شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103810941


شماره ثبت:
263699
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1384/10/20
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ميرداماد-خيابان نساء-بلوار ميرداماد-پلاك -139-طبقه دوم-واحد 41 1911618898

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حشمت الله عزیزیان 592221
آقای علی اکبر امین تفرشی 1598142
علی اکبر امین تفرشی 10529380
آقای محمد علی وطنی 10529380
آقای علی سلیمانی شایسته 12729278
رسول سعدی 12729278
آقای مجتبی زوار 12729278
آقای مجتبی کباری 12729278

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 592182
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۹۷۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592221
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان پاسارگادسهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به نمایندگی حشمت الله عزیزیان به کدملی ۳۲۵۶۰۳۷۶۶۶ و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ به نمایندگی مجتبی کباری به کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۱۳ به نمایندگی رسول سعدی به کدملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ و شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۴۱۷ به نمایندگی علی اکبر امین تفرشی به کدملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷ و شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به نمایندگی محمدعلی وطنی به کدملی ۴۵۶۹۶۲۵۴۹۵ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۰ حشمت الله عزیزیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی وطنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی کباری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و سایر اوراق با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۹۷۷۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085470
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۰۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407616
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱


لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598142
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۷۹۹۸۴ , ۱۲۱ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ صادره از سازمان بورس واوراق بهادار سمت اعضای هیئت مدیره برا ی بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی سلیمانی شایسته به شماره ملی ۰۰۴۵۳۳۳۶۰۲ به نمایندگی از شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی اکبرامین تفرشی به شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۴۱۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای مجتبی زوار به شماره ملی ۰۹۳۷۴۳۲۹۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ به سمت عضو هیات مدیره، آقای رسول سعدی به شماره ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به سمت عضو هیات مدیره، آقای مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۰۹۲۷۶۶۳۴۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663718
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۲۸۴۴۳۶ , ۱۲۱ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۲۳۸۳۰۵۳۷۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683022
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۶۹۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مجتبی زوار به کدملی ۰۹۳۷۴۳۲۹۵۴ به جای حشمت اله عزیزیان به نمایندگی از شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی وطنی به کدملی ۴۵۶۹۶۲۵۴۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی اکبر امین تفرشی به کدملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی کباری به کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10001067
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10368480
آگهی تصمیمات در شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) بشماره ثبت۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۲/۹۱ حدود اختیارات مدیرعامل را طبق ماده۴۹ اساسنامه به شرح بندهای۱و۸ الی۱۱و۱۹و۲۱ الی۲۵ و بند۲۸ و همچنین بندهای۳۱ الی۳۷ به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529380
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به نمایندگی حشمت الله عزیزیان به کدملی ۳۲۵۶۰۳۷۶۶۶ و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ به نمایندگی مجتبی کباری به کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۱۳ به نمایندگی رسول سعدی به کدملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ و شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۴۱۷ به نمایندگی علی اکبر امین تفرشی به کدملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷ و شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به نمایندگی محمدعلی وطنی به کدملی ۴۵۶۹۶۲۵۴۹۵ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۰ حشمت الله عزیزیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی وطنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی کباری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و سایر اوراق با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729278
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۱۱۷/۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سلیمانی شایسته به شماره ملی ۰۰۴۵۳۳۳۶۰۲ پیرو حکم شماره ۹۴/۵۱۹ص/ ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ بعنوان نماینده شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای علی اکبرامین تفرشی به شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ پیروحکم شماره ۱۳۱۷ ۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مجتبی زوار به شماره ملی ۰۹۳۷۴۳۲۹۵۴ پیروحکم شماره ۵۸۵۷/ح/۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ بعنوان نماینده شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۴۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای رسول سعدی به شماره ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ پیروحکم شماره ۹۴/۷۱۰۵ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ بعنوان نماینده شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ پیرو حکم شماره ۶۳۸۵ ۱ ۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ بعنوان نماینده شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۱۶۲۸۶۱۹۴۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729294
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۱۱۷/۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۲/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) بانک پاسارگاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶) شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳) شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰) شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۴۱۷) شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۱۶۲۴۰۶۵۷۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916731
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ ومجوز۸۹۵۹/۱۲۲ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۸۶۳۸۴۸۵۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042058
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ واجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۵ومجوز شماره ۱۱۸۹۹/۱۲۲مورخ ۲۸/۶/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۶۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۷۶۰۰میلیارد ریال منقسم به ۷۶۰۰میلیون سهم یکهزار ریالی عادی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکوراصلاح شد وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561518
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۲۳۵۴۷ , ۱۲۲ مورخ ۱/۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۲۴۲۹۰۲۵۱۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827861
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۲۵۸/۱۲۲مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان نساء بلوار میرداماد پلاک ۱۳۹ طبقه دوم واحد ۴۱ کدپستی ۱۹۱۱۶۱۸۸۹۸ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۰۱۳۸۲۹۳۱۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه