شرکت ریل پرداز سیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10104008480


شماره ثبت:
353398
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1388/5/4
آدرس:
تهران-شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان سيزدهم-خيابان شهيد احمد قصير-پلاك 38-طبقه پنجم-واحد 22 1513755547

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم گلبرگ جاوید 651517
آقای محمد آزمون 691838
آقای محسن مقدم 691838
عباس ابراهیمی 893482
ارسلان اسماعیلی کاکرودی 1194968
حجت اله سلیمانی 9931068
علی کمیلی 12666957
مصطفی محمدی دارانی 12666957
محسن فاتحی زاده کلخوران 12666957
محمد صادق خلفی 13128264
علی آذین 13128264
محمد حسین مدهوش طوسی 13334675
آقای محمد رضا طالبی 13334675
وحیدرضا باقری 13366663
محمد یاسر طیب نیا 13938348
آقای فرهنگ طلوعی 13938348
محمد ذوالقدری 14349510
آقای آرمان اسدی 14349510
آقای محمد ترکمانه 14349510
آقای محمد مرندی 14397144

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 619072
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیربامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۵ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ به شماره شناسنامه ۷۲۷۲ تاریخ تولد ۱۲/۶/۶۱ فرزند امیر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ و آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ و آقای حجت اله سلیمانی به شماره ملی ۴۲۸۴۴۷۳۱۸۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله سلیمانی به شماره ملی ۴۲۸۴۴۷۳۱۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۹۴۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651517
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم گلبرگ جاوید به شماره ملی ۰۵۳۳۰۲۱۰۶۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سهمالشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۲۴۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691838
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیربامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله سلیمانی به شماره ملی ۴۲۸۴۴۷۳۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ آقای محمد آزمون به شماره ملی ۰۳۲۰۴۱۷۰۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن مقدم به شماره ملی ۰۰۷۵۴۹۸۹۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۰۳۹۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733821
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۳۳۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ۳/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۴۲۴۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893482
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ و شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علی آذین و شرکت تدبیر اقتصاد کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی و شرکت اقتصاد مدبر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن صیقلی و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی کمیلی تا تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۳. در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۹۵۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941676
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تدبیر اقتصاد کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علی آذین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی کمیلی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت اقتصاد مدبر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن صیقلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۹۴۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098363
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان مطهری نبش مفتح شماره ۱۸۳ کدپستی ۱۵۸۷۹۹۷۸۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۷۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194968
آگهی تغییرات شرکت ریل پردازسیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کارکرودی به شماره ملی۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۵۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216959
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه بمدیرعامل تفویض نمود. ضمنا پیر آگهی شماره۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۷۰۰۳۴۴۳ مورخ۲۰/۰۷/۹۲ در خصوص افزایش سرمایه تصحیح میگردد که سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بمبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰/۱ ریال افزایش یافت. پ۱۷۲۳۲۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402242
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰/۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰/۱ ریال منقسم به ۶۰۰/۱۹ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریالی با نام از محل پرداخت نقدی افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۷۲۸ مورخ ۹/۱۰/۹۲ بانک ملت شعبه قلهک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۱/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۰۳۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707823
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان وزراء خیابان سوم پلاک ۱۵ طبقه دوم به کدپستی ۱۵۱۳۶۴۷۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۹۰۳۵۹۶۳۱۵۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639168
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ و شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علی آذین و شرکت تدبیر اقتصاد کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی و شرکت اقتصاد مدبر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن صیقلی و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی کمیلی تا تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۳. در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9797157
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم گلبرگ جاوید به شماره ملی ۰۵۳۳۰۲۱۰۶۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9812104
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تدبیر اقتصاد کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علی آذین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی کمیلی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت اقتصاد مدبر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن صیقلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886742
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۵ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ به شماره شناسنامه ۷۲۷۲ تاریخ تولد ۱۲/۶/۶۱ فرزند امیر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ و آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ و آقای حجت اله سلیمانی به شماره ملی ۴۲۸۴۴۷۳۱۸۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله سلیمانی به شماره ملی ۴۲۸۴۴۷۳۱۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931068
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای وحیدرضا باقری به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله سلیمانی به شماره ملی ۴۲۸۴۴۷۳۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ آقای محمد آزمون به شماره ملی ۰۳۲۰۴۱۷۰۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن مقدم به شماره ملی ۰۰۷۵۴۹۸۹۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10812648
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان سه راه تهران ویلا نبش ک عنبرافشان پ۳۷۵ ط ۳ کد پستی ۱۴۴۴۷۴۳۵۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۶/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10937184
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۳۳۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ۳/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643611
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی سهام از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال کاهش یافت و تعداد سهام از ۱۹۶۰۰ سهم با نام به ۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام افزایش یافت. در نتیجه سرمایه شرکت ۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰سهم با نام ۱۰۰۰ریالی می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۴۱۱۱۷۴۰۱۴۸۷۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666957
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۰۰۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. طرح اعلامیه تبدیل نوع شرکت به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: نام وشماره ثبت شرکت: ریل پرداز سیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ موضوع شرکت ونوع فعالیت آن: الف موضوعات اصلی: انجام کلیه پروژه‌های مرتبط با حمل و نقل ریلی. حمل و نقل و جابجائی ریلی بار و انواع کالاها. تامین، تدارک، تجهیز و توسعه تاسیسات و تجهیزات ریلی. تخلیه، بارگیری و بارشماری. انبارداری و ایجاد انبار و سایت. فعالیت فورواردی و انجام تشریفات ترانزیت کالا و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا. ب موضوعات فرعی: انجام کلیه پروژه‌های تحقیقاتی، مطالعاتی، مشاوره‌ای، نظارت فنی، اجرائی، مدیریتی و عمرانی. انجام خدمات راهبری، نگهداری فنی و تعمیرات انواع ناوگان حمل و نقل ریلی. انجام خدمات بازرگانی و واردات و صادرات هرنوع مصالح، مواد و تجهیزات مورد نیاز در جهت اهداف شرکت. اخذ و اعطای نمایندگی از/به شرکتهای داخلی و خارجی. برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی. تشکیل شرکت مشترک به منظور همکاری با شرکتهای داخلی و خارجی. اخذ هرگونه تسهیلات مالی مرکزاصلی شرکت: مرکزاصلی شرکت شهرتهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان سوم پلاک ۱۵ طبقه سوم کدپستی ۱۵۱۳۶۴۴۷۱۱۱ مدت شرکت فعالیت شرکت: ازتاریخ تاسیس به مدت نامحدود سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی که تماما پرداخت شده است شرکت فاقدسهام ممتازاست. هویت کامل رئیس واعضای هیئت مدیره ومدیرعامل: شرکت ابنیه سازان گوثر کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۳۱ به نمایندگی محمد حسین مدهوش طوسی به شماره ملی ۰۹۳۸۶۰۴۵۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ به نمایندگی علی آذین کدملی ۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت اقتصاد مدبر کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۱۲ به نمایندگی مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۱۹۴۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره محمد صادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ به نمایندگی علی کمیلی کدملی ۱۲۸۰۸۲۷۰۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره محسن فاتحی زاده کلخوران به شماره ملی ۰۰۷۶۶۹۵۸۷۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌تواند شخصا، ویاوکیل یا قائم مقام قانون یاشخاص حقیقی ونماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهدداشت. درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدارجدید با ارائه یکی از مدارک زیرحق حضوردرجلسه مجمع را خواهند داشت: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعدازتصفیه: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی برخلاف این امر باطل است. سود قابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و انوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه صاحبان سهام الزامی است. تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات اساسنامه منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوط به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۲۹/۱۲/۱۳۹۳: جمع بدهیهای جاری: ۳۴۳ میلیارد ریال جمع بدهیهای غیرجاری: ۱۲۹۹ میلیارد ریال جمع بدهیهای: ۱۶۴۲ میلیارد ریال روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اساسنامه شرکت و ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ضمنا" رعایت مفاد ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۱۲۴۳۴۸۰۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979992
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۱۷۰۲۷۴۸۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128264
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ابنیه سازان کوثر کیش با شناسه ملی۱۰۹۸۰۲۲۶۴۳۱ با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی با کدملی۰۹۳۸۶۰۴۵۲۱ به سمت رئیس هیأت مدیره. شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش با شناسه ملی۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ با نمایندگی آقای علی آذین با کدملی۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. شرکت اقتصاد مدبر کیش با شناسه ملی۱۰۹۸۰۲۲۶۴۱۲ با نمایندگی آقای مصطفی دارانی با کدملی۰۰۳۶۱۱۹۴۵۸ به سمت عضو هیأت مدیره. شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد با شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ با نمایندگی آقای علی کمیلی با کدملی به سمت عضو هیأت مدیره. آقای محمدصادق خلفی با کدملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای فرهنگ طلوعی فرزند مظاهر به شماره ملی ۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اسناد شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۸۲۵۶۳۴۳۲۶۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319947
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت ارزش آفرینان فدک به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹ شرکت آرمان شهر فدک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۳۱۵ شرکت امین تجارت بیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۶۵۹۰ شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ پ۹۵۱۲۰۲۸۲۰۹۵۹۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334675
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین مدهوش طوسی به شماره ملی ۰۹۳۸۶۰۴۵۲۱به نمایندگی از شرکت آرمان شهر فدک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۳۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره. محمد رضا طالبی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۷۶۰۶۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. محسن فاتحی زاده کلخوران به شماره ملی ۰۰۷۶۶۹۵۸۷۵به نمایندگی از شرکت امین تجارت بیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۶۵۹۰ به سمت عضو هیات مدیره. آرمان اسدی به شماره ملی۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ به سمت عضو هیات مدیره. وحید رضا باقری به شماره ملی۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ به نمایندگی از شرکت ارزش افرینان فدک به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹ به سمت عضو هیات مدیره. فرهنگ طلوعی به شماره ملی ۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) تعیین گردیدند. پ۹۵۱۲۱۱۸۵۹۱۶۱۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355609
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، خیابان سیزدهم، پلاک ۳۸، طبقه پنجم، واحد ۲۲، کدپستی ۱۵۱۳۷۵۵۵۴۷ تغییر یافت. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اسناد شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۲۴۴۰۹۲۰۷۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366663
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهنگ طلوعی شماره ملی۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷ بنمایندگی از شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و به جای آقای وحید رضا باقری ش م ۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اسناد شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۱۰۸۷۴۴۷۳۱۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537315
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۰۹۱۷۱۴۹۶۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603875
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ترکمانه به کدم ۰۰۸۱۷۱۰۰۱۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین و جایگزین آقای محمد رضا طالبی به کدم ۴۲۳۰۰۷۶۰۶۱ تعیین شد. پ۹۶۰۶۲۱۱۰۵۱۲۳۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938348
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید رضا باقری به عنوان نماینده جدید شرکت آرمان شهر فدک جایگزین محمدحسین مدهوش طوسی و محمد یاسر طیب نیا به عنوان نماینده جدید شرکت امین تجارت بیان جایگزین محسن فاتحی زاده کلخوران گردیدند؛ در نتیجه اعضای جدید هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیأت مدیره عبارتند از: وحید رضا باقری به شماره ملی۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ به نمایندگی از شرکت آرمان شهر فدک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۳۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره. محمد ترکمانه به شماره ملی ۰۰۸۱۷۱۰۰۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره محمد یاسر طیب نیا به شماره ملی ۱۲۸۵۸۵۳۶۶۰به نمایندگی از شرکت امین تجارت بیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۶۵۹۰ به سمت عضو هیات مدیره آرمان اسدی به شماره ملی۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اتیه اندیشان مس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴به سمت عضو هیات مدیره فرهنگ طلوعی به شماره ملی ۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان فدک به شناسه ملی۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۱۲۲۲۴۷۹۴۷۴۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093210
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:، ترازنامه و صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سامان پندار حسابان ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی (سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷) انتخاب شدند اعضای هیات مدیره جدید به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت ارزش آفرینان فدک سهامی خاص (۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹) شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص (۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام (۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴) شرکت ریل پرداز نوآفرین سهامی خاص (۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳) شرکت سیمرغ آهنین ایرانیان سهامی خاص (۱۰۳۲۰۲۵۵۷۵۶) تعیین روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۴۰۵۹۱۲۳۷۹۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111027
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای وحید رضا باقری به شماره ملی۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ به نمایندگی از شرکت ریل پرداز نوآفرین (۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳) به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای محمد ترکمانه به شماره ملی ۰۰۸۱۷۱۰۰۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد (۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای محمد یاسر طیب نیا به شماره ملی ۱۲۸۵۸۵۳۶۶۰به نمایندگی از سیمرغ آهین ایرانیان (۱۰۳۲۰۲۵۵۷۵۶) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ آقای آرمان اسدی به شماره ملی۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اتیه اندیشان مس (۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای فرهنگ طلوعی به شماره ملی ۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷ به نماندگی از شرکت ارزش آفرینان فدک (۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۹۷۰۴۱۷۴۷۷۴۰۷۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349510
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت باقی مانده انتخاب و تعیین سمت گردیدند: آقای محمد ذوالقدری به شماره ملی۰۰۶۵۶۷۹۶۵۲ به نمایندگی از ریل پرداز نوآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ترکمانه به شماره ملی ۰۰۸۱۷۱۰۰۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد یاسر طیب نیا به شماره ملی ۱۲۸۵۸۵۳۶۶۰ به نمایندگی ازشرکت سیمرغ آهنین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۷۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای آرمان اسدی به شماره ملی۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اتیه اندیشان مس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهنگ طلوعی به شماره ملی ۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷ به نمایندگی از شرکت ارزش افرینان فدک به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۹۱۸۲۷۶۴۰۷۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14397144
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مرندی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۲۰۵۹۱ به جای آرمان اسدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه