شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103838251


شماره ثبت:
267233
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1385/1/20
آدرس:
خيابان شريعتي خيابان دفتري شرقي شماره 7 1586747911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مجتبی شیروانی هرندی 9832253
سید مجتبی فهیم هاشمی 9885898
آقای محمد کاظم 12922558
محمد رضا دولت رفتار حقیقی 12922558
سجاد سیاح 12922558
آقای محمدابراهیم منصورخاکی 12922558
آقای سعید غلامپور 12922558
آقای سعید یاسینی 12922558
آقای علی علامه راد 13204613

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1059187
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۸۳۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205506
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شعبه شرکت در واحد ثبتی کیش به آدرس جزیره کیش بلوار امیرکبیر برج صدف ششم واحد ۶۰۲ کدپستی ۷۹۴۱۷۴۵۴۳۱ تعیین گردید. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۱۸۸۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537660
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ و به موجب مجوز شماره ۲۶۲۱۲۶ , ۱۲۱ مورخه ۱۹/۱/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورت سودوزیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - اشخاص ذیل برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند: شرکت بانک اقتصاد نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ - شرکت توسعه صنایع بهشهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۴۶۴۵ - شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ - شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ - شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره. پ۹۳۰۴۳۱۲۳۷۹۶۱۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634531
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۰۳۵۹ , ۱۲۱ مورخه ۲۷/۵/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید عبدالحسین ثابت با ش م ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با ش م ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اسحاق لهراسبی با ش م ۰۰۴۴۸۶۲۶۹۵ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین با ش م ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا دولت رفتار حقیقی با ش م ۵۸۹۹۳۰۳۱۹۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با ش م ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی داداش با ش م ۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر با ش م ۱۰۱۰۲۴۶۴۶۴۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مجتبی شیروانی هرندی با ش م ۰۰۳۷۳۳۳۹۰۹ به نمایندگی از طرف بانک اقتصاد نوین با ش م ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید یاسینی با ش م ۰۰۴۳۸۴۵۸۹۴ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. انتقال وجوه بین حسابهای بانکی متعلق به شرکت مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. علاوه بر نحوه امضای فوق کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری تا سقف دویست میلیون ریال به امضای مشترک آقایان سعید یاسینی و محمدامیر آبادی با ش م ۴۳۲۱۸۹۴۰۶۹ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد: انجام کلیه امور اداری شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه و تصویب هیئت مدیره نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها اعزام کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آن هااقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … تعیین میزان استهلاک‌ها، با توجه به قوانین جاری کشور حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی‌ها پ۹۳۰۷۰۵۱۱۴۳۸۳۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9832253
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) بشماره ثبت۲۶۷۲۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۵/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مجتبی شیروانی هرندی به کدملی۰۰۳۷۳۳۳۹۰۹ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9885898
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ سید مجتبی فهیم هاشمی به ک م ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ بنمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین به ش م ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره و سعید یاسینی خارج اعضا هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12829026
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل اانتخاب گردیدند: بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی خاص) ش م ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) ش م ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص) وشرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) عضو علی البدل ش م ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ پ۹۵۰۳۱۱۳۳۹۶۹۴۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922558
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: و مجوز شماره ۹۱۰۵/۱۲۲مورخ ۱۹/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کاظم به شماره ملی۰۰۴۸۵۷۴۹۵۳ نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰سمت رییس هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم منصور خاکی به شماره ملی ۰۰۴۳۹۳۴۵۴۴ نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا دولت رفتار حقیقی به شماره ملی ۵۸۹۹۳۰۳۱۹۰ نمایندگی از طرف شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸ سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید غلام پور به شماره ملی ۰۰۵۴۲۸۷۳۹۱نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصادنوین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ سمت عضو هیئت مدیره آقای سجاد سیاح به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید یاسینی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۴۵۸۹۴به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا انتقال وجوه بین حساب‌های بانکی متعلق به شرکت، مکاتبات عادی و اداری و قرارداد‌های استخدامی و احکام کارکنان با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۴۳۰۸۴۶۳۹۸۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052182
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۴ و مجوز بورس شماره ۴۹ ۲ ۲۰۹۰۳ , ۹۵۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۱۳۴۹۹۹۳۶۳۶ ریال بموجب گواهی شماره ۱۴۹/۱۴۲/۹۵ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه نفت پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۷۱۲۲۴۳۴۵۷۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204613
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۱۸۹، ۱۲۲ مورخه ۲۵/۸/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی علامه راد دارای شماره ملی ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴) خارج از هیئت مدیره (بسمت مدیرعامل برای بقیه تصدی انتخاب شدند. آقای محمد کاظم ۰۰۴۸۵۷۴۹۵۳ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی خاص) ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد ابراهیم منصور خاکی ۰۰۴۳۹۳۴۵۴۴ به نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمدرضا دولت رفتار حقیقی ۵۸۹۹۳۰۳۱۹۰ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات وپشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص) ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سعید غلام پور ۰۰۵۴۲۸۷۳۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سجاد سیاح ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع بهشهر (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود انجام کلیه امور اداری شرکت - نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضائی: - تهیه وتنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه وتصویب هیئت مدیره. - نصب وعزل کلیه مأموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل وحقوق ودستمزدوپاداش وترفیع وترفیع وتنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آن هااز خدمت ومرخصی وباز نشستگی ومستمری وراث آنها. - اعزام کار کنان شرکت وافراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل وخارج از کشور. افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزذ بانکهاوموسسات قانونی دیگر - در یافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت: تقاضاواقدام برای ثبت هر گونه علامت ونام تجاری. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد ومدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی وبانکها واستردادآن‌ها: - آقامه هرگونه دعوای حقوقی ودفاع از دعوای حقوقی وجزایی آقامه شده از طرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکا یک حقوق واقعی یا متصور و … … - تعیین میزان استهلاک‌ها، با توجه به قوانین جاری کشور: - حفظ اموال وتنظیم فهرست داریی‌ها: - کلیه اوراق واسناد تعهد آورشرکت وهمچنین کلیه چک‌ها وبراوات وسفته‌ها وسایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهرشرکت ودر غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بامهرشرکت معتبر خواهد بود. ضمنا انتقال وجوه بین حساب‌های بانکی متعلق به شرکت، مکاتبات عادی واداری وقرار دادهای استخدامی واحکام کار کنان با امضاء مدیر عامل همراه بامهرشرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۰۰۱۳۸۷۷۹۹۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508682
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۲۰۳۷ , ۱۲۲ مورخه ۲۸/۳/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم منصور خاکی به شماره ملی ۰۰۴۳۹۳۴۵۴۴ به سمت مدیرعامل محمدرضا دولت رفتارحقیقی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین بسمت رییس هیئت مدیره فرشید هاشمیان به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدکاظم به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصاد نوین بسمت عضو هیئت مدیره محمدابراهیم منصورخاکی به نمایندگی از شرکت بانک اقتصاد نوین بسمت عضو هیئت مدیره ابراهیم میرگلوی بیات به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین بسمت عضو هیئت مدیره اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفوض شد: انجام کلیه امور اداری شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه و تصویب هیئت مدیره نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها اعزام کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت در نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ….. تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی‌ها کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمننا انتقال وجوه بین حسابهای بانکی متعلق به شرکت مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۶۰۴۲۰۸۲۹۸۹۳۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14297660
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ انتخاب گردیدند روزنامه‌های اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود (زیان) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۷۰۸۱۲۴۴۱۹۴۵۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه