بانک شهر

شرکت بانک شهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103886081
تهران-شهيد سپهبد قرني-كوچه شهيد وحيدرضا دهقاني نيا(خسرو)-خيابان شهيد سپهبد قرني-پلاك 147-طبقه سوم 1584643114
6
افراد
17
آگهی‌ها
342446
شماره ثبت
1387/11/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 617049
آگهی تاسیس شعبه شرکت بانک شهر سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی بازار پردیس ۲ غرفه شماره ۳ تاسیس گردید. ش۸۶۶۶۲۰۱۰۱۳۱۱۱۰۳۷۰۲۹۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756497
آگهی تغییرات شرکت بانک شهرسهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۴۵۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028641
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره ثبت۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرویس بیمه شهر سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی خامی به سمت رئیس هیئت مدیره و سازمان شهرداری تهران با نمایندگی آقای غلامرضا حاجی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات اداری شهر سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامحسین مظفری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صندوق ذخیره کارکنان شهرداری با نمایندگی آقای محسن علی حسینی به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان شهرداری شیراز به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان شهرداری تبریز به نمایندگی آقای خیراله بیرانوند به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان شهرداری مشهد به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان شهرداری قم به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و سازمان شهرداری اصفهان به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای غلامرضا حاجی زاده به نمایندگی از سازمان شهرداری تهران به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۲۰۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512430
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و مجوز شماره ۸۴۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین محمد پورزرندی به کد ملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مشترک توسط مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در صورت عدم حضور، یکی از اعضای هیأت مدیره و یا توسط اشخاصی که هیأت مدیره تعیین و تفویض می‌نماید همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه نامه‌های اداری به امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و یا توسط اشخاصی که هیأت مدیره تعیین و تفویض می‌نماید همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پیرو آگهی شماره ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۲۶۸۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۳ اعضای هیات مدیر تا تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱بشرح ذیل انتخاب گردیدند شهرداری تهران صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران شرکت خدمات اداری شهر شهرداری اصفهان شهرداری قم شهرداری کرج شهرداری قزوین و اعضای علی البدل هیات مدیره نیز بشرح ذیل انتخاب گردیدند شهرداری مشهد و شهرداری شیراز پ۹۳۰۴۱۸۲۹۵۷۴۲۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597895
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۲۱۳۰۱مورخ ۴/۵/۱۳۹۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مرتضی خامی به نمایندگی از شرکت خدمات اداری شهر به سمت رئیس هیأت مدیره، حسین محمد پورزرندی به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره، غلامحسین مظفری به نمایندگی از سازمان شهرداری تهران به سمت عضو هیأت مدیره، خیراله بیرانوند به نمایندگی از سازمان شهرداری کرج به سمت عضو هیأت مدیره، اختیارات هیأت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه از بند (۱) الی (۱۹) به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۳۰۶۰۹۲۲۷۱۵۱۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664344
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ با شناسه ملی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۱۸۸۲۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716008
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۶۱۳۲۹مورخ ۱۶/۶/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به کدملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌ها شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۹۰۹۴۹۶۳۵۲۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720305
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ و مجوز شماره ۱۸۲۲۱۰/۹۳ مورخه ۵/۷/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۲۸۶۰۵۱ , ۱۲۱ مورخه ۸/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به مبلغ ۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی که مبلغ ۲۷۲۰۸۶۲۸۹۳۸۵۵ ریال آن طی گواهی شماره ۵۶۹۱۹/۹۳ مورخ ۲۵/۴/۹۳ بانک شهر شعبه مرکزی به کد شعبه ۲۰۱نقدا واریز و مبلغ ۱۱۷۹۱۳۷۱۰۶۱۴۵ ریال آن از محل مطالبات حال شده سهامداران پرداخت شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل افزایش سرمایه در تاریخ فوق الاشاره تکمیل امضا گردیده است. پ۹۳۰۹۱۲۳۶۶۴۵۴۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9713304
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره ثبت۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی , آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842693
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10023028
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری شهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۴۲۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۸۸ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به دو میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۴۰۵۴ مورخ ۵/۵/۸۸ بانک مرکزی شعبه مرکزی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289510
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری شهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای اصغر هشی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «همشهری» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567288
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حاجی زاده به شماره ملی۱۹۵۰۳۶۵۹۷۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. در تاریخ۱۳/۰۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10595845
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775702
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری شهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. ۲ نام شرکت به 'بانک شهر' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959275
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری شهر سهامی عام بشماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۹۵ ریال طی گواهی شماره ۶۳۲۱۴۰۵۳۶ مورخ ۳۰/۲/۸۸ بانک ملت شعبه سپهبد قرنی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۳۰/۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558257
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ و نامه‌های شماره ۱۴۸۳۰۹/۹۶مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ و ۱۰۹۳۶۵/۹۶ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیر الانتشار همشهری و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌ها شرکت انتخاب گردید. آقایان حسین محمدپورزرندی ک. م ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰، مرتضی خامی ک. م ۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰ و سیدمحمدمهدی احمدی ک. م۰۰۶۱۹۹۵۱۹۳ توسط بانک مرکزی ج. ا. ا بر اساس مجوز شماره ۹۵/۲۶۹۱۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ و جناب آقای احمد درخشنده، ۱۲۲۹۴۵۴۱۵۲ بر اساس مجوز شماره ۹۵/۴۱۲۲۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند پ۹۶۰۵۲۳۶۳۹۳۷۵۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک