شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103804104


شماره ثبت:
262978
تعداد بازدید:
24
تأسیس:
1384/10/17
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ونك-خيابان شهيد حجت الاسلام عباس شيرازي - خيابان دانشور شرقي - پلاك 51 - طبقه اول-واحد 1 1991815161

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی فرقی 986233
آقای ابوالقاسم احسانی نیا 986233
منصورشمس احمدی 986233
آقای امیر آشتیانی 986233
آقای مصطفی امیدقائمی 1056000
آقای نصرت رحیمی 1364825
آقای ناصر مالکی 1364825
آقای داود رزاقی 1364825
آقای مرتضی عزیزی 1364825
اکرم یارمحمدی 1364825
عبدالناصر احمدیان 11085731
آقای سید رضی حسین شبیری 12686768
آقای فریدون ثقفیان 12686768
آقای علی محمد حریری 13034129
آقای محمود صدیقی تنکابنی 13034129
آقای یوسف زارعی 13034129
وحید باقری خیرآبادی 13369187
آقای امیر قرنلی 13848747
آقای هدایت عزیزی هندمینی 13848747
آقای عباس بنی شریف 14069495
منوچهر کبیری 14069495
سید محسن حسینی خلیلی 14069495
محمد رحمانی نصرآبادی 14069495

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 696181
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فرد سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کدملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۵۱۹۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986233
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۲۲۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به ک م ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی امیدقائمی به ک م ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ اکرم یارمحمدی حسین آبادی به ک م ۱۲۸۲۷۱۷۴۷۲ مهدی فرقی به ک م ۰۰۶۰۶۵۱۰۲۴ امیر آشتیانی عراقی به ک م ۰۰۷۳۱۴۶۸۸۹ ابوالقاسم احسانی نیا به ک م ۲۱۴۱۱۴۵۶۳۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ مصطفی امیرقائمی بسمت رئیس هیئت مدیره، اکرم یارمحمدی حسین آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی فرقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مندرج در بندهای یک دو سه چهار هفت هجده بیست و بیست و یک ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۷۱۷۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056000
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش. م ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی مصطفی امیدقائمی به ش. م ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ و شرکت سرمایه گذاری آینده نگر به ش. م ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به نمایندگی ناصر مالکی به ش. م ۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ و شرکت پالایش نفت جی به ش م ۱۰۱۰۳۵۹۳۳۶۱ به نمایندگی اکرم یارمحمدی به ش. م ۱۲۸۲۷۱۷۴۷۲ و شرکت توسعه خدمات بازرگانی و مالی صبا نفت به ش. م ۱۰۳۲۰۸۲۳۷۳۰ به نمایندگی حسینعلی زحمتکش به ش. م ۴۶۵۹۱۲۹۴۴۵ و شرکت نفت سپاهان به ش. م ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به نمایندگی مهدی تبیان به ش. م ۴۶۲۲۸۴۹۵۷۷. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی زحمتکش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی تبیانی به ش. م ۴۶۲۲۴۸۴۹۵۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۵۶۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1109961
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت به اول فروردین ماه هر سال و پایان اسفند ماه همان سال تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۶۷۱۶۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187680
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۹۴۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان شیخ بهایی خیابان ونک غربی نبش کوچه خواجوی کرمانی پلاک ۱۵۴ کدپستی ۱۹۹۱۹۵۴۴۸۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۶۳۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364825
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرت رحیمی با کدملی ۰۴۹۱۱۰۴۱۸۹ بجای آقای حسینعلی زحمتکش به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مالی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۷۷۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی با کدملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ بجای آقای مهدی تبیان به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر مالکی به کدملی ۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به کدملی ۱۲۸۲۷۱۷۴۷۲ و آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای داوود رزاقی به کدملی ۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و … با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود همچنین کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۸۵۵۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661198
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شدوموسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰به بازرس اصلی شرکت و حسابرسی آرشین حساب به کدملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۲۵۳۵۸۱۰۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681642
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده (۵۱)، بند (۱۶) به شرح ذیل اصلاح گردید: رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع خود یا اشخاص ثالث (صرفا شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ یا شرکتهای معرفی شده از سوی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت) در جهت اخذ وام و اعتبارات از بانکها و سایر اشخاص پ۹۳۰۸۰۷۵۶۷۶۴۷۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987305
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۸۷ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085731
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فرد سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کدملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686768
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون ثقفیان به کدملی شماره ۱۲۸۰۸۱۹۴۸۰بسمت رئیس هیأت مدیره وآقای سید رضی حسین شبیری به کدملی شماره ۱۳۷۶۳۱۳۹۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و … با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبرمیباشد. پ۹۴۱۲۱۲۳۵۱۶۸۷۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990085
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی بهمند ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۰۷۸۵۷۴۶۴۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996355
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۵ماده و ۹ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۵۰۶۱۰۱۰۹۹۵۲۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015056
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شماره ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ شرکت افق زرین محاسب شماره ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۸۹ شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان شماره ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون شماره ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم شماره ملی ۱۴۰۰۵۶۲۸۱۱۷ پ۹۵۰۶۲۱۷۷۶۴۵۱۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034129
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود صدیقی تنکابنی به کد ملی شماره ۲۲۱۹۰۳۴۳۷۲ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای علی محمد حریری به کد ملی شماره ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفتی و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیر قرنلی به کد ملی شماره ۰۰۷۴۷۸۸۸۹۲ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای یوسف زارعی به کد ملی شماره ۳۷۸۲۴۸۶۳۴۱ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هدایت عزیزی هندمینی به کد ملی شماره ۵۳۴۹۹۵۷۹۵۳ به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۸۱۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره، در غیر اینصورت با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیار بندهای ۱۵، ۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۷۰۳۱۱۵۳۵۹۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369187
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیر آبادی به کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره عباس بنی شریف به کدملی شماره ۴۶۲۰۱۴۴۷۹۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدمحسن حسینی خلیلی به کدملی شماره ۲۱۸۱۴۵۷۲۷۱ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای امیر قرنلی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هدایت عزیزی به عنوان عضو هیئت مدیره در سمت خود باقی ماندند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیار بندهای ۶، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۱۱۵۹۳۲۴۳۴۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633999
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۱۰۹۷۱۴۳۲۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634003
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهد بود و کلیه مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۷۱۰۲۹۰۹۶۳۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848747
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رحمانی نصر آبادی به کد ملی شماره ۲۱۲۱۹۲۸۳۳۲ بجای اقای وحید باقری خیر آبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر قرنلی کد ملی ۰۰۷۴۷۸۸۸۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای هدایت عزیزی کد ملی۵۳۴۹۹۵۷۹۵۳ به عنوان عضو هیئت مدیره عباس بنی شریف به کد ملی شماره ۴۶۲۰۱۴۴۷۹۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سید محسن حسینی خلیلی به کد ملی شماره ۲۱۸۱۴۵۷۲۷۱ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۱۱۱۶۹۱۱۳۲۳۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13971886
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی خیابان دانشور شرقی پلاک ۵۱ طبقه اول واحد ۱ کدپستی ۱۹۹۱۸۱۵۱۶۱ تغییر یافت. پ۹۷۰۱۲۰۴۳۸۱۱۷۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019585
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ شرکت افق زرین محاسب با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۸۹ شرکت خدمات بازرگانی عماد نفت خزر خارک با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۲۹۸۹ شرکت توسعه پتروشیمی کنگان با شناسه ملی۱۴۰۰۶۶۵۷۴۱۷ شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران سپهر با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۸۳۵۱۴ پ۹۷۰۲۱۹۳۰۶۲۲۹۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14069495
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس بنی شریف به کدملی شماره ۴۶۲۰۱۴۴۷۹۷ به نمایندگی از موسسه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحسن حسینی خلیلی به کدملی شماره ۲۱۸۱۴۵۷۲۷۱ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیر قرنلی به کدملی شماره ۰۰۷۴۷۸۸۸۹۲ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی عماد نفت خزر خارک به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۲۹۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و منوچهر کبیری به کدملی شماره ۱۱۹۸۹۵۳۴۱۱ به نمایندگی از شرکت توسعه پتروشیمی کنگان به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۷۴۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رحمانی نصر آبادی به کدملی شماره ۲۱۲۱۹۲۸۳۳۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران سپهر به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۸۳۵۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر قرنلی به کدملی شماره ۰۰۷۴۷۸۸۸۹۲ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۳۲۱۳۹۸۴۰۹۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201702
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی رهبین ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۶۱۳۳۷۰۸۱۵۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه