شرکت سرمایه گذاری اهداف (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103808813


شماره ثبت:
263475
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1384/10/21
آدرس:
ميدان ونك خيابان ملاصدرا خيابان شيرازي شمالي انتهاي دانشور شرقي پلاك 51 طبقه اول واحد 1 1991815161

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای نجمی هاشمی فشارکی 1762247
خانم صفیه صدرعاملی 1762247
آقای کاظم کاشفی پور 1762247
آقای بهرام کلانترپور 9410086
آقای همایون صیادی نژاد 9410086
عبدالناصر احمدیان 9847054
آقای محسن علی حسینی 12756287
آقای امیر قرنلی 12756287
اسماعیل عابدی شیرین آبادی 12756287
آقای عباس بنی شریف 13031035
پیمان شاه علی 13031035
اصغر عارفی 13031035
اسماعیل عابدی شیرین آبادی 13031035
آقای ستار شکوری 13031035
آقای فریدون ثقفیان 13206759
آقای نصرت رحیمی 13206759
آقای سیدمصطفی زین الدین 13266883

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 696180
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کدملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۵۱۸۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762247
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ ومجوز شماره ۲۹۴۳۹۹/۱۲۱مورخ ۱۸/۹/۹۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره تفویض گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. افراد ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی کد ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ آقای بهرام کلانترپور کد ملی ۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰و آقای محمد طباطبائی کد ملی ۲۷۵۳۴۳۰۳۶۵و آقای کاظم کاشفی پور کد ملی ۱۳۷۶۹۵۸۱۰۴و خانم صفیه صدرعاملی کد ملی ۰۴۵۱۳۸۱۸۴۱ پ۹۳۱۰۱۳۱۷۸۱۶۳۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762249
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ومجوز شماره ۲۹۴۳۹۹/۱۲۱مورخ ۱۸/۹/۹۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به توسعه خدمات مدیریت اهداف تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۳۱۰۱۳۹۰۷۱۹۱۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410086
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد طباطبایی به شماره ملی ۲۷۵۳۴۳۰۳۶۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام کلانتر پور به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود موضوع ماده ۵۱ اساسنامه شامل بندهای ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۳و ۲۴ را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاءی مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۰۶۹۷۹۷۸۱۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412354
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۲۹۴۳۹۹/۱۲۱مورخ ۱۸/۹/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۸۲۳۴۷۰۱۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847054
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کدملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819916
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۳۴۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان به ش ملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654333
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۱۲۴۸۳۸۵۱۰۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729710
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شماره ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ شرکت هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ پ۹۵۰۱۱۷۷۴۷۳۲۹۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756287
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیمان شاه علی به کدملی شماره ۰۰۵۸۷۹۷۰۵۱ به نمایندگی از شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن علی حسینی به کدملی شماره ۰۰۷۶۰۰۳۲۷۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای اسماعیل عابدی شیرین آبادی به کدملی شماره ۳۹۳۳۲۱۱۶۹۷ به نمایندگی از توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای امیر قرنلی به کدملی شماره ۰۰۷۴۷۸۸۸۹۲ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ستار شکوری به کدملی شماره ۵۰۵۹۸۹۹۴۰۳ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۳۱۱۲۴۹۰۴۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771194
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده۳۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه، سرمایه شرکت، انحلال شرکت پیش از موعد، ادغام سایر شرکت‌ها در شرکت یا ادغام شرکت در سایر شرکت‌ها و انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ماده ۶۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی: سال مالی شرکت از روز اول خرداد ماه هر سال آغاز و در روز آخر اردیبهشت ماه سال بعد به پایان می‌رسد. پ۹۵۰۲۱۱۲۶۵۵۶۷۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814471
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان ونک غربی روبروی بوستان آفتاب پلاک ۱۷۲ طبقه چهارم شمالی کدپستی ۱۹۹۱۸۱۶۳۷۸ تغییر یافت. پ۹۵۰۳۰۴۱۳۹۳۸۳۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12987639
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ شرکت افق زرین محاسب (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۸۹ شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۸۱۱۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۶۰۶۷۲۰۲۷۴۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008858
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی۳۱/۰۲/۱۳۹۵ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۱۷۲۹۷۳۳۲۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031035
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر عارفی به کدملی شماره ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای عباس بنی شریف به کدملی شماره ۴۶۲۰۱۴۴۷۹۷ به نمایندگی مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل عابدی شیرین آبادی به کدملی شماره ۳۹۳۳۲۱۱۶۸۹ به نمایندگی از افق زرین محاسب با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای پیمان شاه علی به کدملی شماره ۰۰۵۸۷۹۷۰۵۱ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ستار شکوری به کدملی شماره ۵۰۵۹۸۹۹۴۰۳ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۸۱۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۳۱۴۲۳۴۲۲۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206759
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصرت رحیمی به کدملی شماره ۰۴۹۱۱۰۴۱۸۹ به نمایندگی شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمصطفی زین الدین به کدملی شماره ۰۳۸۴۴۲۶۸۷۵ به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون ثقفیان به کدملی شماره ۱۲۸۰۸۱۹۴۸۰به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره افخم زروانی به کدملی شماره ۶۵۹۹۶۵۵۳۰۸ به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۸۱۱۷ به سمت عضوهیئت مدیره اصغر عارفی به کدملی شماره ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضا اوراق و اسناد بهادار تا سقف مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (بیست میلیارد) ریال با امضاء معاونت مالی و بودجه همراه با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را در بند‌های ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱ ۱۲،، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و۲۵ ماده۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ۹۵۱۰۰۴۶۴۴۷۹۵۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266883
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

پیرو آگهی مکانیزه بشماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۱۱۳۲ مورخه۰۴/۱۰/۹۵ سید مصطفی زین الدین بشماره ملی ۰۳۸۴۴۲۶۸۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۱۱۰۲۹۲۳۶۷۰۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431990
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف و شرکت توسعه صنعتی و شیمیایی صبا دهلران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد بند «الف» لغایت بند «و» ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال۱۳۶۶با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۸۰ و آیین نامه اجرایی آن به شرح مذکور در بند (ز) انتقال کلیه اموال و دارایی هاو مطالبات و دیون و تعهدات شرکت توسعه صنعتی وشیمیایی صبا دهلران بعنوان ادغام شونده به ارزش دفتری در شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف ادغام گردید وسرمایه شرکت شیمیایی صبا دهلران مبلغ هفتاد هزار میلیارد و یک صد میلیون ریال وفق بند الف ماده ۱۱قانون مذکور در سرمایه شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به مبلغ به مبلغ هفتاد هزار میلیارد و یکصد و ده میلیون (۷۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال منقسم به هفتاد میلیارد ویکصد و ده هزار (۷۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰) سهم با نام یکهزار ریالی بوده که تماما پرداخت گردیده و ماده (۵) اساسنامه شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف (سهامی خاص) به شرح ذیل اصلاح گردید. ((ماده (۵): سرمایه شرکت مبلغ هفتاد هزار میلیارد و یکصد و ده میلیون (۷۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال منقسم به هفتاد میلیارد و یکصد و ده هزار سهم با نام یکهزار ریالی بوده که تماما پرداخت گردیده است)). پ۹۶۰۲۲۶۲۸۷۹۰۱۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621150
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۲۱۶۶ , ۱۲۲ مورخه ۳۰/۳/۱۳۹۶ سازمانت بورس وائوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «سرمایه گذاری اهداف» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۶۳۰۳۹۶۵۸۷۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650285
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه , صورت حساب سود وزیان برای دوره سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آزمودن پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی بهراد مشاوربه شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - پ۹۶۰۷۱۸۷۷۱۶۲۲۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805059
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شیرازی شمالی انتهای دانشور شرقی پلاک ۵۱ طبقه اول واحد ۱ کدپستی ۱۹۹۱۸۱۵۱۶۱ تغییر یافت پ۹۶۱۰۱۸۹۷۲۱۴۷۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997360
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۳۳۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت‌های اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ۱ ۱ تهیه زمین، طراحی و اجرای طرحهای ساختمانی، راهسازی، شهرسازی، پی سازی و هر نوع فعالیت عمرانی و پیمانکاری ساختمانی و امور مربوطه؛ ۱ ۲ تهیه، تولید، بسته بندی، تبدیل، خرید و فروش انواع مواد و محصولات نفتی، گازی، پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی و فرآوردههای فرعی آنها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن‌ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می‌آید؛ ۱ ۳ تولید و توزیع برق، آب و سایر انرژیهای نو و تجدید پذیر و بهره برداری از آنها در داخل و خارج از کشور؛ ۱ ۴ اکتشاف، استخراج، تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و سایر مواد و محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام بدست می‌آید؛ ۱ ۵ تهیه و تولید انواع مواد اولیه و انواع محصولات فلزی و فرآورده‌های فرعی آنها که از شمش، قراضه و مواد معدنی بدست می‌آید؛ ۱ ۶ ارائه خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری و اجرای پروژههای در حوزه‌های مختلف عملیاتی و تأسیساتی و زیربنایی از جمله در صنایع بالادستی نفت، حفاری، اکتشاف و بهره برداری از معادن و مخازن نفت و گاز شامل عملیات زمین شناسی، ژئوفیزیک و غیره؛ ۱ ۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار بعنوان یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های سرمایه گذاری؛ ۱ ۸ ارائه خدمات مالی از جمله خدمات تأمین سرمایه، کارگزاری، بازارگردانی، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی و سایر امور مجاز مرتبط با بازار سرمایه؛ ۱ ۹ واسطه‌گری مالی شامل بانک و بیمه و انجام سایر امور مجاز مرتبط با بازار پولی و مالی؛ ۱ ۱۰ انجام فعالیت‌های تحقیقات، طراحی، مهندسی، پیمانکاری، تدارکات و تأمین، ساخت، تولید و تأمین مالی تجهیزات، ابزارآلات و ماشین آلات کلیه حوزه‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش؛ ۱ ۱۱ فعالیتهای بازرگانی در حوزه‌های کالاهای مجاز و ارائه هرگونه خدمات مجاز در حوزههای داخلی و بین المللی؛ ۱ ۱۲ بازرگانی، تولیدی و خدماتی مرتبط با فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیک. ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۲ ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۳ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۴ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۲ ۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۷ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۳ ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛ ۳ ۲ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی ۱سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴سرمایه گذاری در سایر دارای ی ها از جمله دارای ی های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۵ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۵ ۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۵ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۵ ۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارای ی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید در ۶۶ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.. پ۹۷۰۲۰۴۴۷۳۵۶۳۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه