فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10104040308
خيابان وليعصر - دوراهي يوسف اباد - خيابان اكبري(مستوفي سابق)پلاك71 1433894961
12
افراد
28
آگهی‌ها
359328
شماره ثبت
1388/6/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570410
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروشسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود زاوارذاکریان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش توسعه گلرنگ پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای منصور عالی پور بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ذبیح کاشانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ذبیح کاشانی به نمایندگی از شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا حسن بیاتی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۵۹۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965394
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ذبیح کاشانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ذبیح کاشانی به نمایندگی از شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا حسن بیاتی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۵۹۸۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 966290
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوقالعاده مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ابراهیمی بشماره ملی ۰۰۴۴۰۱۹۹۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۳۴۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان و شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ با نمایندگی آقای علی ذبیح کاشانی و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی تا تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان بهشتی خیابان پاکستان بن بست دوم پلاک ۲۹ طبقه پنجم کدپستی ۱۵۳۱۶۳۸۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۵۹۷۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972327
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ با نمایندگی آقای مهدی عاشوری و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۳۴۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی و شرکت گسترش گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۴ با نمایندگی آقای علی ذبیح کاشانی تا تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۷۳۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972396
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی عاشوری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش گلرنگ پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ذبیح کاشانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی عاشوری به نمایندگی از شرکت تولیدی و شیمایی گسترش پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا حسن بیاتی به همراه یکی از آقایان مسعود گودرزی یا مهدی عاشوری همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۷۳۳۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059136
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای خرید و فروش و توزیع و پخش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی از کشور و انبارداری و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور تاسیس راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی داخل و خارج از کشور عرضه مستقیم کالا و توزیع درب منازل و مکانها و هرگونه فعالیت‌های مجاز که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی و حضور در بازارهای مجازی. در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۸۶۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185578
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیال دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ را تصویب نمود. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت گسترش گلرنگ پخش ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ ه: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و آقای مصطفی دیلمی پور ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۰۹۷۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185591
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش گلرنگ پخش ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر طرزمنی ۰۰۶۱۷۱۰۰۴۰ خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمدرضا فضلی بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۹۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620130
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شاهرخ ایرجی کد ملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۷۳۳۸۸۶۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700374
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان ولیعصر روبروی پارک ساعی جنب بانک ملت پلاک۲۲۸۰ طبقه ۱۰الی ۱۴ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۹۶۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۸۲۶۱۰۹۸۳۱۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9668505
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۹۳۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیاوش سهیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756537
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۹۳۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرتهران، خیابان ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی ک ساعی یکم پ۲۱ تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917126
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282636
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۹۳۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال منقسم به بیست میلیون سهم با نام، به ارزش هرسهم۰۰۰/۱ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۵/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444757
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران تهران خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی پلاک ۱۱۳۷ مجتمع صدف طبقه هفتم واحد ۲ کدپستی ۱۵۱۱۹۴۳۸۸۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10743703
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش گلرنگ پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای منصور عالی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ذبیح کاشانی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ذبیح کاشانی به نمایندگی از شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ازقبیل چک، سفته، بروات با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا مسعود گودرزی به همراه یکی از آقایان منصور عالی پور یا علی ذبیح کاشانی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171657
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ با نمایندگی آقای علی ذبیح کاشانی و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۳۴۶ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی و شرکت گسترش گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۴ با نمایندگی آقای منصور عالی پور تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱. در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677798
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان کدملی۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل وشرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم کدملی۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت گسترش گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹ با نمایندگی آقای مهرداد والی نژاد کدملی ۰۰۵۴۷۱۸۹۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم یا رجب جلالوند به همراه یکی از آقایان مسعود گودرزی یا امیرخسرو فخریان یا مهرداد والی نژاد، همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۴۱۲۰۵۴۷۶۲۲۲۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677803
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰و شرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴و شرکت گسترش گل پخش اول به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سالانتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۰۵۹۷۰۱۴۰۵۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862758
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان ولیعصر دو راهی یوسف آباد خیابان اکبری (مستوفی سابق) پلاک ۷۱ کدپستی۱۴۳۳۸۹۴۹۶۱تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۳۳۰۷۸۵۶۳۶۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035036
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دردوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۵۰۷۰۳۱۷۸۶۲۷۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283335
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۵۱۱۱۰۳۰۴۷۶۶۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660532
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰و شرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴و شرکت گسترش گل پخش اول به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس اصلی، موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۲۴۹۵۸۵۴۰۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662156
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰ با نمایندگی امیر خسرو فخریان کدملی۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل و شرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ با نمایندگی مهرداد والی نژاد کدملی۰۰۵۴۷۱۸۹۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش گل پخش اول به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹ با نمایندگی هادی قانعی رضایی مقدم کدملی۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم یا رجب جلالوند به همراه یکی از آقایان مسعود گودرزی یا امیر خسرو فخریان یا مهرداد والی نژاد همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۴۶۲۳۴۱۸۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848430
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی شماره ۸۹۵۰۴۹۰ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ بانک ملت شعبه پارک ساعی واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۶۱۱۱۰۷۱۱۱۴۰۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957621
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۹۳۵۷۹۵۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۶۱۲۲۸۸۷۲۴۲۴۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210186
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۶۱۹۶۶۳۲۴۵۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299794
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیر خسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل و هادی قانعی رضائی مقدم به شماره ملی ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ به نمایندگی از شرکت گسترش گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و حسین صبوری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹ به نمایندگی از شرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم یاسید مصطفی سیدحسینی به همراه یکی ازآقایان مسعود گودرزی یا امیر خسرو فخریان یا حسین صبوری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۱۳۹۰۲۷۱۲۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک