شرکت بیمه نوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103808680


شماره ثبت:
263461
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1384/10/20
آدرس:
تهران بلوار ميرداماد خ بهروز نبش ك يكم پ11 1911933183

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسن معتمدی 589751
آقای غلامعلی غلامی 589751
آقای علی دهقانی 9851847
اصغر عارفی 9851847
آقای نصر اله طهماسبی آشتیانی 9851847
عباس هشی 10038738
آقای مرتضی عزیزی 10038738
سهراب میر فخرائی 10038738
عیسی شهسوارخجسته 10038738
مسعود اژیه 10038738
آقای حسین کریم خان زند 13698632

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589751
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ حسن معتمدی به کدملی ۵۸۸۹۴۷۱۹۹۶ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی عزیزی به کدملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی دهقانی به کدملی ۴۶۰۸۹۶۹۱۹۶ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ و نصراله طهماسبی آشتیانی به کدملی ۰۰۴۵۲۳۹۹۸۳ به نمایندگی از شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ و اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ بجای عیسی شهسوارخجسته به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و غلامعلی غلامی به کدملی ۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضای مجاز جهت برداشت از حسابهای بانکی و مکاتبات عادی و قراردادهای شرکت بشرح ذیل میباشد: ۱ حسابهای بانکی مستقر در مرکز شرکت (تهران) و حسابهای بانکی مربوط به واریز وجوه حق بیمه در شهرستانها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نصراله طهماسبی آشتیانی عضو هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا معاون امور شعب و بازاریابی یا مدیرمالی همراه با مهر شرکت ۲ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت در تهران با امضای مدیرعامل یا مدیر مالی به اتفاق امضای یکی از معاونین فنی یا امور شعب و یا بازاریابی همراه با مهر شرکت ۳ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در شهرستانها با امضای مسئول شعبه به اتفاق امضای رئیس منطقه یا یکی از پرسنل شرکت که به تائید مدیرعامل تعیین میشود ترجیحا مسئول مالی شعبه همراه با مهر شعبه ۴ امضای سایر اوراق بهادار از قبیل سفته در شعب مطابق بند ۳ فوق میباشد ۵ مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل میباشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۰۶۲۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658739
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۳۴۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به کدملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۰۸۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934071
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۹/۹۱ برداشت از حسابهای بانکی مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در شعب تهران با امضاء دو نفر از بین رئیس منطقه , رئیس شعبه و معاون شعبه و یکی از پرسنل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۹۶۹۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211015
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اشخاص زیر برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱، شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸، شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷، شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) و شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۷۲۱۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254190
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی داداش بعنوان نماینده بانک اقتصادنوین ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ در هیئت مدیره و حسن معتمدی ۵۸۸۹۴۷۱۹۹۶ به عنوان نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ در هیئت مدیره و نصراله طهماسبی آشتیانی ۰۰۴۵۲۳۹۹۸۳ بعنوان نماینده شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ در هیئت مدیره و عیسی شهسوارخجسته بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ در هیئت مدیره و غلامرضا مثنوی بعنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین ۱۰۱۰۲۷۳۸۳۷ در هیئت مدیره انتخاب بنابراین حسن معتمدی به نمایندگی از توسعه صنایع بهشهر بسمت رئیس هیئت مدیره و عیسی شهسوارخجسته به نمایندگی از سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و نصراله طهماسبی آشتیانی به نمایندگی از شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس بسمت عضو هیئت مدیره و مرتضی داداش به نمایندگی از بانک اقتصادنوین بسمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا مثنوی به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصادنوین بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مسعود اژیه از سوی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و آقای سهراب میرفخرایی از سوی شرکت تأمین مسکن نوین بعنوان نمایندگان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند و آقای غلامعلی غلامی بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. مقرر شد برداشت از حسابهای بانکی مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در شعب تهران با امضاء دو نفر از بین رئیس منطقه، رئیس شعبه، معاون شعبه و یکی از پرسنل شرکت همراه با مهر شرکت صورت گیرد. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق موارد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۴۱۳۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419699
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ و صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و مبلغ ۶۷۰/۲۹۷/۰۰۸/۱۳ ریال طی گواهی بانکی به شماره ۸۶۱۵۶۲۴۳۳۶ مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ بانک اقتصاد نوین میدان مادر پرداخت گردید و از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۸۱۰۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419701
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برداشت از حسابهای بانکی مستقر در مرکز شرکت (تهران) و حسابهای بانکی مربوط به واریز وجوه حق بیمه در شهرستانها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات‎مدیره یا نائب رئیس هیات‎مدیره به همراه یکی از اعضای هیات‎مدیره یا معاون امور شعب و بازاریابی یا مدیرمالی همراه با مهر شرکت. پرداخت از حسابهای بانکی مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در دفتر مرکزی در تهران با امضای مدیرعامل یا مدیرمالی به اتفاق امضای یکی از معاونین فنی یا امور شعب و بازاریابی همراه با مهر شرکت. پرداخت از حسابهای بانکی مربوط به خسارت و کارمزد در شعب تهران و شهرستانها با امضای دو نفر از بین رئیس منطقه، رئیس شعبه، معاون شعبه و یکی از پرسنل شعبه با تأیید مدیرعامل (ترجیحا مسئول مالی شعبه) همراه با مهر شرکت. سایر اوراق بهادار با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات‎مدیره یا نائب رئیس هیات‎مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت صورت گیرد. پ۱۸۱۰۰۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512718
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ و مجوز شماره ۹۳/۶۰۲/۱۴۴۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نماگر حساب (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۱۸۸۸۳۳۱۴۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561279
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۱۲۶۸/۶۰۲/۹۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دهقانی کد ملی ۴۶۰۸۹۶۹۱۹۶ به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصاد نوین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره به جای غلامرضا مثنوی برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردید. پ۹۳۰۵۱۸۸۸۵۶۱۹۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623057
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۳۴۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به کدملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9851847
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ حسن معتمدی به کدملی ۵۸۸۹۴۷۱۹۹۶ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی عزیزی به کدملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی دهقانی به کدملی ۴۶۰۸۹۶۹۱۹۶ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ و نصراله طهماسبی آشتیانی به کدملی ۰۰۴۵۲۳۹۹۸۳ به نمایندگی از شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ و اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ بجای عیسی شهسوارخجسته به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و غلامعلی غلامی به کدملی ۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضای مجاز جهت برداشت از حسابهای بانکی و مکاتبات عادی و قراردادهای شرکت بشرح ذیل میباشد: ۱ حسابهای بانکی مستقر در مرکز شرکت (تهران) و حسابهای بانکی مربوط به واریز وجوه حق بیمه در شهرستانها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نصراله طهماسبی آشتیانی عضو هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا معاون امور شعب و بازاریابی یا مدیرمالی همراه با مهر شرکت ۲ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت در تهران با امضای مدیرعامل یا مدیر مالی به اتفاق امضای یکی از معاونین فنی یا امور شعب و یا بازاریابی همراه با مهر شرکت ۳ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در شهرستانها با امضای مسئول شعبه به اتفاق امضای رئیس منطقه یا یکی از پرسنل شرکت که به تائید مدیرعامل تعیین میشود ترجیحا مسئول مالی شعبه همراه با مهر شعبه ۴ امضای سایر اوراق بهادار از قبیل سفته در شعب مطابق بند ۳ فوق میباشد ۵ مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10038738
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ به نمایندگی علی دهقانی ۴۶۰۸۹۶۹۱۹۶ و شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به نمایندگی حسن معتمدی به کد ملی ۵۸۸۹۴۷۱۹۹۶ و شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ به نمایندگی نصراله طهماسبی آشتیانی به کد ملی ۰۰۴۵۲۳۹۹۸۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به نمایندگی عیسی شهسوار خجسته به کد ملی ۰۰۴۷۳۳۰۷۶۷ و شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷ به نمایندگی مرتضی عزیزی به کد ملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به سمت اعضا اصلی و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به نمایندگی مسعود اژیه به کد ملی ۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳ و شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ و به نمایندگی سهراب میر فخرائی به کد ملی ۰۰۴۷۳۶۴۵۶۴ به سمت اعضا علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۰ حسن معتمدی به سمت رئیس هیئت مدیره، عیسی شهسوار خجسته به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، غلامعلی غلامی به کد ملی ۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲ خارج از اعضا به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند.۱ امضاء مجاز جهت برداشت از حسابهای بانکی و مکاتبات عادی و قراردادهای شرکت به شرح ذیل می‌باشد: حسابهای بانکی مستقر در مرکز شرکت (تهران) و حسابهای بانکی مربوطه به واریز وجوه حق بیمه در شهرستانها با امضاء مدیر عامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره یا معاون امور شعب و بازاریابی یا مدیر مالی همراه با مهر شرکت ۲ برداشت از حسابهای مربوطه به پرداخت خسارت در تهران با امضاء مدیر عامل یا مدیر مالی باتفاق امضا یکی از معاونین فنی یا امور شعب و بازار یابی همراه با مهر شرکت ۳ برداشت از حسابهای مربوطه به پرداخت خسارت و کارمزد در شهرستانها با امضا مسئول شعبه باتفاق امضا رئیس منطقه یا یکی از پرسنل شرکت که با تائید مدیر عامل تعیین می‌شود (ترجیحا مسئول مالی شعبه) همراه با مهر شعبه ۴ امضا سایر اوراق بها دار از قبیل سفته در شعب مطابق بند۷۳ فوق می‌باشد هیئت مدیره امضا مکاتبات عادی را به مدیر عامل تفویض نمود. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض نمود. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373591
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین (سهامی عام) بشماره ثبت۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۰/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708068
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۹/۹۱ برداشت از حسابهای بانکی مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در شعب تهران با امضاء دو نفر از بین رئیس منطقه , رئیس شعبه و معاون شعبه و یکی از پرسنل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11109917
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۸۹ علی دهقانی به نمایندگی بانک اقتصاد نوین و حسن معتمدی به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر و عیسی شهسوارخجسته به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و مرتضی عزیزی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حسن معتمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و عیسی شهسوارخجسته به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی غلامی به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء چک‌ها و اوراق بهادار و قراردادها بیمه نامه‌ها و مکاتبات عادی بر اساس اصلاحیه ماده ۴۶ اساسنامه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود. مسعودو اژیه به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر و محمدنبی درویش به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978111
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۳۵۱۹/۶۰۲/۹۵مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شرکت تصویب شد. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۵۳۱۳۴۶۳۴۹۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452819
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۱۹۹۳۹/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۶ بیمه مرکزی و تاییدیه شماره ۰۱۶ ۲۴۶۷۵۶ / ۹۶۹ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۶۹۹۹۹۷۵۹۴۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۶۸۳/۹۵ , ۱۵۶ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۳۰۹۷۷۶۱۰۶۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600371
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۵۰۷۷۱/۶۰۲/۹۶مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت، برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۶۱۹۷۳۳۲۴۴۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698632
آگهی تغییرات شرکت بیمه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۷۵۶۹۳/۶۰۲/۹۶ مورخ ۳/۸/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کریم خان زند ش م ۰۰۴۳۳۰۶۵۴۳ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات سفته قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره مهمور به مهر شرکت (با حق توکیل بغیر) معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اسناد غیررسمی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت (با حق توکیل بغیر) معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۸۱۶۱۷۹۲۶۳۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه