منقسم به پانزده میلیون سهم بانام، به ارزش هرسهم ۰۰۰/۱ ریال که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به موجب گواهی شماره ۲۴۲۱۵۴۶ مورخ ۱۱/۵/۸۹ بانک کشاورزی شعبه سهروردی جنوبی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923660
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای دیاکو ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای تاج علی آقاملائی به شماره ملی ۳۱۳۰۰۲۵۹۵۲ و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی ۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸ و خانم راحله حیدری به شماره ملی ۰۰۷۵۷۲۹۲۴۵ و آقای مرتضی امین زاده صفاخانه به شماره ملی ۲۹۴۹۰۸۲۷۹۳ و آقای فرشید جنابی حق پرست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۱۷۶۸۰ تا تاریخ ۱۵/۹/۱۳۹۱. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای تاج علی آقاملائی به شماره ملی ۳۱۳۰۰۲۵۹۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی ۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم راحله حیدری به شماره ملی ۰۰۷۵۷۲۹۲۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی امین زاده صفاخانه به شماره ملی ۲۹۴۹۰۸۲۷۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرشید جنابی حق پرست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۱۷۶۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی ۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸ به سمت مدیر عامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10574475
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای دیاکو ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۹/۵/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10616406
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای دیاکو ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۵۷۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای تاج علی آقاملائی به شماره ملی ۳۱۳۰۰۲۵۹۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی ۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم راحله حیدری به شماره ملی ۰۰۷۵۷۲۹۲۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی امین زاده صفاخانه به شماره ملی ۲۹۴۹۰۸۲۷۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرشید جنابی حق پرست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۱۷۶۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب الله زنددیزاری به شماره ملی ۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک