شرکت گروه صنعتی چیتا خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103815211


شماره ثبت:
264177
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1384/11/9
آدرس:
تهران ميدان سعادت آباد ميدان كاج خيابان سرو شرقي پلاك 155 1998644371

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسام بارگاهی 1015588
محمد محمدی 1015588
کیانوش صادق دقیقی 9742674
سید وحید حسینی شاندیزی 9742674
علی حکیم عطار 9742674
سیده زهرا شعبانی صیقلانی 10972413
ارسطو یاورطلب 10972413
کبری محقق 10972413
حسین حسن شریف 10972413
محمدتقی ظریفیان 10972413
آقای ابراهیم بامدادیان 11105201
یونس رضائی 13232738
عادل هادی نیا 13232738
عبدالمجید سراجی 13232738
محمد اشناپسند 13232738
عماد غیجی 13232738

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1015588
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خودروسازی هوتخش سهامی عام به شماره ثبت۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمد محمدی به ک م ۳۵۰۰۳۸۱۳۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی ظریفیان به ک م ۲۸۰۲۳۵۷۰۵۰ و فریتس راینر کورتس به شماره پاسپورت۸۷۴۹۶۹۳۳۲۳ و میکائیل اول ریش به شماره پاسپورت ۱۴۰۸۰۷۲۷۵۲ و کبری محقق به ک م ۰۰۴۳۲۰۳۸۳۳ و حسام بارگاهی به ک م ۳۵۰۱۵۸۷۴۳۰ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ کبری محقق به سمت رئیس هیئت مدیره و حسام بارگاهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی ظریفیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. محل شعبه شرکت در منقطه آزاد انزلی به استان گیلان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی مجتمع تجاری ونوس ط۱ واحد ۵۰۵ ک پ ۴۳۱۳۱۴۵۹۴۸ منتقل گردید و حسام بارگاهی به سمت مدیر شعبه تعیین شد. پ۱۶۲۴۲۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9665160
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه شایستگان سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوطالب قره چماقلو علیرضا توکلی طرقی فرشاد فتاحی نیا علیرضا فتاحی نیا کیوان پورشب انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9742674
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه شایستگان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۴۱۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. کیانوش صادق دقیقی به کدملی ۲۷۳۹۷۱۹۰۱۹ و ارسطو یاورطلب به کدملی ۴۸۳۹۳۸۱۲۷۵ و محمدتقی ظریفیان به کدملی ۲۸۰۲۳۵۷۰۵۰ و علی حکیم عطار به کدملی ۲۰۶۰۲۶۳۰۰۱ و سید وحید حسینی شاندیزی به کدملی ۰۰۵۴۹۴۱۹۵۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ سید وحید حسینی شاندیزی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و محمدتقی ظریفیان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817611
آگهی تغییرات شرکت اندیشه شایستگان سهامی عام به شماره ثبت۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۰ نام شرکت به صنایع خودروسازی هوتخش تغییر یافت و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید. به موضوع شرکت ۱ احداث کارخانه تولید و مونتاژ انواع خودروهای سبک سنگین و نیمه سنگین و انواع کاروان و کانکس و قطعات و لوازم یدکی ۲ واردات و صادرات خرید و فروش انواع خودروهای سبک سنگین و نیمه سنگین و کانکس و کاروان ۳ ایجاد و ارائه نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش و گارانتی و تامین و توزیع لوازم یدکی و قطعات الحاق و ماده ۳ اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895145
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه شایستگان سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10972413
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه شایستگان سهامی‎عام ثبت شده به شماره ۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۸/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: سیده زهرا شعبانی صیقلانی به کد ملی ۲۵۹۱۱۴۵۷۷۶ به سمت بازرس اصلی و حسین حسن شریف به کد ملی ۰۵۳۲۴۱۷۸۰۱ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کیانوش صادق دقیقی به کد ملی ۲۷۳۹۷۱۹۰۱۹ و ارسطو یاورطلب به کد ملی ۴۸۳۹۳۸۱۲۷۵ و محمدتقی ظریفیان به کد ملی ۲۸۰۲۳۵۷۰۵۰ و علی حکیم عطار به کد ملی ۲۰۶۰۲۶۳۰۰ و کبری محقق به کد ملی ۰۰۴۳۲۰۳۸۳۳ بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۹/۸/۸۹ کیانوش صادق دقیقی به سمت رئیس هیئت‎مدیره، ارسطو یاورطلب به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره، کبری محقق به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضا سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. شعبه شرکت به نشانی استان گیلان شهر رشت بلوار گلسار نبش بلوار دیلمان ساختمان ره پیک ط سوم کدپستی ۴۱۶۵۷۵۴۵۱۴ تعیین گردیدند مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران خ شهید کلاهدوز سه راه حافظ پ ۳۲۵ ط اول شرقی کد پستی ۱۹۳۹۷۹۴۳۱۱ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105201
آگهی تاسیس شعبه شرکت اندیشه شایستگان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱

باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره ۸/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شعبه از شرکت در استان گیلان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ـ مجتمع تجاری ونوس ط اول واحد ۳۳۸ تاسیس و ابراهیم بامدادیان به کدملی ۰۰۶۷۲۵۴۹۲۶ به عنوان مدیر شعبه انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232738
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی چیتا خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالمجید سراجی به شماره ملی ۳۳۹۱۶۸۶۱۴۶ - یونس رضائی به شماره ملی ۳۴۵۹۷۲۸۲۲۱ - محمد اشناپسند به شماره ملی ۳۳۹۲۴۷۰۷۶۷ - عادل هادی نیا به شماره ملی ۳۴۵۹۹۱۵۶۸۴ - عماد غیجی به شماره ملی ۲۲۶۹۹۷۰۳۶۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آرمان بصیر به شناسة ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی توانگر محاسب و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۱۲۸۳۱۱۴۲۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232746
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی چیتا خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۱۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو شرقی پلاک ۱۵۵ کد پستی ۱۹۹۸۶۴۴۳۷۱ تغییر یافت. عادل هادی نیا به شماره ملی ۳۴۵۹۹۱۵۶۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره یونس رضائی به شماره ملی ۳۴۵۹۷۲۸۲۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد اشناپسند به شماره ملی ۳۳۹۲۴۷۰۷۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره عماد غیجی به شماره ملی ۲۲۶۹۹۷۰۳۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالمجید سراجی به شماره ملی ۳۳۹۱۶۸۶۱۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عال انتخاب گردیدند. کلیة اسناد و اوراق بانکی از جمله چک، سفته و غیره و همچنین اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۱۲۹۵۵۸۲۷۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه