شرکت صنایع لاستیکی سهند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103858909


شماره ثبت:
7019
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1338/9/18
آدرس:
تهران بزرگراه اشرفي اصفهاني خيابان پيامبر شرقي خيابان حاجي زاده نبش كوچه شفق پلاك 18 طبقه پنجم 1471755496

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد رضا خاکپور 712722
حجت اله محمدیان پور 712722
آقای اسدالله تابع 1265320
آقای حسن وفائی 1265320
علی ممیزان 1265320
آقای بلال اسکندری 1265320
آقای سیروس امامی 10411700
رضا عموزاده خلیلی 10411700
محمود شیرزاددولت آبادی 11056062
جعفر معلم زاده حقیقی 12905942
آقای عباس قنبری کاشی 12905942
محمدرضا تابش اکبری 12905942
محمد نیکو بخت 13091272
حسام معتضدیان قمی 13091272
آقای نیما مومنی زاده 13680885
داود رحمانی 13680885

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 644886
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۱۰/۹۰ که با حضور اکثریت صاحبان سهام در محل مقرر پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون تجارت منعقد و نسبت به افزایش سرمایه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام افزایش و ماده پنج اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ۲ شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. ش۱۴۰۳۲۴۹ اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712722
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۰۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به ش م ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کربن ایران به ش م ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ به نمایندگی حجت اله محمدیان پور به ک م ۳۳۴۰۳۴۲۳۶۹ و شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به ش م ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به نمایندگی نیما مؤمنی زاده به ک م ۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷ و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به نمایندگی بلال اسکندری به ک م ۶۲۱۹۸۲۶۷۸۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به ش م ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ به نمایندگی محمودرضا خاکپور به ک م ۲۱۲۱۳۷۵۱۷۱ و شرکت گسترش تجارت هامون به ش م ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ به نمایندگی محمود شیرزاددولت آبادی به ک م ۰۳۲۲۵۶۱۷۲۸. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۵۶۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192056
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن وفایی با ش. ملی ۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳ به نمایندگی از شرکت کربن ایران با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و نیما مومنی زاده با ش. ملی ۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بلال اسکندری با ش. ملی ۶۲۱۹۸۲۶۷۸۷ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. پ۱۷۱۱۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265320
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسدالله تابع به کدملی ۲۹۷۰۱۰۰۰۰۲ به عنوان نماینده شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) در هیئت مدیره شرکت صنایع لاستیکی به جای آقای محمود شیرزاد دولت آبادی انتخاب گردید بنابراین هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای علی ممیزان ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ نماینده شرکت توسعه صنعت شیمیایی (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن وفایی ۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳ نماینده شرکت کربن ایران (سهامی عام) (شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما مومنی زاده ۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بلال اسکندری ۶۲۱۹۸۲۶۷۸۷ نماینده شرکت صنایع پتروشیمی (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسداله تابع ۲۹۷۰۱۰۰۰۰۲ نماینده شرکت گسترش هامون (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۵۳۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656660
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کربن ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ پ۹۳۰۷۱۶۱۷۷۲۹۱۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9813655
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۹/۲/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ماده ۲۲ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10165686
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام ثبت شده به شماره۷۰۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۰ حجت الله محمدیان پور به کدملی ۳۳۴۰۳۴۲۳۶۹ به جای سیروس امامی به نمایندگی جدید شرکت کربن ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10411700
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سیروس امامی به ش ملی ۲۰۶۰۳۸۴۴۶۱ به نمایندگی از شرکت کربن ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و حجت اله محمدیان پور به ش ملی ۳۳۴۰۳۴۲۳۶۹ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت هامون به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بلال اسکندری به ش ملی ۶۲۱۹۸۲۶۷۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نیما مومنی زاده به ش ملی ۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره و رضا عموزادخلیلی به ش ملی ۴۵۶۹۲۱۸۶۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها و اوراق بهادار چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10530687
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کربن ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۱۱۱۸۸۳۷ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ شرکت گسترش تجارت هامون به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۱۷۰. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757525
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۱۰/۹۰ که با حضور اکثریت صاحبان سهام در محل مقرر پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون تجارت منعقد و نسبت به افزایش سرمایه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام افزایش و ماده پنج اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ۲ شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11056062
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ محمود شیرزاددولت آبادی به کدملی ۰۳۲۲۵۶۱۷۲۸ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت هامون به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ به جای حجت اله محمدیان پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653907
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان پیامبر شرقی خیابان حاجی زاده نبش کوچه شفق پلاک ۱۸ طبقه پنجم کدپستی۱۴۷۱۷۵۵۴۹۶ تغییر یافت. پ۹۴۱۱۲۱۹۸۳۱۹۶۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855123
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت گسترش تجارت هامون با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ شرکت کربن ایران با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۲۵۳۷۸۵۹۴۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905942
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیأت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: جعفر معلم زاده حقیقی با شماره ملی ۰۹۳۷۴۶۵۵۷۷ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت هامون با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ حسام معتضدیان قمی با شماره ملی ۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ نیما مومنی زاده با شماره ملی ۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ محمد رضا تابش اکبری با شماره ملی ۰۰۴۲۵۹۴۷۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت کربن ایران با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ عباس قنبری کاشی با شماره ملی ۰۰۷۶۴۶۷۵۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بند‌های ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: ۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص، صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی به نیابت از طرف هیأت مدیره. ۲. پیشنهاد آیین نامه‌های شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب و یا اصلاح ۳. نصب و یا عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و دستمزد و پاداش ترفیع و تنبیه، و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها براساس ایین نامه‌های موجود درشرکت. ۴. تهیه بودجه سالانه و ارائه به هیأت مدیره تصویب ۵. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و موسسات غیرقانونی دیگر ۶. دریافت مطالبات و پرداختن دیون شرکت. ۷. اختیار انجام هزینه تا سقف ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون تومان) ۸. تعهد، ظهر نویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری مربوط به شرکت با رعایت نحوه امضای اوراق و اسناد تعهدآور. ۹. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری درایران و خارج از ایران. ۱۰. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد وچه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره مشروط به آنکه موضوع در اولین جلسه هیأت مدیره از طرف مدیرعامل مطرح و به تصویب برسد. ۱۱. به امانت گذاردن هرنوعاسناد و مدارک و وجوه شرکت درصندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها ۱۲. تحصیل تسهیلات ازبانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست واخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان وسود و کارمزد مشروط بر آنکه قبلا در جلسه هیأت مدیره به تصویب رسیده باشد. ۱۳. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت جه کیفری وچه حقوقی در هریک از مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، قرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرادادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب وعزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۴. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره جهت تصویب و ارائه آن به بازرس و حسابرس ۱۵. تنظیم صورتهای مالی میاندوره در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره. ۱۶. پیشنهاد برگزاری کلیه مجامع به هیأت مدیره و تعیین دستور جلسه. پ۹۵۰۴۲۱۵۲۸۳۳۹۴۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062758
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

با بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۵ و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی طی شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۵۰۷۴ مورخ ۲۶/۴/۹۵ صادر می‌گردد. پ۹۵۰۷۱۷۸۰۹۹۴۲۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091272
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا تابش اکبری با شماره ملی ۰۰۴۲۵۹۴۷۳۱ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت کربن ایران (شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷) - حسام معتضدیان قمی با شماره ملی ۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰) - نیما مومنی زاده با شماره ملی ۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹) - عباس قنبری کاشی با شماره ملی ۰۰۷۶۴۶۷۵۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت گسترش تجارت هامون (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰) - محمد نیکو بخت با شماره ملی ۰۰۶۳۸۶۰۴۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰) تعیین گردیدند. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۳۸۷۸۸۲۷۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170449
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ و اجازه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ و مجوز شماره ۰۷۴/۲۲۲۳۹۱ , ۹۵۹ مورخه ۰۲/۰۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۵۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده (مبلغ ۶۰۷۶۸۲۵۴۳۰۶ ریال) و آورده نقدی (مبلغ ۹۲۳۱۷۴۵۶۹۴ ریال) و سود انباشته (مبلغ ۱۴۰۰۰۰ میلیون ریال) افزایش یافته و مبلغ ۹۲۳۱۷۴۵۶۹۴ ریال بموجب گواهی شماره ۲۰۱ / ۹۵ ص / ۳۴۰ مورخ ۱۴/۷/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه کردستان پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۹۱۵۸۰۸۵۴۴۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466578
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۲۱۳۱۳۶۵۰۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13680885
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای نیما مومنی زاده با شماره ملی ۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ اقای داود رحمانی با شماره ملی ۲۱۸۰۰۶۷۱۲۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ اقای عباس قنبری کاشی با شماره ملی ۰۰۷۶۴۶۷۵۴۶ به سمت عضوهیئت مدیره به نمایندگی از طرف گسترش تجارت هامون به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ اقای محمد نیکوبخت با شماره ملی ۰۰۶۳۸۶۰۴۷۳ به سمت عضو موظف هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ کلیه قرارداد‌ها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت و کلیه چکها بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۶۰۸۰۷۲۶۷۱۷۹۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087436
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیات مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند.: شرکت کربن ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ پ۹۷۰۴۰۲۷۰۴۹۹۳۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه