سرمایه گذاری ساختمانی و انبوه سازی آتیه شمال البرز

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و انبوه سازی آتیه شمال البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103794930
ساري ميدان راه آهن ابتداي خيابان مازيار ساختمان سينا طبقه اول 1111111111
12
افراد
6
آگهی‌ها
6527
شماره ثبت
1384/9/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 749664
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه شمال البرز سهامی عام شماره ثبت ۶۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۹۳۰ ثبت ساری
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف آقایان ابوالقاسم قوپرانلو به کد ملی ۰۶۸۱۶۳۹۸۸۱ و کدپستی ۴۸۱۸۶۷۴۳۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین شربتی به کد ملی ۲۰۹۱۸۰۳۷۸۲ و کدپستی ۴۸۱۳۷۹۷۵۵۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد شجاعی اکبر آبادی به کد ملی ۲۹۹۱۳۰۳۸۱۶ و کدپستی ۴۷۶۱۸۴۷۴۶۷ بسمت منشی هیئت مدیره و حسینعلی رضایی به کد ملی ۰۶۰۲۷۴۲۷۳۲ و کدپستی ۴۸۱۸۸۹۴۹۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و صدوق کیائی سود کلائی به کد ملی ۵۷۸۹۹۱۵۰۱۹ و کدپستی ۴۸۱۸۸۴۵۴۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد علی خلیلی به کد ملی ۲۰۹۰۲۷۱۲۰۵ و کدپستی ۴۸۱۶۸۱۸۳۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی احمد پور به کد ملی ۲۰۶۲۷۰۱۹۵۰ و کدپستی ۴۸۱۸۸۵۸۶۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور و بانکی شرکت با امضای آقای مهدی احمد پور (مدیر عامل) و آقای ابوالقاسم قوپرانلو (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای حسین شربتی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر نامه‌های اداری شرکت با امضای آقای مهدی احمد پور (مدیر عامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمود‌گر روش بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رضائی آبندانسری به کد ملی ۲۰۹۱۴۷۳۹۳۶ و کدپستی ۴۸۱۸۹۱۶۷۹۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. د روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. ه بموجب مجوز شماره ۲۱۴۷/ن۳۲/۱۳۹۱ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و انبوه سازی آتیه شمال البرز تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. و افزایش تعداد سهام وثیقه مدیران از ۵۰ سهم به یکصد هزار سهم مورد تصویب مجمع قرار گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ز حذف جمله مندرج در بند ۳ ماده ۳ اساسنامه بشرح دریافت مجوزهای لازم بعنوان بازار ساز، کارگزاری یا سایر نهادهای بورس‌های ایران و بورس‌های دیگر نهادها در داخل و خارج کشور و جایگزین نمودن جمله بشرح انجام کلیه امور ساختمانی، انبوه سازی مسکن و ساختمان، تاسیسات شهری و روستایی، شهرک سازی، راه سازی و مجتمع‌های مسکونی و ورزشی و تاسیسات ساختمانی و بدین ترتیب ماده سه اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۸۱۱۱۷۳۲۸۷۷۱۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10057775
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه شمال البرز سهامی عام شماره ثبت ۶۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۹۳۰ ثبت ساری
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف آقایان ابوالقاسم قوپرانلو به کد ملی ۰۶۸۱۶۳۹۸۸۱ و کدپستی ۴۸۱۸۶۷۴۳۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین شربتی به کد ملی ۲۰۹۱۸۰۳۷۸۲ و کدپستی ۴۸۱۳۷۹۷۵۵۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد شجاعی اکبر آبادی به کد ملی ۲۹۹۱۳۰۳۸۱۶ و کدپستی ۴۷۶۱۸۴۷۴۶۷ بسمت منشی هیئت مدیره و حسینعلی رضایی به کد ملی ۰۶۰۲۷۴۲۷۳۲ و کدپستی ۴۸۱۸۸۹۴۹۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و صدوق کیائی سود کلائی به کد ملی ۵۷۸۹۹۱۵۰۱۹ و کدپستی ۴۸۱۸۸۴۵۴۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد علی خلیلی به کد ملی ۲۰۹۰۲۷۱۲۰۵ و کدپستی ۴۸۱۶۸۱۸۳۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی احمد پور به کد ملی ۲۰۶۲۷۰۱۹۵۰ و کدپستی ۴۸۱۸۸۵۸۶۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور و بانکی شرکت با امضای آقای مهدی احمد پور (مدیر عامل) و آقای ابوالقاسم قوپرانلو (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای حسین شربتی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر نامه‌های اداری شرکت با امضای آقای مهدی احمد پور (مدیر عامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمود‌گر روش بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رضائی آبندانسری به کد ملی ۲۰۹۱۴۷۳۹۳۶ و کدپستی ۴۸۱۸۹۱۶۷۹۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. د روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. ه بموجب مجوز شماره ۲۱۴۷/ن۳۲/۱۳۹۱ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و انبوه سازی آتیه شمال البرز تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. و افزایش تعداد سهام وثیقه مدیران از ۵۰ سهم به یکصد هزار سهم مورد تصویب مجمع قرار گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ز حذف جمله مندرج در بند ۳ ماده ۳ اساسنامه بشرح دریافت مجوزهای لازم بعنوان بازار ساز، کارگزاری یا سایر نهادهای بورس‌های ایران و بورس‌های دیگر نهادها در داخل و خارج کشور و جایگزین نمودن جمله بشرح انجام کلیه امور ساختمانی، انبوه سازی مسکن و ساختمان، تاسیسات شهری و روستایی، شهرک سازی، راه سازی و مجتمع‌های مسکونی و ورزشی و تاسیسات ساختمانی و بدین ترتیب ماده سه اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339828
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و انبوه سازی آتیه شمال البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال‌های مالی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی احمدپور به شماره ملی ۲۰۶۲۷۰۱۹۵۰ (بعنوان عضو اصلی) و آقای محمدشجاعی اکبرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۳۸۱۶ (بعنوان عضو اصلی) و آقای سیدحسین لطیفی رستمی به شماره ملی ۲۱۸۰۲۰۹۴۹۵ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت کتالان کار بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۲۲ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۹۹۲۰۱ با نمایندگی آقای نوروزعلی کتال به شماره ملی ۲۱۶۰۱۵۳۴۶۱ (بعنوان عضو اصلی) و خانم پریوش افشاری به شماره ملی ۲۹۷۱۶۷۳۴۶۴ (بعنوان عضو اصلی) و آقای حسین شجاعی به شماره ملی ۲۱۶۰۱۰۶۶۱۵ (بعنوان عضو اصلی) و آقای محمدعلی خلیلی به شماره ملی ۲۰۹۰۲۷۱۲۰۵ (بعنوان عضو اصلی) و آقای صدوق کیائی سودکلائی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۱۵۰۱۹ (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمدباقر خلیلی به شماره ملی ۲۰۹۰۲۹۳۴۶۲ (بعنوان عضو علی البدل) تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت ۹۳۷ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه خبرگان حساب امین به شماره ثبت ۴۵۱ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۸۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۲۱۷۱۲۷۴۱۶۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13343438
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و انبوه سازی آتیه شمال البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدشجاعی اکبرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۳۸۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین شجاعی به شماره ملی ۲۱۶۰۱۰۶۶۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین لطیفی رستمی به شماره ملی ۲۱۸۰۲۰۹۴۹۵ به سمت منشی هیئت مدیره و خانم پریوش افشاری به شماره ملی ۲۹۷۱۶۷۳۴۶۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت کتالان کار بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۲۲ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۹۹۲۰۱ با نمایندگی آقای نوروزعلی کتال به شماره ملی ۲۱۶۰۱۵۳۴۶۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمدعلی خلیلی به شماره ملی ۲۰۹۰۲۷۱۲۰۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی احمدپور به شماره ملی ۲۰۶۲۷۰۱۹۵۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی احمدپور به شماره ملی ۲۰۶۲۷۰۱۹۵۰ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای ثابت آقای مهدی احمدپور (مدیرعامل) و امضای آقای محمدشجاعی اکبر آبادی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای حسین شجاعی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای آقای مهدی احمدپور (مدیرعامل) و یا آقای محمدشجاعی اکبر آبادی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۱۷۲۴۱۹۸۱۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923108
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و انبوه سازی آتیه شمال البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت ۹۳۷ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه خبرگان حساب امین به شماره ثبت ۴۵۱ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۸۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۲۱۶۹۵۹۳۴۷۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923119
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و انبوه سازی آتیه شمال البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ تعداد سهام وثیقه مدیران به یکصد و پنجاه هزار سهم که پنجاه هزار سهم آن الزاما ممتاز باشد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۱۶۴۹۳۵۶۶۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک