بیمه میهن

شرکت بیمه میهن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103698106
تهران -خيابان شهيد خالد اسلامبولي، نبش خيابان بيست و هشتم ، پلاك 90 1511916413
8
افراد
17
آگهی‌ها
330902
شماره ثبت
1387/6/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1005506
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری صبا تامین سهامی عام و شرکت سامان محیط سهامی خاص و شرکت لیزینگ امید سهامی خاص و موسسه سازمان اقتصادی رضوی و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۳. در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۱۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230790
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۰۴۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9785009
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10228351
آگهی تصمیمات شرکت کاویان بریس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۰۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱ ریالی با نام افزایش یافت و مبلغ افزایش سرمایه از محل تبدیل مطالبات سهامداران تامین و تماما پرداخت شده است. ماده مربوط اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و آگهی فوق در مورخه ۱۹/۱۲/۹۰ ذیل ثبت مربوطه تکمیل و امضاء گردید. ثبت اسناد و املاک تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10437028
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان شهید اسلامبولی نبش خیابان بیست و هشتم پلاک ۹۰ کدپستی ۱۵۱۱۹۱۶۴۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. درتاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10926111
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام به شماره ثبت۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ۲۱/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11111585
آگهی تصمیمات شرکت کاویان بریس (سهامی خاص) شماره ثبت۲۰۰۹شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۱۱/۹۰ آقای کاوه چنبرنیا و کامران چنبرنیا بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. مجمع تصویب نمود رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت هم باشد. خانم زهرا اسماعیلی بعنوان بازرس اصلی و خانم گلزار قویدل گلشن بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۱/۹۰ آقای کاوه چنبرنیا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و کامران چنبرنیا نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت اسناد و املاک تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646925
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز ۵۳۲۹۵/۶۰۲/۹۴ مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی درفشی ش م ۳۸۷۳۲۵۳۵۲۶ نماینده شرکت سامان محیط ش م ۱۰۱۰۲۳۶۷۴۴۷ نائب رئیس هیات مدیره. آقای علی موسی رضا ش م ۰۰۴۱۹۸۴۳۸۲ نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ش م ۱۰۱۰۰۹۸۶۵۷۳ عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای علی محمدخانی ش م ۰۰۶۸۴۶۱۷۵۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری سپهر ش م ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷ عضو هیات مدیره آقای اسماعیل دلفراز ش م ۰۸۷۰۳۸۷۳۵۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین ش م ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ عضو هیات مدیره پ۹۴۱۱۱۸۴۹۰۷۹۴۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646944
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۷۰۸ , ۱۲۲ مورخ ۵/۱۱/۹۴ و مجوز شماره ۳۲۵۹۱۶ , ۱۲۱ مورخ ۲/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۲۵۱۶۸/۶۰۲/۹۴ مورخ ۳/۶/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه شرکت منطبق با نمونه اساسنامه سازمان بورس واوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۵۸ ماده و ۲۹ تبصره مورد تصویب قرار گرفت، و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۲۹۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۲۹۲۲۰۰۰ سهم۱۰۰۰ ریالی با نام عادی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۱۱۸۲۲۴۱۸۲۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673018
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۶۰۷۵۰/۶۰۲/۹۴ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احمد درخشنده به شماره ملی ۱۲۲۹۴۵۴۱۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه وساخت صدر پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ بسمت رئیس هیأت مدیره و هادی درفشی به شماره ملی ۳۸۷۳۲۵۳۵۲۶ به نمایندگی ازشرکت سامان محیط به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۷۴۴۷ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و علی محمدخانی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۶۱۷۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷ بعنوان عضو هیأت مدیره و اسماعیل دلفراز به شماره ملی ۰۸۷۰۳۸۷۳۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بعنوان عضو هیأت مدیره و علی موسی رضا به شماره ملی ۰۰۴۱۹۸۴۳۸۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۵۷۳ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدات در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا نماینده مجاز ایشان معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۴۵۳۸۲۰۷۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828125
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۶۵۵/۶۰۲/۹۵ مورخه ۲۶/۲/۱۳۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران - خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش خیابان بیست و هشتم، پلاک ۹۰ – کدپستی ۱۵۱۱۹۱۶۴۱۳ انتقال یافت. پ۹۵۰۳۱۱۲۳۵۷۵۷۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246902
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۳۱۰۰۱/۶۰۲/۹۵ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۵۷۳ و شرکت گروه مدیریت صدر پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ و شرکت سامان محیط بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۷۴۴۷ و شرکت سرمایه گذاری سپهر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷ و شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سفیر اقتصاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۴۰۷۴ و احمد زمزم بشماره ملی ۰۰۵۲۰۲۳۶۴۸ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۱۹۶۶۲۳۰۰۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572331
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۵۰۷۷۵/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۳۱۶۷۴۲۴۷۶۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13942516
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۱۷۹۹۵/۶۰۲/۹۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید بنویدی به شماره ملی ۰۴۹۲۴۳۷۹۷۱ بعنوان «مدیرعامل» شرکت انتخاب گردید. مطابق با بندهای ماده ۳۸ اساسنامه اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بندهای ۱و۶ لغایت ۱۴ به صورت کامل و با رعایت قوانین و آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. بند ۳: اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس و انحلال شعب و نمایندگی‌ها در داخل کشور در اختیار مدیرعامل و در مورد شعب خارج از کشور با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. بند ۴: تصویب ساختار سازمانی تا حد مدیران میانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و کلیه اختیارات استخدام و اخراج و تعیین حقوق و مزایا و پاداش پرسنل در اختیار مدیرعامل خواهد بود تا با رعایت آیین نامه‌ها اقدام نمایند. بند ۵: پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره در اختیار مدیرعامل خواهد بود. صاحبان امضاء مجاز وکلیه اوراق، قراردادهاو اسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. در غیاب هر یک، دونفر اعضاء هیئت مدیره و یا آقایان مسعود محمدی معاون پشتیبانی شرکت به شماره ملی ۰۰۵۰۱۵۱۹۰۸ و محمد مهدی عزیزی امیری معاون فنی شرکت به شماره ملی ۲۰۶۰۵۷۳۵۴۸ می‌توانند چک‌ها و قراردادها را به اتفاق امضاء نمایند. کلیه مکاتبات ومراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت ویا نماینده مجازمعرفی شده از طرف ایشان معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۳۱۷۷۷۰۱۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325686
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۱۴۳۲/۶۰۲/۹۷مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره۰۵۷ ۳۷۷۳۳۰ , ۹۷۹ مورخ ۱۵/۰۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۲۹۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق پرداخت نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۲۵۶۳۳۵۲۳۸۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره۲/۱۱۶۶ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ بانک رفاه کارگران شعبه میهن پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۸۳۰۵۴۸۱۷۶۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345867
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
پیرو آگهی مکانیزه به شماره ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۳۲۲۶ مورخ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ مبلغ مندرج در تأیید شماره ۲/۱۱۶۶ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ بانک رفاه کارگران شعبه میهن ۳۸۲۷۷۵۰۹۵۰۰۰ ریال می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۷۰۹۱۴۴۴۵۸۳۵۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375026
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۸۴۳۴۸/ ۶۰۲/ ۹۷ مورخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۵۲ شرکت سرمایه گذاری سپهر (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷ شرکت سامان محیط (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۷۴۴۷ گروه مالی صدر پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری سفیراقتصاد (بامسئولیت محدود) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۴۰۷۴ و آقای احمد زمزم به کد ملی ۰۰۵۲۰۲۳۶۴۸ به سمت اعضا علی البدل هیات مدیره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک