سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103800056
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله دانشگاه تهران-خيابان ايتاليا-خيابان شهيد بهرام نادري-پلاك 13-ساختمان سپرده گذاري مركزي-طبقه همكف- 1416643168
17
افراد
20
آگهی‌ها
262549
شماره ثبت
1384/10/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 599918
آگهی تصمیمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۲۵۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به کد ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۵۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067092
آگهی تصمیمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به ک م ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۱۹۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269957
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان بورس و اوراق بهادار با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰ و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹ و شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹ و شرکت فرابورس ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲ و شرکت گروه مالی ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت بانک ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ و شرکت بانک صادرات ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. پ۱۷۴۸۶۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407227
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای باقر طاهریان فر به کدملی ۰۷۹۴۶۹۰۲۳۸ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای سید ابراهیم عنایت به کدملی ۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴ به نمایندگی از شرکت فرابورس ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای علی رستگار به کدملی ۴۵۶۹۳۰۸۸۰۵ به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی رضا حاجی نوروزی به کدملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۴۹۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره و آقای حامد سلطانی نژاد به کدملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل همراه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری و استخدامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد شد. پ۱۸۰۵۰۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464304
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۳ و مجوز بشماره نامه ۲۶۴۴۴۵/۱۲۱ مورخ ۲/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۹۴۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464305
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۳ و مجوز بشماره نامه ۲۶۴۴۴۲/۱۲۱ مورخ ۲/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال بمبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴۷۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی و ۲۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام ممتاز که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۴/۳/۹۳ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۸۲۹۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9739031
آگهی تصمیمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به کد ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9969819
آگهی تصمیمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۲۵۴۹و شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۷/۸۹ واصل گردید: باقر طاهریان فر به کدملی ۰۷۹۴۶۹۰۲۳۸ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۰۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهران شریفی به کدملی ۰۰۴۷۵۴۲۱۹۵ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ژان صیاد به کدملی ۱۸۱۵۵۵۹۳۷۳ به نمایندگی از بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ و حمید آذرخش به کدملی ۰۰۳۶۳۲۸۹۵۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مفید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و علی رضا حاجی نوروزی به کدملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹ بسمت عضو و دبیر هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10584348
آگهی تصمیمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ بهروز زارع به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت رئیس هیات مدیره و مهران شریفی به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی بورس تهران به سمت نایب رئیس هیات مدیره و علیرضا حاجی نوروزی به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و ژان صیاد به نمایندگی از بانک ملی ایران و حمید آذرخش به نمایندگی از شرکت کارگزاری مفید به سمت اعضای هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چکها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا معاون پشتیبانی (سیدسعید ثنایی کرهرودی) با رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت به جز درخصوص امضای چکهای مربوط به حساب پایاپای وجوه حاصل از معاملات مربوط اعم از بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و بورس کالای ایران که با دو امضای از امضاهای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره و معاون پشتیبانی شرکت با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10630783
آگهی تصمیمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) بشماره ثبت۲۶۲۵۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۱/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۶/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10876317
آگهی تصمیمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۷۷ ماده و ۳۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676124
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا شیخ الملوکی با شماره ملی ۳۹۳۲۳۵۱۶۳۰ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار ش م ۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای وحید باقری خیرآبادی با شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت بورس کالای ایران ش م ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا با شماره ملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران ش م ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی رضا حاجی نوروزی با شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ش م ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدرضا محسنی با شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ش م ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری و استخدامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه وظایف و اختیارات هیئت مدیره (مندرج در ماده ۴۳ اساسنامه شرکت) به جز بندهای ۴، ۱۱، ۱۲، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ و به جز در مورد شخص مدیرعامل و همچنین به استثناء تبصره واحده همان ماده به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۴۱۲۰۵۸۸۶۳۰۲۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041243
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۴۵۵/۱۲۲مورخ ۴/۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۷۰۶۸۸۰۴۴۲۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280095
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۶۳۶ /۱۲۲ مورخ ۷/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاق حسین فهیمی با شماره ملی ۶۰۴۹۷۸۸۴۱۳ به نمایندگی از سازمان بورس اوراق بهادار ۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت بورس کالای ایران ش. م ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰ سمت نایب ریس هیات مدیره آقای علی رضا حاجی نورزی با شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ش. م ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹ به سمت عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل و دبیرهیات مدیره آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا به شماره ملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران ش. م ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا محسنی با شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ش. م ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری و استخدامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۰۹۷۰۵۲۷۱۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410194
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۰۰۰۴ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین فهیمی با شماره ملی ۶۰۴۹۷۸۸۴۱۳ به نمایندگی از سازمان بورس اوراق بهادار به شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت بورس کالای ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰ سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای عیسی حسین پناه با شماره ملی ۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا به شماره ملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۶۱۶۷۷۵۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای محمدرضا محسنی با شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه وظایف و اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۴۳ اساسنامه شرکت به استثناء بندهای ۴ و ۱۱ و ۱۲ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و بجزء در مورد شخص مدیرعامل در بند ۹ و همچنین باستثناء تبصره واحده همان ماده به شخص مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۲۱۲۷۱۴۶۶۸۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501135
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۳۷۹ , ۱۲۲ مورخ ۷/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۴۱۷۹۸۵۸۵۲۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668291
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۶۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید رضوانی فرد ک. م ۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳ به عنوان نماینده شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به سمت عضو هیات مدیره جاگزین آقای عیسی حسین پناه گردید. بنابراین اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین فهیمی با شماره ملی ۶۰۴۹۷۸۸۴۱۳ به نمایندگی از سازمان بورس اوراق بهادار به سمت رییس هیات مدیره و آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت بورس کالای ایران سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای سعید رضوانی فرد با شماره ملی ۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد حسن ابراهیمی سروعلیا به شماره ملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا محسنی با شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری و استخدامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۷۲۹۸۷۵۸۳۸۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13776192
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره‌ی ۲۸۲۵۷ , ۱۲۲ مورخه ۲۹/۸/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی از سهامدار ممتاز به شماره ثبت۵۴۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰ شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نمایندگی از سهامدار ممتاز به شماره ثبت۱۰۵۲۹۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹ شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به نمایندگی از سهامدار ممتاز به شماره ثبت۲۲۸۹۱۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شماره ۱۴۷۹۶۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بانک ملی ایران به شماره ثبت۶۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ بسمت اعضا اصلی و شرکت بورس اوراق بهادار تهران به شماره ثبت۲۸۶۵۰۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت کارگزاری سپهر باستان به شماره ثبت۳۳۶۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۸۸۲ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای یک دوره دو ساله انتخاب گردیدند پ۹۶۱۰۰۳۸۲۷۶۲۰۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082125
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۵۱۰۷ , ۱۲۲ مورخ ۵/۳/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۳۲۹۹۱۸۸۵۶۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347841
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۰۶۴ - ۴۶۸۰۴۷ / ۹۷۹ مورخ ۳۰ / ۰۸ / ۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰۰میلیارد ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی مشتمل بر ۱۴۲۵۰۰۰۰۰۰ سهم عادی با نام و ۷۵۰۰۰۰۰۰ سهم ممتاز بانام از طریق سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک