شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103797591


شماره ثبت:
262276
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1384/10/7
آدرس:
تهران خ استاد نجات الهي خ شهيد برادران شاداب نبش ك مهر شماره 46 ط 2 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمد خالقی بایگی 11022254
محسن حاجی قاسم 11022254
حسن گوهرجو 11022254
مهدی ساقی 11022254
منوچهر شهریاری 11022254
سید احمد اولیائی 11022254
جواد رستگارمقدم چوبداری 11022254
اسداله نیلی اصفهانی 11132902
خانم طاهره رسولی 14207013
آقای حسین آدم صفت 14207013
محمدرضا احمدی خرازی 14207013
غلامعلی کاظمی 14207013
آقای سید حجت الله سمائی 14207016

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10409628
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۲۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مدیریت سخن حق به سمت بازرس اصلی و اسداله نیلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید احمد اولیایی علیرضا باغیا مرتضی خان احمدی محسن حاج قاسم رامین خسروخاور بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و داریوش اعرابی و ناصر مهدیزاده بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۸۹ مرتضی خان احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا باغیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید احمد اولیایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11022254
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیانیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بسمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به کد ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا احمدی خرازی به کد ملی ۰۹۴۰۴۵۰۴۵۳ و منوچهر شهریاری به کد ملی ۳۶۷۱۸۲۵۲۰۰ و محسن حاجی قاسم به کد ملی ۰۰۴۳۵۶۵۰۱۸ و سید احمد اولیائی به کد ملی ۱۱۹۸۸۶۳۱۵۳ و حسن گوهرجو به کد ملی ۰۵۳۱۹۹۵۶۲۳ بسمت اعضا اصلی و جواد رستگارمقدم چوبداری به کد ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ و مهدی ساقی به کد ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ بسمت اعضا علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ محمدرضا احمدی خرازی بسمت رئیس هیئت مدیره، منوچهر شهریاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مرتضی خان احمدی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11132902
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵ به سمت بازرس اصلی و اسداله نیلی به کدملی ۱۲۸۶۳۴۲۳۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۰ اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207013
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. شرکت موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اقای سید احمد اولیائی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۶۳۱۵۳ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره اقای محمدرضا احمدی خرازی به شماره ملی ۰۹۴۰۴۵۰۴۵۳ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره خانم طاهره رسولی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره اقای سید حجت اله سمائی به شماره ملی ۰۹۴۳۰۵۲۶۲۹ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره اقای سید علی امام جمعه قدسی نیا به شماره ملی ۰۹۴۴۸۲۹۰۵۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره اقای غلامعلی کاظمی به شماره ملی ۰۰۷۵۸۸۸۴۹۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره اقای حسین ادم صفت به شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۹۵۶۲ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره پ۹۷۰۶۱۸۲۲۸۴۵۷۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207016
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا احمدی خرازی به شماره ملی ۰۹۴۰۴۵۰۴۵۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سید احمد اولیائی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۶۳۱۵۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید حجت اله سمائی به شماره ملی ۰۹۴۳۰۵۲۶۲۹ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفاقا به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۸۳۹۱۶۱۳۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه