شرکت قند پانیذ فام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103808034


شماره ثبت:
263392
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1384/10/19
آدرس:
تهران خ امام خميني خ باستيون شرقي سازمان اتكا طبقه سوم 1113655111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیروس اسدی 566056
آقای رضا عامری 566056
آقای ابوالقاسم بابا نیا 566056
افشین قنبر پور 1525161
آقای عبدالحمید دلاوری 1527277
آقای هادی قویدل 1613839
آقای مسعود باقر پسندی 10886786
آقای علی بیوس 10886786
آقای مجید مرادی 12847596
آقای محمدرضا مهدی 12847596
آقای مجتبی یادگاری 12847650
صابر آقاجانی 13239222
بهمن دانایی 13239222
آقای داود مصلح آبادی فراهانی 14251317
آقای محمد عیوضی نژاد 14251317

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566056
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فامسهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید مرادی به کدملی ۰۰۵۱۹۲۰۱۳۱ و محمدرضا مهدی به کدملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ و سیروس اسدی به کدملی ۲۹۷۰۱۱۳۲۳۶ و علی بیوس به کدملی ۳۳۴۰۴۳۴۸۹۱ و ابوالقاسم بابانیا به کدملی ۲۱۶۱۳۹۳۲۹۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و مسعود باقرپسندی به کدملی ۲۲۱۷۹۹۱۵۶۶ و رضا عامری به کدملی ۰۰۴۲۶۸۸۳۵۳ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ مجید مرادی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مهدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۲۴۹۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566063
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فامسهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا معاونت مالی مسعود باقرپسندی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۲۴۸۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715791
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فام سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۳۰۷۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104335
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۶۹۳۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192146
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۱۲۲۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525161
آگهی تغییرات شرکت قند پا نیذ فام سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید مرادی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۲۰۱۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا مهدی به شماره ملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ابو لقاسم بابا نیا به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۳۲۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره علی بیو س به شماره ملی ۳۳۴۰۴۳۳۸۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره افشین قنبر پور به شماره ملی ۳۳۴۱۱۹۶۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره رضا عامری به شماره ملی ۰۰۴۲۶۸۸۳۵۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره عبد الحمید دلاوری به شماره ملی ۳۹۷۹۲۶۳۴۹۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا معاونت مالی شرکت آقای مسعود باقر پسندی به کدملی ۲۲۱۷۹۹۱۵۶۶ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۹۸۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527277
آگهی تغییرات شرکت قند پا نیذ فام سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید مرادی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۲۰۱۳۱ محمدرضا مهدی به شماره ملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ ابو لقاسم بابا نیا به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۳۲۹۴ علی بیو س به شماره ملی ۳۳۴۰۴۳۳۸۹۱ افشین قنبر پور به شماره ملی ۳۳۴۱۱۹۶۰۴۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و رضا عامری بشماره ملی ۰۰۴۲۶۸۸۳۵۳ عبدالحمید دلاوری بشماره ملی ۳۹۷۹۲۶۳۴۹۵ بسمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۹۸۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613837
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان امام خمینی خیابان باستیون شرقی سازمان اتکا طبقه سوم کدپستی ۱۱۱۳۶۵۵۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۶۲۳۲۲۴۲۴۹۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613838
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۲۳۳۹۹۷۴۷۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613839
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا معاونت مالی شرکت آقای هادی قویدل شال به شماره ملی ۲۵۹۵۵۳۵۹۸۶ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۳۷۷۳۷۹۶۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702596
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس «شهرتهران خیابان فرمانیه خیابان شهید جهانبخشی نژاد پلاک ۲۰ طبقه سوم کدپستی ۱۹۵۷۹۴۴۶۱۵» تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۸۲۷۵۰۰۵۹۰۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9745404
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فام سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10158677
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10658643
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا معاونت مالی مسعود باقرپسندی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10886786
آگهی تصمیمات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۳۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید مرادی به کدملی ۰۰۵۱۹۲۰۱۳۱ و محمدرضا مهدی به کدملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ و سیروس اسدی به کدملی ۲۹۷۰۱۱۳۲۳۶ و علی بیوس به کدملی ۳۳۴۰۴۳۴۸۹۱ و ابوالقاسم بابانیا به کدملی ۲۱۶۱۳۹۳۲۹۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و مسعود باقرپسندی به کدملی ۲۲۱۷۹۹۱۵۶۶ و رضا عامری به کدملی ۰۰۴۲۶۸۸۳۵۳ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ مجید مرادی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مهدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847596
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید مرادی به کدملی ۰۰۵۱۹۲۰۱۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا مهدی به کد ملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالقاسم بابا نیا به کدملی ۲۱۶۱۳۹۳۲۹۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای علی بیوس به کد ملی ۳۳۴۰۴۳۴۸۹۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مجتبی یادگاری کد ملی ۴۰۷۲۲۵۱۶۴۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای هادی قویدل کد ملی ۲۵۹۵۵۳۵۹۸۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رضا عامری کدملی ۰۰۴۲۶۸۸۳۵۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۲۳۹۲۴۶۷۸۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847650
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید مرادی به کد ملی ۰۰۵۱۹۲۰۱۳۱ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره آقای محمدرضا مهدی به کدملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره آقای مجتبی یادگاری به کدملی ۴۰۷۲۲۵۱۶۴۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای ابوالقاسم بابانیا به کدملی ۲۱۶۱۳۹۳۲۹۴ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره آقای علی بیوس به کدملی ۳۳۴۰۴۳۴۸۹۱ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره آقای هادی قویدل شال به کدملی ۲۵۹۵۵۳۵۹۸۶ بعنوان عضو علی البدل وآقای رضا عامری به کدملی ۰۰۴۲۶۸۸۳۵۳ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مجید مرادی به کد ملی ۰۰۵۱۹۲۰۱۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای. محمدرضا مهدی به شماره ملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضاء هیئت مدیره یا معاونت مالی شرکت آقای هادی قویدل شال به کدملی ۲۵۹۵۵۳۵۹۸۶ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۳۸۴۷۵۱۱۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098294
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۸۰۸۳۹۹۷۱۴۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239222
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بهمن دانائی به کد ملی ۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰ به جای آقای ابوالقاسم بابانیا به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای صابرآقاجانی به کد ملی ۰۰۵۷۹۳۷۹۱۵ به جای آقای مجتبی یادگاری به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند پ۹۵۱۰۱۴۸۸۴۷۲۵۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828061
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و تراز سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس قانونی شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۰۱۹۴۹۳۵۰۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238911
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ _ آقای مجید مرادی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۲۰۱۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ _ آقای محمد رضا مهدی به شمار ملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ۳ _ آقای بهمن دانائی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۴ _ آقای علی بیوس به شماره ملی ۳۳۴۰۴۳۴۸۹۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۵ _ آقای محمد عیوضی نژاد به شماره ملی ۱۲۹۱۰۰۸۱۷۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۶ _ آقای رضا عامری به شماره ملی ۰۰۴۲۶۸۸۳۵۳ به سمت عضو علی البدل اول هیئت مدیره ۷ _ آقای داود مصلح آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۵۳۴۵۰۶۳۴۸ به سمت عضو علی البدل دوم هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۷۰۷۰۹۹۸۷۴۱۴۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251317
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید مرادی به کدملی ۰۰۵۱۹۲۰۱۳۱ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره، آقای محمدرضا مهدی به کدملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره، آقای بهمن دانائی به کدملی ۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره، آقای علی بیوس به کدملی ۳۳۴۰۴۳۴۸۹۱ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره شرکت.، آقای محمد عیوضی نژاد به کدملی ۱۲۹۱۰۰۸۱۷۹ بعنوان عضواصلی هیئت مدیره، آقای رضا عامری به کدملی ۰۰۴۲۶۸۸۳۵۳بعنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره شرکت و آقای داود مصلح آبادی فراهانی به کدملی ۰۵۳۴۵۰۶۳۴۸ بعنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره که آقای مجید مرادی به کدملی ۰۰۵۱۹۲۰۱۳۱ رابه سمت رئیس هیئت مدیره شرکت، آقای محمدرضا مهدی به کدملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاءکلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاءثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاءهیئت مدیره یامدیر مالی شرکت آقای داود مصلح آبادی فراهانی به کدملی ۰۵۳۴۵۰۶۳۴۸ همراه با مهر شرکت، واوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۷۰۷۱۷۲۱۳۱۲۶۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377207
آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴

آگهی تغییرات شرکت قند پانیذ فام سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ - انجام امورجاری شرکت ازهرقبیل با رعایت ضوابط ومقررات ابلاغی.۲ - نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.۳ - نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل وحقوق ودستمزذوپاداش وترفیع وتنبیه، تعیین سایراستخدام ومعافیت وخروج آنها ازخدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها. (پس ازهماهنگی با مبادی ذیربط) ۴ - پیش بینی وتنظیم بودجه سالانه شرکت وارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب. (پس ازتصویب هیئت مدیره شرکت.).۵ - افتتاح هرنوع حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر.۶ - دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت.۷ - تعهد ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجارتی.۸ - عقد هرنوع قرارداد وتغییروتبدیل، فسخ واقامه آن درمورد خریدوفروش ومعاوضه انواع منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وبالجمله انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکوردرماده (۲) اساسنامه شرکت.۹ - واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب وپیشه وتجارت (سرقفلی).۱۰ - تقدیم درخواست وپیگیری ثبت هرگونه اختراع یا نام ونشان وتصویروعلائم تجاری ویا خرید وتحصیل وفروش یا واگذاری اختراعات وورقه اختراع ویا هرگونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها.۱۱ - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت ونام تجاری.۱۲ - عقدهرگونه قرارداداجاره، چه شرکت موجرباشد وچه مستاجر، واقامه وفسخ آنها وتقاضای تعدیل اجاره بها وتخلیه عین مستاجره.۱۳ - تحصیل تسهیلات ازبانکها و شرکتها و موسسه‌های رسمی ودرخواست واخذ هرنوع استقراض به هرمبلغ وبه هرمدت وبه هرمیزان و سود و کارمزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، با رعایت مقررات ماده (۳) اساسنامه شرکت (پس ازتصویب هیئت مدیره شرکت، واستقراض به وسیله انتشاراوراق قرضه، منوط به تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.).۱۴ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح و یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر وزیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و …. پیگیری کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.۱۵ - تعیین و میزان استهلاکها، باتوجه به قوانین جاری کشور.۱۶ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یک بار، و دادن آن به بازرس شرکت.۱۷ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.۱۸ - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.۱۹ - انجام خریدهای سرمایه‌ای (داراییهای ثابت) براساس بودجه مصوب ابلاغی.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه