شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103824880


شماره ثبت:
265221
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1384/11/25
آدرس:
تهران - بلوار آفريقا - خيابان عاطفي غربي - شماره 60 - طبقه 2 1967935855

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احمد موسوی 748030
آقای کاظم سماک 748030
افشین امینی 748030
آقای بیژن کاموری مقدم 748030
آقای حسن احمدی 748030
آقای محمد حسن غفوریان 1653353
آقای امید کاموری مقدم 1653354
آقای مظفر رستم پور 1653354
ایرج عمرانی 1653354
آقای میرحسن سیدپوراسماعیل زاد 1653354
آقای سعیدمحمد پزنده 1653354
آقای قباد چوبدار 10059821
مهدی بیرجندی 11070165
آقای علی شیعه بیگی 12943072
آقای مهدی زرندی 12943072
آقای محمد تقی ابراهیمی 12943072
آقای سیدمحمدرضا حسینی 12943072
آقای جواد خوانساری 12943083
آقای جمشید شیخ اکبری 12943083
آقای مهندس فرزاد رأفتی 12943083
آقای رضا والی زاده 12943083
آقای فریدون پورنیا 12943083
محبوبه شرکا 14196636
خانم مریم خوانساری 14253944
آقای بابک شیعه بیگی 14253944
مازیار احمدی 14253944
آقای فربد پورنیا 14253944

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 748030
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) بشماره ثبت۲۶۵۲۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بیژن کاموری مقدم به کدملی۲۶۵۹۴۸۸۶۰۶، کاظم سماک به کدملی۲۰۶۲۶۳۴۶۰۹، مظفر رستم پور به کدملی۳۲۵۵۵۹۸۶۸۰، شرکت آباد راهان پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴ به نمایندگی قباد چوبدار به کدملی۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، شرکت ناورود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲ به نمایندگی علی شیعه بیگی به کدملی۴۴۳۱۲۹۸۰۵۳، شرکت کولهام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴ به نمایندگی حسن احمدی به کدملی۵۷۸۹۸۸۷۶۹۴، شرکت ناودیس راه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۱۲۶۶ به نمایندگی جمشید شیخ اکبری به کدملی۱۴۶۵۱۵۶۸۹۵، شرکت پایاساز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۲ به نمایندگی فریدون پورنیا به کدملی۴۳۲۱۹۱۳۲۷۶، شرکت الموت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۶۵۱۸۹ به نمایندگی محمدتقی ابراهیمی به کدملی۰۵۵۹۲۷۶۰۵۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدحسن غفوریان به کدملی۴۶۰۹۳۳۹۹۶۱ و محبوبه شرکاء به کدملی۰۰۴۱۱۲۸۴۱۹ و افشین امینی به کدملی۰۹۳۷۹۶۶۹۰۸ به سمت اعضای علی البدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۹۹۷۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751043
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) بشماره ثبت۲۶۵۲۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۹۹۸۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124459
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ش م ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدبران مستقل ش م ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۸۷۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280118
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۷۵۳۰۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653353
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۵۷۹۹ , ۱۲۱ مورخ ۱/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش ثبت شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت ساختمانی کولهام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴ و شرکت پل و ساختمان الموت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۱۸۹ وشرکت کام کاو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۹۸۰ و شرکت ناورود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲ و شرکت ناودیس راه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۱۲۶۶ و آقای کاظم سماک با کدملی ۲۰۶۲۶۳۴۶۰۹ و شرکت راه سازی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰ و شرکت پایاساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۲ و آقای مظفر رستم پور به کدملی ۳۲۵۵۵۹۸۶۸۰ به عنوان اعضا اصلی و شرکت ساختمانی فیلده به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۳۹۱۵ و آقای محمد حسن غفوریان به کدملی ۴۶۰۹۳۳۹۹۶۱ به کدملی ۰۰۴۱۱۲۸۴۱۹ و محبوبه شرکا به کدملی ۰۰۴۱۱۲۸۴۱۹ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۱۴۶۰۶۶۱۸۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653354
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۸۵۷۹۹ , ۱۲۱ مورخ ۱/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج عمرانی کدملی ۲۶۴۹۶۷۹۵۹۱ بنمایندگی از شرکت کولهام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدتقی ابراهیمی کدملی ۰۵۵۹۲۷۶۰۵۲ بنمایندگی از شرکت پل و ساختمان الموت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۱۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امید کاموری مقدم کدملی ۰۴۵۱۴۳۲۸۷۸ بنمایندگی از شرکت کام کاو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۹۸۰ آقای علی شیعه بیگی کدملی ۴۴۳۱۲۹۸۰۵۳ بنمایندگی از شرکت ناورود شماره ۴۱۳۳۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲ آقای جمشید شیخ اکبری کدملی ۱۴۶۵۱۵۶۸۹۵ بنمایندگی از شرکت شرکت ناودیس راه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۱۲۶۶به سمت منشی هیئت مدیره آقای میرحسن سیدپور اسماعیل زاد کدملی ۱۳۷۷۷۶۰۱۹۷ بنمایندگی از شرکت راه سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰ آقای فریدون پورنیا کدملی ۴۳۲۱۹۱۳۲۷۶ بنمایندگی از شرکت پایاساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۳ آقای کاظم سماک با کدملی ۲۰۶۲۶۳۴۶۰۹ و آقای مظفر رستم پور با کدملی ۳۲۵۵۵۹۸۶۸۰، به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعیدمحمد پزنده با کدملی ۲۶۴۹۰۱۹۳۴۴ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق واسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۱۴۶۳۷۷۲۷۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9922148
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ و مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۵/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آرمه نو بنمایندگی مجید ابریشمی شرکت کولهام به نمایندگی حسن احمدی شرکت الموت بنمایندگی محمدتقی ابراهیمی شرکت ناورود به نمایندگی علی شیعه بیگی شرکت آباد راهان پارس به نمایندگی قباد چوبدار بیژن کاموری مقدم کاظم سماک شرکت پایا ساز به نمایندگی فریدون پورنیا سیروس پشوتن بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره مظفر رستم پور شرکت ناودیس راه بنمایندگی جمشید شیخ اکبری محمدحسن غفوریان بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10059821
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت۲۶۵۲۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: قباد چوبدار به ک م ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ نماینده شرکت آبادراهان پارس به ش م ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴ و محمدتقی ابراهیمی به ک م ۰۵۵۹۲۷۶۰۵۲ نماینده شرکت الموت به ش م ۱۰۱۰۰۹۶۵۱۸۹ حسن احمدی به ک م ۵۷۸۹۸۸۷۶۹۴ نماینده شرکت ولهام به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴ برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند که قباد چوبدار بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی ابراهیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید محمدپزنده (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10368280
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده در نتیجه صد در صد سرمایه شرکت پرداخت شده می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070165
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۵/۹۰ واصل گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به ش ملی۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655953
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی زرندی به شماره ملی ۲۸۰۲۵۱۴۶۱۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - دریافت مطالبات و پرداخت دیون - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - بلوار آفریقا - خیابان عاطفی غربی - شماره ۶۰ - طبقه ۲ کدپستی ۱۹۶۷۹۳۵۸۵۵ تغییر یافت. پ۹۴۱۱۲۴۵۵۳۱۰۳۵۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12943072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد خوانساری کدملی ۰۵۳۱۹۳۸۶۳۸نماینده شرکت هریسون (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۰۷۷۲ عضو اصلی، غیرموظف آقای ایرج عمرانی باکدملی ۲۶۴۹۶۷۹۵۹۱ نماینده شرکت کولهام (سهامی خاص) شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴ عضو اصلی، غیرموظف آقای محمدتقی ابراهیمی باکدملی ۰۵۵۹۲۷۶۰۵۲ نماینده شرکت پل و ساختمان الموت (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۱۸۹ عضو اصلی، غیرموظف آقای علی شیعه بیگی کدملی ۴۴۳۱۲۹۸۰۵۳ نماینده شرکت ناورود (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲ عضو اصلی، غیرموظف آقای جمشید شیخ اکبری کدملی ۱۴۶۵۱۵۶۸۹۵ نماینده شرکت شرکت ناودیس راه (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۱۲۶۶ عضو اصلی، غیرموظف آقای امید کاموری مقدم کدملی ۰۴۵۱۴۳۲۸۷۸نماینده شرکت کام کاو (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۹۸۰ عضو اصلی، غیرموظف آقای فریدون پورنیا کدملی ۴۳۲۱۹۱۳۲۷۶ نماینده شرکت پایاساز (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۳ عضو اصلی، غیرموظف آقای کاظم سماک کدملی ۲۰۶۲۶۳۴۶۰۹ نماینده شرکت پاست مستر (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۶۸۷ عضو اصلی، غیرموظف آقای سیدمحمدرضا حسینی کدملی ۰۰۳۶۰۳۱۴۶۱ نماینده شرکت آبادراهان پارس (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴ عضو اصلی، غیرموظف آقای جواد خوانساری (نماینده شرکت هریسون) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج عمرانی (نماینده شرکت کولهام) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید شیخ اکبرینماینده شرکت ناودیس راه به سمت منشی هیئت مدیره (برای مدت یکسال) انتخاب شدند. آقای مهدی زرندی با کدملی ۲۸۰۲۵۱۴۶۱۱به عنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق واسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۱۱۷۲۸۸۷۵۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12943083
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. شرکت آبادراهان پارس به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴ به نمایندگی آقای مهندس فرزاد رأفتی با کدملی ۰۰۷۱۷۵۵۴۰۳عضو اصلی شرکت هریسون به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۰۷۷۲ به نمایندگی آقای جواد خوانساری با کدملی ۰۵۳۱۹۳۸۶۳۸عضو اصلی شرکت کام کاو (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۹۸۰ با نمایندگی آقای رضا والی زاده با کدملی ۲۶۵۹۵۴۶۰۱۰ عضو اصلی شرکت پل و ساختمان الموت (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۱۸۹ با نمایندگی آقای محمدتقی ابراهیمی با کدملی ۰۵۵۹۲۷۶۰۵۲ عضو اصلی شرکت پاست مستر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۶۸۷ به نمایندگی آقای کاظم سماک با کدملی ۲۰۶۲۶۳۴۶۰۹ عضو اصلی شرکت ساختمانی کولهام (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴با نمایندگی آقای ایرج عمرانی با کدملی ۲۶۴۹۶۷۹۵۹۱ عضو اصلی شرکت ناورود (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲ با نمایندگی علی شیعه بیگی با کدملی ۴۴۳۱۲۹۸۰۵۳ عضو اصلی شرکت ناودیس راه (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۱۲۶۶ با نمایندگی آقای جمشید شیخ اکبری با کدملی ۱۴۶۵۱۵۶۸۹۵عضو اصلی شرکت پایاساز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۳ با نمایندگی آقای فریدون پورنیا با کدملی ۴۳۲۱۹۱۳۲۷۶ عضو اصلی آقای محمد حسن غفوریان به شماره با کدملی ۴۶۰۹۳۳۹۹۶۱ عضو علی البدل و خانم محبوبه شرکاء با کدملی ۰۰۴۱۱۲۸۴۱۹ عضو علی البدل وآقای مظفر رستم پور با کدملی ۳۲۵۵۵۹۸۶۸۰ ب عضو علی البدل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۱۱۱۹۶۴۲۸۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550899
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۵۱۷۳۲۱۶۷۲۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196620
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۲۷ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: ماده ۲۷ شرکت بوسیله هیئت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصره ۱ مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو علی البدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام نماید. تبصره ۲ حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد. پ۹۷۰۶۱۱۶۷۴۱۳۳۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196636
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسیدمؤسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. شرکت کام کاو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۹۸۰ شرکت هریسون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۰۷۷۲ شرکت کولهام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴ شرکت ناورود (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲ شرکت پایاساز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۲ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسن غفوریان به کدملی ۴۶۰۹۳۳۹۹۶۱ وخانم محبوبه شرکاء به کدملی ۰۰۴۱۱۲۸۴۱۹ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۱۸۱۳۷۰۱۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253944
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید کاموری مقدم کدملی ۰۴۵۱۴۳۲۸۷۸ نماینده شرکت کام کاوشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۹۸۰ بسمت عضو هیأت مدیره، خانم مریم خوانساری کدملی ۰۰۷۵۶۴۲۹۳۱ نماینده شرکت هریسون شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۰۷۷۲ بسمت عضو هیأت مدیره، آقای مازیار احمدی کدملی ۲۰۹۲۴۳۷۳۶۴ نماینده شرکت کولهام شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای بابک شیعه بیگی کدملی ۰۴۵۲۴۸۸۸۵۰ نماینده شرکت ناورود شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲ بسمت رئیس هیأت مدیره، آقای فربد پورنیا کدملی ۰۰۶۷۲۹۷۲۸۵ نماینده شرکت پایاساز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۲ بسمت عضو هیأت مدیره، آقای مهدی زرندی (خارج از اعضای هیأت مدیره) به سمت منشی هیأت مدیره (برای مدت یکسال) و مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق واسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۱۸۸۱۴۸۶۱۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه