شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103832786


شماره ثبت:
266156
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1384/12/10
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-سعادت آباد-خيابان شهيد برادران صرافها-خيابان سي و يكم شرقي-پلاك -46-ساختمان پرهام-طبقه اول-واحد 1- 1998815161

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای یعقوب مهدیزاده 1527519
خانم مهتاب داورزاده 1527519
آقای یاسر کارگری 1527565
علی رضائی مشکول 13103920
وعلیرضا کرمی 13204818
رضا نمک شناس 13204818
ومهدی ملائی 13204818

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1527519
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری آفتاب مازندران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. یاسر کارگری بهنمیری به کد ملی ۴۹۸۹۵۸۸۸۴۳ و یعقوب مهدیزاده به کد ملی ۵۱۹۸۶۰۴۳۵۶ و مهتاب داور زاده به کد ملی ۱۲۸۴۹۴۴۲۲۰ و شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۲۷۰ و شرکت سرمایه گذاری نو آفرینان اصفهان بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۱۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۵۰۲۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527565
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری آفتاب مازندران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یاسر کارگری بهنمیری فرزند علی اکبر به کد ملی ۴۹۸۹۵۸۸۸۴۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره معراج نادری فصیح فرزند تقی به کد ملی ۳۸۷۱۴۳۰۴۶۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا مهتاب داورزاده فرزند احمد به کد ملی ۱۲۸۴۹۴۴۲۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره یعقوب مهدیزاده فرزند حمزه به کد ملی ۵۱۹۸۶۰۴۳۵۶ بعنوان عضو هیئت مدیره امیر آشتیانی عراقی فرزند محمد به کد ملی ۰۰۷۳۱۴۶۸۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان احسان افتخاری (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به کد ملی ۰۴۵۳۵۹۹۹۳۱ بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات بامضاء ثابت آقای یاسر کارگری رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری باامضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۵۰۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103920
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲ /۱۳۹۴ شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ سمت بازرس اصلی و آقای علی رضایی مشکول فرزند مهدی به کدملی ۰۰۱۵۲۱۹۴۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۸۱۰۹۸۰۵۸۹۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204818
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا نمکشناس به شماره ملی ۳۱۱۱۱۹۹۸۸۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پردیس پرهام کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۳۹۴۴ و مهتاب داورزاده به شماره ملی ۱۲۸۴۹۴۴۲۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یعقوب مهدیزاده به شماره ملی ۵۱۹۸۶۰۴۳۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره وعلیرضا کرمی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۳۲۶۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نو آفرینان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۱۰ ومهدی ملائی به شماره ملی ۰۰۶۷۵۹۴۵۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۲۷۰ تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت نائب هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۰۰۱۶۵۲۳۸۹۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204827
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پردیس پرهام کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۳۹۴۴ و شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۱۰ و شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۲۷۰ و مهتاب داورزاده به شماره ملی ۱۲۸۴۹۴۴۲۲۰ و یعقوب مهدیزاده به شماره ملی ۵۱۹۸۶۰۴۳۵۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۰۱۶۱۹۷۳۸۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644521
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲ /۱۳۹۵ شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سنجیده روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۹۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رضایی مشکول فرزند مهدی به کدملی ۰۰۱۵۲۱۹۴۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۷۱۶۷۷۵۱۶۰۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه