شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10104054900


شماره ثبت:
356041
تعداد بازدید:
29
تأسیس:
1388/7/6
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله شهرك قدس - ايوانك-خيابان فلامك شمالي-خيابان گذر ارديبهشت-پلاك 12-طبقه همكف- 1467713511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فرامرز مفتخر 1160703
فرزام منوچهری 1160703
ناصر گلعذار 1160703
آقای محمدرضا انصاری 1160703
علیرضا کدخدایی 1160703
محمدرضا سرافراز 1224075
آقای بهزاد محقق حضرتی 9411022
آقای قباد چوبدار 9411022
محمد فریدنی 9411022
خانم فریده شیرازی 10018881

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1160703
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پارتا شماره ثبت به نمایندگی فرامرز مفتخر کدملی ۰۰۴۰۴۳۲۵۴۸ شرکت کیسون به نمایندگی محمدرضا انصاری کدملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ شرکت تاسیساتی و صنعتی داکشن به نمایندگی فرزام منوچهری کدملی ۳۲۵۵۶۶۹۰۴۹ شرکت صانرژی {صادرات و گسترش انرژی پیشرو} به نمایندگی علیرضا کدخدایی کدملی ۴۰۷۲۱۴۲۴۹۲ شرکت آب گستر شرق به نمایندگی ناصر گلعذار کدملی ۰۹۳۹۲۸۲۶۸۲ ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی ۱۰۱۴۰۰۱۷۴۹۹ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا سرافراز کدملی ۰۹۳۱۴۸۲۱۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۷۳۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224075
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت منتهی به۹۱ سال مالی به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی محمدرضا سرافراز با کدملی۰۹۳۱۴۸۲۱۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۴۲۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450737
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا انصاری دارنده کدملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ به نمایندگی از شرکت کیسون به سمت رئیس هیئت مدیره و فرامرز مفتخر دارنده کدملی ۰۰۴۰۴۳۲۵۴۸ به نمایندگی از شرکت پارتانا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر گلعذار دارنده کدملی ۰۹۳۹۲۸۲۶۸۲ به نمایندگی از شرکت آب گستر شرق (اسکو) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرزام منوچهری دارنده کدملی ۳۲۵۵۶۶۹۰۴۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی و تاسیساتی داکشن به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا کدخدائی دارنده ۴۰۷۲۱۴۲۴۹۲ به نمایندگی از شرکت صادرات و گسترش انرژی پیشرو (صانرژی) به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز شرکت به آدرس: تهران بزرگراه مدرس شمالی ابتدای خیابان شهید دستگردی شرقی (ظفر) ساختمان برج‌های طلایی کیش (پلاک ۲۱۵) طبقه اول شرقی و کدپستی ۱۹۱۹۸۱۴۷۱۵ تغییر یافت. پ۱۸۲۳۸۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411022
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا سرافراز با کد ملی ۰۹۳۱۴۸۲۱۹۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. محمدرضا انصاری با کد ملی۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ به نمایندگی از شرکت کیسون بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳و قباد چوبدار با کد ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به نمایندگی از شرکت آبادراهان پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴و بهزاد محقق حضرتی با کد ملی ۰۰۴۵۴۰۳۴۱۴ به نمایندگی از شرکت ارسا ساختمان بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۱۴۰و فرامرز مفتخر با کد ملی ۰۰۴۰۴۳۲۵۴۸ به نمایندگی از شرکت پارتانا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۹۸۲۰و فرزام منوچهری با کد ملی۳۲۵۵۶۶۹۰۴۹ به نمایندگی از شرکت داکشن شماره ثبت ۲۰۹۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۶۸۵ وناصر گلعذار با کد ملی ۰۹۳۹۲۸۲۶۸۲ به نمایندگی از شرکت آب گستر شرق بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۳۶۰۶ (عضو علی البدل) و سیدمحمد فریدنی با کد ملی ۱۲۸۴۴۵۷۳۸۹به نمایندگی از شرکت انرژی ساختمان بشناسه ملی۱۰۱۰۱۵۷۴۲۴۱ (عضو علی البدل) به سمت اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۷۷۶۴۸۷۹۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9561327
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ سرو پ ۲۱ واحد ۴ ۵ ۶ ۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642165
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۸۹ به هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۹ ریال به مبلغ ۰۰۰/۹۴۰/۹۷۵/۲۱ ریال منقسم به بیست و یک میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار و نهصد و چهل سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که مبلغ ۰۰۰/۹۴۰/۳۷۵/۱۲ ریال بموجب گواهی شماره ۹۱۷۵/۶/۱۳۰۱ مورخ ۶/۱۱/۸۹ بانک توسعه صادرات ایران شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9660583
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10018881
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده شیرازی به شماره ملی۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10029244
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت کیسون سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا انصاری بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پارتانا سهامی خاص با نمایندگی آقای فرامرز مفتخر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تاسیساتی و صنعتی داکشن سهامی خاص با نمایندگی آقای فرزام منوچهری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صادرات و گسترش انرژی پیشرو سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا کدخدایی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت آب گستر شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر گلعذار بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه پست‌های فشار قوی پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای همایون خسروی دهکردی بسمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت ایتوک ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین ترابی ساریجالو بسمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای علیرضا کدخدایی به نمایندگی از شرکت صادرات و گسترش انرژی پیشرو سهامی خاص بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10291174
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۴۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: سرمایه گذاری در فعالیت‌های انتفاعی به طور مستقیم و غیرمستقیم و ارائه خدمات طراحی، مهندسی، اجرا و مدیریت، راه اندازی و بهره برداری در داخل و خارج از کشور، شرکت برای نیل به اهداف خود می‌تواند به عملیات زیر مبادرت کند: ۱ تشکیل و ایجاد شرکت‌های فرعی یا تخصصی برای امور صنعتی، تولیدی، ساختمانی، خدمات بازرگانی مجاز، سرمایه گذاری و نیز صادرات و واردات کالا و خدمات ۲ مشارکت در شرکت‌های موضوع قانون تجارت ۳ مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی ۴ ایجاد، توسعه، راه اندازی و سرمایه گذاری در طرح‌های صنعتی و عمرانی و تولیدی و خدماتی در قالب شرکت‌های موضوع قانون تجارت ۵ طراحی، مهندسی، اجرا و مدیریت قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال، قراردادهای طرح و ساخت، قراردادهای مهندسی، تدارکات و اجراء قراردادهای کلیدگردان در داخل و خارج از کشور و انجام هر نوع کارهای مربوط به موضوعات فوق نظیر خرید و فروش مصالح، ابزار، لوازم و ماشین آلات مورد نیاز انجام و اجرای قراردادها از منابع داخلی یا خارجی (واردات و صادرات) در رشته‌های عمومی و تخصصی زیر: الف رشته‌های عمومی شامل: الف ۱ کارهای راهسازی، محوطه سازی، احداث راه آهن و ایستگاه‌ها و تونل‌ها و پل‌های بتنی و فلزی، باند فرودگاه و تاسیسات مورد نیاز آن الف ۲ کارهای شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سدهای انحرافی آن شبکه‌های آب و فاضلاب، تصفیه خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ و تاسیسات و تجهیزات مربوط به آن، مخازن فلزی و بتنی و … الف ۳ احداث واحدهای ساختمانی: مسکونی، اداری، ورزشی، صنعتی، تجاری، مذهبی، انبارها، تعمیرگاه‌ها، سیلو‌ها، احداث پست‌های برق شهری و روستائی، سیستم‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش و برق و مکانیک و … ب رشته‌های اختصاصی شامل: ب ۱ کارهای سدسازی و تاسیسات نیروگاهی، ساخت بنادر، اسکله، موج شکن‌ها، تاسیسات دریایی ب ۲ ساخت خطوط انتقال لوله نفت و گاز در خشکی و در دریا، ساخت تاسیسات فنی مربوط به پالایشگاه‌های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی ب ۳ کارهای ساخت و نصب کارخانجات مختلف ۶ اخذ مجوزهای لازم به منظور اجرای طرح‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی جدید و توسعه و تکمیل و بازسازی واحدهای تولیدی موجود از طریق مشارکت در سرمایه یا خرید سهام آنها و یا از طریق تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای اجرای این امور در ایران و خارج از ایران ۷ تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت با استفاده از تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی مجاز در چارچوب مقررات قانونی کشور ۸ انجام فعالیت‌های مجاز و ایجاد نهادهای قانونی در قالب شرکت‌های تجاری موضوع قانون تجارت پس از کسب مجوزهای لازم ۹ اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور ۱۰ انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور و همچنین سمینارهای تخصصی مرتبط با موضوع شرکت. تولید و توزیع و انتقال نیرو. در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234337
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰

آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید. - روزنامه کثیر الانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13672381
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، دولت، خیابان فتح، بن بست یاس پلاک ۱ طبقه سوم واحد ۱۲ کدپستی ۱۹۳۹۷۵۳۱۳۵ تغییر یافت. پ۹۶۰۸۰۱۴۰۷۸۷۲۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه