گروه هم وطن

شرکت گروه هم وطن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103682655
تهران-شهر تهران-امانيه-خيابان لادن-خيابان گلستان-پلاك -44-طبقه اول-واحد 2- 1966733458
16
افراد
16
آگهی‌ها
331105
شماره ثبت
1387/5/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 616623
آگهی تغییرات شرکت گروه وطنسهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. در تاریخ۱۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۵۹۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616626
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۵۹۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058052
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ و خانم بانو اعظم کرباسی زده اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۷۹۶۵۲ و آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ تا تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۷۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167699
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۹۸۸۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338982
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
پیرو آگهی صادره به شماره ۶۰۴۰/ت۹۲/۳۲ مورخ ۲۸/۲/۹۲ خانم اعظم کرباسی زاده اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۷۹۶۵۲ به جای آقای اصغر هنری برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۱۷۶۹۸۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422122
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم منصوره گلچین به شماره ملی۱۲۸۶۸۷۳۰۲۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی سنایی فرد به شماره ملی۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم بانواعظم کرباسی زاده اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۶۳۷۹۶۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید حسن حسینیان به شماره ملی ۰۰۵۷۶۰۰۹۲۹ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادها و چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۰۶۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422123
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان شماره ثبت ۴۶۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند نمودند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید رحمتیان به شماره ملی۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ خانم منصوره گلچین به شماره ملی۱۲۸۶۸۷۳۰۲۹ آقای مهدی سنایی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ خانم بانو اعظم کرباسی زاده اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۶۳۷۹۶۵۲ و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ (اعضا اصلی) و آقای غلامحسین ویسی به شماره ملی۳۳۴۰۸۶۸۵۵۷ آقای مجتبی احمدی بصیر به شماره ملی۰۰۵۰۳۶۱۷۴۰ (اعضا علی البدل) پ۱۸۱۰۶۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733462
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۸ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و اندوخته و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون و پانصد هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۲/۵ ریال بموجب گواهی شماره ۲۲۵۸۹۱۲۵۰ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۹ بانک پاسارگاد شعبه دکتر فاطمی تهران پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10217957
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۸۷ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321257
آگهی تغییرات شرکت گروه وطن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. در تاریخ۱۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10525802
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671798
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا ابراهیم پور به شماره ملی ۰۰۵۱۲۰۶۲۵۰ و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ و آقای مهرداد غلام زاده به شماره ملی ۰۴۵۲۸۰۳۳۹۱ و آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ و آقای اصغر هنری به شماره ملی ۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴ تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11055714
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027029
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۶۲۸۲۳۳۲۶۲۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446566
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ منصوره گلچین به شماره ملی ۱۲۸۶۸۷۳۰۲۹ مهدی سنایی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ اعظم کرباسی زاده اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۷۹۶۵۲ نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدعلی مهدوی زفرقندی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۸۳۷۳۳ محمد جواد مهدوی زفرقندی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۵۲۵۸۳ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۰۶۹۲۳۶۱۵۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465365
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به سمت رئیس هیات مدیره منصوره گلچین به شماره ملی ۱۲۸۶۸۷۳۰۲۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره مهدی سنائی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ به سمت عضو هیات مدیره نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ به سمت عضو هیات مدیره اعظم کرباسی زاده اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۷۹۶۵۲ به سمت عضو هیات مدیره سیدحسن حسینیان به شماره ملی ۰۰۵۷۶۰۰۹۲۹ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. محل شرکت به آدرس تهران خیابان ولی عصر (عج) روبروی مسجد بلال خیابان گلستان پلاک ۴۴ واحد ۲ کدپستی ۱۹۶۶۷۳۳۴۵۸ انتقال یافت. پ۹۶۰۳۲۱۲۹۶۴۰۵۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک