شرکت بانک سرمایه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103798457


شماره ثبت:
262377
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1384/10/4
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ويلا-خيابان شهيد استاد نجات الهي-خيابان اراك-پلاك 34-طبقه همكف 1598945311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی سوادلو 11067275
آقای علیرضا پویان شاد 13593875
عیسی شهسوارخجسته 13593875
علیرضا اکبری ماسوله 14030545
آقای مجتبی زمانیان 14030545
امجد خضری 14030545
حسین موفقی اردستانی 14317025
آقای سید حسین رضوی نائینی 14317025
فرج اله قدمی 14317025
آقای سیدعبداله سیدصالحی 14317025

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1771207
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۵و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۰۲۵۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۳۷۷۳۱۸/۹۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ معاونت بانک مرکزی سرمایه شرکت از مبلغ ۵۳۵/۳ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴۰۰۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۴۱۲٫۱۳۹٫۵۷۹٫۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۲۰۰۰ , ۱۷۴ مورخ ۰۹/۰۷/۹۱ بانک سرمایه و مبلغ ۰۰۰/۴۲۱/۸۶۰/۵۲ ریال بموجب گواهی شماره ۲۵۴۳ , ۱۷۴ مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۱ بانک سرمایه شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۱۰۲۰۳۳۵۷۰۱۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871715
آگهی تصمیمات شرکت بانک سرمایه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۸ واصل گردید: غلامرضا حاجی زاده بجای اصغر ابوالحسنی هستیانی خارج از هیات مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید و کلیه اسناد و واوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه به مهر شرکت معتبر و امضای کلیه نامه‌ها ومکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل مجاز می‌باشد.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067275
آگهی تصمیمات شرکت بانک سرمایه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی اسفند ماه ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11136872
آگهی تصمیمات شرکت بانک سرمایه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791227
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۳۲۴۶۸۷ , ۱۲۱ مورخ ۲۵/۵/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۱۲۰۹۶ مورخ ۴/۵/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۴۷ ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۵۰۲۲۲۶۱۲۷۰۹۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12816669
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۴۴۰۷۶/۹۴مورخ۲۷/۸/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۳ به تصویب رسید.. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعیه و آگهی‌های مربوط به بانک انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی بانک و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. پ۹۵۰۳۰۵۶۹۳۳۶۹۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12816744
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۴۰۴۶۳مورخ ۲/۲/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ونیز موسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب شدند. وروزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعیه و آگهی‌های مربوط به بانک انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۰۵۴۱۳۲۸۱۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593875
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ و مجوزهای شماره ۶۲۱۰۰/۹۶ مورخ ۲/۳/۱۳۹۶ و شماره ۹۲۱۷۱/۹۶ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۶ و شماره ۱۴۸۳۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضا پویان شاد به شماره ملی ۰۰۴۴۹۳۰۵۴۲ - عیسی شهسوار خجسته به شماره ملی ۰۰۴۷۳۳۰۷۶۷ - امجد خضری به شماره ملی ۲۹۵۹۸۴۷۴۸۲ - علیرضا اکبری ماسوله به شماره ملی ۲۶۴۹۵۴۹۱۸۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۱۳۵۵۱۹۴۴۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878221
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ویلا خیابان شهید استاد نجات الهی خیابان اراک پلاک ۳۴ طبقه همکف کدپستی ۴۵۳۱۱ ۱۵۹۸۹ می‌باشد. پ۹۶۱۱۲۸۲۴۳۵۶۳۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030545
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۳۹۴۱/۹۷ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا اکبری ماسوله به شماره ملی۲۶۴۹۵۴۹۱۸۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امجد خضری به شماره ملی۲۹۵۹۸۴۷۴۸۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا پویان شاد به شماره ملی۰۰۴۴۹۳۰۵۴۲ به عنوان مدیرعامل و آقای مجتبی زمانیان به شماره ملی ۳۹۶۰۷۳۸۱۶۱ به عنوان منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانک اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و تفاهمنامه‌ها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و جاری بانک با امضای مدیرعامل با حق توکیل به قائم مقام و معاونین و دیگر مدیران و کارکنان بانک مجاز خواهد بود. پ۹۷۰۲۲۵۲۸۳۶۴۲۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317012
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخ ۳۰/۴/۹۵ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۵۱۷۱۶/۹۷ مورخ ۲۱/۷/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی بانک و موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب شدند. پ۹۷۰۸۲۶۲۲۴۴۳۶۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317025
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول مورخ ۲۶/۱۲/۹۶ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۵۱۷۳۹/۹۷ مورخ ۲۱/۷/۹۷ و نامه شماره ۲۶۸۶۹۲/۹۷ مورخ ۲/۸/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. آقای فرج اله قدمی با کدملی ۶۲۷۹۳۵۶۷۶۰ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای حسین موفقی اردستانی با کدملی ۰۰۵۱۰۰۰۲۲۹ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای سیدعبداله سیدصالحی با کدملی ۲۸۷۱۳۴۷۵۲۲ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره و آقای سیدحسین رضوی نائینی با کدملی ۱۲۴۹۶۵۸۵۵۱ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به ه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند. پ۹۷۰۸۲۶۷۸۲۷۶۲۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه