شرکت نیر پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103858892


شماره ثبت:
6076
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1337/2/23
آدرس:
تهران م ونك خ وليعصر روبروي پارك ملت خ ارمغان غربي نبش ك مهرشاد ش 38 1967843116

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محسن میززائی 9936604
ناصر توفیقی داریان 9936604
عباس علی آبادی 9936604
محمد بهمن پور 10273327
محمد بهمن پور 10423352
آقای وحید معیر 12707671
ابراهیم شامخی 12707671
ابوالفضل عسگری 14079944
بهروز جباری 14079944
آقای مجتبی غروی 14079944

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 717050
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارسسهامی عام به شماره ثبت۶۰۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز جباری به کدملی ۰۵۳۰۴۳۷۹۳۷ به جای ناصر توفیقی داریان به نمایندگی شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه ۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد بهمن پور به کدملی ۰۳۲۱۲۳۲۸۶۰ به جای محمدعلی منتظری به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۹۹۸۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737021
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به ش م ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بیات رایان به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۸۸۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749063
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس (سهامی عام) به شماره ثبت۶۰۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۹۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مدیریت و اجرای طرح‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و کارخانجات به صورت کلید در دست از مرحله امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما و انجام فعالیت‌های طراحی و مهندسی، تامین قطعات و تجهیزات، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، تامین مالی، مشارکت و سرمایه گذاری‌های مستقیم در پروژه‌ها با استفاده از شیوه هایی نظیر: ساخت، تملک، بهره برداری (B. O. O) و ساخت، بهره برداری، واگذاری (B. O. T) و روش‌های مشابه در داخل و خارج کشور و انجام کلیه امور مالی و بازرگانی، مدیریت منابع و بهره گیری از سازندگان داخل و خارج کشور و همچنین کلیه فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم که به تحقق اهداف شرکت می‌انجامد و مباشرت به هر فعالیتی از جمله زمینه‌های ذیل: طراحی و مهندسی، خدمات بازرگانی و تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی، مدیریت پروژه‌ها و نظارت بر کیفیت و کمیت در دوره ساخت، نصب و راه اندازی و بهره برداری، هماهنگی بین مشاوران، سازندگان و اجرا کنندگان طرح، طراحی تجهیزات خدمات پس از فروش شامل بهره برداری، تامین قطعات یدکی، تعمیرات موردی و سرویس‌های ادواری، ارتقاء و نوسازی، تامین سرمایه مالی از منابع داخل و خارج کشور به منظور فعالیت در زمینه موضوع شرکت، مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات داخل و خارج کشور، همکاری و مشارکت با هر شرکت و موسسه‌ای و سازمانی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت می‌نماید. سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در هرگونه فعالیتی که به موضوع شرکت مرتبط باشد. درخواست و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت، واردات و صادرات وسایل و ابزار و ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت، انجام هرگونه فعالیت دیگری که در راستای رسیدن به اهداف سازمان در زمینه‌های فوق موثر باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۲۲۳۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116758
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۷ بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ۱۶۷۴۹۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177539
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام با شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس سهامی خاص ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴ شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا سهامی خاص ۱۰۱۰۲۹۴۹۰۴۳ شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا سهامی خاص ۲۲۷۹۲۱۵۵۲۷ شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو سهامی خاص ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲ پ۱۷۰۵۱۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203223
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای بهروز جباری ۰۵۳۰۴۳۷۹۳۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقایان وحید معیر ۲۶۴۹۰۷۱۷۶۱ محمد بهمن پور ۰۳۲۱۲۳۲۸۶۰ و سید علی بنی هاشمی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۱۵۹۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236452
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۳۱۱۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691988
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۹۵۱۵۷۶۸۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725220
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و شرکت مهندسی وساخت ژنراتور مپنا پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴ وشرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ وشرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۵۵۶۸ و شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲ به سمت اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. پ۹۳۰۹۱۷۴۶۱۶۲۲۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845935
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به ش م ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بیات رایان به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936604
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۶۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: محسن میرزایی به کد ملی۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به جای امان اله نیک نفس کرمانی به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۲۲۹۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. عباس علی آبادی به کد ملی۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر توفیقی داریان به کد ملی۰۰۴۰۰۲۴۱۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273327
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۶/۹۱ سید علی بنی هاشمی به ک م۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به جای محسن میرزائی به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به ش م۱۰۱۰۲۰۲۲۹۷۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10423352
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت۶۰۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز جباری به کدملی ۰۵۳۰۴۳۷۹۳۷ به جای ناصر توفیقی داریان به نمایندگی شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه ۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد بهمن پور به کدملی ۰۳۲۱۲۳۲۸۶۰ به جای محمدعلی منتظری به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10474155
آگهی تصمیمات در شرکت نیر پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده محل شرکت به تهران م ونک خ ولیعصر روبروی پارک ملت خ ارمغان غربی نبش ک مهرشاد ش ۳۸ کدپستی ۱۹۶۷۸۴۳۱۱۶ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483026
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و مهندسی و ساخت ژنواتور مپنا پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴ و مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ و مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۹۷۵ و احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10747519
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065507
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس (سهامی عام) به شماره ثبت۶۰۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۹۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مدیریت و اجرای طرح‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و کارخانجات به صورت کلید در دست از مرحله امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما و انجام فعالیت‌های طراحی و مهندسی، تامین قطعات و تجهیزات، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، تامین مالی، مشارکت و سرمایه گذاری‌های مستقیم در پروژه‌ها با استفاده از شیوه هایی نظیر: ساخت، تملک، بهره برداری (B. O. O) و ساخت، بهره برداری، واگذاری (B. O. T) و روش‌های مشابه در داخل و خارج کشور و انجام کلیه امور مالی و بازرگانی، مدیریت منابع و بهره گیری از سازندگان داخل و خارج کشور و همچنین کلیه فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم که به تحقق اهداف شرکت می‌انجامد و مباشرت به هر فعالیتی از جمله زمینه‌های ذیل: طراحی و مهندسی، خدمات بازرگانی و تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی، مدیریت پروژه‌ها و نظارت بر کیفیت و کمیت در دوره ساخت، نصب و راه اندازی و بهره برداری، هماهنگی بین مشاوران، سازندگان و اجرا کنندگان طرح، طراحی تجهیزات خدمات پس از فروش شامل بهره برداری، تامین قطعات یدکی، تعمیرات موردی و سرویس‌های ادواری، ارتقاء و نوسازی، تامین سرمایه مالی از منابع داخل و خارج کشور به منظور فعالیت در زمینه موضوع شرکت، مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات داخل و خارج کشور، همکاری و مشارکت با هر شرکت و موسسه‌ای و سازمانی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت می‌نماید. سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در هرگونه فعالیتی که به موضوع شرکت مرتبط باشد. درخواست و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت، واردات و صادرات وسایل و ابزار و ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت، انجام هرگونه فعالیت دیگری که در راستای رسیدن به اهداف سازمان در زمینه‌های فوق موثر باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707671
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: عباس علی آبادی به کدملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ به عنوان رئیس هیات مدیره. بهروز جباری به کدملی ۰۵۳۰۴۳۷۹۳۷ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲) با شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. وحید معیر به کدملی ۲۶۴۹۰۷۱۷۶۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴ و محمد بهمن پور با کدملی ۰۳۲۱۲۳۲۸۶۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران – مپنا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و ابراهیم شامخی به کدملی ۱۲۶۱۸۲۸۶۴۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۵۵۶۸ به عنوان اعضای هیات مدیره. - کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیات مدیره و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. - حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط و استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشتگی و مستمری وراث آنان. تعیین انعام و پاداش و ترفیع برای کارکنان بمنظور ایجاد انگیزش و بالابردن بهره وری مازاد بر آنچه رویه شرکت می‌باشد. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد پس از تصویب هیات مدیره و با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا «. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا» و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا «و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا»، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور. پ۹۴۱۲۲۲۴۹۰۴۹۱۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279924
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهراد مشار (به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹) به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا (به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378362
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی غروی با کد ملی ۰۳۸۳۵۶۴۰۵۰ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۵۵۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۱۲۰۴۶۰۵۰۶۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602043
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا «پارس» به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴ شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا «توگا» به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۵۵۶۸ شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا «توسعه دو» به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار (به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۰۷۱۰۱۹۶۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079944
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ به نمایندگی عباس علی آبادی به کد ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲ به نمایندگی بهروز جباری به کد ملی ۰۵۳۰۴۳۷۹۳۷ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴ به نمایندگی ابوالفضل عسگری به کد ملی ۰۴۵۱۲۱۳۷۰۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به نمایندگی مجتبی غروی به کد ملی ۰۳۸۳۵۶۴۰۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۵۵۶۸ به نمایندگی محمد بهمن پور به کد ملی ۰۳۲۱۲۳۲۸۶۰بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۷۰۳۲۸۱۰۶۷۹۲۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188008
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل معین و از طرف هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط و استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشتگی و مستمری وراث آنان. ۳. تعیین انعام و پاداش و ترفیع برای کارکنان بمنظور ایجاد انگیزش و بالابردن بهره وری مازاد بر آنچه رویه شرکت می‌باشد. ۴. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ۵. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۶. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۷. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ۸. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. ۹. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۱۰. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد پس از تصویب هیات مدیره و با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ۱۱. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا «. ۱۲. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. ۱۳. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا» و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا «و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا»، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۱۴. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور. پ۹۷۰۶۰۵۴۹۶۶۸۲۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235063
آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۷۰۷۹۵۶۲۹۳۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه