شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103843971


شماره ثبت:
268221
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1385/1/29
آدرس:
خ استاد نجات الهي خ سپند پلاك 53 1598818411

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مجید ادریس آبادی 1136180
آقای احسان خادم 1136180
عبداله طواف 1136180
آقای بهنام توکلی 1136180
محسن معماری 1136180
علی مهجور 1394057
لیلا بنددار 9791592
آقای اصغر حسینی 9791592
ابوالفضل رستمی 9791592
آقای محمدرضا گلچین‎پور 9791592
زینب قیمتی 9791592
آقای امیرمحمد مقدم پور 9791592
علی اصغر عادلیان 14113209
مجید عادلیان 14113209
آقای مسعود میرزائی 14113209
تقی گلرخسار 14113209
آقای علیرضا محمدی نیک 14113209

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1136180
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله طواف به ش ملی۵۲۷۹۵۰۲۴۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مجید ادریس آبادی به ش ملی۰۵۳۲۸۹۶۴۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و بهنام توکلی به ش ملی۰۰۶۱۸۱۵۹۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا محمدی نیک به ش ملی۰۰۶۱۶۸۷۰۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان خادم به ش ملی۳۲۵۶۴۴۱۹۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو و تقی گلرخسار به ش ملی۰۰۴۵۸۹۲۱۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن معماری به ش ملی۰۰۴۳۳۷۱۰۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک , سفته , بروات و اوراق تعهدآور و عادی و اداری و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۸۵۶۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287424
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۷/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید: تهاتر و معاملات پایاپای داخلی و خارجی و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۵۵۲۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394057
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه اصلاح گستران امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ به عنوان بازرس اصلی و علی مهجور به شماره ملی ۰۰۵۳۳۸۲۶۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۷۲۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791592
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۲۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور به کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: لیلا بنددار به کدملی ۰۰۶۷۲۲۷۴۹۱ زینب قیمتی به کدملی ۰۰۷۴۵۰۸۰۸۳ سید اصغر حسینی به کدملی ۰۴۹۰۴۷۴۴۹۷ امیرمحمد مقدم پور به کدملی ۰۰۵۴۸۸۵۶۶۳ ابوالفضل رستمی به کدملی ۰۰۶۶۱۸۹۶۸۳ سید اصغر حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره و لیلا بنددار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احسان خادم خارج از اعضا به کدملی ۳۲۵۶۴۴۱۹۸۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14113209
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند محمدرضا یثرب دوست کدم۴۳۲۳۴۵۵۱۴۳بسمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره علی اصغر عادلیان کدملی ۱۱۴۱۱۰۴۹۸۹بسمت عضو هیات مدیره تقی گلرخسار کدملی۰۰۴۵۸۹۲۱۱۳بسمت نایب رئیس هیات مدیره مجید عادلیان کدملی ۰۰۵۵۶۲۵۰۵۳بسمت رئیس هیات مدیره علیرضا محمدی نیک کدملی ۰۰۶۱۶۸۷۰۴۹بسمت عضو هیات مدیره آقای علی مهجور با ش. م۰۰۵۳۳۸۲۶۰۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود میرزایی با ش. م ۱۲۸۴۸۸۷۳۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۱۹۱۶۷۹۸۶۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه