شرکت واسپاری ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103972003


شماره ثبت:
350287
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1388/3/11
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان شهيد خالد اسلامبولي-خيابان نوزدهم-پلاك 22-طبقه زير زمين- 1513843611

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی مشرقی آرانی 1456486
آقای عباس خسروانی 1456488
آقای محسن فدوی 1456488
علی زارعی 1717197
آقای محمد حسن مقارئی 1717197
مهدی سیف علیشاهی 1717197
آقای احمد فتاح پور 1717197
آقای محبوب جلیل پور ثمرین 9724060
علیرضا ابراهیم پور ب 12950630
حمیدرضا مهرعلی 12950630
آقای کیومرث سلیمانی نژاد 12950630
آقای محمود اخلاقی 12950630
آقای محمد بیگدلی 12950630
آقای جمشید خوشنویسان 12950630
آقای رحیم طاهری 13518253
محمدباقر اکرم 13518253
داود عیسی زاده 13518253
بهزاد فروغی 13518253
آقای بهمن اسکندری 13518253
آقای میر فیض فلاح 13518253
آقای محمد صالحی تبار 13518253
آقای سعید مصباح 13518253
منصور ترکاشوند 13518253

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 672837
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی , آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۴/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۰۱۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200599
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محسن فدوی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۰۵۳۲۲۱۷۵۶۱ آقای عباس خسروانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ علی طایفه به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی۵۸۰۹۶۱۱۱۱۷ محمدحسن مقارئی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی۴۳۲۱۹۱۹۹۹۱ علی زارعی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی۳۲۵۶۶۹۴۶۷۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۶۷۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456486
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ و مجوز شماره ۳۱۴۸۷۹ مورخ ۲۴/۲/۹۲ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند شناسه ملی بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره برای ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ شرکت چاپ بانک ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ شرکت ساختمانی بانک ملت شناسه ملی ۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ شرکت بهسازان ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ بسمت اعضا هیئت مدیره برای ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۶۳۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456488
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۲ و مجوز شماره ۲۴/۲/۹۲ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن فدوی کد ملی ۰۵۳۲۲۱۷۵۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت گروه مالی ملت آقای عباس خسروانی کد ملی ۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از چاپ بانک ملت آقای علی زارعی بشماره ملی ۳۲۵۶۶۹۴۶۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از بهسازان ملت آقای احمد فتاح پور ۳۲۵۶۲۲۱۸۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان آقای محمد محسن مقارئی بشماره ملی ۴۳۲۱۹۱۹۹۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بنمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بهادار و قراردادها با امضا مدیرعامل و احد از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین مکاتبات با مراکز نقل و انتقال نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی باامضا آقایان حسین همایون مقدم و سعید مصباح با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۶۳۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717197
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۰۵۵۱۹ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی سیف علیشاهی به شماره ملی ۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ بجای آقای عباس خسروانی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محسن فدوی به شماره ملی ۰۵۳۲۲۱۷۵۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سیف علیشاهی به شماره ملی ۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی زارعی به شماره ملی ۳۲۵۶۶۹۴۶۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد فتاح پور به شماره ملی ۳۲۵۶۲۲۱۸۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن مقارئی به شماره ملی ۴۳۲۱۹۱۹۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، بهادار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و احد از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۱۰۲۲۶۸۷۹۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405379
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۶۳۲۷۸ مورخ ۳/ ۱۰/ ۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی ش م ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۴۷۷۵۸۳۸۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413287
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۶۳۲۷۸ مورخ ۳/ ۱۰/ ۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی ش م ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۴۷۷۵۸۳۸۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724060
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۷۷ با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی و شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت۴۵۲۳۵ با نمایندگی آقای عباس خسروانی و شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص به شماره ثبت۷۰۱۰۴ با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی و شرکت بهسازی مشارکتهای ملت سهامی عام به شماره ثبت۷۱۶۷۰ با نمایندگی خانم مهوش لطف الهی اصل و شرکت بهسازان ملت سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۰۶۳۱ با نمایندگی آقای علیرضا ابراهیم پور تا تاریخ۲۸/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۹/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10173595
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۳/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خ خالد اسلامبولی، ک۱۹ پ۲۲ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱۷/۵/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195152
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۳/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پور ثمرین به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۱۷/۵/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757933
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۰۲۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهسازان ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زراعی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس خسروانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ساختمانی بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام با نمایندگی آقای علی طایفه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن مقارئی به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۱۰۴ به سمت مدیرعامل در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10903827
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهسازان ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا ابراهیم پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام با نمایندگی آقای علی طایفه بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس خسروانی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن مقارئی به نمایندگی از شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۱۰۴ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۱/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11035496
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۰۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهسازان ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای موسی عبدالعلی زاده صالح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام با نمایندگی آقای علی طایفه به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس خسروانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن مقارئی به نمایندگی از شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص به شماره ثبت۷۰۱۰۴ به سمت مدیرعامل. در تاریخ۰۹/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950630
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز بانک مرکزی به شماره ۱۳۰۳۲۴/۹۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ابراهیم پور به شماره ملی ۰۰۵۱۲۰۶۲۵۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محمود اخلاقی به شماره ملی ۴۵۶۹۳۸۱۷۳۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا مهر علی به شماره ملی ۰۰۳۲۳۱۷۱۹۰ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به سمت عضو هیات مدیره وآقای محمد بیگدلی به شماره ملی۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای کیومرث سلیمانی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۱۲۳۰۵۰۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء‌های مجاز شرکت به شرح موارد ذیل تعیین گردید: - ۱ - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، قراردادها و سایر آوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - ۲ – مکاتبات با مراکز نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، با امضای دو نفر از آقایان سعید مصباح با کد ملی ۰۹۳۱۴۶۰۲۰۴ و آقای جمشید خوشنویسان با کد ملی ۰۰۵۰۹۲۲۴۲۴همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. - ۳ - آوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - ۱ - عقد هر گونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره درخصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه. - ۲ - اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات لیزینگ. - ۳ - انعقاد قرارداد فروش و اعطای تسهیلات تا سقف پانزده میلیارد ریال در قالب دستورالعمل‌های مربوطه با اشخاص حقیقی و سقف چهل میلیارد ریال با اشخاص حقوقی و اصلاحیه‌های بعدی آن تا سقف ۲۵٪ افزایش یا کاهش و در قبال وثایق مورد قبول. - ۴ - انجام مطالعات و بررسی‌های لازم درخصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه متقاضیان دریافت تسهیلات به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هر چه بیشتر شرکت. - ۵ - تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه‌های داخلی، مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب. - ۶ - پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیات مدیره جهت تصویب. - ۷ - تعیین کارشناسان مورد نیاز شرکت و نیز تعیین حق الزحمه آنها بر اساس تعرفه قانونی. - ۸ - تقاضای صدور انواع ضمانت نامه‌های بانکی صادره توسط بانک‌های معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تسهیلات دریافتی متقاضیان و طرف قراردادهای شرکت. - ۹ - تقلیل و ابطال ضمانت نامه‌ها و فک رهن از اموال و وثایق سپرده شده توسط دریافت کنندگان تسهیلات. - ۱۰ - انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش ملزومات اداری، مایحتاج روزانه و خدمات کارشناسی با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه. - ۱۱ - پیشنهاد ایجاد شعبه، نمایندگی و کارگزاری یا جمع آوری آنها به هیات مدیره. - ۱۲ - انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آنها به منظور تنظیم و ثبت اسناد رسمی و معاملات و قراردادها یا ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت با حق تعیین نماینده جهت امضاء ذیل مکاتبات مربوطه و امضاء دفاتر و اسناد. - ۱۳ - تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه عملیات سالیانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیات مدیره جهت تصویب. - ۱۴ - تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری. - ۱۵ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه‌های داخلی شرکت و مقررات مربوطه. - ۱۶ - توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستاجرین و بدهکاران شرکت اعم از قراردادهای جاری، پایان یافته و تسویه نشده و نیز اتخاذ تصمیم درخصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت بر اساس اصول ذیل: - ۱۶ - ۱ - بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف دویست میلیون ریال. - ۱۶ - ۲ - بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم مازاد بر دویست میلیون ریال با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تائید مدیرعامل و تصویب هیات مدیره. - ۱۶ - ۳ - در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره می‌باشد. - ۱۷ - استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، کارانه، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها. - ۱۸ - محاسبه و پرداخت کارانه به کارکنان بر اساس آیین نامه مصوب هیات مدیره. - ۱۹ - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - ۲۰ - افتتاح و بستن هر نوع حساب نزد کلیه بانک‌های داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات ذیربط جهت اداره امور شرکت. - ۲۱ - اخذ هر گونه تسهیلات از بانک‌ها و یا موسسات اعتباری معتبر با هر گونه شرایطی که مقتضی منافع شرکت باشد. - ۲۲ - پیشنهاد استقراض از طریق انتشار آوراق مشارکت، اجاره و سایر آوراق بر اساس نیازهای شرکت و پیشنهاد افزایش سرمایه به هیات مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت. - ۲۳ - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست آوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهد آور آن. - ۲۴ - خرید و فروش آوراق مشارکت، آوراق اجاره، سایر آوراق بهادار و نیز سهام مناسب شرکت‌ها. - ۲۵ - ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت بر اساس مصوبات هیات مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهد آور شرکت. - ۲۶ - در صورت لزوم به امانت گذاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق امانات بانک‌ها با حق استرداد آنها به شرکت. - ۲۷ - انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب. - ۲۸ - پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب مجمع فوق العاده. - ۲۹ - نمایندگی شرکت در کلیه دادگاه‌ها، مراجع قضایی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت یا اعطای نمایندگی در اینخصوص به کارکنان واجد شرایط و همچنین انتخاب وکلای دادگستری و عزل ایشان. - ۳۰ - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی، فرجام، اعاده، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل به غیر ولو کرارا، تعیین کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاه‌ها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداری‌ها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی می‌باشند. - ۳۱ - بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (باستثنای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حساب‌های بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمنا در مواردی که هیات مدیره براساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود. پ۹۵۰۵۱۶۷۱۹۱۱۶۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518238
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۸۱۳۶/۹۶ مورخ ۳/۴/۹۶ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۲۶۱۴۱۹۵۶۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518253
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۸۱۳۶/۹۶ مورخ ۳/۴/۹۶ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهمن اسکندری به شماره ملی۰۵۳۰۶۲۲۰۵۱به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رحیم طاهری به شماره ملی ۲۲۴۹۶۸۳۱۳۱به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای میرفیض فلاح به شماره ملی۲۷۲۰۷۵۰۴۸۴ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد باقر اکرم به شماره ملی ۴۵۶۹۳۱۱۹۲۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد صالحی تبار به شماره ملی ۵۳۸۸۸۴۱۴۴۸ به نمایندگی از شرکت چاپ ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضا‌های مجاز شرکت به شرح موارد ذیل تعیین گردید: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک سفته قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره به نحوی که یکی از آنها رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره باشند، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات با مراکز نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی با امضای دو نفر از آقایان محمد صالحی تبار با کد ملی ۵۳۸۸۸۴۱۴۴۸ (مدیرعامل) داود عیسی زاده با کد ملی ۲۷۳۹۸۲۰۴۵۳ سعید مصباح با کد ملی ۰۹۳۱۴۶۰۲۰۴ جمشید خوشنویسان با کد ملی۰۰۵۰۹۲۲۴۲۴ بهزاد فروغی با کد ملی ۱۸۲۹۰۷۱۱۱۴و منصور ترکاشوند با کد ملی ۳۹۳۱۷۸۲۵۵۷ همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۲۶۲۰۵۷۵۳۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980392
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۹۸۱۳۶/۹۶ مورخه۰۳/۰۴/۹۶ اداره مجوز‌های بانکی بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی نتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی زیر برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ شرکت بیمه ما (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲ شرکت بهسازان ملت (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) به شماره شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵ پ۹۷۰۱۲۷۵۸۴۳۶۰۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه