شرکت فرا بورس ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103749172


شماره ثبت:
332483
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1387/8/22
آدرس:
تهران، بزرگراه حقاني، نبش ديدار شمالي، پلاك يك، كد پستي 1518853115 1518853115

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مصطفی جهانبانی 658518
آقای علی رستمی 1651748
سعید خدامرادی 1651748
آقای امیر هامونی 1651748
رسول سعدی 1651748
آقای محمد مهدی ناسوتی فرد 1651748
آقای فتحعلی خوشبین 1651748
آقای غلامحسین دوانی 10193508
آقای مهرداد نعمتی 13103853
آقای علی قاسمی ارمکی 13103853
عبداله شیرمحمدپورگرجانی 13103853
آقای علیرضا کدیور 13808868
آقای علی تیموری شندی 14321288
احمد پویان فر 14321288
آقای علی صحرائی 14321288
محمد حسن ابراهیمی سرو علیا 14321288
آقای سید ابراهیم عنایت 14321288
محمدجواد سلیمی 14321288
آقای علی نقوی 14321288

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 658518
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ (عضو علی البدل) و موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (عضو علی البدل) سهامی عام و شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸ و شرکت بانک اقتصادنوین سهامی عام (عضو علی البدل) و شرکت گروه توسعه اقتصادی آروند سهامی خاص و شرکت گروه مالی ملت سهامی عام و شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ تا تاریخ ۲۴/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۳۹۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747880
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت۳۳۲۴۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک پارسیان سهامی عام با نمایندگی آقای سید ابراهیم عنایت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین سلیمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ملت سهامی عام با نمایندگی آقای فتحعلی خوشبین به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی خاص با نمایندگی آقای حیدر سلیتی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی آروند سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید حسینی به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای مهرداد تعمتی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر هامونی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب و رئیس هیئت مدیره با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۸/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۲۱۶۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085333
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام با نمایندگی آقای رسول سعدی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک پارسیان سهامی عام با نمایندگی آقای سید ابراهیم عنایت بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی عام با نمایندگی آقای حیدر سلیتی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین سلیمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ملت سهامی عام با نمایندگی آقای فتحعلی خوشبین بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای مهرداد نعمتی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی آروند سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالرحیم همایون پور بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر هامونی بشماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۰۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085343
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۰۶۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292390
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به ۳۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی بانام و از محل سود تقسیم نشده و اندوخته احتیاطی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۷۵۷۰۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512638
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۲۶۹۵۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴۰۰ میلیون سهم ۱ , ۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است. پ۹۳۰۴۱۸۴۶۵۷۱۱۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512639
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۲۷۰۳۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: الف) اعضای اصلی: شرکت بانک پارسیان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ شرکت مرکز مالی ایران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ ب) اعضای علی البدل: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰ شرکت توسعه سرمایه گذاری گروه آروند (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۸۸۰۴ پ۹۳۰۴۱۸۴۸۳۹۸۵۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651748
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ و ۱۸/۰۴/۱۳۹۳نامه شماره ۲۸۶۱۶۴/۱۲۱مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول سعدی کد ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مهرداد نعمتی کد ملی ۴۵۰۰۱۱۴۵۵۶ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای علی تیموری شندی کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی رستمی کد ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت مرکزمالی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدمهدی ناسوتی فرد کد ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ به نمایندگی از موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سعید خدامرادی کد ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صباتامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای فتحعلی خوشبین کد ملی ۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امیر هامونی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای دوره دوساله تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۱۲۳۵۵۱۲۹۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607848
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، اقای علیرضا خالق به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658096
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۵/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای علی سنگینیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی عام با نمایندگی آقای هاشم بوذرجمهر به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک پارسیان سهامی عام با نمایندگی آقای سید ابراهیم عنایت به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام با نمایندگی آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی قاسمی ارمکی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری نهایت نگر سهامی خاص با نمایندگی آقای فرهاد عبداله زاده به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد غفارپور به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی خاص با نمایندگی آقای محرم رزمجوئی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید حسینی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای مصطفی امیدقائمی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۶/۴/۱۳۹۱. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. در تاریخ۲۲/۶/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013045
آگهی تغییرات شرکت فرابورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای علی سنگینیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام با نمایندگی آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای مجتبی کباری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدتقی ملکی اسکوئی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدجواد شیخ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری نهایت نگر سهامی خاص با نمایندگی آقای فرهاد عبداله زاده به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با نمایندگی آقای مهدی لری امینی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی خاص با نمایندگی آقای نوراله گل بو به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت شبکه مبادلات غیربورسی سازمان گسترش سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا حیدری عراقی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای مصطفی امیدقائمی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۸۹. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10193508
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسین دوانی به شماره ملی ۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296037
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک پارسیان سهامی عام با نمایندگی آقای سید ابراهیم عنایت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین سلیمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ملت سهامی عام با نمایندگی آقای فتحعلی خوشبین به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی خاص با نمایندگی آقای حیدر سلیتی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی آروند سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید حسینی به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای مهرداد تعمتی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر هامونی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب و رئیس هیئت مدیره با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۸/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10409142
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسین دوانی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۴/۱۳۹۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید حسینی و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی خاص با نمایندگی آقای محرم رزمجوئی و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای علی سنگینیان و شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت۱۷۸۰۲۸ با نمایندگی آقای سید ابراهیم عنایت و شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت۲۸۶۵۰۲ با نمایندگی آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی عام با نمایندگی آقای هاشم بوذرجمهر و شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی قاسمی ارمکی و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۵۴۹ با نمایندگی آقای رسول سعدی و شرکت کارگزاری نهایت نگر سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۷۴۷۸ با نمایندگی آقای فرهاد عبداله زاده و شرکت کارگزاری بانک بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد غفارپور تا تاریخ۱۶/۴/۱۳۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۶/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10660521
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۰ ماده و ۳۶ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992980
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۰۰۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۵ معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ شرکت مرکز مالی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ به اعضا اصلی هیئت مدیره ومؤسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ و شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ و شرکت تعاونی خردمندان صابر عصربه شناسه ملی۱۴۰۰۳۶۷۴۸۶۹ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۰۸۷۱۸۴۴۱۷۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065944
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۰۶۴ - ۱۸۱۷۵۱/۹۵ مورخ ۶/۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۷۱۸۸۵۳۱۵۱۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103853
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۷۹۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد نعمتی کد ملی ۴۵۰۰۱۱۴۵۵۶ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای عبداله شیر محمدپور گرجانی کد ملی ۱۴۶۱۳۴۳۱۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای علی تیموری شندی کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای علی صحرائی کد ملی ۶۲۲۹۷۶۸۸۷۹ به نمایندگی از شرکت مرکزمالی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای علی قاسمی ارمکی کد ملی ۱۲۶۱۸۷۸۳۱۰ به نمایندگی از گروه مالی ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای احمد پویانفر کد ملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ به عنوان عضو هیآت مدیره. آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا کد ملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای امیر هامونی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ (خارج از اعضاء هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل برای دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۱۰۹۲۸۳۱۰۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478588
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۳/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۲۱۴۱۰ , ۱۲۲ مورخه ۰۷/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۳۲۹۶۳۰۶۶۶۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808868
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۴۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کدیور به شماره ملی ۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ جایگزین آقای علی قاسمی ارمکی به عنوان عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۱۹۸۵۳۳۳۰۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14219800
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ ومجوز۳۶۴۹۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش یافت، و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰۰ میلیون سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام میباشد که تماما" پرداخت شده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ۹۷۰۶۲۵۷۲۵۸۴۰۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14219814
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ومجوز۳۶۴۹۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ شرکت مرکز مالی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ اعضای علی البدل: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ پ۹۷۰۶۲۵۳۷۴۷۱۰۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321288
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۰۰۳ , ۱۲۲ مورخه ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا کدملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای علی تیموری شندی کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدابراهیم عنایت کدملی ۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای احمد پویان فر کدملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ به نمایندگی از شرکت مرکز مالی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد جواد سلیمی کدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از گروه مالی ملت (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی صحرائی کدملی ۶۲۲۹۷۶۸۸۷۹ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی نقوی کدملی ۲۹۹۲۶۵۰۰۴۸ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای امیر هامونی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۲۸۴۸۶۲۵۷۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه